Stäng

40.000 arbetare byttes mot 100.000 som inte arbetar

HISTORIA. Över 700.000 svenskar har finsk bakgrund. I runt 700 år var länderna ett och samma. Eskilstuna i Södermanland kallas ibland – sverigefinnarnas huvudstad. 

För 50 år sedan, 1969 kom 40.000 finnar på ett år till Sverige, lika många kom 1970 så 80.000 kom på två år, arbetstillstånd ordnades på plats och ofta började invandrarna arbeta dag två efter ankomst till Sverige.

LO protesterade, man var rädd för konkurrensen, 1969-1970 rådde invandringsstopp, men det gällde inte nordbor. I slutet av 1970-talet upphörde i princip all arbetskraftsinvandring. Invandringen till Sverige kom istället att dominerades av flykting– och anhöriginvandring.

-Pettersson undrar om det var så klokt, vi bytte ut 40.000/år finnar som arbetade från dag två och vars barn blev svenskar efter några år mot 100.000/år från Mena som inte arbetar vars barn bara i enstaka fall blir svenskar.

Den 27 februari 1975, då började Sveriges väg utför och grunden till dagens samhälle lades

Östsverige, numera Finland är 102 år som självständig stat efter att ha tillhört Ryssland sedan Sverige förlorade ett av många krig mot Ryssland år 1809. Sverige överlät Finland, Åland, Uleåborgs län, Kemi lappmark och delar av dåvarande Västerbottens län och Torneå lappmark till Ryssland. Området blev det autonoma Storfurstendömet Finland.

1917 förklarade sig Finland självständigt. Därefter utbröt 1918 det finska inbördeskriget mellan socialisterna (de röda) och de konservativa (de vita). Under Andra världskriget stred Finland två gånger mot Sovjetunionen och var tvunget att avstå största delen av Karelen till Ryssland.

Europa år 1648

Under 1200-talet blev Finland ”svenskt” med svenska lagar och ett eget biskopsstift. Den 15 februari 1362 blev Finland likställt med övriga svenska landskap och ombud skickades för att delta i de svenska kungavalen. Havet var då en länk som var bättre än landsvägen. Resan Stockholm – Åbo gick betydligt fortare än resan från Älvsborg (nuvarande Göteborg) till Stockholm.

När vi idag pratar om vårt avlånga land ska vi minnas att drottning Kristina en gång beskrev Sverige som sitt fyrkantiga land, ungefär lika långt som brett. Då, under stormaktstiden tillhörde även Estland med flera områden Sverige.

När man vid den tiden talade om Finland menades trakten kring Åbo eller Åbo biskopsstift. Finland låg då som nu mellan Sverige som då var katolskt och det ortodoxa Novgorod.

De svenska kungarna lät bygga Åbo slott och Tavastehus för att skydda sig mot anfall österifrån och för att stärka sin egen ställning i området. Efter långa stridigheter mellan Sverige och Novgorod slöt man slutligen fred år 1323 i Nöteborg, och samtidigt drog man upp en gräns i öster. Det var då Finland blev en del av Västeuropa.

Finland tillhörde det gamla svenska området. Invånarna hade rätt att utse personer som representerade dem i riksdagen. Alla stånd, adel, präster, borgare och bönder, de valde egna riksdagsmän. Sådana rättigheter hade man inte i Baltikum eller i de tyska provinserna som också var svenska under 1600-talet.

Gustav Vasa blev kung år 1523, och samtidigt upplöstes den union, Kalmarunionen, som förenat Sverige inklusive Finland, Norge och Danmark sedan slutet av 1300-talet. Kungen genomförde också reformationen, som innebar att Sverige övergav den katolska tron och övergick till lutherdomen. Kyrkans makt minskade i samma takt som kungens ökade.

Gustav Vasa gjorde också Sverige till ett arvkungadöme: från och med nu skulle den äldste sonen ärva kronan. Tidigare hade kungen utsetts genom val.

Dessutom förbättrade han den statliga byråkratin så att Sverige fick en stark statsmakt. På så sätt lade han grunden för den utveckling som skulle fortsätta under stormaktstiden, som man brukar kalla perioden mellan 1611 och 1718, i Finland sägs att stormaktstiden upphörde 1721. Samtidigt som Sverige miste sin ställning som stormakt blev Ryssland allt starkare. Ett tecken på detta var grundandet av Sankt Petersburg år 1703. Staden grundades längst inne i Finska viken där det tidigare hade funnits en svensk fästning.

Man har räknat med att det år 1570 bodde 850 000 människor i det svenska riket, år 1600 1,2 miljoner och 1750 ungefär 1,8 miljoner människor.

Låt det sjunka in, vi var alltså färre än två miljoner på ett betydligt större område än Sverige är idag och var ändå en stormakt. Visserligen hade vanligt folk det inte lätt men vad säger att vi måste var så många och bli fler idag?

Under 1500-talet fanns det väldigt få städer, och de som fanns var små. Under 1600-talet grundades fler städer, och inflyttningen till städerna ökade. De var ändå mycket små om man jämför med andra länder i Europa. Som exempel kan nämnas att det i slutet av 1500-talet bodde ungefär 10000 personer i Stockholm och vid mitten av 1700-talet ungefär 60000, med andra ord ungefär lika många människor som det i dag bor i t.ex. Vasa, Finland.

I det svenska riket var det mycket vanligare än i andra länder att bönderna ägde sin egen jord. Det betydde att de betalade skatt till kronan, inte till adeln. Dessutom betalade de en skatt som kallades tionde och som delades mellan kronan och kyrkan. I jämförelse med bönderna i resten av Europa hade de svenska bönderna ett större politiskt inflytande i och med att de hade rätt att delta i riksdagen. Detta gällde också de finländska bönderna.

Sverige var ett bondeland, men det var också en stark militärstat som förde krig på krig, det kostade pengar och soldater. Inkomsterna kom från koppar och järn som såldes till utlandet, och resten kom från de skatter som invånarna betalade.

En viktig tanke var dessutom att kriget skulle ”föda sig självt”, alltså att armén skulle försörja sig utanför de egna gränserna, i det område där den just då befann sig. För att sköta utskrivningen av soldater och indrivningen av skatter skapades en förvaltning som var så effektiv att man i Danmark och Ryssland använde den som modell.

Under den största delen av stormaktstiden använde kronan sig av utskrivningar för att få soldater. Det gick till så att prästerna antecknade namnen på alla dugliga män i trakten, och sedan tog kungen ut var tionde till krigstjänst. Utskrivningarna var förstås illa omtyckta.

De som hade mycket pengar kunde betala någon i utbyte mot att han blev soldat. På vissa håll var det vanligt att människor rymde för att slippa bli soldater. I slutet på 1600-talet infördes ett nytt system, indelningsverket. Det fungerade så att alla gårdar delades in i grupper. I varje grupp, som kallades rotar, fanns mellan två och sex gårdar. Varje rote skulle bidra med en soldat, ryttare eller båtsman.

Soldattorp, även kallat knekttorp eller soldatboställe är i Sverige och Finland ett torp som byggts åt och användes av en indelt soldat i det ständiga knektehållet från 1600-talet till år 1901. De kallades också Ryttartorp eller Båtmanstorp beroende på vad den indelte soldaten hade för uppgift i försvaret,

Ett båtmanstorp från början på 1800-talet, utbyggt och moderniserat runt 1980. På platsen har bott folk sedan minst början på 1600-talet. I den vänstra utbyggda delen med de vita fönstren sitter Pettersson och bloggar, i skuggan under soltaket tages understundom en och annan GT.

Soldattorpet bekostades av den rote som ansvarade för soldatens uppehälle och bostad och enligt stadgan skulle husgrunden vara 8 x 4 meter och husets höjd vara sju stockar högt (cirka två meter). Denna specifikation bestämdes av armén för att soldaterna skulle få likvärdiga bostäder. Därför har de flesta soldattorp samma grundplan, men många har utökats och förbättrats av sina rotebönder och/eller ”hyresgäster”. Åtskilliga av de gamla soldattorpen finns kvar efter att indelningsverket upphörde 1901 och används i dag mest som sommartorp.

Alltså 32 kvadrat för de ofta barnrika familjerna och öppen eld, vedspisen kom först i mitten och slutet på 1800-talet och var en revolution.

In- och utflyttning skedde vanligen vid midfaste (15/20 mars) eller vårfrudagen (25 mars). Då verkställdes en ”syn”, det vill säga inspektion, att allt var i sin ordning. Dessutom genomfördes en torpbesiktning vart tredje år även om samme soldat bodde kvar.

Om torpet användes av en ryttare eller båtsman gällde likartade regler men dessa torp kallades ryttartorp respektive båtsmanstorp. Totalt fanns 35000–40000 torp av dessa slag vid varje tillfälle under indelningsverkets tid.

Förmånen av fri bostad i ett soldattorp var en del av den indelte soldatens ersättning och när han slutade sin tjänst blev han tvungen att flytta ut för att bereda plats åt sin efterträdare.

En mycket stor del av dem som skrevs ut som soldater och drog ut i kriget återvände aldrig. Det har beräknats att ungefär en halv miljon män dog i fält mellan åren 1620 och 1719. Det betyder att tre av tio vuxna svenska män dog som soldater, de flesta av olika sjukdomar.

Språket var ett problem i riket, olika dialekter gjorde att det ibland var svårt att förstå varandra och till det kom finska, estniska, samiska, tyska men det svenska språket användes av staten och även latin var viktigt inte minst i undervisningen i Finlands först universitet, Kungliga akademin i Åbo som grundades 1640.

De allra flesta i Finland talade finska, men inom förvaltningen pratade man svenska. Karl den IX och generalguvernör Per Brahe tyckte att de var bra om ämbetsmännen lärde sig finska men det struntade de flesta i.

Kungörelser och andra viktiga meddelanden till folket översattes sällan utan prästerna fick tolka.

När Sverige fått stryk under den stora nordiska kriget, 1700–1721, bestod det svenska riket i stort sett av det som i dag är Sverige och Finland och av ett litet område i den norra delen av det som i dag är Tyskland.

Befolkningen var liten, år 1700, c:a 1,8 miljoner totalt. 100 år senare var vi 3 miljoner. Barnen blev inte fler men människorna levde längre, det ar lättare att skaffa mat och läkarvården blev bättre.

Finland var den del av det svenska riket som gränsade mot Ryssland, och det drabbade finnarna hårt.

Runt sekelskiftet 1800 var det krig runt omkring i Europa. Ryssarna, kejsar Alexander och fransmännen, kejsar Napoleon gick i blockad mot Storbritannien.

För att tvinga Sverige att också ansluta sig anföll Ryssland Finland i februari 1808. Det här kriget mellan Sverige och Ryssland kallas finska kriget och ledde till att Finland år 1809 blev ett autonomt storfurstendöme under Ryssland. Det betydde att Sverige förlorade en tredjedel av rikets areal och en fjärdedel av befolkningen. År 1815 förlorade Sverige sina sista provinser i norra Tyskland, och fick på så vis sina nuvarande gränser.

Mer om bloggstugan…När döden härjade i Petterssons torp…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

15 reaktioner på “40.000 arbetare byttes mot 100.000 som inte arbetar

 1. Många finländare flyttade tillbaka redan i början på 70-talet (som en följd av varvsnedläggningar, ”Facit-krisen”, Teko-krisen” etc). Bättre att vara arbetslös hemma i Finland än i Sverige resonerade många.
  Arbetskraftsinvandringen ersattes redan i början på 70-talet med tärande asylinvandring, främst kommunister från sydamerika.

  Drabbades själv av ”Facit-krisen” men stannade och härdade ut. Hade inget att flytta tillbaka till och var dessutom svensk medborgare efter att ha vuxit upp i Sverige och fostrats inom den svenska exportindustrin.

  Finländare är ingen enhetlig grupp, varken i Sverige eller i Finland.
  Purfinnar i Sverige definieras som sverigefinnar. Vi blir heligt förbannade när inflyttade dumdryga finlandssvenskar (Mark Levengood, Heidi Avelan m fl) bördiga från den Helsingsforska överklassen får representera det finska kynnet i media.
  Något de, perkele, inte har en aning om. Som att låta Jonas Gardell och Henrik pizzaekonomen Schyffert representera det typiskt svenska.
  Har mer gemensamt med finlanlandssvenskar från Österbotten.

  Mustalaiset (”finska zigenare”) är något annat. Det är egentligen zigenare, som på 1500-talet deporterades från Sverige till ”östra rikshalvan”. Många har ”återvänt” till det generösare Sverige.
  Relaterat:
  https://varjager.wordpress.com/2010/03/22/kampen-for-sjalvstandighet-och-nationell-identitet/

 2. Angående Sverige i krig, så sa Gustav den andre som förklaring för riksdagen varför han ville ta svenska trupperna till Tyskland och gå med i det som nu kallas, Det trettioåriga kriget. – Det är bättre att binda sina hästar i fiendens staket än vänta tills dom knyter sina i våra. Kan tänkas stämma ännu i våra dagar, många som kommer innanför våra staket idag.

 3. Jag tycker Pettersson är lite väl hård här.
  Raketforskning, menstruationskonst och annan kulturberikning är väl också jobb, på sitt sätt eller?

 4. På 70-talet kom finska änglar över hit och räddade vår sjukvård under semestertider Det var svensktalande sjuksköterskor och undersköterskor under utbildning. Vi gjorde varandra en tjänst.Dom kom hit under sin studietid och kunde tjäna en slant och vi kunde ta semester .Tack i efterskott.Ni räddade sjukvården åtminstone iStockholm på den tiden.

  1. Ja, vi har mycket att se positivt på finland och finnländare för!

   Detta även att jag vet att det finns ”purfinnar” som inte riktigt
   gillar ”svennar”.

 5. Minst en gren av mitt släktträd sträcker sig in över nuvarande Finland. Därifrån flyttade många över Bottenhavet till den nuvarande Svenska sidan (Sverige och nuvarande Finland hörde då ihop och var SAMMA LAND)! Det berodde mycket på att Sverige var i ständig konflikt med Ryssland som som ofta angrep byar mm i Österbotten (som ligger i nuv Finland). ”Finnarna” erbjöds då ett hemman med ofta ganska rejäla skogsarealer att förvalta (det var innan de stora skogsskövlingarna) ibland över 3000 hektar! Per familj. Är slet de för brödfödan och fick barn vilka nu hundratusentals arbetssamma och strävsamma SVENSKAR delvis är ättlingar till.

 6. Det är skönt att den lilla istiden är på väg ut. Då smälter givetvis glaciärer som en vanlig skidåkare begriper. Vem klagar utöver glaciärforskare och skidproffs som vill träna även på sommaren? Men de kan överväga att syssla med något nyttigare.

 7. Svensktalande befolkningen uppgick som mest till 20% av folk i östra rikshalvan. Pettersson verkar inte vara hemma i Österbottens historia.
  Vattenvägen i Kvarken torde ha inneburit att folk rörde sig fritt mellan halvorna långt innan Sverige var påtänkt. Finländare är samlingsnamn för alla som bor i Finland, finnar talar och betraktar sig som finnar, finlandssvenskar talar svenska, romerna talar finska, samerna kan väl både finska och samiska.

 8. Sverige har ingen demokrati.
  Den har bytts ut mot en speciell ”Svensk Demokrati” vilket gör att svenska folket hålls utanför.
  Politiker med hjälp av Valmyndigheten sköter jobbet.
  Men opinions-undersökningarna kommer inte valmyndigheten åt, där kan Svenskarna se det riktiga väljar-resultatet.

  1. Du har så in i he…. rätt. Valberedningen och partiledningen bestämmer vem du får välja. I en riktig demokrati finns inget som heter valbar plats.

  2. Vet inte hur artikeln stämmer med 700 000 med ”finsk” bakgrund
   i Sverige ?

   Av 100 finländare pratade omkring 20 svenska som dagligt språk, som mest, båkåt i tiden i Finland (särskilt i västra Finland).
   Många av de som flyttade till Sverige kom från Åland, Österbotten och andra svensktalande bygder (finlandssvenskar eller Finlands svenskar om man så vill). De flyttade inte till ett nytt språkområde så att säga. I dag talar omkring 5 av 100 svenska dagligdags i Finland.

   Så, 700 000 personer med finländsk bakgrund, är rätt rubrik.

   ..finsk/finne = finsktalande/Suomi) eller
   finländsk som kan beskriva både den finsk-talande gruppen och den svensk-talande (finlandssvenska gruppen) i Finland eller här.

   Omkring 400 000 eller något uppåt har finsk/finsktalande bakgrund i Sverige. Men 700 000 har finländsk bakgrund från Finland (både finsktalande och svensktalande bakgrund).

   Hur 700 000 med finländsk bakgrund räknats fram vet jag inte hur det gjorts då många flyttade tillbaka till Finland? Justeras uppåt eller nedåt? Hursom, de historiska avtrycken Sverige och Finland samt Ryssland finns kvar än idag.

 9. Måste nog också påpeka att jag inte betraktar ”finnar”, ungrare
  och greker som invandrare.

  De som arbetat här, bott här och ännu bor här är svenskar, födda
  utanför Sverige.

 10. Jag är övertygad om att vi är många, många som beundrar Petterssons
  fantastiska texter.

  Dessutom är vi nog eniga om att vi har mycket att tacka våra vänner,
  finländarna för.

  Med finländska vänner och många ”finnar” som arbetskamrater
  under mitt arbetsliv har jag god grund för mitt uttalande.

  Jag vill dock lägga till både ungrare och greker i den varma
  bedömningen.
  //age

Kommentera

%d bloggare gillar detta: