Södermanlands Nyheter fällda för grova publicistiska övertramp


JOURNALISTIK. Det är av allt att döma det grövsta publicistiska övertrampet i Södermanlands Nyheters 121-åriga levnad. SN har enligt Allmänhetens Pressombudsman, PO, ”gått över gränsen för det pressetiskt acceptabla” genom att tidningen på löpsedel, förstasida och i en stort uppslagen artikel, rubricerad som ”Från Folkets hus till ´fort-nazi´”, kopplat ihop Oxelösundsföretagaren Åke Holmström och hans fastighetsverksamhet i kommunen med kränkande begrepp som nazism, fascism och rasism.

PO:s förslag till klander av SN och kraftfulla kritik av tidningens havererade pressetik delas av Pressens Opinionsnämnd, PON, som i sitt nu offentliggjorda beslut slår fast att SN, dels brutit mot god publicistisk sed, dels att ÅH lidit så kallad publicitetsskada av tidningens återgivna och starkt nedsättande uppgifter. Huruvida SN:s falska och kränkande anspelningar rörande Holmströms person och verksamhet även utgör grund för ett framtida förtalsmål i domstol finns än så länge inget bekräftat besked om.

PON är den högre, dömande instansen, och antalet fällningar/klander utgör bara några enstaka procent av det sammanlagda antalet anmälningar till PO. Detta faktum kan tas som ett bevis på hur allvarligt ledamöterna i PON ser på SN:s nonchalanta försök till skandalisering av Holmström och den näringslivsverksamhet han bedriver i Oxelösund.

Helhetsansvaret för den av PON nu fällda artikeln ”Från Folkets hus till ´fort-nazi´” har formellt tidningens nyligen hastigt avhoppade ansvarige utgivaren Göran Carstorp, men även det journalistiska omdömet och kompetensen hos skribenten bakom texten och redigeraren som formulerat rubrikerna måste starkt ifrågasättas.

Efter Carstorps snöpliga sorti från SN har tidningens skriftväxling i ärendet skötts av den nytillträdda chefredaktören Anna Falk, utan tidigare erfarenhet av chefredaktörskap.

Det är också en skrämmande inställning till det publicistiska ansvaret Falk ger uttryck för när hon i sin skriftväxling med PON ser det som ”relevant” att stämpla Holmström som nazist i rubrik och stort uppslagen artikel och hävdar att det är ”näst intill orimligt att inte göra det”. Vad Falk inte förstår eller saknar kunskap om är att varje form av nazireferens allmänt förknippas med krigsårens deportation av judar, massmord och förintelse i industriell skala. Det är den bilden av Holmström och hans verksamhet SN förmedlar till läsarna när tidningen oförsvarligt väljer att använda det anstötliga uttrycket ”fort nazi”. Tyvärr godtas också en tidnings publicerade uppgifter oftast som en sanning av läsarna eller tas emot med den insinuanta kommentaren ”ingen rök utan eld”.

Vidare visar AF på en lättsinnig hållning till pressetik när hon i sitt yttrande anser det ”motiverat” att med svaga eller inga belägg alls antyda att Folkets hus är ett ”SD-näste” i akt och mening att läsaren ska ges uppfattningen att Åke Holmström är Sverigedemokrat och i förlängningen en klandervärd person och näringsidkare. I media och den offentliga debatten beskrivs som bekant SD konsekvent som ett främlingsfientligt och rasistiskt parti, på senare tid även av politiska motståndare som ett nyfascistiskt parti, vilket rimligen inte borde vara obekant för den som är chefredaktör på en dagstidning. När SN publicerar rena spekulationer om Holmströms politiska hållning, trots hans raka besked om att han är opolitisk, är det uppenbart ohederligt, respektlöst och integritetskränkande.

SN:s framförda belägg för att Folkets hus är ett ”SD-näste” är att riksdagspartiet i fråga har tillåtits ha valaffischer i fastighetens fönster och haft sin valvaka i lokalerna. Det tidningen undanhåller sina läsare är att cirka 95 procent av Folkets hus hyresgäster inte har någon SD-koppling. I den procentangivelsen kan bland annat SN själv räknas in efter att ha varit medarrangör vid ett stort spelevent i Folkets hus under hösten 2014.

Det märkliga i sammanhanget är att den lokala nyhetsförmedlaren SN till dags dato inte vid något tillfälle publicerat en endaste rad om att Sverigedemokraterna regelbundet hyr kultur- och ungdomshuset Koordinaten av Oxelösunds kommun. Det är antagligen svårare att peka ut en kommunal ”samhällsinstitution” som Koordinaten som ”SD-näste”.

I sin skriftväxling med PON bortser Anna Falk likaså obesvärat från att den största hyresgästen i Folkets hus i samband med valet 2014 var Allianspartierna i Oxelösund som under lång tid hade sin vallokal i arbetarrörelsens gamla högborg inklusive en jättelik banderoll med valpropaganda uppsatt på fasaden. Men den kanske inte SN såg! Tidningen har ju sedan länge slagit igen sin lokalredaktion i kuststaden.

Oxelösund är en liten kommun, knappt 12 000 invånare. Det är inte långt från sanningen att påstå att alla känner alla. Det är en omöjlighet att gömma sig bakom anonymiteten.

När SN kopplar ihop Holmström, hans familj och hans fastighetsverksamhet i Oxelösund med kränkande begrepp som rasism, fascism och nazism är det sårande och sätter djupa spår hos honom och hans familj som berörda av den stort uppslagna publiceringen och får, som säkert alla förstår, oöverskådliga skadeverkningar på Holmströms framtida näringsverksamhet i kuststaden. Det faktum att tidningens kränkande uppgifter återges på löpsedel, förstasida och rubriker förstärker på ett allvarligt sätt den publicitetsskadan

Det kan inte ha undgått någon Oxelösundsbo att SN under den före detta ansvarige utgivaren GC:s chefredaktörskap under en längre tid bedrivit kampanj mot Holmström och hans näringsverksamhet i kuststaden, främst vad avser förvaltningen av den före detta Folkets hus-fastigheten och det tidigare tillfälliga asylboendet Jollen, där tidningen i flera artiklar via svepande formuleringar och egna insinuanta påståenden och utan belägg velat framställa Holmström som en ljusskygg och djupt omoralisk person och företagare.

PON fäller nu som väntat SN för att i artikeln ”Från Folkets hus till ´fort-nazi´” ha bedrivit klandervärd och oseriös journalistik, vilket kan antas skynda på den sedan länge pågående demonteringen av tidningen genom ytterligare tappad trovärdighet hos läsekretsen, ytterligare fallande upplaga samt ytterligare minskade annonsintäkter.

Det alla läsare kan se vill inte SN:s nuvarande chefredaktör se, att frågan inte är om tidningen ska överleva utan hur länge den kan överleva. Ägaren, Eskilstuna-Kuriren AB, har på kort tid beslutat att inte återbesätta vare sig den lokala ledarfunktionen som verkställande direktör för SN eller tjänsten som ansvarig utgivare på tidningen.

Ledarskapet och den lokala debatten och publicistiska frågor rörande SN ska framöver istället hanteras av ett nybildat tidningsbolag med säte i Eskilstuna och av personer utan någon förankring i SN:s spridningsområde. Den tydliga signalen från ägaren kan inte tolkas på annat sätt än att SN:s dagar som prenumererad publikation snart är till ända.

Att bli fälld av PO och PON är ingen liten skitsak, visserligen kallas det Allmänhetens pressombudsman men det har inget med allmänheten att göra. Allmänhetens Pressombudsman, PO, finansieras av Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet, Svenska Tidningsutgivareföreningen och Sveriges Tidskrifter och de är ofta villiga att acceptera ganska långtgående ”övertramp” av sina egna medlemstidningar.

-Pettersson har för övrig tillgång till ALL korrespondens i ärendet, så det ska bli intressant att se hur SN och den nuvarande chefredaktören försöker slingra sig istället för att be Åke Holmström med familj om ursäkt. Ovanstående är dessutom bara en i mängden av felaktiga och missvisande artiklar som Södermanlands Nyheter publicerat om företagaren Åke Holmström och hans familj.

”Fort Nazi” kommer för övrigt från början från en ledande vänsterpartists Facebooksida, uttalandet var ynkligt och än värre är att inga andra politiker eller journalister fördömt det men det tar vi i ett separat inlägg…

Besluten i förkortat version på länkarna. Hela finns  HÄR. 

PO-PON 24.2015       PO 101.2015

Vad innebär ett fällande beslut?

I de fall där en tidning klandras av PON måste tidningen publicera det fällande beslutet. Tidningen ska också betala en expeditionsavgift, som delfinansierar PO:s och PON:s verksamhet. Tidningar med en upplaga upp till 10 000 exemplar betalar 13 000 kronor exkl. moms. Tidningar med större upplagor betalar 32 000 kronor exkl. moms. Fristående nättidningar som anslutit sig till systemet betalar 13 000 kronor exkl. moms.

Tidigare publicerat på Petterssons nedan

SN, demokrati, åsiktsfrihet och trovärdighet

Fortsättning på gårdagens inlägg om SN, SD, Folkets Hus och journalistik.

I Sverige är det en rättighet att få hålla sin politiska uppfattning på ett privat plan, att få leva och verka i ett samhälle utan att bli förföljd för sin politiska tro. Det är i själva verket en demokratisk grundportal. Den generella rättigheten anses så viktig att den även finns med som en paragraf i pressens egna Publicitetsregler där det sägs att den personliga integriteten ska respekteras och att personers politiska tillhörighet inte ska framhävas om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande.

Det är nu inga demokratiska rättigheter och pressetiska regler som SN och dess chefredaktör Göran Carstorp anser sig behöva följa eller respektera. I en inledande artikelserie i SN (18/10) insinueras på flera ställen i rubrik, ingress , text och bildtext att Åke Holmström, företagare inom fastighetsbranschen i Oxelösund och bland annat ägare till före detta Folkets hus, skulle ha sin politisk hemvist hos Sverigedemokraterna, trots att Holmström bestämt förnekar detta och förklarar sig vara opolitisk.

Detta hindrar inte SN och ansvarige utgivaren Carstorp från att i en huvudrubrik beskriva den av Holmström ägda Folkets-husbyggnaden med rubriceringen ”Från folkets hus till ‘fort-nazi'” och i en ingress på förstasidan anges att ”Folkets hus har blivit SD-märkt”. Vidare publicerar SN en bild på Åke Holmström där han till synes som privatperson lyssnar till ett torgmöte med Jimmie Åkesson, för övrigt ett torgmöte med uppskattningsvis 500 åhörare inklusive chefredaktör Carstorp själv, och där tidningen anspelar på att Holmströms närvaro är ett bevis på att han sympatiserar med SD.

I den över flera sidor långa SN-artikeln, som till del berör historien om hur Folkets hus i Oxelösund kom på obestånd och till slut såldes till en privat fastighetsägare, får läsarna också veta att SD haft sin valvaka på Folkets hus, att SN stoppats från att komma in på denna valvaka och att det funnits ett stort antal SD-affischer uppsatta i byggnadens entré. Det faktum att Alliansen under hela valrörelsen hyrde in sig i byggnaden och tapetserade fasaden med valpropaganda undviker SN att tala om. Detta faktum skulle som alla förstår förstört bilden av Folkets hus som ”SD-märkt”.

Sammanfattningsvis ställer läsaren sig frågan varför SN och Göran Carstorp så uppenbart önskar framställa en enskild näringsidkare i Oxelösund som SD-sympatisör. Det är väl ambitiöst om tidningen vill belysa Sverigedemokraternas framgång vid det senaste valet och Socialdemokraternas försvagade väljarstöd men varför inte då vända sig till SD:s valda företrädare eller personer som offentligt valt att framträda som sympatisörer till partiet. Det kan ju inte vara SN:s och den ansvarige utgivarens uppgift att med anspelningar och insinuationer klistra på enskilda personer vilken partitillhörighet det än må vara för att sedan publicera detta som en sanning. Det blir inte mycket till trovärdig journalistik av ett sådant arbetssätt.

I pressens egna Publicitetsregler står också ”Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer är korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt” när ni läst detta så titta på den övre bilden från gårdagens Södermanlands Nyheters bilaga och jämför den…

På ett helt uppslag undviker SN att visa verkligheten

På ett helt uppslag undviker SN att visa verkligheten

…med verkligheten. Helt klart har SN och dess chefredaktör inga som helst avsikter att ge ”korrekt och allsidig nyhetsförmedling” som det står i pressens Publicitetsregler.

Bakom Carstorps vackra prat om ”yttrandefrihet” och att SN ska vara politiskt neutral ligger åsikten att SN och chefredaktören har ett uppdrag att få läsarna att tycka ”rätt” i ”rätt” frågor och vad som är ”rätt” förbehåller sig chefredaktören att bestämma…

Så här såg Folkets Hus ut innan valet. På 7 helsidor skriver SN

Så här såg Folkets Hus ut innan valet. På 7 helsidor skriver SN att ”Holmström retade upp många Oxelösunds-bor genom att upplåta fönster och väggar till SD:s valaffischer. Inte en bild, inte ett ord om de andra fyra partiernas valmaterial minst sagt framträdande placering.


64 responses to “Södermanlands Nyheter fällda för grova publicistiska övertramp

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: