”Kulturarv ligger bakom invandrarnas brottslighet”

INVANDRARBROTTSLIGHET. Jag såg en kommentar på detta inlägg, där någon tyckte lite synd om Pettersson då han svartmålar muslimer och svarta för att känna sig bättre inombords. Det har gång efter annan bevisats att religion/ras/härkomst inte kan knytas till högre brottslighet utan utsattheten och rasismen triggar dessa faktorer, skrev signaturen. 

Det har gång efter annan bevisats att religion/ras/härkomst inte kan knytas till högre brottslighet skriver signaturen. Någon sådan utredning har jag aldrig sett tvärtom, flera utredningar visar att brottsligheten beror på kulturella faktorer och de som kommer från Mena-länderna är värst. En indikation på detta är att regering och etablissemang vägrar göra några nya utredningar och att kriminalvården är förbjudna att föra statistik på intagnas etnicitet och religion. Hur ska man kunna hjälpa när man inte vet utan gissar och drömmer.

När Mauricio Rojas 2005 varnade för stenkastning och kravaller i svenska förorter anklagade kommunisten Ali Esbati (V) med flera Rojas för ”rasistisk”, ”populistisk batongpolitik”, ”brunt parti”, ”borgerligheten slår över i fascism”. Mauricio Rojas var då Folkpartiets (nuvarande L) talesperson i integrationsfrågor och ställde krav på invandrarna. Det resulterade i mobbning och till slut tvingades han fly från Sverige.

Läs gärna riksdagsman Ali Esbatis (V) blogginlägg från 2005 och tänk på att herr Esbati diskuterar likadant idag. 

Tidigare har två stora undersökningar gjorts om invandrares brottslighet. Den senaste publicerades 2005 och baserades på siffror från åren 1997-2001. Det är hög tid för en tredje, men våra makthavare är mycket ovilliga till en ny undersökning. Är det någon som har en teori om varför regeringen, både den nuvarande och den förra är emot en ny undersökning om invandrarnas eventuella överrepresentation i brottsstatistiken. 

Utredningen börjar bli gammal. Undrar varför regeringen inte vill göra en ny?

1996 kom en rapport som visade på ett problem i det svenska mångkulturella projektet. Rapporten kom från Brottsförebyggande rådet (Brå) och visade att invandrare (utrikes födda) var överrepresenterade i brottsstatistiken. Rapporten undersökte åren 1985-1989 och kom fram till att invandrarnas överrepresentation var 2,1. Det innebär att det bland invandrarna fanns 110 procent fler brottsmisstänkta per capita än vad det fanns bland svenskar (födda i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige).

2005 kom en uppföljning av rapporten från 1996. Den undersökte åren 1997-2001. Enhetschef Jan Ahlberg på Brå konstaterade att: den nya rapportens resultat i allt väsentligt bekräftade resultaten från den tidigare rapporten.

Rapporten visade också en annan sak. Problemet hade förvärrats. Istället för 110 procent var det nu 150 procent fler brottsmisstänkta per capita bland invandrare jämfört med svenskar. Utvecklingen gick åt fel håll. Om 5.000 personer av 100.000 var brottsmisstänkta bland svenskarna, var motsvarande siffra för invandrare nu 12.500 brottsmisstänkta.

Överrepresentationen på 150 procent var genomsnittet för invandrarpopulationen. Invandrargrupper från vissa regioner hade en lägre överrepresentation, och från andra regioner var överrepresentationen högre. Det är exempelvis stor skillnad på Norge och Marocko.

Nedanstående artikel publicerades i DN år 2005 och på Petterssons 2010. Den talar för sig själv, tyvärr verkar inte politiker och journalister vilja diskutera detta trots att vi får bevis dagligen.

Mauricio Rojas, invandrare från Chile, fick mer än många andra, känna av vad som händer den som inte följer etablissemangets oskrivna lagar. 

Vi kan även fråga oss varför det är förbjudet att föra statistik över brottslingarnas etnicitet? Om alla oavsett bakgrund eller etnicitet var likna brottsbenägna finns inget att dölja men något vill regeringen dölja med förbudet, frågan är vad?

Nedan Mauricio Rojas artikel i DN  publicerat 2005-12-12 01:05

”Kulturarv ligger bakom invandrarnas brottslighet”

Aftonbladet 13/3 2000.
Regeringen vägrar ta fram färsk statistik så troligen ser det ännu värre ut nu.

Förhållandena i Sverige kan inte förklara skillnaderna mellan olika invandrargrupper. På onsdag presenterar Brottsförebyggande rådet rapporten ”Brott bland svenskar och invandrare”. Den visar att invandrarnas generella överrepresentation när det gäller registrerad brottslighet ligger på lite över hundra procent. För grövre brott, exempelvis mord, dråp, misshandel mot obekanta och våldtäkt, är siffran 300-400 procent. Men samtidigt som invandrare från vissa länder inte alls begår brott oftare än infödda svenskar gör invandrare från andra länder det i mycket stor omfattning. Det är bara olikheterna i invandrarnas sociokulturella arv som kan ge en tillfredsställande förklaring till skillnaderna i brottsbelastning mellan olika invandrargrupper. Ämnet har ansetts vara tabu, men måste nu komma upp till ytan, skriver folkpartiets integrationstalesman Mauricio Rojas.

På onsdag offentliggörs en av de mest fördröjda men behövda rapporter jag känner till, nämligen Brottsförebyggande rådets (Brå) rapport ”Brott bland svenskar och invandrare”. Den enda hittills befintliga rapporten i ämnet, ”Invandrares och invandrares barns brottslighet”, kom ut för nästan tio år sedan (1996) och baserades på siffror från 1980-talet.

Att det dröjt tio år innan Brå följt upp denna rapport kan inte förklaras av ointresse för frågan, tvärtom. Sanningen är att det har varit mycket kontroversiellt att över huvud taget undersöka denna känsliga aspekt av vår verklighet.

Den känsliga fråga rapporten berör förklarar antagligen också den långsamma processen kring publiceringen av den rapport som presenteras på onsdag. De huvudsakliga statistiska resultaten har varit framräknade och analyserade sedan länge, men rapportens offentliggörande har fördröjts eftersom nya granskningar och bearbetningar ansågs nödvändiga beroende på ämnets kontroversiella karaktär.

I våras träffade jag två av de ansvariga för rapportens framtagning, bland dem den nu avlidne Jan Ahlberg som också var författare till rapporten från 1996. Det var ett möte som vittnade om en påtaglig nervositet som publiceringen av den nya rapporten föranledde inom vissa miljöer.

Under samtalet konstaterade Ahlberg att den nya rapportens resultat i allt väsentligt bekräftade resultaten från den tidigare rapporten. Studien från 1996 innehåller en hel del information och slutsatser som tvingar oss att undersöka besvärliga aspekter kring vissa invandrargruppers överrepresentation i brottsligheten i allmänhet och i vissa brottskategorier i synnerhet. Mot bakgrund av detta var det inte svårt att förstå anledningen till Brås nervositet inför publicerandet av den nya rapporten, vilket sedan ledde till att rapportens offentliggörande fördröjdes.

I båda rapporterna finns två grundläggande konstateranden. Det första är att det är infödda personer som står för den stora merparten brott som begås i Sverige.

Det andra är att invandrade personer är klart överrepresenterade i brottsstatistiken. Invandrarnas generella överrepresentation när det gäller registrerad brottslighet ligger på lite över hundra procent. Denna överrepresentation gäller praktiskt taget alla typer av brott, men den växer avsevärt, till 300 eller 400 procent, när det gäller grövre brott, exempelvis mord, dråp, misshandel mot obekanta och våldtäkt.

Denna allmänna överrepresentation gäller oavsett socioekonomisk status, det vill säga att överrepresentationen består praktiskt taget oförändrad när man jämför exempelvis förvärvsarbete och yrkesgruppstillhörighet i Sverige, samma sak gäller efter kontroll av kön, ålder och bostadsort.

Det är till och med så att den största överrepresentationen finns bland förvärvsarbetande invandrare med tjänstemannayrken (126 procent kontra cirka 90 procent för invandrade personer med arbetaryrken eller icke förvärvsarbetande).

Med andra ord, invandrarnas överrepresentation i registrerad brottslighet kan inte förklaras med en enkel hänvisning till socioekonomiska faktorer eller, som det står att läsa i rapporten från 1996: ”Invandrarnas överrepresentation i brottslighet förklaras således inte av en ogynnsam fördelning vad gäller kön, ålder och bostadsort (&) Till detta kan nu läggas att invandrarnas överrepresentation i brottslighet inte heller kan förklaras med att invandrare är sämre lottade än svenskar när det gäller socioekonomisk status.”

Andra förklaringsfaktorer måste således till och där börjar det kontroversiella. Är det själva invandringen som är den förklarande faktorn? Till en viss del kan denna faktor spela roll men det kan inte vara avgörande. Faktum är att olika invandrargrupper sinsemellan visar mycket stora variationer i brottsbelastningen, där några grupper knappast visar någon som helst överrepresentation av brott. I rapporten från 1996 visar det sig till exempel att människor födda i vissa länder i bortre Asien står för en obetydlig överrepresentation, däremot har chilenare och nordafrikaner (från Maghrebområdet) en överrepresentation av brott på cirka 300 procent.

Inte heller kan diskriminering eller ”rasism” vara en avgörande förklaringsfaktor eftersom det då vore mycket svårt att förstå varför chilenarna enligt samma studie uppvisar en betydligt högre brottsöverrepresentation än exempelvis etiopierna och andra grupper från Afrika söder om Sahara, eller varför personer från Mellanöstern skulle ha dubbelt så hög brottsbelastning jämfört med indier och vietnameser.

Detta blir ännu mer påfallande när man studerar olika kategorier av brott mer i detalj. Då finns det inga socioekonomiska eller andra faktorer som direkt har med situationen i Sverige att göra som kan förklara vissa nationaliteters kraftiga överrepresentation i vissa typer av brott. Här finns det uppseendeväckande stora skillnader mellan grupper som ur en socioekonomisk synvinkel är mer eller mindre lika utsatta.

Den aspekt som ofrånkomligen måste beaktas för att kunna ge en förklaring till de frågor som ställs här handlar om invandrarnas sociokulturella arv. Det är bara olikheterna i detta arv som i kombination med andra allmänverkande faktorer – som utsatthet eller diskriminering – kan ge en mer tillfredsställande förklaring till såväl skillnaderna i brottsbelastningen som ”specialiseringen” i vissa typer av brott. Ett sådant påstående har hittills varit mer eller mindre tabubelagt, men det är det enda sättet att verkligen både förstå och ta itu med en situation som är djupt otillfredsställande.

Det är dessutom det enda sättet att sluta tala om alla invandrare som om de vore en och samma grupp. Vi måste sluta tala i generaliserande termer och ta avsteg från påståenden som drar alla invandrare över en kam. Sanningen är att invandrade personer från vissa länder inte alls begår brott oftare än infödda svenskar medan invandrare från andra länder gör det i mycket stor omfattning.

Det handlar emellertid inte bara om betydande genomsnittliga skillnader mellan olika nationaliteter utan också om eventuella skillnader inom olika nationaliteter, eftersom invandrade grupper från ett och samma land kan vara mycket heterogena i termer av exempelvis etnicitet och klasskultur. Vi måste därför fördjupa oss i de olika nationaliteternas sociokulturella bakgrunder och olikheter för att hitta mer hållbara förklaringar till de stora skillnaderna i brottsbelastningen mellan och inom olika invandrargrupper som är så uppenbar.

Exakt hur den nya Brå-rapporten ser ut kommer vi att veta på onsdag. Vi vet inte hur mycket av det insamlade materialet som kommer att redovisas.

Vad vi emellertid vet är att det statistiska material som Brå samlat in före sommaren bekräftade den gamla rapportens knivskarpa analys och kontroversiella slutsatser.

Det är fortfarande där vi har utgångspunkterna för en uppriktig, öppen och seriös debatt som verkligen kan hjälpa oss att ta itu med företeelser som inte bara skadar de direkta brottsoffren utan hela samhällsklimatet och inte minst den allmänna uppfattningen om de personer som kommit till Sverige från alla världens hörn.

MAURICIO ROJAS  Riksdagsledamot och integrationstalesman (fp)

-Pettersson har viss förståelse för PK:s försök att dölja och ”glömma” bort rapporten. Det tyder på att de inte har några motargument och ger en förklaring till varför kriminalvården numera är förbjudna att registrera brottslingars etnicitet.

Andelen för våldtäkt registrerade personer visar en överrepresentation i förhållande till svenskar.

Nordafrikaner 23 gånger
Irakier 20 gånger
Iranier 10 gånger
Jordanier, palestinier, syrier 9,5 gånger
Turkar 9 gånger
Bolivianer, peruaner, ecuadorianer 10 gånger
Portugiser och spanjorer 6,5 gånger
Etiopier 7,5 gånger.
Övriga afrikaner 16,5 gånger

Källa: Brå 1996:2 sid 107

Min personliga uppfattning är att det är en enorm skillnad på folk och folk, exempelvis fattiga människor Sydostasien, Thailand, Indien, Kina och liknande skaffar sig jobb när de kommer hit och de är sällan inblandade i skottlossningar och gruppvåldtäkter. Människor från Mellanöstern är ofta helt annorlunda, de kräver…

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

12 thoughts on “”Kulturarv ligger bakom invandrarnas brottslighet”

 1. Arv det genetiska och kulturella varav det kulturella präglar individen. Det finns särlingar i alla kulturer men det är ledarskap och omgivning som bygger en ung människas framtid.
  Det genetiska styr till stor del hur frisk du är och hur gammal du blir.
  De som kommer till Sverige från helt annorlunda kulturer får det naturligtvis svårast att passa in. En nordeurope eller skandinav har endast lite problem med språket annars är vi nästan identiska kulturellt.
  Att inte politikerna inser detta axiom, är som norrmännen säger ”hol i huve.”
  Förmodligen finns ledamöter som inser och förstår men det behövs bara sex dumma/naiva partiledare, få slavarna som kommit in till köttgrytorna, att säga ja, annars förlorar de sin plats. Dessutom är de är ju bara människor som du och jag.

 2. Det stora problemet är som t.ex Gitta gör i kommentarsfältet, medvetet drar fel slutsats. Det finns fakta över att invandrare är klart övereprsenterade, tyvärr är grova brott vanligast.

  Men de Fake News som invandrarfrämhandet sprider är vämjeliga. Först säger man att invandringen är bra och lönsam. När problemen ändå visar sig vara fakta så börja operation ”socioekonomi”. Detta trots att statistiken visar att det skiljer stort mellan olika invandrargrupper i samma bostadsområden. De som är i majoritet gällande invandringen till Sverige tillhör tyvärr de mest brottsaktiva.

  Men det som är bedrövligt i det hela är att när deras egna desinformationskampanjer, utan faktastöd, inte visar sig hålla, då ger de sig på den forskning som finns och som är utförd på stastistiskt rätt sätt.
  Tyvärr behöver man inte leta påverkansoperationer i utlandet eller inom den rörelse som vill minska invandringen.

  Men det klarar politiker, ”journalister” och kåta kärringar av själva. De stöttar invandrade våldtäckare och skyller på offren.

  Jag säger bara fy fan vilka äckel!

 3. En stor orsak är också det genetiska arvet.
  Dessutom bör man skriva överrepresentationen i % så att det riktigt syns hur fruktansvärt det är, 1,1 gånger blir 10% överrepresentation, 1,5 gånger blir 50% i överrepresentation (bara det borde betraktas som allvarligt!) 23 gånger blir då 2200 % överrepresentation, 10 gånger blir 900% i överrepresentation. Det är fullständigt ohyggliga siffror, endast en illvillig eller galen regim kan tolerera något dylikt, bara detta är ett skäl att totalstoppa all asylinvandring. Otryggheten ökar och ökar särskilt för kvinnor, och är knappast bra för hälsan.

 4. En stor orsak är också det genetiska arvet.
  Dessutom bör man skriva överrepresentationen i % så att det riktigt syns hur fruktansvärt det är, 1,1 gånger blir 10% överrepresentation, 1,5 gånger blir 50% i överrepresentation (bara det borde betraktas som allvarligt!) 23 gånger blir då 2200 % överrepresentation, 10 gånger blir 900% i överrepresentation. Det är fullständigt ohyggliga siffror, endast en illvillig eller galen regim kan tolerera något dylikt, bara detta är ett skäl att totalstoppa all asylinvandring.

 5. Jag tror avsaknaden av riktiga straff är det största orsaken till överrepresenterandet av utländska brottslingar i Sverige.

 6. Bra skrivet ännu en gång för viktigare än allt är att se till VILKA brott som begås då alla inklusive infödda svenskar och då även jag begår brott så gott som dagligen. Men det är en himmelsvid skillnad på att köra för fort eller utan bälte där det inte finns några fotgängare, dvs sådant som jag gör så ofta jag kan här i skogen, och att våldta någon som ju då är just att ge sig på någon som är svagare och inte kan försvara sig.

  Som Bamse sa: ”om man är stark ska man vara snäll!”

  Dock så tror jag nog att det mest är sinnesslöa, inavlade mähän med total avsaknad av egen styrka, såväl fysisk som psykisk, som ger sig på andra i de mobbar av kräk det ofta rör sig om.

  Varje individ med förmåga att tänka den enklaste tanke måste förstå att det är dennes personliga ansvar att skaffa sig en moral värd namnet och sedan följa den. Det finns absolut inga förmildrande orsaker, vare sig i grupptryck, trasiga leksaker, krigsskador eller religiös/politisk påverkan när det gäller gruppvåldtäkter eller andra överfall av liknande slag!

 7. Bortkastat att göra dyra utredningar . Fråga plitarna ! ! De ljuger dessutom inte . Hörde en fånge intervjuas på radion om att de ville ha en imam på fängelserna . Han sa att vi är ju 85 procent muslimer som sitter på kåkarna . Mvh Sjöström

  • Har nu varit fångvaktare i 36 år och sett den mångkulturella utvecklingen innanför murarna, när man började reagerade man vid ett icke svenskt namn idag är det precis tvärtom vilket naturligtvis inte är konstigt med samhällsutvecklingen de sista 40 åren !
   Ska bli skönt att inom kort gå i pension och slippa se och höra dagens totalt respektlösa mångkulturella ghetto-brottslingar som numera styr och ställer på Kriminalvårdens fina fullservade hotell med ryggradslösa och politiskt korrekta chefers goda minne.

  • På sjuttiotalet satt det många finnar i våra fängelser. Men det verkar att ha gått över nu. Plitarna var ofta norrlänningar och finnar.

 8. De får säga vad det vill, men när det som kommer hit har samma normer och värderingar som oss nordbor då köper jag läget. Men om detta talas det ALDRIG om, för de vet att de är chanslösa.

Kommentera