Stäng

Afghansk medborgare smugglar afghan till Sverige, i praktiken utan straff

INVANDRARBROTT: Enligt 20 kap. 8 § utlänningslagen (2005:716) döms för människosmuggling den som uppsåtligen hjälper en utlänning att olovligen komma in i eller passera genom Sverige,
en annan EU-stat eller Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein.

Åtalet mot Kambez Nassary avser att han uppsåtligen hjälpt en utlänning att olovligen komma in i Sverige. Det är genom hans egna uppgifter och utredningen i övrigt, som tingsrätten också funnit, klarlagt att Kambez Nassary från Danmark till Sverige transporterade en person som inte hade rätt att komma in i riket. Han har således i faktiskt
hänseende gjort sig skyldig till människosmuggling.

Redan de yttre omständigheterna kring resan talar med betydande styrka för att Kambez Nassary var medveten om att utlänningen inte hade rätt att komma in i Sverige. Kambez Nassary har förklarat att han körde för att hämta utlänningen i Köpenhamn med att denne inte hade pengar för att själv ta sig vidare. Kambez Nassarys åtgärd att
själv köra till Köpenhamn framstår emellertid som onödigt långtgående. Dessutom tog Kambez Nassary med sig två andra personer från Göteborg. Till detta kommer det osannolika i att Kambez Nassary inte skulle vara medveten om att hans släkting, låt vara inte så nära, saknade rätt att komma in i Sverige. Vid en samlad bedömning av
omständigheterna ansluter sig hovrätten därför till tingsrättens slutsats, att det för Kambez Nassary stod klart att utlänningen inte hade rätt att komma in i riket.

Tingsrätten dömde mannen för människosmuggling till villkorlig dom med 100 timmar samhällstjänst, ett straffvärde motsvarande tre månaders fängelse. Som svar på åklagarens yrkande om att bestämma påföljden till fängelse har hovrätten diskuterat frågan om vad som påverkar det aktuella brottets straffvärde och människosmuggling som artbrott.

Domstolen konstaterar inledningsvis att den viktigaste faktorn för att bedöma den kränkning eller fara som människosmugglingen inneburit är antalet insmugglade personer som det rört sig om. Däremot påpekar domstolen att antalet personer bör vara av mindre vikt om de insmugglade personerna utgör en förälder med minderåriga barn. Som exempel på ett fall där antalet insmugglade personer fått inverka på straffvärdet i skärpande riktning anges en dom från hovrätten för Skåne och Blekinge från den 24 oktober 2016 i mål B 733-16.

Domstolen konstaterar vidare att även de former under vilka smugglingen genomförts och hur kvalificerad brottsplanen varit påverkar straffvärdet. Att transporten varit lång eller gått på vägar där den lätt undandrar sig kontroll, utlänningen hållits dold eller särskilda transportmedel använts anges som exempel på omständigheter som förhöjer straffvärdet.

Mot bakgrund av detta konstaterar domstolen att det i det aktuella fallet rört sig om en enda person där den dömde mannen själv stått för kostnaderna. Därmed bör brottets straffvärde som utgångspunkt bedömas utifrån straffskalans nedre gräns.

Som försvårande omständighet anges dock att brottsplanen varit av det mera omfattande slaget, med bilkörning från Göteborg till Köpenhamn och tilltänkt återfärd samma väg. Han har också tagit med sig ytterligare två personer på resan. Enligt hovrättens mening är straffvärdet därmed något högre och motsvarar två månaders fängelse.

Angående val av påföljd anser hovrätten att det vid lägre straffvärden, trots människosmugglingsbrottets art, bör finnas utrymme för en icke frihetsberövande påföljd, åtminstone om denna kan förenas med ett sådant skärpande moment som samhällstjänst. Eftersom mannen tidigare är ostraffad och lämplig för samhällstjänst bestäms påföljden till villkorlig dom med 75 timmars samhällstjänst.Mål nr B 3225-16. 

Men två ledamöter är skiljaktiga och menar att straffvärdet bör bedömas till tre månader samt att brottet är ett artbrott varför påföljden bör bestämmas till fängelse.

-Pettersson noterar att den afghanske medborgaren Kambez Nassary, missbrukat det förtroende han fått när vi tog emot honom i vårt land. För det ”belönas” han med villkorlig dom med 75 timmars samhällstjänst.

Jag tycker den villkorliga samhällstjänsten ska skrotas och Nassary skickas hem i stället, ett alternativ är att herr Nassary betalar för sitt eget och de insmugglade personernas uppehälle i all framtid…

9 reaktioner på “Afghansk medborgare smugglar afghan till Sverige, i praktiken utan straff

 1. Det är härligt, när skall vi byta namn till Islamiska Kungariket Sverige.Det är inte mycket kvar,det är spännande ,när skall svetsarn konvertera till islam,när han avgår så kan han bli iman.”Dom flyr ju för sina liv ”.Sorgligt.Avgå avgå MVH Adolf

 2. Åhå, hovrätten anser således att det bör finnas utrymme för en icke frihetsberövande påföljd. Så utomordentligt överraskande! Med tanke på dagens korrupta instanser kan ingenting längre förvåna oss avseende den konstant tillämpade undfallenhetspolicyn inom rättsväsendets aktionsradie. Att dessa tillvägagångssätt sedan sänder mycket destruktiva signaler och representerar en rättsstatens kapitala oförmåga att upprätthålla och verka i enlighet med svensk lagstiftning, tycks icke bekymra domarskrået och deras under makthierarkin tillika prostituerade pedeller.
  Andreas.

 3. Vad säger smittskyddsläkare?

  Smugglingen av såväl bakterier och virus samt såväl endo- som exoparasiter är alltid kopplad till de människor som är småkrypens hem, dvs deras kroppar.

  Varför finns det inga upprop kring detta?

  De har stor betydelse för människors hälsa.

  Hälsovårdsmyndigheter? Hallå?

 4. Släpp fångarne loss, för nu är det vår! Åtminstone för tillfälliga, PUT-are ja faktiskt alla som det är synd om. Det är också ett axiom att alla, utom skattebetalande svenskar, är det synd om.
  Misstag av mig, journalister som i åratal undanhållit sanningen för oss är det också synd om. Varför? Jo de bedragna svenskarna skriver till vissa journalister och i skarpa ordalag utgjuter sin vrede över journalisternas ringaktning för sanningen.

 5. OT
  Vad: Miljöpartiets årliga kongress
  När: 26-28 maj 2017
  Var: Linköping Konsert & Kongress
  Hur: Diskussioner, beslut, seminarier och val till riksorganen.

  En av posterna är att välja språkrör. Hur ska det gå för Fridolin och vem vill de ev byta upp sig till? Det är några veckor kvar och hur kommer foot-boy Fridoline agera fram tills det för honom avgörande datumet? Kommer han att stöka för att få sitta i främre raden? Han har agerat språkrör i 6 år och har potentiellt 3 år kvar på posten. De väljes på 1 år i taget.

  https://www.mp.se/om/stadgar:

  ”7.1 Kongressen är partiets högsta beslutande organ.
  7.2 Kongressen hålls en gång per år under april, maj eller juni månad.”

  ”11.7 Språkrören väljs av kongressen på ett år, dock högst nio år i följd. Person som varit språkrör kan därefter ej väljas till samma uppdrag igen inom tre år.”

  Om de vill ersätta honom med någon borde väl några namn snart synas i världspressen?

 6. DET FINNS INGA ILLEGALA NYA SVENSKAR HÄLSAR ”FEMINISTREGERINGEN”, FI, KOMMUNISTERNA OCH 7-KLÖVERN, VÄLKOMNA TILL LANDET, ALLT GRATIS.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: