Nu ska BRÅ kartlägga gärningsmäns härkomst


BROTTSLIGHET. Brottsförebyggande rådet, Brå, ska nu kartlägga gärningsmäns härkomst. Moderaternas rättspolitiske talesperson, Johan Forssell, välkomnar beslutet. – Det kan aldrig vara fel att ta fram fakta, säger han till TV4 Nyheterna

 -Pettersson tycker det är äckligt när några moderata riksdagsmän försöker ta åt sig äran. Den socialdemokratiska regeringen införde förbud för Kriminalvården att registrera etnicitet 2002, sedan hade moderaterna möjlighet att ta bort förbudet 2006-2014 men gjorde inget mer än att röstade emot Sverigedemokraternas förslag gång på gång. Bland annat efterlystes en sådan studie av Kent Ekeroth (SD) för åtta år sedan, då så BRÅ och en enig 7-klöver att det inte behövdes…

Dock finns en del fakta för den som är intresserad:

Kulturarv ligger bakom invandrarnas brottslighet

När Mauricio Rojas 2005 varnade för stenkastning och kravaller i svenska förorter anklagade kommunisten Ali Esbati (V) med flera Rojas för ”rasistisk”, ”populistisk batongpolitik”, ”brunt parti”, ”borgerligheten slår över i fascism”. Mauricio Rojas var då Folkpartiets (nuvarande L) talesperson i integrationsfrågor och ställde krav på invandrarna. Det resulterade i mobbning och till slut tvingades han fly från Sverige.

Läs gärna riksdagsman Ali Esbatis (V) blogginlägg från 2005 och tänk på att herr Esbati diskuterar likadant idag. 

Tidigare har två stora undersökningar gjorts om invandrares brottslighet. Den senaste publicerades 2005 och baserades på siffror från åren 1997-2001. Det är hög tid för en tredje, men våra makthavare är mycket ovilliga till en ny undersökning. Är det någon som har en teori om varför regeringen, både den nuvarande och den förra är emot en ny undersökning om invandrarnas eventuella överrepresentation i brottsstatistiken. 

Utredningen börjar bli gammal. Undrar varför regeringen inte vill göra en ny?

1996 kom en rapport som visade på ett problem i det svenska mångkulturella projektet. Rapporten kom från Brottsförebyggande rådet (Brå) och visade att invandrare (utrikes födda) var överrepresenterade i brottsstatistiken. Rapporten undersökte åren 1985-1989 och kom fram till att invandrarnas överrepresentation var 2,1. Det innebär att det bland invandrarna fanns 110 procent fler brottsmisstänkta per capita än vad det fanns bland svenskar (födda i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige).

2005 kom en uppföljning av rapporten från 1996. Den undersökte åren 1997-2001. Enhetschef Jan Ahlberg på Brå konstaterade att: den nya rapportens resultat i allt väsentligt bekräftade resultaten från den tidigare rapporten.

Rapporten visade också en annan sak. Problemet hade förvärrats. Istället för 110 procent var det nu 150 procent fler brottsmisstänkta per capita bland invandrare jämfört med svenskar. Utvecklingen gick åt fel håll. Om 5.000 personer av 100.000 var brottsmisstänkta bland svenskarna, var motsvarande siffra för invandrare nu 12.500 brottsmisstänkta.

Överrepresentationen på 150 procent var genomsnittet för invandrarpopulationen. Invandrargrupper från vissa regioner hade en lägre överrepresentation, och från andra regioner var överrepresentationen högre. Det är exempelvis stor skillnad på Norge och Marocko.

Nedanstående artikel publicerades i DN år 2005 och på Petterssons 2010. Den talar för sig själv, tyvärr verkar inte politiker och journalister mogna att vilja diskutera detta på allvar trots att vi får bevis dagligen.

Mauricio Rojas, invandrare från Chile, fick mer än många andra, känna av vad som händer den som inte följer etablissemangets oskrivna lagar. 

Vi kan även fråga oss varför det är förbjudet att föra statistik över brottslingarnas etnicitet? Om alla oavsett bakgrund eller etnicitet var likna brottsbenägna finns inget att dölja men något vill regeringen dölja med förbudet, frågan är vad?

Nedan Mauricio Rojas artikel i DN  publicerat 2005-12-12 01:05

”Kulturarv ligger bakom invandrarnas brottslighet”

Aftonbladet 13/3 2000.
Regeringen vägrar ta fram färsk statistik så troligen ser det ännu värre ut nu.

Förhållandena i Sverige kan inte förklara skillnaderna mellan olika invandrargrupper. På onsdag presenterar Brottsförebyggande rådet rapporten ”Brott bland svenskar och invandrare”. Den visar att invandrarnas generella överrepresentation när det gäller registrerad brottslighet ligger på lite över hundra procent. För grövre brott, exempelvis mord, dråp, misshandel mot obekanta och våldtäkt, är siffran 300-400 procent. Men samtidigt som invandrare från vissa länder inte alls begår brott oftare än infödda svenskar gör invandrare från andra länder det i mycket stor omfattning. Det är bara olikheterna i invandrarnas sociokulturella arv som kan ge en tillfredsställande förklaring till skillnaderna i brottsbelastning mellan olika invandrargrupper. Ämnet har ansetts vara tabu, men måste nu komma upp till ytan, skriver folkpartiets integrationstalesman Mauricio Rojas.

På onsdag offentliggörs en av de mest fördröjda men behövda rapporter jag känner till, nämligen Brottsförebyggande rådets (Brå) rapport ”Brott bland svenskar och invandrare”. Den enda hittills befintliga rapporten i ämnet, ”Invandrares och invandrares barns brottslighet”, kom ut för nästan tio år sedan (1996) och baserades på siffror från 1980-talet.

Att det dröjt tio år innan Brå följt upp denna rapport kan inte förklaras av ointresse för frågan, tvärtom. Sanningen är att det har varit mycket kontroversiellt att över huvud taget undersöka denna känsliga aspekt av vår verklighet.

Den känsliga fråga rapporten berör förklarar antagligen också den långsamma processen kring publiceringen av den rapport som presenteras på onsdag. De huvudsakliga statistiska resultaten har varit framräknade och analyserade sedan länge, men rapportens offentliggörande har fördröjts eftersom nya granskningar och bearbetningar ansågs nödvändiga beroende på ämnets kontroversiella karaktär.

I våras träffade jag två av de ansvariga för rapportens framtagning, bland dem den nu avlidne Jan Ahlberg som också var författare till rapporten från 1996. Det var ett möte som vittnade om en påtaglig nervositet som publiceringen av den nya rapporten föranledde inom vissa miljöer.

Under samtalet konstaterade Ahlberg att den nya rapportens resultat i allt väsentligt bekräftade resultaten från den tidigare rapporten. Studien från 1996 innehåller en hel del information och slutsatser som tvingar oss att undersöka besvärliga aspekter kring vissa invandrargruppers överrepresentation i brottsligheten i allmänhet och i vissa brottskategorier i synnerhet. Mot bakgrund av detta var det inte svårt att förstå anledningen till Brås nervositet inför publicerandet av den nya rapporten, vilket sedan ledde till att rapportens offentliggörande fördröjdes.

I båda rapporterna finns två grundläggande konstateranden. Det första är att det är infödda personer som står för den stora merparten brott som begås i Sverige.

Det andra är att invandrade personer är klart överrepresenterade i brottsstatistiken. Invandrarnas generella överrepresentation när det gäller registrerad brottslighet ligger på lite över hundra procent. Denna överrepresentation gäller praktiskt taget alla typer av brott, men den växer avsevärt, till 300 eller 400 procent, när det gäller grövre brott, exempelvis mord, dråp, misshandel mot obekanta och våldtäkt.

Denna allmänna överrepresentation gäller oavsett socioekonomisk status, det vill säga att överrepresentationen består praktiskt taget oförändrad när man jämför exempelvis förvärvsarbete och yrkesgruppstillhörighet i Sverige, samma sak gäller efter kontroll av kön, ålder och bostadsort.

Det är till och med så att den största överrepresentationen finns bland förvärvsarbetande invandrare med tjänstemannayrken (126 procent kontra cirka 90 procent för invandrade personer med arbetaryrken eller icke förvärvsarbetande).

Med andra ord, invandrarnas överrepresentation i registrerad brottslighet kan inte förklaras med en enkel hänvisning till socioekonomiska faktorer eller, som det står att läsa i rapporten från 1996: ”Invandrarnas överrepresentation i brottslighet förklaras således inte av en ogynnsam fördelning vad gäller kön, ålder och bostadsort (&) Till detta kan nu läggas att invandrarnas överrepresentation i brottslighet inte heller kan förklaras med att invandrare är sämre lottade än svenskar när det gäller socioekonomisk status.”

Andra förklaringsfaktorer måste således till och där börjar det kontroversiella. Är det själva invandringen som är den förklarande faktorn? Till en viss del kan denna faktor spela roll men det kan inte vara avgörande. Faktum är att olika invandrargrupper sinsemellan visar mycket stora variationer i brottsbelastningen, där några grupper knappast visar någon som helst överrepresentation av brott. I rapporten från 1996 visar det sig till exempel att människor födda i vissa länder i bortre Asien står för en obetydlig överrepresentation, däremot har chilenare och nordafrikaner (från Maghrebområdet) en överrepresentation av brott på cirka 300 procent.

Inte heller kan diskriminering eller ”rasism” vara en avgörande förklaringsfaktor eftersom det då vore mycket svårt att förstå varför chilenarna enligt samma studie uppvisar en betydligt högre brottsöverrepresentation än exempelvis etiopierna och andra grupper från Afrika söder om Sahara, eller varför personer från Mellanöstern skulle ha dubbelt så hög brottsbelastning jämfört med indier och vietnameser.

Detta blir ännu mer påfallande när man studerar olika kategorier av brott mer i detalj. Då finns det inga socioekonomiska eller andra faktorer som direkt har med situationen i Sverige att göra som kan förklara vissa nationaliteters kraftiga överrepresentation i vissa typer av brott. Här finns det uppseendeväckande stora skillnader mellan grupper som ur en socioekonomisk synvinkel är mer eller mindre lika utsatta.

Den aspekt som ofrånkomligen måste beaktas för att kunna ge en förklaring till de frågor som ställs här handlar om invandrarnas sociokulturella arv. Det är bara olikheterna i detta arv som i kombination med andra allmänverkande faktorer – som utsatthet eller diskriminering – kan ge en mer tillfredsställande förklaring till såväl skillnaderna i brottsbelastningen som ”specialiseringen” i vissa typer av brott. Ett sådant påstående har hittills varit mer eller mindre tabubelagt, men det är det enda sättet att verkligen både förstå och ta itu med en situation som är djupt otillfredsställande.

Det är dessutom det enda sättet att sluta tala om alla invandrare som om de vore en och samma grupp. Vi måste sluta tala i generaliserande termer och ta avsteg från påståenden som drar alla invandrare över en kam. Sanningen är att invandrade personer från vissa länder inte alls begår brott oftare än infödda svenskar medan invandrare från andra länder gör det i mycket stor omfattning.

Det handlar emellertid inte bara om betydande genomsnittliga skillnader mellan olika nationaliteter utan också om eventuella skillnader inom olika nationaliteter, eftersom invandrade grupper från ett och samma land kan vara mycket heterogena i termer av exempelvis etnicitet och klasskultur. Vi måste därför fördjupa oss i de olika nationaliteternas sociokulturella bakgrunder och olikheter för att hitta mer hållbara förklaringar till de stora skillnaderna i brottsbelastningen mellan och inom olika invandrargrupper som är så uppenbar.

Exakt hur den nya Brå-rapporten ser ut kommer vi att veta på onsdag. Vi vet inte hur mycket av det insamlade materialet som kommer att redovisas.

Vad vi emellertid vet är att det statistiska material som Brå samlat in före sommaren bekräftade den gamla rapportens knivskarpa analys och kontroversiella slutsatser.

Det är fortfarande där vi har utgångspunkterna för en uppriktig, öppen och seriös debatt som verkligen kan hjälpa oss att ta itu med företeelser som inte bara skadar de direkta brottsoffren utan hela samhällsklimatet och inte minst den allmänna uppfattningen om de personer som kommit till Sverige från alla världens hörn.

MAURICIO ROJAS  Riksdagsledamot och integrationstalesman (fp)

-Pettersson har viss förståelse för PK:s försök att dölja och ”glömma” bort rapporten. Det tyder på att de inte har några motargument och ger en förklaring till varför kriminalvården numera är förbjudna att registrera brottslingars etnicitet.

Andelen för våldtäkt registrerade personer visar en överrepresentation i förhållande till svenskar.

Nordafrikaner 23 gånger
Irakier 20 gånger
Iranier 10 gånger
Jordanier, palestinier, syrier 9,5 gånger
Turkar 9 gånger
Bolivianer, peruaner, ecuadorianer 10 gånger
Portugiser och spanjorer 6,5 gånger
Etiopier 7,5 gånger.
Övriga afrikaner 16,5 gånger

Källa: Brå 1996:2 sid 107

-Petterssons personliga uppfattning är att det är en enorm skillnad på folk och folk, exempelvis fattiga människor Sydostasien, Thailand, Indien, Kina och liknande skaffar sig jobb när de kommer hit och de är sällan inblandade i skottlossningar och gruppvåldtäkter. Människor från Mellanöstern är ofta helt annorlunda, de kräver och kräver…

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168


14 responses to “Nu ska BRÅ kartlägga gärningsmäns härkomst

 • Billy Boy

  I SVT Rapport 19:30 ikväll uttalade sig Stina Holmberg, forskningsråd Brå om kartlägga gärningsmäns härkomst.

  Hon lät ungefär som justitieminister Morgan Johansson (S) och professor emeritus i kriminologi Jerzy Sarnetsky. D v s den forskning som nu skall göras kommer att visa att överrepresentationen för utlänningar ligger ganska konstant. (Underförstått kartläggningen är egentligen onödig m a o).

  Dessutom nämnde hon orsakerna som tjatats om under alla år tidigare, d v s de socioekonomiska situationerna de befinner sig i samt att det är många unga män som kommer och att de många gånger ej får det mottagande i Sverige som skulle behövas. Hon tror att man övervärderar risken att de begår brott och att Brå med den kommande nya rapporten kan avstigmatisera i stället.

  Stina Holmberg anser att man som asylsökande ska kunna känna sig trygg i Sverige.

  Av innehållet av det hon sa kan man konstatera att hon utelämnade fullständigt alternativet att det svenska samhället har rätt att ställa krav på hur invandrarna uppför sig i Sverige och att det finns inga ursäkter för den grova brottslighet som de begår här.

  Inslaget börjar vid tidskoden c:a 4,45 på liggande tids-skalan. Länk nedan:

  https://www.svtplay.se/video/21360174/rapport/rapport-30-mar-19-30-4?start=auto

  Gilla

 • angelicaplacet

  Allmänheten vet ju att det var SD som kom med förslaget först och inte moderaterna.

  Gilla

 • Grune

  Om man skall tro de hundratals kvinnor som sitter i tv och kommenterar våld av män så får man den uppfattningen att ALLA män är våldsverkare.
  Jag är man och jag känner mig djupt kränkt av deras resonemang.

  Gilla

 • Lellegoo

  Det är ju nästan som om moderaten Johan Forsell tror att han lyckats med sin transformering.
  Han var en extrem Reinfeldt-fan. Han satt i Försvarsberedningen och slaktade Försvaret till småsmulor. Han stödde kaos-makkers Billström och Ullenhag i deras raserande av den restriktiva invandringspolitiken.

  Forsell är en av de mest populistiska politikerna vi har. Och tacka för det, han har ingen som helst yrkeserfarenhet att falla tillbaka på, därtill enligt utsago – otur när han tänker.

  Vi hör nu vad han säger, efter snurren på en gammal femöring, men vi har inte glömt. Tro inte det.

  Gilla

 • Macke

  Det går bra med att få ut statistik hos BRÅ.

  Nina ringde BRÅ för att få reda på statistiken av alla dessa gruppvåldtäkter som sker runt om i landet.
  BRÅ för inte någon statistik utan hänvisar till polisen.
  Polisen i sin tur uppger att de för inte någon statistik på just själva gruppvåldtäkter, därför att BRÅ har ej uppgett till polisen någon brottskod.

  ”BRÅ för ingen statistik kring gruppvåldtäkter.”

  Gilla

  • Grune

   Detta inlägg visar bara att varken BRÅ eller POLISEN är läskunniga.
   Vore dom det så skulle dom kunna läsa sig till antalet gruppvåldtäkter som sker i Sverige varje dag och hur många som begås av SVENSKAR och hur många som begås av ickesvenskar.
   Det står varje dag i tidningar.

   Gilla

 • Grune

  Det är program som Frukostklubbe som SVT sända i repris, inte mordprogram från Afrika eller Mellanöstern.
  Sådana program har visats i repris varje dag nu i 15 år så nu räcker det.

  Gilla

  • Macke

   Frukostklubben direktsändes i radion på lördagarna med artister.
   Den sändes mellan åren 1946 – 1951 och 1954 – 1978. Det blev hela 680! prog.
   Av vår folkkäre Sigge Fürst och med den trogne följeslagaren under samtliga prog. ”Kaffepetter”, som hängde på mikrofonstativet.
   Göte Wilhelmssons orkester var med och spelade.
   Sigge åkte runt i landet med radiosändningen.
   Sista radiosändningen som skedde var på nyårsafton som då inföll på en lördag.
   Den direktsändes även på TV.

   ”Frukostklubben”
   Direktsändning från radions studio 4 av det allra sista Frukostklubben-programmet.
   https://www.oppetarkiv.se/video/8782764/frukostklubben?ac=frukost

   Gilla

 • Född i folkhemmet

  God morgon Brå och makthavarna i Stockholm!

  Gilla

  • Macke

   Frukostklubben var ett nostalgiprog. som sändes på sin tid. Signaturmelodi den härrör från filmen
   ”Singing in the Rain” 1952.
   Den ene i huvudrollerna var Gene Kelly.

   ”Good Morning”

   Gilla

 • Suzie

  En klok herre som har connected the dots som man säger på engelska.

  Gilla

 • Ernst

  Nu?!?

  Det borde gjorts för 40 år sedan så vi kunnat stoppa vansinnet långt tidigare. Kartlägg även bidragssvängen och hur överrepresenterade de är inom bidragsfusk med assistenter då de hävdat att de är handikappade.

  Gilla

 • svenskfinnaren

  Gissa varför de vill börja föra statistik nu??? För nu spelar ju inte inrikes -eller utrikesfödda någon roll, efter den tidigare massinvandringen. Ytterligare ett sätt bara, att mörka vilka som verkligen begår brotten. Ett sätt att frisera sanningen, så att det verkar, som att vi är lika goda kålsupare allihopa. Tidigare var det för få inrikes födda invandrare, för att kunna gynna statistiken på ett ”bra” vänsterristiskt propagandasätt. Men det har ju tyvärr ändrat sig idag. Så statistiken blir hursomhelst skev och missvisande. Man borde istället gå efter utrikiska eller inrikiska rötter. Då skulle man kanske få fram en relevant statistik. För vilka föder flest barn idag???

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: