Etikettarkiv: bni

Sveriges bistånd högst i världen 2011


Av Pettersson

Sverige toppar listan på världens största biståndsgivare 2011 mätt som andel av BNI. Nyutkommen statistik från OECD:s biståndskommitté DAC visar också att den ekonomiska krisen orsakade ett fall i de globala biståndsvolymerna 2011.

 – Sverige klarade den ekonomiska nedgången bra och kunde till skillnad från flera länder fortsätta ha ett högt bistånd till fattiga länder, säger biståndsminister Gunilla Carlsson. Jag kommer fortsätta förtydliga det svenska biståndet för att säkerställa att våra insatser verkligen ger resultat. Att de globala biståndsnivåerna nu minskar ställer ännu större krav på att biståndet fördelas på ett smart sätt och utgår från vad som gör nytta. Min förhoppning är att de utfästelser om resultat, ansvarsutkrävande och transparens som det internationella samfundet gjorde vid högnivåmötet om biståndseffektivitet i Busan 2011 verkligen får genomslag. Det är nödvändigt för att vi ska nå FN:s millenniemål till 2015.

Preliminär statistik från OECD/DAC visar att medlemsländerna i DAC minskade sitt bistånd med cirka 3 procent 2011. Det är ett trendbrott och första gången på 14 år som det totala biståndet sjunker istället för att öka. Bland annat minskade det bilaterala biståndet till de minst utvecklade länderna med cirka 9 procent, enligt DAC.

Minskningen i biståndsvolymerna förklaras av den globala ekonomiska nedgången som satt ökad press på statsbudgeten hos många så kallade traditionella biståndsgivare. Av de 23 länder som är medlemmar i OECD/DAC minskade biståndet hos 16. Samtidigt märktes genomgående en ökning av biståndet hos flera andra länder, till exempel Turkiet (som ökade sitt bistånd med 38 procent), Estland (21 procent) och Ungern (16 procent). EU-ländernas bistånd minskade i genomsnitt med cirka 3 procent.

Sveriges bistånd uppgick 2011 till cirka 36 miljarder kronor vilket motsvarar 1,02 procent av bruttonationalinkomsten (BNI). Enligt OECD/DAC:s statistik får det Sverige att toppa listan på världens största biståndsgivare mätt som andel av BNI, tätt följt av Norge (1,0 procent av BNI) och Luxemburg (0,99 procent av BNI). De länder som hade störst biståndsvolymer 2011 var USA, Tyskland och Storbritannien.

-Pettersson noterar att när FN har som mål att länderna ska ge 0,7 % av BNI i bistånd så drar Sverige till med 1,02 %. När andra länder drar ned på grund av krisen så ökar Sverige med 10 % och våra politiker försöker inbilla oss att det inte kostar något på hemmaplan. Vi ökar biståndet samtidigt som fler och fler röster hörs om biståndets begränsade nytta eller till och med skadliga inverkan på mottagarna.

Regeringen


Sverige, mest generöst av alla


Av Stefan K

Sverige toppar listan över de länder som ger mest i bistånd.

OECD presenterar idag siffrorna över 2011 års bistånd. Sverige gav under året 36 miljarder kronor i bistånd, vilket är 1,02 procent av BNI (bruttonationalinkomsten). FN:s uppsatta mål är att bidragsländerna ska ge 0,7 procent av BNI och Sverige är ett av få länder som ger mer.

P.g.a. den ekonomiska krisen drog flertalet länder ned på biståndet förra året, men det gäller förstås inte Sverige som istället ökade sitt bistånd med 10,5 procent. Biståndsminister Gunilla Carlsson jublar och säger att Sverige kommer att få många gratulationer för detta. Samtidigt är hon bekymrad över att flertalet länder svikit sina biståndslöften när vi i Sverige upprätthåller våra.

Samtidigt i Sverige brottas både staten, kommuner och landsting med ekonomiska problem som föranleder ständiga besparingar och nedskärningar. Lägg också till det faktum som säger att Sverige tar större ansvar för världens flyktingar än något annat land i Europa. Nog tusan är vi generösa alltid, men enligt vänstersocialisterna i V och Mp bör vi ta större ansvar än vi redan gör.

Källa: SvD