Svenskan Kyrkan – Gruvetableringen i Gállok är inte existentiellt och andligt hållbar

EKONOMI & INDUSTRI. Det brittiska gruvbolaget Beowulf Mining har sedan 2010 arbetat för att etablera en gruva i Gállok/Kallak, ett område 4 mil utanför Jokkmokk inom Jåhkågasska sameby. Efter att samtliga instanser utom Bergsstaten sagt nej till en gruva har ärendet legat på regeringens bord sedan 2017. 

Nu lägger sig Svenska kyrkan i debatten. Ärkebiskop Antje Jackelén och Åsa Nyström, biskop i Luleå stift, skriver ett öppet brev till representanter för regeringen. Detta med anledning av det kommande beslutet i frågan om en eventuell gruva i Gállok, Kallak, utanför Jokkmokk.

Biskop Åsa Nyström och ärkebiskop Antje Jackelén. Foto Emma Berkman/Luleå stift, Jan Nordén/Ikon

VEM BETALAR PRISET FÖR EN NY GRUVA I GÁLLOK?

Vi har tagit del av den debatt som regeringens aviserade beslut rörande koncession för en eventuell gruva i Gállok, Jokkmokk, väcker. Människors oro och förtvivlan över konsekvenserna av en framtida gruva måste tas på allvar. Huvudfrågan är: Vem ska betala priset för det regeringen kallar för den gröna omställningen?

Frågan om gruvetableringar ställer intressekonflikter på sin spets. Förespråkarna ser en satsning på tillväxt och grön omställning som kan ge nya jobb i Norrbotten. Hållbarheten av gruvan i Gállok kan dock starkt ifrågasättas, vilket även Länsstyrelsen i Norrbotten funnit vid tidigare juridisk prövning av ärendet.

Ja, gruvor behövs för att bryta de sällsynta jordartsmetaller som krävs för allt från elbilar till vindkraftverk – viktiga delar i den gröna omställningen. Men i Gálloks fall gäller det järnmalm, som redan utvinns på flera andra orter i Norrbotten.

Svenska kyrkan har en ambitiös färdplan med målet att uppnå klimatneutralitet för vår egen verksamhet till år 2030. Vi är således kraftigt engagerade för en grön omställning. På teologisk grund arbetar vi med ett fyrfaldigt hållbarhetsbegrepp: ekologiskt, ekonomiskt, socialt och andligt-existentiellt. Gruvetableringen i Gállok är i konflikt med hållbarhetens alla fyra dimensioner.

Gruvetableringen i Gállok är inte miljömässigt hållbar
En gruvetablering i Gállok skulle medföra omfattande negativa konsekvenser ur miljösynpunkt. Här sätts områden och verksamhet av riksintresse på spel. Världsarvet Laponia hotas, vilket UNESCO påtalat för regeringen. Renbetesområden går förlorade, flyttleder skärs av och vägetableringar innebär stora störningar – och detta i ett område där vattenregleringar och annat sedan tidigare redan påverkat rennäringen negativt.

Länsstyrelsen har funnit att viktiga riksintressen riskerar att skadas och har därför motsatt sig en gruvetablering. När flera riksintressen kolliderar ska, enligt miljöbalkens bestämmelser, företräde ges till ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön. Till denna långsiktiga hushållning hör ofrånkomligen rennäringen.

Om ett av regeringens huvudargument för fler gruvetableringar i Sverige är anpassning till klimatförändringar, bör hänsyn tas till klimatförändringarnas redan påtagliga påverkan på rennäringen. Förändrade väderförhållanden med återkommande isbildningar hindrar renarnas tillgång till bete, flyttleder blir obrukbara för att isarna inte längre bär, med mera. Konsekvenserna drabbar inte bara renarna. Renskötarnas arbetsmiljö försämras och psykisk press ökar genom oro och större arbetsbörda. Ambitioner kring grön omställning och klimatanpassning borde därför innebära att ännu större hänsyn än idag visas för riksintresset rennäring. Det ser vi dock inte alls i många aktuella markexploateringar i riksintresseområden för rennäringen.

Gruvetableringen i Gállok är inte samhällsekonomiskt hållbar
Den planerade gruvans livslängd uppges enligt ansökan vara 14 år (exklusive byggnation och avveckling). Det är en så kort tidsperiod – inte ens en generation – att en etablering borde stoppas redan på den grunden. Gruvans halter av den malm som skulle brytas bedöms dessutom som relativt låga.

Enligt Länsstyrelsen krävs en rad stora statliga infrastruktursatsningar för att kunna transportera järnmalmen från Jokkmokk. Arbetstillfällen skulle skapas under ett par årtionden, med behov av nya boenden och utbyggd infrastruktur som sedan kan stå outnyttjade. Det innebär betydande kostnader för det offentliga, kommuninvånarna, medan vinsterna från en gruva i Gállok huvudsakligen skulle tillfalla ett börsnoterat bolag.

Tidigare erfarenheter från gruvnäringen visar också att i många fall har det offentliga fått ta den efterföljande notan för långtgående miljöskador som förorsakats av gruvdrift. I Pajala innebar en gruvkonkurs stora ekonomiska förluster, medan bland annat kompensatoriska insatser för faktiska skador för den lokala samebyn gick om intet.

Gruvetableringen i Gállok är inte socialt hållbar
Respekten för mänskliga rättigheter är en viktig del av social hållbarhet. Enligt Länsstyrelsen skulle en gruvetablering innebära stora skador för samebyarna i området. Att bedriva rennäring är en central del av samisk kultur och en kulturell rättighet. Sverige har länge fått nationell och internationell kritik för bristande respekt för urfolksrättigheter. Samiska företrädare har under lång tid påpekat att miljöprövning och annan tillståndsgivning inte tar tillräcklig hänsyn till kumulativa effekter av olika typer av exploateringar och markintrång på traditionella samiska marker.

Även respekten för barns rättigheter hör till social hållbarhet. Regeringen har under denna och föregående mandatperiod lyft frågor som rör diskriminering mot samer och unga samers situation. Enligt barnkonventionens artikel 30 har urfolksbarn rätt att utveckla en kulturell identitet. Om rennäringen trängs undan i Jokkmokk, vad har då samiska barn för möjligheter att utveckla sin kulturella identitet och bedriva traditionella samiska näringar? Vad gör pressen på samer och samiska näringar med samiska barns livsmod?

Många Jokkmokksbor är kluvna inför en gruvetablering. Frågan har skapat lokala konflikter och ortsbor ställs mot varandra. Erfarenheterna från Gällivare, Malmberget och Kiruna visar att lokalsamhällets förutsättningar och människors livsvillkor knyts till gruvverksamhetens behov. Men vad händer om gruvan bara har en kort livslängd?

Gruvetableringen i Gállok är inte existentiellt och andligt hållbar
Genomgripande och riskfyllda miljömässiga, ekonomiska och sociala omdaningar hotar även den existentiella och andliga folkhälsan.

Jokkmokk är samiskt kärnområde i svenska Sápmi sedan långt innan Sverige blev en nation. Där finns samiska näringar och småföretag, lokalt kontor för Sametinget, samhällsbärande samiska utbildningsinstitutioner, samiskt kulturliv, samernas bibliotek och museum, samiskt civilsamhälle, samiskt kyrkoliv och offentlig service ska erbjudas på samiska. Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde sedan år 2000 och har profilerat sig starkt inom samisk turism. Det samiska utgör en viktig turistmagnet för kommunen och genererar ekonomisk tillväxt. Vart ska samerna ta vägen om traditionellt samiskt liv inte är möjligt ens i Jokkmokk? Vad gör det med livskvaliteten och med människors upplevelse av livsmening?

Att ta moraliskt ansvar
En kortlivad gruva i Gállok som kräver stora offentliga investeringar vållar betydande ekologiska, ekonomiska, sociala och existentiella hållbarhetsförluster. Frågan är: Vem betalar det egentliga priset för en gruvetablering i Gállok?

Om tillväxt är det primära syftet för regeringens gruvpolitik, bör alternativ övervägas. Motsvarande statliga satsningar i Jokkmokk kan skapa nya jobb och framtidstro inom andra mer långsiktigt hållbara näringar.

Regeringen har nyligen tillsatt en sannings- och försoningskommission för att granska det offentligas historiska agerande mot det samiska folket. En central del i detta uppdrag rör statens och kyrkans koloniala agerande i norra Sverige, som syftade till att ta kontroll över regionen, människorna och naturresurserna. Det koloniala agerandet ledde till ett undanträngande av samerna, deras språk, kultur och sedvänjor, och möjliggjorde storskalig exploatering av naturresurser inom traditionella samiska områden med försvagade samiska näringar som följd. Svenska kyrkan har nyligen erkänt sin delaktighet i och sitt ansvar för historiska övergrepp som begåtts mot det samiska folket.

Det får antas att regeringens ärliga intention med att tillsätta en sannings- och försoningskommission faktiskt är att värna det samiska folket, den samiska kulturen och levnadssätten samt att ta reellt ansvar för historiska övergrepp. Kommissionens arbete ska bidra till upprättelse för samerna och till att hindra fortsatta övergrepp mot samer. Det är mycket problematiskt om regeringen nu väljer att aktivt köra över riksintresset rennäring och bevilja storskalig exploatering i samiskt kärnområde.

Ett stort moraliskt ansvar ligger nu på regeringen att agera på ett rättfärdigt sätt. Med profeten Amos ord uppmanar vi er: ”Låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström!”

Med förbön för er och ert ansvarsfulla arbete och vänliga hälsningar
Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan
Åsa Nyström, biskop, Luleå stift

-Pettersson är naturvän men jag har svårt att förstå varför det inte ska finnas plats med en gruva till i Jokkmokks kommun som är Sveriges näst största till ytan, något större än landskapet Värmland och ungefär dubbelt så stor som landskapet Skåne.

Finns det inte plats där så finns det inte plats för några industrietableringar någonstans i Sverige, mer än tusentals vindsnurror som det tydligen inte är brist på plats för…

Kallak, Jokkmokk

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

16 thoughts on “Svenskan Kyrkan – Gruvetableringen i Gállok är inte existentiellt och andligt hållbar

 1. det går inteatt gå ur en kyrka eller fackförbund den enda möjligheten är att öppna fristående konkkurerande fackförening och kyrkor ..
  då kan man sakta men säker kunurera ut dessa avarter innom lo eller kyrkan

  2
  1
 2. Angående Ärkebiskopen så tycker jag att tyskar inte skall sådana ämbete i vårt land, de har ett eget land där de kan utöva sin religion.

 3. Låt samerna bilda ett eget land, vi kan hjälpa dem mot ryssar och finnar om de vill. De vill säkert att vi kommer på semester i deras vackra land, de får betalt för, stugor, jakt osv. Och vi slipper hjälpa dem mot rovdjur och brist på vinterbete.
  De svenskar som bor i deras land kan bli samer om de vill, eller flytta söderut.

  1
  1
 4. Ärkebiskopen skall omedelbart fråntas sitt ämbete då hon klart och tydligt deklarerat att hon ”Har mer gemensamt med islam än med kristendomen”.

  Ska vi hålla oss med elbilar och batterifabriker så får vi nog stå ut med den smutsiga hanteringen av de mineraler som erfordras. Oansvarigt att lämpa över gruvdriften till oskyddade negerbarn i Afrika. Eller är vi lite snorkiga och fina av oss ?

 5. Jag hoppas biskopen tar konsekvenserna av sin moral och slutar använda saker tillverkade av järn. Tillbaka till stenåldern!

  13
 6. Har gått ur svenska kyrkan pga ärkebiskopen och hennes vansinnigheter. Har lovat att komma tillbaka om hon gör avbön och bara jobbar med det andliga. Kyrkan ska inte hålla på med politik, vi har ändå så många vansinniga politiker.

  34
 7. Tur att man sedan 36 år INTE är medlem i kyrkan. Dom har helt spårat ur. Gömmer migranter och lägger sig i saker dom inte har med att göra. Anledningen för mig var att jag är ateist men jag har under åren sparat mer än 100.000 kr och det känns bra. Det handlar ju om ca 1% på bruttoinkomsten. D.v.s ca 4000 kr om året på en normalinkomst. Det kan man ju ha till nåt roligare

  35
  • Hade du varit medlem hade du kunnat styra bort Svenska kyrkan från den socialistiska infektionen till något bättre.

   2
   11
   • Knappast. Lika lite som en Lo- medlem kan påverka Lo. Bästa sättet att visa missnöje är att gå ur antingen det är kyrkan eller facket. Att tappa inkomster biter bättre tror jag. Tänk om hälften av medlemmarna gick ur. Då skulle nog tuppkammen slakna. Både på svenska kyrkan och Lo.

    32
   • Var själv tidigare medlem och utnyttjade rösträtten i många år, vilket för få gör. Då det bara blivit allt sämre och min röst inte hade någon betydelse, samt att restskatten motsvarade kyrkoavgiften varje år, så blev det till slut utträde.

    10
 8. Jag ställer mig främmande inför perspektivet vi-mot-dom i relationen till Samerna. Att man bygger gruva, en väg, en skola, en kyrka; det är ett ingrepp i naturen oavsett vem man är. punkt.

  18
  1
 9. Att vi skattebetalare tvingas subventionera, bidra med ca 500 miljoner årligen för att de skall få fortsätta med rennäringen, är ingen ironi.
  Har svårt att förstå varför de som inte vill vara svenskar skall hållas om ryggen.

  34
 10. Vill bara påminna om Paulus brev till korintierna.

  I övrigt tycker jag att dessa samiska ättlingar till verkliga hjältar ska ha speciella förmåner. Medan våra förfäder släntrade efter den avsmältande inlandsisen vandrade deras förfäder hundratals mil över kilometertjock inlandsis och hann etablera sig först. Att de sedan lyckats hålla sig undan skattskrivande kyrkoherdar vars enda uppgift var att klämma dem på skatt är inte mindre enastående.

  Ovanstående text kan innehålla spår av ironi.

  18
  • Det konstiga är att området där renskötseln sker, består av en tredjedel av Sverige och renskötarna som inte får plats enast är några tusen.

Kommentera