9-1 till bortalaget i mål kopplat till växlingskontor på Södermalm

BROTTSLIGHET. Svea hovrätt, mål: B 1718-22, har i dag meddelat dom i ett mål om bl.a. grova penningtvättsbrott och grova narkotikabrott med koppling till valutaväxlingskontoret Worldexchange Stockholm AB (numera i konkurs) och till kriminella grupperingar.

Worldexchange Stockholm AB. Bild: Google maps

Efter att polisen haft spaning mot växlingskontoret på Södermalm i Stockholm gjordes ett tillslag i juni 2020 varefter flera personer greps, däribland tre personer som arbetade på växlingskontoret och en person som bedrev verksamhet med s.k. hawala-överföringar till utlandet. Polisen fann stora mängder kontanter gömda i lokalen. 12 personer dömdes av Stockholms tingsrätt för inblandning i den penningtvätt som skett genom växlingskontoret. Vissa personer dömdes även för narkotikabrottslighet som i flera fall möjliggjorts genom kontanthanteringen på växlingskontoret.

Hovrättens prövning har omfattat 10 personer som dömts till olika långa fängelsestraff. Vissa har dömts för grova penningtvättsbrott, andra för såväl grova penningtvättsbrott som grova narkotikabrott. I något fall har det även varit fråga om synnerligen grova narkotikabrott samt i ett fall näringspenningtvätt. Brottsligheten har möjliggjorts genom att utnyttja växlingskontorets särskilda ställning.

Hovrätten har gjort samma bedömning som tingsrätten och funnit att de pengar som tagits emot på växlingskontoret och hanterats i olika kontantdepåer härrört från brottslig verksamhet som huvudsakligen rört narkotikahandel kopplade till kriminella grupper eller personer. I några fall har hovrätten gjort andra bedömningar än tingsrätten i fråga om de åtalades skuld och om det varit fråga om ett eller flera brott. Hovrätten har också ogillat vissa åtal, men ingen av gärningsmännen har helt frikänts från brott.

Hovrätten har också, till skillnad från tingsrätten, bedömt alla penningtvättsbrott som grova brott oavsett vilket belopp som åtgärden omfattat. Brotten har ansetts som grova eftersom gärningarna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning.

Trots att hovrätten har ändrat tingsrättens dom för flera av de åtalade anser hovrätten på samma sätt som tingsrätten att det varit fråga om mycket allvarlig brottslighet. Samtliga nu dömda har varit häktade med restriktioner under lång tid. Hovrätten har tagit hänsyn till det när straffen har bestämts och dragit av två eller tre månader från fängelsestraffens längd.

Hovrätten har också fattat beslut om bl.a. näringsförbud och om förverkande av egendom och kontanta medel. Till skillnad från tingsrätten har hovrätten inte dömt ut skadestånd till en person som åsamkats skador efter en trafikolycka som orsakats av en av de åtalade.

De dömda är:

 • Siamak Minasazi, född 1977, döms till 8 år och 6 månader. Staten betalar advokaten med 1.900.000 kronor. Minasazi får också 15 miljoner beslagtaget.
 • Zakaria Bakkali Nadi, född 1987, döms till 4 år och 6 månader. Staten betalar advokaten med 709.000 kronor.
 • Adel Chekroun, född 1969, döms till 8 år och 6 månader. Staten betalar advokaten med 794.000 kronor.
 • Maribel Silvia Luna Chumpitaz, född 1969, döms till 6 år. Advokaten får 644.000 kronor av skattebetalarna.
 • Roberto Jancel Garcia Cabrera, född 1993, döms till 5 år och 4 månader. Staten betalar advokaten 702.000 kronor.
 • Darwesh Akraui, född 1978, döms till 3 år och 9 månader. Skattebetalarna betalar advokaten med 776.000 kronor.
 • Worldexchange Stockholm AB i konkurs, 556794-9549 får 11,2 miljoner kronor förverkade.
 • Linda Maria Cecilia Johnsson, född 1991, döms till 4 år och 6 månader. Advokaten får 632.000 kronor.
 • Hachem Hassan Karim Karim, född 1992, döms till 6 år och 10 månader. Staten betalar advokaten med 770.000 kronor.
 • Robin Moini, född 1993, döms till 4 år och 6 månader. Advokaten får 770.000 kronor av staten.

-Pettersson säger att advokatkostnaderna på c:a 7,7 miljoner ska läggas till advokatnotan på 24 miljoner från Tingsrätten plus alla andra kostnader och allt jävelskap de dömda ställt till med.

***

TIDIGARE 2022-02-11. 10-2 till bortalaget vid domar för grova penningtvättbrott och narkotikabrott för 210 miljoner kronor

BROTTSLIGHET. Stockholms tingsrätt, mål: B 8531-21, dömde idag tolv personer i ett mål rörande främst penningtvättsbrott och narkotikabrottslighet med kopplingar till växlingskontoret Worldexchange Stockholm AB och kriminella nätverk. Elva av personerna döms till fängelse.

Tingsrätten har i dag meddelat dom i ett mål med tolv tilltalade som haft olika slags kopplingar till valutaväxlingsbolaget Worldexchange Stockholm AB och kriminella nätverk. Målet rör bl.a. omfattande organiserad penningtvätt­ och narkotika­brottslighet. Fyra av de dömda har varit verksamma på växlingskontoret. Övriga åtta personer har varit knutna till kriminella nätverk eller depåkonton som funnits hos växlingskontoret och som använts för penningtvätt och narkotikahandel. Bevisningen i målet har delvis byggt på material från Encrochat.

De fyra personerna på växlingskontoret döms för bl.a. systematisk och organiserad penningtvätt. Penningtvätten inom ramen för växlingsbolagets verksamhet, som pågått under cirka ett och ett halvt år, har möjliggjort att olika kriminella nätverk eller individer har kunnat dölja och tillgodogöra sig sammanlagt drygt 210 miljoner kronor från brottslig verksamhet, framför allt narkotikahandel. Sammanfattningsvis har tingsrätten funnit att åklagaren när det gäller påstådd penningtvätt har styrkt åtalet. Kontorschefen döms för bl.a. flera grova penningtvättsbrott, fyra grova narkotikabrott och två grova bokföringsbrott till fängelse i 8 år och 9 månader.

En anställd på växlingskontoret döms för bl.a. flera grova penningtvättsbrott och ett grovt narkotikabrott till fängelse i 6 år och 6 månader.

En samarbetspartner på växlingskontoret döms för bl.a. flera grova penningtvättsbrott, grovt narkotikabrott och två grova bokföringsbrott till fängelse i 5 år och 6 månader.

De tre personer som döms enligt ovan meddelas även näringsförbud.

En annan anställd på växlingskontoret döms för bl.a. flera grova penningtvättsbrott till fängelse i 5 år och 6 månader.

Personerna vid växlingskontoret döms för ytterst omfattande och syste­matisk penningtvätt. Brotten har avsett mycket höga värden och inneburit att växlingskontoret i praktiken fungerat som bank för kriminella nätverk och andra verksamma inom narkotika­handel. Brottsligheten är därför så allvarlig att långa fängelsestraff dömts ut, säger rådmannen Erland Koch i en kommentar.

Beträffande den andra gruppen av tilltalade, totalt åtta personer, har målet innefattat påståenden om omfattande och mycket allvarlig brottslighet med koppling till kriminella nätverk och personer som haft depåkonto på växlingskontoret. Enligt tingsrätten har åklagaren bevisat de flesta av sina brottspåståenden. De styrkta narkotika­brotten har avsett sammanlagt omkring 200 kilo narkotika av olika slag. Bland de dömda finns aktörer på alla nivåer inom narkotika­handeln.

En av personerna, som varit innehavare av ett depåkonto, döms för bl.a. synnerligen grov narkotika­smuggling av cirka 105 kg amfetamin och flera grova penning­tvättsbrott rörande drygt 38 miljoner kr. Han frikänns från åtalet om medhjälp till grovt penningtvättsbrott. Påföljden bestäms till fängelse i 8 år och 6 månader.

En person, med koppling till samma depåkonto, döms för bl.a. två grova penningtvättsbrott och näringspenning­tvätt, grovt brott. Han frikänns från åtalet rörande grov narkotikasmuggling och två grova vapenbrott. Påföljden bestäms till fängelse i 3 år.

En person, med koppling till ett nätverk med depåkonto, döms för synnerligen grovt narkotikabrott och två grova penningtvätts­brott, vållande till kroppsskada, grovt brott, grov vårdslöshet i trafik och grovt rattfylleri. Påföljden bestäms till fängelse i 7 år. Han ska också betala skadestånd till en målsägande.

En annan person med koppling till samma nätverk döms för bl.a. synnerligen grovt narkotikabrott och två grova penningtvättsbrott till fängelse i 4 år och 6 månader, varvid tingsrätten beaktat ett honom tidigare utdömt straff i annat mål.

En till person med koppling till samma nätverk döms för två grova narkotikabrott och ett grovt penningtvättsbrott till fängelse i 5 år och 3 månader.

Ytterligare en person med koppling till samma nätverk och ett annat depåkonto, döms för två grova narkotikabrott och flera grova penningtvättsbrott till fängelse i 6 år och 6 månader. Eftersom han återfallit i brott ska han också avtjäna en sedan tidigare kvarvarande del av ett fängelsestraff om 2 år och 8 månader.

En person med koppling till ett annat nätverk med depåkonto döms för sex grova penningtvättsbrott till fängelse i 5 månader, varvid tingsrätten beaktat hans låga ålder samt ett honom tidigare utdömt straff i annat mål.

En till person med koppling till sist nämnda nätverk och som var 18 år vid gärningarna, döms för tre grova penningtvättsbrott till villkorlig dom och böter.

Tingsrätten har även beslutat om att kontanter, annan egendom eller värden om totalt cirka 39 miljoner kr ska tas från vissa av de tilltalade och Worldexchange Stockholm AB. Bolaget ska också betala företagsbot om 10 miljoner kronor.

En viktig fråga i målet har varit hur Encrochatbevisningen ska hanteras. Rätten har accepterat bevisningen och bedömt den som tillförlitlig. Åklagaren har även åberopat bevisning av annat slag, såsom annan kommunikation, svart bokföring från växlings­kontoret och spanings­iakttagelser. Sammantaget har tingsrätten bedömt att åklagaren rörande de flesta av sina brottspåståenden har lagt fram övertygande bevisning för de tilltalades skuld.

Domare i målet har varit rådmännen Erland Koch (ordförande och referent) och Jenny Hjukström samt fyra nämndemän.

-Pettersson säger 210 miljoner, kompetensregnet omsätter rejält och det är bara det som avslöjats…

 • Darwesh Akraui, döms till 5 år och 6 månader
 • Zakaria Bakkali Nadi, 5 år och 6 månader
 • Jaheem Burke, villkorlig dom och dagsböter på 6000 kronor. Jaheem döms för grovt penningtvättbrott, jämför gärna Sandors böter på 11.000 för förolämpning.
 • Adel Chekroun, 8 år och 9 månader
 • Karl JONATHAN Fägerblad, 5 månader
 • ROBERTO Jancel Garcia Cabrera, 6 år och 6 månader
 • LINDA Maria Cecilia Johnsson, 5 år och 3 månader
 • HACHEM Hassan Karim Karim, 7 år
 • MARIBEL Silvia Luna Chumpitaz, 6 år och 6 månader
 • Siamak Minasazi, 8 år och 6 månader
 • Robin Moini, 4 år och 6 månader
 • Adnan Kajtazovic, 3 år

Advokaterna som försvarat herrskapet och betalas av oss skattebetalare har fakturerat c:a 24 miljoner kronor, det är i snitt två miljoner per gangster och det är den lilla kostnaden.

***

TIDIGARE 2021-06-02. 10-2 till bortalaget vid åtal för grova penningtvättsbrott m.m.

BROTTSLIGHET. Worldexchange Stockholm AB var ett företag som drev ett växlingskontor på Sankt Paulsgatan på Södermalm i Stockholm. Företagets verksamhet startade 2011 efter godkännande från Finansinspektionen och därefter växte verksamheten snabbt. Kunderna strömmade till och omsättningen steg snabbt, från cirka 50 miljoner kronor det första året till 230 miljoner kronor fem år senare. Mellan 2011 och sommaren 2020 har över 1,5 miljarder kronor passerat kontoret, varav bolaget behållit mellan en och ett par procent i provisionsavgifter.

World Exchange Stockholm AB. Bild Google Maps

Bokföring var som den skulle, Finansinspektionen var nöjda. Bolaget hade tre ägare, Adel Chekroun, Christian Kamakian och Honr Hama enligtProffs.se. Enligt Merinfo har bolaget två verkliga huvudmän, Adel Chekroun och Lubna Oulad Younes. Adel Chekroun och Lubna Oulad Younes bor tillsammans. I styrelsen sitter Adel Chekroun och Maribel Silvia Luna Chumpitaz.

Skatteverket upptäckte dock något som Finansinspektionen missade. År 2015 såg de att det kommit in miljonbelopp i oredovisade intäkter på ägarens privata konto, något som ledde till upptaxering och straffavgift. Åren efter detta dök mannen namn också upp i många olika brottsutredningar. En gång träffade han en ökänd gängledare, vid andra tillfällen hade bolag plundrats och pengar plockats ut kontant via Worldexchange. En utredning om företaget startade 2017.

I går åtalades 12 personer för grova penningtvättsbrott. Övriga åtalspunkter är bland annat grova narkotikabrott och grova narkotikasmugglingar. I en myndighetsgemensam insats väcks mot 12 personer som på olika sätt kan kopplas till valutaväxlingsbolaget World Exchange Stockholm AB.

– Åtalspunkterna för fyra av de åtalade gäller bland annat systematisk och organiserad penningtvätt under en tidsrymd av ca 1 ½ år. De åtalade har inom ramen för World Exchange AB:s verksamhet bidragit till att 16 olika kriminella nätverk eller individer har kunnat dölja och tillgodogöra sig sammanlagt drygt 220 miljoner kronor som kommit från brott eller brottslig verksamhet, säger kammaråklagare Ulrika Lindsö som ansvarat för och drivit utredningen tillsammans med kammaråklagare Arne Fors.

Pengarna har förvarats i bolagets lokaler och har omsatts bl.a. genom valutaväxling, fysisk överföring av kontanter mellan kunders olika kontantdepåer och överföring utomlands genom det informella överföringssystemet hawala. Åtalet om överföringar via hawala omfattar ca 100 miljoner kronor.

Vid ett tillslag mot bolagets lokaler i juni 2020 påträffades kontantdepåer, som under utredningens gång har kunnat kopplas till olika kriminella nätverk och individer, till ett sammanlagt värde om ca 15 miljoner kronor. Pengarna var i stor utsträckning förvarade i dolda utrymmen i lokalen. Vid tillslaget hittades också anteckningar som visade vilka penningtransaktioner som respektive kriminellt nätverk eller individ genomfört via World Exchange. I 15 av de 16 fallen har det i efterhand gått att koppla dessa kontantdepåer till olika Encrochatkonton. I utredningen har sedan även ett antal individer kunnat kopplas till respektive Encrochatkonto.

Övriga åtalspunkter är avser bland annat synnerligen grova narkotikabrott, grova narkotikabrott, synnerligen grov narkotikasmuggling och grov narkotikasmuggling. Narkotikabrotten avser flera hundra kilo narkotika av olika preparat. Bland övriga åtalade finns aktörer på alla nivåer inom narkotikahandeln. Tillgångar på över 31 miljoner har kunnat säkras i form av bl.a. kontanter, klockor och fordon. Ett yrkande om företagsbot mot World Exchange AB på 10 miljoner framställs också i åtalet.

– Valutaväxlare är en central möjliggörare för den organiserade brottsligheten. De utgör en eftertraktad och närmast oumbärlig funktion för narkotikasmugglingen. Miljardbelopp genereras i narkotikahandeln årligen där stora delar förs ut ur Sverige för att återinvesteras i nya narkotikapartier. Växlingskontor framstår som centrala i att göra det möjligt att föra ut kontanter, säger Stefan Edin, chef för sektionen för aktionsgruppsverksamhet, på Noa på Polismyndigheten.

Polismyndigheten har deltagit i insatsen genom aktionsgruppssektionen i region Stockholm med stöd av aktionsgruppssektionen, Noa. Förundersökningsledare är åklagare från Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Övriga myndigheter som deltagit är Skatteverkets skattebrottsenhet, Ekobrottsmyndigheten samt ytterligare myndigheter inom det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet.

-Pettersson säger att de åtalade är svenska medborgare men tio av namnen hör hemma i Mellanöstern och två namn är svenska…

Stockholms Tingsrätt Målnummer B 8531-21

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

3 thoughts on “9-1 till bortalaget i mål kopplat till växlingskontor på Södermalm

 1. Finns någon speciell omständighet som gör att den enda svensken i gänget hade lägst advokatkostnader?

  15
  2

Kommentera