Multiresistenta bakterier ökar

Sveriges Radio rapporterar att förekomster av Meticillinresistenta gula stafylokocker ökar. De kan ge sårinfektioner, blodförgiftning och infektion i skelett och leder och problemet är att vanlig antibiotika inte hjälper. I framtiden kan det betyda fler svårbotliga sjukdomar och allt större vårdkostnader.

Ökningen sägs vara kontinuerlig. Antalet fall som smittats i sjukvård har minskat men antalet fall som smittats i samhället har ökat vilket visas av det andra diagrammet. Förklaringen sägs vara att det är utlandsresandet som är orsaken.

Nostradamus har hämtat statistik från SMI och genererat följande diagram. Statistik finns även för januari till augusti 2013. Om den omräknas till helårsbasis blir antalet 2 273.

(Klicka på diagrammen för att förstora)
MRSA 2003-2012

Av följande diagram från SMI framgår det var smittan har förvärvats. Den visar en nedåtgående trend för antalet smittade inom sjukvården, en svag ökning för vård och/eller omsorg utanför sjukhus och en kraftigt ökad som är förvärvad ute i samhället.

MRSA2012-2

Svenskarnas resande

Låt oss undersöka resandet hos svenskar. Fortsättningsvis måste vi emellertid göra en åtskillnad mellan svenskar och ”T-banesvenskar”.

I artikel Hit reser svenskarna helst redovisas det att under 2011 företogs totalt 8,5 miljoner semesterresor till världen bortom grannländerna – en ökning med 50 procent på 20 år. Om vi för enkelhetens skull antar att denna typ av resandet har ökat linjärt över tid blir ökningen 2,5 procentenheter per år. Mellan åren 2003 och 2012 skulle resandet i så fall ha ökat med 22,5 procent. Statistiken från SMI visar att MRSA har ökat med 285 procent under samma tid eller nästan 13 gånger mer än resandet.

Statistik från SCB visar att andelen av befolkningen som företagit ”semesterresa minst en vecka under de senaste 12 månaderna” har varit praktiskt taget konstant 54-55 procent under åren 2008 till 2012. Detta avser resor både inom och utom landet.

Det saknas alltså korrelation (samband) mellan MRSA och resande.

Var erhålls MRSA-smittan?

Av de 2097 fall som rapporterades 2012 uppgavs 1 079 (51.0 %) vara smittade i Sverige, 998 (48.0 %) uppgavs vara smittade utomlands och för 20 (1.0 %) saknas uppgift om smittland. De mest frekventa smittländerna är:

Irak – 70
Filippinerna – 61
Thailand – 53
Egypten – 40
Spanien – 36
Kina – 34
Indien – 31
Syrien – 31
Sri Lanka – 27
Somalia – 27
Rumänien – 26
Afghanistan – 25
Vietnam – 24
USA – 21
Kosovo – 20

Av dessa resmål torde inte Irak, Filippinerna, Egypten, Syrien, Sri Lanka, Somalia, Rumänien, Afghanistan och Kosovo utgöra frekvent besökta resmål för svenskar. Det gör däremot Thailand, Spanien och USA och i viss mån Kina och Indien. Resenärer till Spanien och USA torde i ytterst liten utsträckning ha smittats av MRSA.

Vilka landsting har flest smittade?

Statistiken från SMI visar efter ombearbetning att de landsting som har flest smittade per 100 000 personer under 2012 är:

Stockholm – 1 357
Skåne – 730
Västra Götaland – 651
Kalmar – 278
Jönköping – 145
Uppsala – 117

Västerbotten ligger i absoluta botten med 8, Dalarna med 12 och Blekinge med 16 per 100 000. Med den förklaring som presenteras av Sveriges Radio skulle invånarna i de sistnämnda landstingen företa sig oproportionerligt få semesterresor utomlands. Stockholmarna skulle alltså resa 85 gånger mer frekvent till fjärran destinationer än de som bor i Blekinge.

Antalet beviljade PUT

Följande diagram baseras på statistik från Migrationsverket. Den visar att antalet PUT har ökat nästan 15 gånger mellan 2003 och 2012 och att det ackumulerade antalet under perioden är 834 939. Under perioden 1980 till 2012 har 1 640 978 PUT beviljats.

Uppehållstillstånd 2003-2012

Slutsats

Det finns alltså inget samband mellan MRSA och svenskarnas resande. Några av smittländerna utgör de länder varifrån många invandrar till Sverige, de landsting som återfinns i toppen av smittlistan utgör de invandrartätaste och den sista grafen korrelerar med den första. Denna kvasivetenskapliga utredning torde peka på orsakerna till ökningen av MRSA. Orsakerna till att de flesta andra infektionssjukdomar som uppvisar en stadig ökning, så som TBC, HIV, m fl beror utan tvekan på invandringen och på ”flyktingarnas” frekventa resande till sina hemländer. Det kan alltså betecknas som importerad sjukdom.

Behandling av sjukdomar förorsakar kostnader och ibland mycket stora, så som exempelvis HIV som kräver mycket dyra bromsmediciner som kan kosta i storleksordningen 100 000 kr per år. Dessa betalas praktisk taget uteslutande av skattebetalarna och sedan 1 juli också för personer som illegalt befinner sig i landet.

Ökningen av MRSA och andra smittsamma sjukdomar är en av de många negativa konsekvenserna av världens mest huvudlösa invandringspolitik. Är det någon som efter denna redovisning tror på de lögner som serveras av läkare på SMI och av Sveriges Radio?

5 thoughts on “Multiresistenta bakterier ökar

  1. Skånelandstinget tog under 2012 in ett antal libyska ”krigsskadade” för operation på de skånska sjukhusen. Dessa var i princip alla utan undantag bärare av MRSA och ESBL.

    • Eva- Marie, de krävde att bli flyttade till Malmö, för allvarligt krigsskadade så var det tråkigt i lilla Simrishamn, så sjuka var DOM !

  2. Mera om samma ämne
    Att vara intagen för operation på Sjukhus har blivit farligt. För utöver de MRSA bakterier som nämns ovan så finns det numera också resistenta ESBL tarmbakterier på sjukhusen vilka t.om. sägs kunna äta upp oss!

  3. Visst vi begår kollektivt självmord, inte genom att vi svenskar reser utan för att det Sverige inreser folk som i sig har detta med sig. Sanningen är brutal !

Lämna ett svar till Lena99 Avbryt svar