Var Sverige ett angiveriland före 2013?

INVANDRING. Den infekterade debatten om huruvida offentligt anställda ska åläggas en skyldighet att anmäla personer som vistas illegalt i landet skymmer sikten för den centrala frågan om synen på rättsstaten, skriver Alice Teodorescu på Klartext.

Ord som tjänstemannaansvar och tjänstemannaaktivism har länge varit på tapeten; det förstnämnda i diskussionen kring behovet av ett återinförande av ett sådant ansvar, det sistnämnda inte minst i frågor rörande migration och miljö. Men sedan några år tillbaka finns skäl att också i Sverige tala om tjänstemannaobstruktion, det vill säga det obstruerande sätt på vilket tjänstemän eller andra av det offentligt anställda förhåller sig till lagar och beslut (som de ogillar) som de har att tillämpa i sin yrkesutövning.

Ingen har väl glömt de 261 opolitiska tjänstemännens, högst politiska, brev i turbulensen efter valet år? Ett brev som ställdes till Regeringskansliets förvaltningschef och i vilket en oro ventilerades över hur en kommande regering (med stöd av SD) skulle kunna komma att urholka den så kallade värdegrunden i Regeringskansliets arbete.

Så när kommunstyrelsen i Göteborg i veckan beslutade att ingen anställd inom kommunen ska behöva tillämpa den anmälningsplikt som nu utreds, det vill säga förslaget om en skyldighet för offentliganställda att meddela Polisen och Migrationsverket om de i sin yrkesutövning får kännedom om en person som uppehåller sig illegalt i Sverige (skrivit om det här och här), är det inget annat än ett institutionaliserat obstruerande som uppvisas.

Av kommunstyrelsens yrkande framgår att de “papperslösa är en utsatt grupp” och att inte minst barn skulle utsättas för ett onödigt lidande om de gick miste om den skolgång som de har rätt till. Vidare anges att offentliganställda inte

“ska behöva agera angivare av utsatta människor. Göteborgs Stad kommer inte delta i detta, och det ställningstagandet behöver kommuniceras ut så att stadens personal och de papperslösa som vistas här inte behöver känna någon oro även om förslaget skulle bli verklighet. I slutändan är det nödvändigt för att kunna leva efter demokratiska principer om alla människors lika värde”.

Det är ett hårresande uttalande som vittnar om en långtgående okunskap om hur den svenska demokratin är konstruerad. En kommun saknar nämligen rätt att stifta lag – det ankommer enbart på den folkvalda riksdagen. Det innebär att den kommunanställde som följer kommunstyrelsens beslut, och ägnar sig åt tjänstemannaobstruktion av detta slag, i praktiken riskerar att åtalas för tjänstefel.

Sedan Sverigedemokraternas inträde i riksdagen har inte minst oppositionen och Aftonbladets ledarsida larmat om det hot som partiet anses utgöra mot demokratin. Men så länge som man inte gör gällande att SD:s position i riskdagen är ett resultat av en illegitim process, och så länge som man medger att regeringen tillkommit på demokratisk väg, är det minst sagt märkligt att i nästa steg utmana eventuella framtida lagar som tillkommer på demokratisk väg.

Som offentliganställd tjänsteman är man nämligen underställd de demokratiskt valda lagstiftarna. Att som socialtjänsthandläggare, polis eller sjuksköterska inte följa lagen, på grund av personliga uppfattningar, grundad i ideologi eller religion, är således inget legitimt skäl för att åsidosätta de förpliktelser som ålagts en. Tvärtom vore det högst olämpligt om tjänstemän eller byråkrater, utan varken demokratiskt eller juridiskt mandat, skulle fatta beslut som i praktiken skulle underminera de majoritetsbeslut som fattats på demokratisk väg. För väljarna skulle det innebära att möjligheten att utkräva ansvar skulle kortslutas helt.

Det innebär att det inte är särskilt trovärdigt eller konsekvent att, när det passar den egna agendan, yla om de hot demokratin utsätts för samtidigt som man uppmanar människor att bryta mot lagen och därmed i sanning omkullkasta rättsstatens principer.

Läs hela artikeln av Alice Teodorescu…

Bild från Politikfakta

-Pettersson säger att kalla personer som befinner sig olagligt, illegalt, i Sverige för ”papperslösa” är grovt felaktigt. De bryter mot svensk lag! Media, inte minst skattefinansierad statlig media, behöver skärpa sig ordentligt. De som säger ”papperslösa” nedgraderar brott mot svensk lag. Det är illegala invandrare som fått avslag på sin asylansökan för att de saknar flyktingskäl.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

7 thoughts on “Var Sverige ett angiveriland före 2013?

 1. Det är lika fel att använda beteckningen flyktingar i de allra flesta fall. Bara möjligen någon procent uppfyller kraven i FN:s flyktingkonvention. Således är de allra flesta migranter, inte flyktingar. ”Papperslösa flyktingar” är således en dubbel lögn. Samtliga fackförbund som Pålsjö räknar upp, har så klart kvinnliga ordföranden och de flesta av dem har förbud mot att ha förtroendeuppdrag inom facket och samtidigt vara politiskt aktiv inom SD. Man ska veta att inget av dessa fackförbund har några problem att anmäla svenskar till diverse myndigheter. Dessa aktioner är en del av hur extremvänstern jobbar med sitt samhällssabotage.

  19
 2. Förklara begreppet “närmaste asylland” och dess konsekvenser för asylsökande. Personer utan identitet avvisas omgående. Asylsökande bekostas av respektive lands ambassad.

  21
 3. Pettersson, citat: “ Det är illegala invandrare som fått avslag på sin asylansökan för att de saknar flyktingskäl.“

  Papperslösa och asylsökande får rådgivning av riksorganisationen FARR.
  Hämtat ur deras 136-sidiga skrift:
  “Goda råd till dig som söker asyl i Sverige“:

  När du kommer till Sveriges gräns, (flygplatser räknas också), kan du säga att du vill söka asyl. Då kommer du att hänvisas till någon av Migrationsverkets ansökningsenheter. Migrationsverket prövar om du har rätt till det ekonomiska bidrag som asylsökande kan få om de inte har egna pengar, och utan egna pengar har du även rätt till dagersättning. Du blir också tillfrågad om du vill göra en frivillig hälsokontroll och kommer sedan att erbjudas boende.

  De kommer att fråga dig om du har önskemål kring vilket offentligt biträde du vill ha, som kostnadsfritt hjälper dig och stöttar dig i processen Du kan önska vem du vill ha som biträde och det kan vara viktigt att personen är intresserad av asylfrågor och har jobbat med dem tidigare. Du har också rätt att låta någon mer än ditt biträde tala för dig och driva din sak. Vilken enskild person som helst kan vara ombud, såsom släktingar, vänner eller andra, t.ex. aktiva inom frivilligorganisationer. I mötet med Migrationsverkets handläggare kommer en tolk att närvara och fråga om det spelar någon roll för dig om tolken och den som intervjuar dig är man eller kvinna. Om du känner att du inte litar på tolken, av etniska, religiösa, politiska eller andra skäl, kan du be att få byta tolk.

  Om du behöver överklaga fortsätter det offentliga biträdet att hjälpa dig med det. Om du får avslag från Migrationsverket på din ansökan om uppehållstillstånd i Sverige kan du överklaga beslutet till migrationsdomstolen. Du har rätt till fortsatt stöd av ditt offentliga biträde även när du överklagar beslut. Du kan även överklaga ett beslut om tillfälligt uppehålls tillstånd, som alternativt skyddsbehövande för att få flykting status i stället. Om du har fått status som alternativt skyddsbehövande, men anser att du borde ha fått flyktingstatus, så kan du överklaga bara i den delen och du kan begära att få hjälp av ett offentligt biträde även för att överklaga din status.

  Om du får avslag i en migrationsdomstol kan du överklaga till Migrationsöverdomstolen. I yttrandet ska Migrationsöverdomstolen tala om ifall den anser att det finns hinder mot att skicka ut dig som har att göra med att du riskerar att straffas med döden eller utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller kroppsstraff. I så fall får du inte utvisas eller avvisas. Om Migrationsöverdomstolen har sagt nej, har du fått ett slutligt beslut, de skäl du har lagt fram räckte inte för att få uppehållstillstånd i Sverige. Du måste nu överväga vad du ska göra. Ska du låta bli att samarbeta, så att Migrationsverket inte ska kunna utvisa dig, eller försöka stanna kvar i Sverige, trots att du blir ”papperslös” utan tillstånd?
  FARR kan inte ge svar på dessa svåra frågor – bara rådet att du själv måste tänka igenom alternativen.

  Skulle det uppstå nya skäl, kan du vända dig till Migrationsverket och åberopa verkställighetshinder som gör att din avvisning eller utvisning inte kan genomföras. Fyra år efter att ett avvisnings, eller ett utvisningsbeslut har vunnit laga kraft, preskriberas det beslutet och du har rätt att söka asyl på nytt om du är i Sverige och befinner dig i så fall lagligt i Sverige under den prövningen.
  (https://farr.se/wp-content/uploads/2022/08/GR2022-6.1-SV.pdf)

  -tidigare i Petterssons blogg:
  Flyktingorganisationen FARR säger till DN att satsningen handlar om att Tidöpartierna vill göra sig av med människor och hindra dem från att återvända till Sverige.
  Pettersson, citat: “tror Farr har rätt, det finns ingen anledning för Sverige att försörja människor som inte vill integrera sig. De ska vänligt men bestämt hjälpas att återvandra“:
  https://petterssonsblogg.se/2023/03/01/storre-bidrag-ska-fa-fler-att-atervandra/

  12
  • Angående ovanstående som jag skrev om FARR,
   se här vad regeringen, för att få åtminstone någon liten ordning på land, har att kämpa emot:
   För två veckor sedan demonstrerade FARR, tillsammans med över 50 andra organisationer och som listas här under, mot den paragraf i Tidöavtalet, som de kallar för ”angiverilag”. Och ingen förvånas över att man inbjudit MP:s Märta Stenevi och Vänsterpartiets riksdagsledamot Lorena Delgado Varas, att tala vid demonstrationen.

   Akademikerförbundet SSR
   Amnesty International
   Barnläkarföreningens delförening för Global Barn och Ungdomshälsa
   Civil Rights Defenders
   Elevernas riksförbund
   Ensamkommandes Förbund
   Fackligt Center För Papperslösa
   Fackförbundet DIK
   Fackförbundet Kommunal
   Fackförbundet ST
   Fackförbundet Sveriges Lärare
   Fackförbundet Vision
   Förbundet Tillsammansskapet
Föreningen Hjärta
   IFMSA Sweden
   Interkulturella Städer Sverige
   Jordens Vänner
   Kampanjen REDO
Kampanjen Riv Tidöavtalet
   Kristna Fredsrörelsen
LSU  Sveriges barn och ungdomsorganisationer
   Logopedförbundet
Läkare i världen
Läkare mot rasism
   Nationellt nätverk för migration och hälsa
   Nätverket Biblioteket anger inte
   Nätverket Håll ihop Sverige för en human migrationspolitik
   Nätverket #inteimittnamn
   Nätverket Medmänniskor på Riksbron
Nätverket Nu är det nog
   Nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan
   Nätverket #Taettklivframåt
Nätverket #12samtal  En handlingsplan för hopp
Nätverket Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa
Organisationen MÄN
   PeaceWorks
   Rainbow Refugees Sweden
   Regnbågsfonden
   RFSL
   RFSU
Riksföreningen för skolsköterskor
   Rosengrenska stiftelsen
Rädda Barnens ungdomsförbund
   Räddningsmissionen
   Skiftet
   Stockholms stadsmission
   Svenska med Baby
   Sveriges Elevkårer
   Tankesmedjan Arena Idé
The Royal Swedish Roller Derby
   Ungdomens Nykterhetsförbund
   Vårdförbundet
Work Permit Holders Association
https://dagensopinion.se/artikel/over-50-organisationer-demonstrerar-mot-angiverilagen/

   11
   • …för att få åtminstone någon liten ordning på landet:
    …så är det nödvändigt med en Seriös migrationspolitik.
    Från SD:s hemsida:
    “Sverige har under en lång tid haft en destruktiv migrationspolitik som lett till segregation, parallellsamhällen och kulturell belastning. Massinvandringen till Sverige av både illegala invandrare, ekonomiska migranter och asylsökanden har förändrat Sverige till det sämre och ligger till grund för många samhällsproblem som vi nu behöver åtgärda. 
    En avgörande åtgärd är att stoppa all asylinvandring från länder som inte utgör vårt närområde och skärpa reglerna i utlänningslagen till striktast möjliga nivå enligt EU-rätten. Vi vill under överskådlig tid att fler av de som inte har rätt att vara i Sverige lämnar, än som kommer till Sverige.“
    https://sd.se/vad-vi-vill/

    16
 4. Dessa media som skriver “papperslösa” kommer snart att sluta leverera papperstidningar till landsbygden. Det är för dyrt. Annonsörer och läsare är trötta på medias styrning av vad man får tänka.

  Jag menar: Ta bort skattestödet till redaktionerna och lägg pengar på distribution. Även mor i busken” har rätt att bläddra i en papperstidning.

  33

Kommentera