Södermanlands Nyheter fällda för grova publicistiska övertramp

JOURNALISTIK. Det är av allt att döma det grövsta publicistiska övertrampet i Södermanlands Nyheters 121-åriga levnad. SN har enligt Allmänhetens Pressombudsman, PO, ”gått över gränsen för det pressetiskt acceptabla” genom att tidningen på löpsedel, förstasida och i en stort uppslagen artikel, rubricerad som ”Från Folkets hus till ´fort-nazi´”, kopplat ihop Oxelösundsföretagaren Åke Holmström och hans fastighetsverksamhet i kommunen med kränkande begrepp som nazism, fascism och rasism.

PO:s förslag till klander av SN och kraftfulla kritik av tidningens havererade pressetik delas av Pressens Opinionsnämnd, PON, som i sitt nu offentliggjorda beslut slår fast att SN, dels brutit mot god publicistisk sed, dels att ÅH lidit så kallad publicitetsskada av tidningens återgivna och starkt nedsättande uppgifter. Huruvida SN:s falska och kränkande anspelningar rörande Holmströms person och verksamhet även utgör grund för ett framtida förtalsmål i domstol finns än så länge inget bekräftat besked om.

PON är den högre, dömande instansen, och antalet fällningar/klander utgör bara några enstaka procent av det sammanlagda antalet anmälningar till PO. Detta faktum kan tas som ett bevis på hur allvarligt ledamöterna i PON ser på SN:s nonchalanta försök till skandalisering av Holmström och den näringslivsverksamhet han bedriver i Oxelösund.

Helhetsansvaret för den av PON nu fällda artikeln ”Från Folkets hus till ´fort-nazi´” har formellt tidningens nyligen hastigt avhoppade ansvarige utgivaren Göran Carstorp, men även det journalistiska omdömet och kompetensen hos skribenten bakom texten och redigeraren som formulerat rubrikerna måste starkt ifrågasättas.

Efter Carstorps snöpliga sorti från SN har tidningens skriftväxling i ärendet skötts av den nytillträdda chefredaktören Anna Falk, utan tidigare erfarenhet av chefredaktörskap.

Det är också en skrämmande inställning till det publicistiska ansvaret Falk ger uttryck för när hon i sin skriftväxling med PON ser det som ”relevant” att stämpla Holmström som nazist i rubrik och stort uppslagen artikel och hävdar att det är ”näst intill orimligt att inte göra det”. Vad Falk inte förstår eller saknar kunskap om är att varje form av nazireferens allmänt förknippas med krigsårens deportation av judar, massmord och förintelse i industriell skala. Det är den bilden av Holmström och hans verksamhet SN förmedlar till läsarna när tidningen oförsvarligt väljer att använda det anstötliga uttrycket ”fort nazi”. Tyvärr godtas också en tidnings publicerade uppgifter oftast som en sanning av läsarna eller tas emot med den insinuanta kommentaren ”ingen rök utan eld”.

Vidare visar AF på en lättsinnig hållning till pressetik när hon i sitt yttrande anser det ”motiverat” att med svaga eller inga belägg alls antyda att Folkets hus är ett ”SD-näste” i akt och mening att läsaren ska ges uppfattningen att Åke Holmström är Sverigedemokrat och i förlängningen en klandervärd person och näringsidkare. I media och den offentliga debatten beskrivs som bekant SD konsekvent som ett främlingsfientligt och rasistiskt parti, på senare tid även av politiska motståndare som ett nyfascistiskt parti, vilket rimligen inte borde vara obekant för den som är chefredaktör på en dagstidning. När SN publicerar rena spekulationer om Holmströms politiska hållning, trots hans raka besked om att han är opolitisk, är det uppenbart ohederligt, respektlöst och integritetskränkande.

SN:s framförda belägg för att Folkets hus är ett ”SD-näste” är att riksdagspartiet i fråga har tillåtits ha valaffischer i fastighetens fönster och haft sin valvaka i lokalerna. Det tidningen undanhåller sina läsare är att cirka 95 procent av Folkets hus hyresgäster inte har någon SD-koppling. I den procentangivelsen kan bland annat SN själv räknas in efter att ha varit medarrangör vid ett stort spelevent i Folkets hus under hösten 2014.

Det märkliga i sammanhanget är att den lokala nyhetsförmedlaren SN till dags dato inte vid något tillfälle publicerat en endaste rad om att Sverigedemokraterna regelbundet hyr kultur- och ungdomshuset Koordinaten av Oxelösunds kommun. Det är antagligen svårare att peka ut en kommunal ”samhällsinstitution” som Koordinaten som ”SD-näste”.

I sin skriftväxling med PON bortser Anna Falk likaså obesvärat från att den största hyresgästen i Folkets hus i samband med valet 2014 var Allianspartierna i Oxelösund som under lång tid hade sin vallokal i arbetarrörelsens gamla högborg inklusive en jättelik banderoll med valpropaganda uppsatt på fasaden. Men den kanske inte SN såg! Tidningen har ju sedan länge slagit igen sin lokalredaktion i kuststaden.

Oxelösund är en liten kommun, knappt 12 000 invånare. Det är inte långt från sanningen att påstå att alla känner alla. Det är en omöjlighet att gömma sig bakom anonymiteten.

När SN kopplar ihop Holmström, hans familj och hans fastighetsverksamhet i Oxelösund med kränkande begrepp som rasism, fascism och nazism är det sårande och sätter djupa spår hos honom och hans familj som berörda av den stort uppslagna publiceringen och får, som säkert alla förstår, oöverskådliga skadeverkningar på Holmströms framtida näringsverksamhet i kuststaden. Det faktum att tidningens kränkande uppgifter återges på löpsedel, förstasida och rubriker förstärker på ett allvarligt sätt den publicitetsskadan

Det kan inte ha undgått någon Oxelösundsbo att SN under den före detta ansvarige utgivaren GC:s chefredaktörskap under en längre tid bedrivit kampanj mot Holmström och hans näringsverksamhet i kuststaden, främst vad avser förvaltningen av den före detta Folkets hus-fastigheten och det tidigare tillfälliga asylboendet Jollen, där tidningen i flera artiklar via svepande formuleringar och egna insinuanta påståenden och utan belägg velat framställa Holmström som en ljusskygg och djupt omoralisk person och företagare.

PON fäller nu som väntat SN för att i artikeln ”Från Folkets hus till ´fort-nazi´” ha bedrivit klandervärd och oseriös journalistik, vilket kan antas skynda på den sedan länge pågående demonteringen av tidningen genom ytterligare tappad trovärdighet hos läsekretsen, ytterligare fallande upplaga samt ytterligare minskade annonsintäkter.

Det alla läsare kan se vill inte SN:s nuvarande chefredaktör se, att frågan inte är om tidningen ska överleva utan hur länge den kan överleva. Ägaren, Eskilstuna-Kuriren AB, har på kort tid beslutat att inte återbesätta vare sig den lokala ledarfunktionen som verkställande direktör för SN eller tjänsten som ansvarig utgivare på tidningen.

Ledarskapet och den lokala debatten och publicistiska frågor rörande SN ska framöver istället hanteras av ett nybildat tidningsbolag med säte i Eskilstuna och av personer utan någon förankring i SN:s spridningsområde. Den tydliga signalen från ägaren kan inte tolkas på annat sätt än att SN:s dagar som prenumererad publikation snart är till ända.

Att bli fälld av PO och PON är ingen liten skitsak, visserligen kallas det Allmänhetens pressombudsman men det har inget med allmänheten att göra. Allmänhetens Pressombudsman, PO, finansieras av Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet, Svenska Tidningsutgivareföreningen och Sveriges Tidskrifter och de är ofta villiga att acceptera ganska långtgående ”övertramp” av sina egna medlemstidningar.

-Pettersson har för övrig tillgång till ALL korrespondens i ärendet, så det ska bli intressant att se hur SN och den nuvarande chefredaktören försöker slingra sig istället för att be Åke Holmström med familj om ursäkt. Ovanstående är dessutom bara en i mängden av felaktiga och missvisande artiklar som Södermanlands Nyheter publicerat om företagaren Åke Holmström och hans familj.

”Fort Nazi” kommer för övrigt från början från en ledande vänsterpartists Facebooksida, uttalandet var ynkligt och än värre är att inga andra politiker eller journalister fördömt det men det tar vi i ett separat inlägg…

Besluten i förkortat version på länkarna. Hela finns  HÄR. 

PO-PON 24.2015       PO 101.2015

Vad innebär ett fällande beslut?

I de fall där en tidning klandras av PON måste tidningen publicera det fällande beslutet. Tidningen ska också betala en expeditionsavgift, som delfinansierar PO:s och PON:s verksamhet. Tidningar med en upplaga upp till 10 000 exemplar betalar 13 000 kronor exkl. moms. Tidningar med större upplagor betalar 32 000 kronor exkl. moms. Fristående nättidningar som anslutit sig till systemet betalar 13 000 kronor exkl. moms.

Tidigare publicerat på Petterssons nedan

SN, demokrati, åsiktsfrihet och trovärdighet

Fortsättning på gårdagens inlägg om SN, SD, Folkets Hus och journalistik.

I Sverige är det en rättighet att få hålla sin politiska uppfattning på ett privat plan, att få leva och verka i ett samhälle utan att bli förföljd för sin politiska tro. Det är i själva verket en demokratisk grundportal. Den generella rättigheten anses så viktig att den även finns med som en paragraf i pressens egna Publicitetsregler där det sägs att den personliga integriteten ska respekteras och att personers politiska tillhörighet inte ska framhävas om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande.

Det är nu inga demokratiska rättigheter och pressetiska regler som SN och dess chefredaktör Göran Carstorp anser sig behöva följa eller respektera. I en inledande artikelserie i SN (18/10) insinueras på flera ställen i rubrik, ingress , text och bildtext att Åke Holmström, företagare inom fastighetsbranschen i Oxelösund och bland annat ägare till före detta Folkets hus, skulle ha sin politisk hemvist hos Sverigedemokraterna, trots att Holmström bestämt förnekar detta och förklarar sig vara opolitisk.

Detta hindrar inte SN och ansvarige utgivaren Carstorp från att i en huvudrubrik beskriva den av Holmström ägda Folkets-husbyggnaden med rubriceringen ”Från folkets hus till ’fort-nazi'” och i en ingress på förstasidan anges att ”Folkets hus har blivit SD-märkt”. Vidare publicerar SN en bild på Åke Holmström där han till synes som privatperson lyssnar till ett torgmöte med Jimmie Åkesson, för övrigt ett torgmöte med uppskattningsvis 500 åhörare inklusive chefredaktör Carstorp själv, och där tidningen anspelar på att Holmströms närvaro är ett bevis på att han sympatiserar med SD.

I den över flera sidor långa SN-artikeln, som till del berör historien om hur Folkets hus i Oxelösund kom på obestånd och till slut såldes till en privat fastighetsägare, får läsarna också veta att SD haft sin valvaka på Folkets hus, att SN stoppats från att komma in på denna valvaka och att det funnits ett stort antal SD-affischer uppsatta i byggnadens entré. Det faktum att Alliansen under hela valrörelsen hyrde in sig i byggnaden och tapetserade fasaden med valpropaganda undviker SN att tala om. Detta faktum skulle som alla förstår förstört bilden av Folkets hus som ”SD-märkt”.

Sammanfattningsvis ställer läsaren sig frågan varför SN och Göran Carstorp så uppenbart önskar framställa en enskild näringsidkare i Oxelösund som SD-sympatisör. Det är väl ambitiöst om tidningen vill belysa Sverigedemokraternas framgång vid det senaste valet och Socialdemokraternas försvagade väljarstöd men varför inte då vända sig till SD:s valda företrädare eller personer som offentligt valt att framträda som sympatisörer till partiet. Det kan ju inte vara SN:s och den ansvarige utgivarens uppgift att med anspelningar och insinuationer klistra på enskilda personer vilken partitillhörighet det än må vara för att sedan publicera detta som en sanning. Det blir inte mycket till trovärdig journalistik av ett sådant arbetssätt.

I pressens egna Publicitetsregler står också ”Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer är korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt” när ni läst detta så titta på den övre bilden från gårdagens Södermanlands Nyheters bilaga och jämför den…

På ett helt uppslag undviker SN att visa verkligheten
På ett helt uppslag undviker SN att visa verkligheten

…med verkligheten. Helt klart har SN och dess chefredaktör inga som helst avsikter att ge ”korrekt och allsidig nyhetsförmedling” som det står i pressens Publicitetsregler.

Bakom Carstorps vackra prat om ”yttrandefrihet” och att SN ska vara politiskt neutral ligger åsikten att SN och chefredaktören har ett uppdrag att få läsarna att tycka ”rätt” i ”rätt” frågor och vad som är ”rätt” förbehåller sig chefredaktören att bestämma…

Så här såg Folkets Hus ut innan valet. På 7 helsidor skriver SN
Så här såg Folkets Hus ut innan valet. På 7 helsidor skriver SN att ”Holmström retade upp många Oxelösunds-bor genom att upplåta fönster och väggar till SD:s valaffischer. Inte en bild, inte ett ord om de andra fyra partiernas valmaterial minst sagt framträdande placering.

65 thoughts on “Södermanlands Nyheter fällda för grova publicistiska övertramp

 1. […] Roger Sundberg ligger bakom en hel del som skrivits i SN om den ”rasistiska” bloggen Petterssons som enligt SN är rasistisk trots att den friats i både tings- och hovrätt. Trots friande dom agerar lokaltidningen domare. Detta trots att de påstår sig vara helt opartiska på nyhetssidorna. Egentligen borde jag ha lämnat in en anmälan till PO och låta er vara med på turerna när medierna granskar sig själva, men de har tidigare blivit rejält fällda för grova publicistiska övertramp.  […]

 2. […] Möjligen beroende på att även den mest moraliske och gudfruktige kan göra övertramp, exempelvis när systertidningen Södermanlands Nyheter, SN, på ett skandalöst sätt hängde ut en företagare i Oxelösund som rasist, nazist och fascist och fälldes av Allmänna Pressombudsmannen och Pressens Opinionsnämnd för att grovt ha brutit mot god publicistisk sed. […]

 3. […] Södermanlands Nyheter har tidigare fällts för grova publistiska övertramp när det gäller Folkets Hus och dess ägare men tydligen hjälpte inte det. De kliver på i samma fotspår och fortsätter sprida hat med osakligheter, vinklingar och rena lögner. De kanske samlar på sig till ett åtal för förtal, vad vet jag. […]

 4. […] Annat intressant under åren är vår rapportering om asylförläggningen Jollen och företaget Vinterklasen som drev den och hyrde ut lokaler till Sverigedemokraterna. Där skilde sig vår rapportering och lokaltidningen Södermanlands Nyheters rejält. Det slutade med att Södermanlands Nyheter fälldes för grova publistiska övertramp. […]

 5. Albin frågar mig vad jag vill göra bättre med äldrevården. Det behövs mer valfrihet här. Dom äldre skall själva kunna välja mer. Både inom hemtjänsten och på vilket äldreboende dom vill bo på. Små städer som Oxelösund kan förstås vara knepigt med full valfrihet. Sen vet ALLA, hoppas även du Albin att det behövs mycket mer personal. Dom äldre måste få den omvårdnad dom har rätt till. Personalen måste få drägliga arbetstider o bättre löner. Jobbet måste bli attraktivt igen. Vi blir allt fler äldre och denna fråga kanske är viktigast av allt i samhället. Sen kommer givetvis barnen. Men när S i Oxelösund ville ge miljoner till Folkets Hus samtidigt som det skulle sparas inom äldrevården var vi många här som satte ner foten. Nu vann S o V valet här med dryga 50% så folk är väl ändå rätt nöjda. Det är dom jag hör Pettersson. Personligen tycker jag Åke är trevlig, det lilla jag känner honom. Han sålde ju fastigheter till min barndoms kamrat Lars Westerberg. Den mannen är inte barskrapad precis. Till sist så tror jag Albin VET att äldrevården har mycket i övrigt att önska. Tyvärr TROR Albin alltid S har rätt. Nu när verkligheten kommit ifatt oss alla så minskar S. Vård, skola o omsorg! Funkar inte detta så blir folk lättrörliga. På 60 o 70 talet var S ganska bra på detta. Idag går pengarna till politiker, byråkrater och så till själva sosse-klubben. Kolla vårt landsting Albin med konämnder o dylikt fast det saknas sjuksköterskor. Knepigt!

 6. Kommentatorerna ondgör sig över nazists anklagelser, men glömmer att den typen av anklagelser ofta används här.
  Att själv anklaga och bespotta med avskyvärda okvädningsord det verkar vara godkänt, men när man själv anklagas då är man prinsessan på ärten.

  • Hej Albin!

   Nu ”kränker ” du och anklagar alla kommentatorer. Har du belägg för det?

   Vad är det du själv brukar skriva och predika?

   • Peter Skoglund :
    Individen Albin är endast allmänt förvirrad, vanligt i individens kretsar och tyvärr accepterat av batikhäxor med kjol eller /och långbyxor, sommaren närmar sig så nu är det även med de obligatoriska shortsen gärna i rött !

 7. Fick en påringning idag från S-N om att abonera på tidningen,,,svaret blev aldrig på den skittidningen,,,,tack då vet vi blev svaret,,,

 8. Kan berätta att SN på drygt två helsidor samt lite på förstasidan kommer att publicera klandret i den egna tidningens pappersupplaga i morgon och att de redan har publicerat på nätet, föredömligt snabbt och vad jag kan se korrekt. De är endast fem timmar efter Pettersson…

  http://www.sn.se/nyheter/1.3198875

 9. Då var vi på samma sida vid Folket Hus konflikten Peter. Känns bra att vi båda tycker äldrevården är viktigare än detta hus. Sen givetvis känner du mer folk här än jag. Du är ju född här medans jag kom hit som 40-åring. Men med åren har jag lärt känna en del människor. Tyvärr har jag mest hört negativa omdömen om Åke. Men han är ju affärsman och inte politiker.

  • Av allt du beskrivit om din hemort,tyder jag det hela som verkan av den berömda svenska avundsjukan !Denna sjuka brukar framför allt drabba just röda platser….

  • Roland, Åke är kontroversiell men mycket av det som sägs om honom kommer från SN och Göran Carstorp.

   Minns ni när SN slog på stort.

   Jollenägare: Flyktingar saknar asylskäl, det var Carstorps tidning som blåste på med en stor rubrik om hur jävlig Holmström var. Då hade det kommit 200 från Balkan och av dessa fick endast två stanna!!! 198 var alltså turister, de kom med charterbuss och fick stanna några månader på vår bekostnad.

   Senare skrev Carstorp ”SN har inte påstått annat än att asylsökanden från Balkan normalt nekas asyl i Sverige”.

   Undrar varför SN överhuvudtaget vill markera mot just Åke Holmström för en faktauppgift som han och 99:an samt alla andra källor är helt överens om?

   http://petterssonsblogg.se/2012/12/23/overens-anda-skandalrubriker/

   Det finns massor med sådan exempel där SN medvetet vilseleder sina läsare.

   http://petterssonsblogg.se/?s=Jollen

  • Roland vad vill du göra bättre , när det gäller äldrevården. Vad är dåligt?
   Bloggen försöker här odla missnöje, är inte våra gamla i behov av bra vård trots att vi har en generös invandring.

   • Albin! Pissa och gå o lägg dig. Du är inget annat än en jävla HOTTENTOTT som precis kommit ner från träden. Er sort är på en grottmänniskas nivå i utvecklingen. Du är och förblir förståndshandikappad med dina 68 IQ.

 10. Klandras för beskrivning av Folkets hus som ”fort nazi”.

  Tidningen Journalisten, skriver om detta idag, på sin nättidning journlisten.se.

  Sörmlands Nyheter klandras av PON för att ha beskrivit Folkets hus som ett ”fort nazi” och antytt att ägaren till Folkets hus har anknytningar till Sverigedemokraterna.

  Det var i oktober 2014 som Sörmlands Nyheter publicerade en artikelserie med vinjetten ”Det nya SörmlanD”, i samband med riksdagsvalet. Huvudartikeln hade rubriken ”Från Folkets Hus till ´fort nazi’”.

  Läs hela på denna länk……

  http://www.journalisten.se/nyheter/klandras-beskrivning-av-folkets-hus-som-fort-nazi

 11. Kan bara berätta för dig Pettersson att Majvor Lundberg INTE hälsar på mig och går när jag närmar mig deras valstuga. Kan berätta att min Anette känner Majvor väl sen deras gemensamma uppväxt i Hälleforsnäs. Majvor krusar min Anette men hatar Mig. Minns väl valet när detta avgjordes. Jag tog ställning för Björntorps äldreboende mot Folkets Hus. Vilken hemsk människa jag är. Detta fick Emil Carlsson betala dyrt för. Sosse-maffian i ett nötskal.

 12. Bland Oxelösundsborna står inte Holmström högt i kurs det vet jag. Men han skall inte ha skit för något han inte är. Oxelösund är en sossekommun och har så alltid varit. Man är sura för att Holmström äger Folket Hus idag. Sen att det var en vänsterpartist som såg till att ”huset” såldes talas det tyst om. Han fick sen sluta som V-ledare och senare fick han sparken som högste ledare inom SSAB-facket. S glömmer aldrig när Folket Hus såldes. Sen att Åke Holmström kom in i ett senare skede saknar betydelse. Stämpeln på ÅH finns tydligt. Jag hänvisar till samtal med Oxelösundare. I denna stad har S alltid rätt, hur fel dom än har. Detta kallas ärvda åsikter och ligger nog fel i tiden. Jag VET då jag bråkat med sosse-maffian. Dom har alltid rätt. HALLELUJA!

  • Roland, vi ska inte glömma att Föreningen Folkets Hus (som i princip är samma saksom socialdemokratiska partiet) gick i konkurs trots miljonstöd varje år. Majvor Lundberg var ordförande för Folketshusföreningen när det gick åt pipan och hon var även ledande för socialdemokraterna så de satt och gav pengar åt varandra.

   Majvor påstod att Folkets Hus hade 300 000 besökare per år och förtjänade att vara kvar och då tyckte jag att de skulle ta 10 kronor per besökare så hade de tre miljoner och behöver inget stöd, det var inget bra förslag enligt S…

   Att Holmström inte står högt i kurs gäller inte alla Oxelösundare, kanske bara de felinformerade…

  • Hej, Roland Karlsson!

   Det kul och bra att du skriver här på Petterssons. Den fria debatten är den bästa näringen för en fullgod demokrati. Vi får hoppas att fler sörmlänningar börjar skriva och debattera här på Petterssons. Det vore mycket trevligt. SN har ju sina begränsningar, tyvärr….

   Bland Oxelösundsborna har jag hört både bra och dåligt om Åke. H.
   Inte speciellt mycket mer ”dåligt”, än vissa andra ”kända” personer i kommunen får i betyg av Oxelösunds ”gemene man”. Den ”listan” behåller jag för mig själv…..tillsvidare i varje fall.

   Apropå den vänsterpartist som röstade för en försäljning av Folkets hus när det begav sig. Så har han mitt fulla stöd i det beslutet. Både då och även idag. De kommunala skattepengarna hade viktigare saker att bekosta.

   Har även personligen fått hans version av vad som hände/låg bakom, hans avsättning som Metall-ordförande. Dessutom så var det väl av arbetsskäl han avsade sig posten som V-ordförande, om jag inte minns fel?

   Denna fällning av SN från PO, har ju även en ”indirekt fällning” inbakad i sig, till en av kommunens politiska företrädare. Vilket är intressant då den ”opartiska” och undersökande journalistiken på SN, har gått på ett enskilt politiskt uttalande för att skriva/publicera en ”sanningsenlig” artikel.

   Vi får hoppas att SN som tidning tar lärdom och öppnar upp för en ”friare” debatt, för det är ju en av lokaltidningens viktigaste uppgifter.

   • Ja men det är inte lika kul att du skriver här, smeksamt vältaligt men alltid med samma agenda.
    Inte en enda gång har du tagit avstånd från de ofta fördomsfulla kommentarer och inlägg som förekommer här.
    Alltså är du en medlöpare, men en sådan som med ord försöker vara annorlunda, men ej vågar säga emot utan alltid bara med.

   • Hej Albin!

    Du har dålig koll!

    Debatten om det du påstår, har vi tagit några gånger.
    Varje gång har du förträngt tidigare svar.

    Du jobbar som en mycket duktig ”partisk” journalist.

    22 år och ”gnällig tant”…….

    ….kan vara en bra rubrik på ditt nästa blogginlägg.

   • Peter, när har du en annan ide eller åsikt än den gängse på bloggen. Ska man alltid hålla med ?

 13. Uppdatera pretty please med länk till rättelsen. För de måste väl i dagens tekniksamhälle även publicera den online. Eller?

  • JohanIII, nu är jag inte med. Vad ska publiceras online som inte är gjort?

   Menar du Södermanlands Nyheter så ska jag hålla koll och publicera vad de skriver. Det ska enligt reglerna ske snarast och på väl synlig plats och med tanke på att de använde sju helsidor, löpsedel m.m. så borde det bli en väldigt väl synlig plats i morgon.

 14. Oj..oj..oj ……..ska bli intressant att se SN:s reaktion i sin ”egen” tidning.

  Detta blir spännande.

Kommentera