EU kom inte till för att fördela ekonomiska flyktingar – EU skapades för européer


EU-VALET 2019. Ett vanligt argument i debatten om EU är att en del länder, exempelvis Polen och Ungern, tar emot bidrag från EU men vägrar ta emot asylsökande migranter och att de därmed ses som mindre demokratiska, så kallade ”högerpopulister”. 

-Pettersson trodde att tanken med Europeiska unionen och dess för närvarande 28 medlemsländer var att vi skulle samarbeta om fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital och inte kriga med varandra.

När Sverige röstade om medlemskap i EU den 13 november 1994 var det ingen som diskuterade om vi skulle bli ett invandringsland för icke-européer. Vi sade knappt ja till Europa men det var ingen omröstning om Afrika och Mellanöstern.

 • EU kom inte till för att fördela flyktingar.
 • Det kom inte till för att hjälpa ekonomiska migranter att bosätta sig i Europa.
 • EU skapades inte för asylsökande från världens alla hörn.
 • EU skapades för européer.
 • EU kom till för att européer vi skulle hjälpa varandra som grannar.
 • EU skapades för att de rika europeiska länderna skulle hjälpa de fattiga eu-länderna.
 • EU skapades inte för att underlätta för islam.
 • Aftonbladet, SVT och alla andra globalister kan ta och stoppa upp sin typ av demokrati någonstans…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168


10 responses to “EU kom inte till för att fördela ekonomiska flyktingar – EU skapades för européer

 • Treb

  @Petterssonsblogg.se
  Var tog @InfoScreens kommentar vägen???
  Pekade fingret åt fel håll??
  Ökar INTE Er trovärdighet,direkt.
  Är ni MSM?
  Gnäll INTE på symptom,tack.
  ALLA kan det.

  Gilla

 • li br

  EU hemligaste direktiv i Sverige är ”” Mottagardirektivet”” Mottagare direktivet Fastställer miniminormer för mottagandet av asylsökande i medlemsstaterna, regler för bosättning, skolgång, arbete och sjukvård.

  Det allra mest ”hemliga” dokumentet i Svensk media/offentlighet är hur EU länder ska agera som miniminivå vid massinvandring i ett EU land. Vad som gäller i asylkaos inom ett land.

  Mottagardirektivet:

  Här är några utklipp:

  ”””Medlemsstaterna får behandla asylsökande mindre gynnsamt än de egna medborgarna”””

  Om en medlemsstat erbjuder materiella mottagningsvillkor i form av ekonomiskt bidrag eller kuponger ska beloppen
  bestämmas utifrån den eller de nivåer som medlemsstaten i
  fråga fastställt antingen genom lag eller praxis i syfte att säkerställa en rimlig levnadsstandard för de egna medborgarna. LÄS HÄR ”””Medlemsstaterna får behandla asylsökande mindre gynnsamt än de egna medborgarna””” i detta avseende, särskilt om det materiella stödet
  delvis tillhandahålls in natura eller om syftet med dessa nivåer,
  när de tillämpas för LÄS HÄR ””de egna medborgarna, är att säkerställa en
  levnadsstandard som är högre än den som fastställs för sökande
  enligt detta direktiv””

  Förläggningar som garanterar en ””tillräcklig”” levnadsstandard. inte god eller bra utan TILLRÄCKLIG.

  ””Migranter har INTE rätt till biståndspengar utan kan bli tilldelade mat, kläder, inkvartering””
  materiella mottagningsvillkor: LÄS HÄR ””mottagningsvillkor som omfattar
  inkvartering, mat och kläder och som tillhandahålls in natura””, i form av ekonomiskt bidrag, kuponger eller en kombination av dessa tre, samt dagersättning.

  ”””Medlemsstaterna får av arbetsmarknadspolitiska skäl prioritera unionsmedborgare och medborgare från stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”””

  Medlemsstaterna ska, i enlighet med nationell rätt, besluta
  på vilka villkor sökanden kan beviljas tillträde till arbetsmarknaden, samtidigt som det säkerställs att sökanden får faktiskt
  tillträde till arbetsmarknaden. LÄS HÄR ”””Medlemsstaterna får av arbetsmarknadspolitiska skäl prioritera unionsmedborgare och medborgare från stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet””” och sådana tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatta.

  ””Varje land har rätt att bestämma att migranter bara får bo, röra sig inom ett visst begränsat område””

  LÄS HÄR ””De sökande får röra sig fritt på värdmedlemsstatens territorium eller inom ett område som har anvisats dem av den
  medlemsstaten.”” Det anvisade området ska inte påverka den
  omistliga privatlivssfären och ska ge tillräckligt utrymme för
  att garantera tillträde till alla förmåner enligt detta direktiv.
  LÄS HÄR ””Medlemsstaterna får besluta om var den sökande ska bosätta sig, av hänsyn till allmänintresse, allmän ordning eller, om
  det är nödvändigt,””” för en skyndsam prövning och effektiv uppföljning av hans eller hennes ansökan om internationellt skydd

  ””Migranter får betala TILLBAKA ekonomiskbistånd och sjukvårdkostnader när de börjar arbete””

  Medlemsstaterna får enligt bestämmelserna i punkt 3
  kräva att de sökande täcker eller bidrar till kostnaderna för de
  materiella mottagningsvillkor och den hälso- och sjukvård som
  anges i detta direktiv om de har tillräckliga tillgångar, t.ex. om
  de har arbetat under en rimlig tidsperiod. LÄS HÄR ””Om det framkommer att en sökande hade tillräckliga medel för att täcka materiella mottagningsvillkor och hälso- och sjukvård vid den tid då dessa grundläggande behov tillgodosågs, får medlemsstaterna begära att dessa återbetalas av den sökande.””” LÄS HÄR ””Medlemsstaterna får begära att helt eller delvis bli ersatta för beviljade kostnader om och när sökandens ekonomiska situation avsevärt har förbättrats””” eller om beslutet att godkänna sådana kostnader fattades på grundval av falska uppgifter från
  sökanden.

  ””Indragna bidrag för migranten””

  1. Medlemsstaterna får inskränka eller i vederbörligen motiverade undantagsfall dra in materiella mottagningsvillkor om en
  sökande
  a) lämnar den bostadsort som fastställts av den behöriga myndigheten utan att meddela denna eller om begärt tillstånd inte har erhållits,
  eller
  b) underlåter att uppfylla sin anmälningsplikt eller att följa uppmaningar att tillhandahålla information eller komma till en personlig intervju angående asylförfarandet under en rimlig period som fastställs i nationell rätt,

  ””Är du aggressiv mot personal – indraget bidrag””

  Medlemsstaterna får fastställa sanktioner för allvarliga brott mot de regler som gäller för förläggningarna samt för grovt våldsamt uppträdande.

  ””Ensamkommande över 16 år kan bo med vuxna””

  Medlemsstaterna får placera ensamkommande barn som är 16 år eller äldre i förläggningar för vuxna sökande, förutsatt att detta är till barnets bästa

  ””Migranter ska INTE få mer förmånliga priser än landets egna medborgare”””

  när det gäller avgifter och andra kostnader, föreskriva att
  behandlingen av de sökande inte ska vara mer förmånlig
  än den behandling som de egna medborgarna vanligtvis
  får i frågor som gäller rättsligt bistånd.

  ””asylsökande har INTE rätt att överklaga gång på gång med hjälp av ”gratis” advokater””” ””Inför en maxsumma/tidgräns för kostnadsfria advokater””
  LÄS HÄR””Medlemsstaterna får föreskriva att kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde inte ska ges om en behörig myndighet anser att överklagandet eller prövningen saknar rimliga utsikter till framgång””””. införa belopps- och/eller tidsgränser för tillhandahållandet av kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde, förutsatt att dessa gränser inte godtyckligt begränsar tillgången till rättsligt bistånd och biträde,

  ”””Krav på obligatorisk hälsoundersökning på alla migranter””
  Medlemsstaterna får begära att sökande ska hälsoundersökas av
  folkhälsoskäl.

  EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/33/EU
  av den 26 juni 2013 – om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=SV

  —————————————————————————————-

  Vid massinvandringen som var 2015 finns ett särskilt direktiv hur man ska hantera massinvandring och mininormer som kan tillämpas då när det är asylkaos i landet.

  När regeringen pratar om ””skyddsbehövande”” så är det denna skriften de syftar till.

  ””de som klassas skyddsbehövande ska tillbaka till sina hemländer och deltar i program för frivilligt återvändande””

  Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att möjliggöra frivilligt återvändande för personer som åtnjuter tillfälligt skydd eller vilkas tillfälliga skydd har upphört. Medlemsstaterna skall se till att bestämmelserna om frivilligt återvändande för personer som åtnjuter tillfälligt skydd underlättar ett återvändande med respekt för mänsklig värdighet. Medlemsstaterna skall se till att personerna i fråga fattar
  beslutet om att återvända med full kännedom om förhållandena. Medlemsstaterna får arrangera undersökande resor.

  När det tillfälliga skyddet upphör får medlemsstaterna i enskilda fall förlänga giltighetstiden för skyldigheterna i kapitel III för personer som har omfattats av tillfälligt skydd och som deltar i ett program för frivilligt återvändande. Förlängningen skall gälla fram till dagen för återvändande.

  Särskilda bestämmelser för att skydda landets egna medborgare
  ””””Är personen en samhällsfara? Är personen en landets säkerhet? Har personen begått krigsbrott? ”””

  1. Medlemsstaterna får undanta en person från tillfälligt skydd

  a) om det finns allvarliga skäl att anta att i) han/hon har begått ett brott mot freden, en krigsförbrytelse eller ett brott mot mänskligheten, såsom dessa definieras i de internationella instrument som har upprättats för att beivra sådana brott,

  ii) han/hon har begått ett allvarligt icke-politiskt brott utanför den mottagande medlemsstaten före ankomsten till den medlemsstaten där han/hon åtnjuter tillfälligt skydd; allvaret i den förföljelse som befaras skall bedömas i förhållande till arten av det brott som den berörda personen är misstänkt för; särskilt grymma handlingar, även om de begåtts i förment politiskt syfte, får betecknas som allvarliga icke-politiska brott; detta
  gäller såväl för gärningsmännen som för anstiftarna av brottet,

  iii) han/hon har gjort sig skyldig till handlingar som står i strid med Förenta nationernas syften och principer,

  b) om det föreligger skälig anledning att betrakta honom/ henne som en fara för den mottagande medlemsstatens säkerhet eller om han/hon utgör en samhällsfara för den medlemsstaten på grund av att han/hon genom beslut som vunnit laga kraft har dömts för ett grovt brott.

  2. Skälen för undantag som anges i punkt 1 skall uteslutande grundas på den berörda personens personliga uppförande. Beslut eller åtgärder för att undanta en person från tillfälligt skydd skall grundas på proportionalitetsprincipen

  ”””Landet SKA vidta åtgärder får återvändande””
  Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att respekten för människovärdet inte åsidosätts när personer vars tillfälliga skydd har upphört att gälla och som inte kan få stanna blir föremål för ofrivilligt återvändande.

  RÅDETS DIREKTIV 2001/55/EG
  av den 20 juli 2001 om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer
  och bära följderna av detta

  https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:212:0012:0023:SV:PDF

  Gilla

 • F D Svensson

  EU kom till för att förhindra framtida krig i Europa. Meningen var att Frankrike och Tyskland skulle samarbeta istället och inte sprida sina konflikter till andra länder.
  Nu importerar Bryssel miljoner vuxna män som helst av allt vill starta ett religiöst krig i Europa. I för sig, då skall inte Frankrike kriga mot Tyskland, så målet är nått.

  Gilla

 • Treb

  @InfoScreens
  Om detta bör ALLA här lära,som fundament till det som utspelas i Europa idag.
  Svensk skolkunskap innefattar inte INTE detta och är därför irrelevant.
  Valet är Erat::Bortse från ovanstånde finner man inte roten till de onda,mig veterligen.

  Gilla

 • ossie

  Vore smart av Ungern och Polen att ta emot en viss del av kristna flyktingar som flyr från Islamistiskt förtryck men absolut säga nej till muslimer.

  Gilla

  • lisa

   Dom har redan tagit emot 1,5 miljoner kristna flyktingar men inte från Arabländerna.
   Och dom som kommer jobbar från första dagen.

   Gilla

   • ossie

    Tror att du har fel. Polen lär ha massor av Ukrainare som jobbar där men dom är inga flyktingar.

    Gilla

 • Kent

  Detta är väl så självklart så att en svammeltratt som Stefan Löfven också borde förstå det.
  Det är en stor skam för Sverige att ha en regering som driver inrikespolitik med att dra in andra länder i den.
  Att Stefan Löfven har agerat utan konsekvens och tanke kan han inte lasta andra länder för. Först ihop med en hoper artister ”i mitt Europa bygger vi inga murar” två månader senare vill han ha mandat för att kunna stänga Öresundsbron med ett enkelt regeringsbeslut och ”vi har varit naiva” säger han. Vilka vi? Det är väl han och hela hans stab av rådgivare som har agerat bortom allt förstånd där ordet naiv är allt för klent.
  Han och hans giriga och maktgalna regeringsmedlemmar skulle sälja sina egna mödrar som tjugoåringar för att få behålla makten nu har de istället sålt ut Sverige.
  Stefan Löfven inser inte dåren att Polen är vårt södra grannland med mer än fyra gånger så stor folkmängd som Sverige ska han göra sig ovän med dem? För att inte tala om Tjeckien, Slovakien, Österrike, Italien, Portugal med flera länder.
  Sen har dårarna utnämnt Ungern som speciellt hatobjekt och Viktor Orban i synnerhet när han agerade tvärtemot och tog ansvar och tänkte framåt.
  Förstår inte svammeltratten med rådgivare att de ska träffa dessa länders regeringsföreträdare i synnerhet Ungern då både i EU sammanhang och bilateralt.

  Gilla

 • Kungen

  Jag har gott samvete för jag röstade NEJ till både eu och emu och jag skulle göra det igen

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: