Bondeförbundets grundprogram

INRIKES. Centerpartiet hette tidigare Bondeförbundet och det är det parti jämte socialdemokraterna som har den värsta rasbiologiska bakgrunden. Centerpartiets nuvarande ledare Annie Lööf vill inte prata eller förhandla med Sverigedemokraterna på grunda av SD:s bakgrund och SD bildades 1988. 

Läs och bilda er en egen uppfattning.

Bondeförbundets grundprogram

Antaget vid 1933 års förbundsstämma.
 1. Bondeförbundet, landsbygdens folkparti, är en sammanslutning av Sveriges landsbygdsbefolkning i ett eget parti och ser som sin främsta uppgift att kämpa för landsbygdens rätt och likställighet vid avgörandet av vårt lands sociala, politiska och ekonomiska livsfrågor. Tillvaratagandet av landsbygdsfolkets rätt är en viktig fosterländsk uppgift.
 2. Under århundraden ha Sveriges bönder bevarat tron på kristendomen som en rik källa till andligt liv. Då kristendomen är den säkraste grundvalen för en redbar och allmängagnelig livsföring, måste kristen tro och livsåskådning främjas och bevaras som grundval för svensk folkuppfostran. Det religiösa livet bör beredas möjlighet att utveckla sig fritt och ostört av kristendomsfientliga inflytelser. Undervisningsväsendets ändamålsenliga och praktiska utveckling bör främjas och dess karaktär av en hela folkets uppgift betonas. Landsbygdsungdomens bildningssträvanden och möjlighet att till rimliga kostnader erhålla tillgång till behövlig praktisk och teoretisk undervisning bör underlättas.
 3. För bondeklassen måste som en naturlig uppgift framstå bevarandet av de svenska hemmen, hävdandet av familjebandens värde för individerna och samhället, liksom av de värden som ett verkligt hem har att ge åt familjemedlemmarna och särskilt åt det uppväxande släktet. Härmed sammanhängande sociala och ekonomiska problem böra uppmärksammas i syfte att underlätta familjebildningen och bereda ökade möjligheter för de unga att vid någorlunda tidig ålder bilda hem. De sedligt och moraliskt nedbrytande krafter, som verka i riktning att upplösa familjebanden, måste bekämpas.
 4. Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling. Ett energiskt arbete måste bedrivas för folkhälsans höjande och vårt folk skyddas mot degenererande inflytelser. Folkfienden alkoholens fördärvliga verkningar måste genom upplysning, lagstiftning och på annat sätt effektivt bekämpas. Målet allmän folknykterhet, får aldrig lämnas ur sikte.
 5. Ingen del av Sveriges folk är som bondeklassen förbunden med Sveriges historia och svensk statstradition. Bondebefolkningens bevarande och stärkande utgör förutsättningen för fyllandet av dess fäderneärvda uppgift i statslivet och en grundval för svensk nationell utveckling. Landsbygdsfolkets betydelse som källa till svensk folkförnyelse framstår med ökat värde, ju mera industrialismen och stadskulturen tär på folkkraften. Det gällande valsystemet bör utvecklas så att bättre möjligheter beredas landsbygdens folk att göra sig gällande i konkurrensen med städernas och de stora industrisamhällenas väljare och en mera rättvis -representation erhålles med hänsyn tagen till befolkningsgruppernas storlek.
 6. Liksom Sveriges bönder från urminnes tid haft en rättsvardande uppgift av grundläggande betydelse, så utgöra de alltjämt det säkraste värnet för vår gamla svenska rätt och lag mot nedrivande läror, liksom mot orosstiftare och våldsmän. Det folkliga inflytandet inom rättsskipningen bör bevaras och stärkas, tro och heder hävdas som grundpelare för svensk rättskultur, liksom rättvisans och rättfärdighetens principer i allmänna angelägenheter. Lagöverträdelser av alla slag måste utan slapphet bekämpas och alla försök att omstörta den bestående samhällsordningen nedslås.
 7. De senaste årtiondenas sociala utveckling har fört med sig en utvidgning av ämbetsverken och en ökning av statstjänstemännens antal, som är ägnad att inge betänkligheter. Landsbygdsbefolkningen, som alltid bekämpat ämbetsmanna och fogdevälde, måste alltfort kräva, att ämbetsmannainflytandet inom vårt offentliga liv begränsas, att tillskapandet av icke nödvändiga ämbeten och tjänster förhindras samt att skärpt uppmärksamhet ägnas åt kontroll av administrationen och revision av medelsförvaltningen. Största möjliga sparsamhet bör iakttagas med allmänna medel.
 8. Bondeförbundet vill främja en nationell näringspolitik, som tillvaratager det svenska folkets intressen och bereder arbete åt svenska armar. Vi motsätta oss en sådan utveckling av vårt lands näringspolitik, varigenom näringslivet blottställes för utländskt godtycke och vår ekonomiska och politiska självständighet äventyras. Det svenska näringslivet bör i första hand inriktas mot tillgodoseende av de egna behoven med företrädesrätt, för svensk produktion till den egna avsättningsmarknaden.
 9. Bondeförbundet arbetar för en jordbrukspolitik, som bereder jordbrukets och dess binäringars utövare rättvis lön för arbetet, bevarar jorden i den jordbrukande befolkningens hand samt bereder ekonomisk likställighet med andra motsvarande samhällsgrupper och tryggad utkomst åt jordbrukets folk, varvid arrendatorers och mindre jordbrukares levnadsvillkor särskilt beaktas och rimliga lönekrav tillgodoses för jordtorpare samt lant- och skogsarbetare. Vi kräva även en rättvis avvägning av tullarna, som förhindrar att tullbördorna vältras över på landsbygdens folk.
 10. Starka och välordnade ekonomiska föreningar bland jordbrukarna är en nödvändig förutsättning för att många av de genom Bondeförbundets politiska verksamhet uppnådda resultaten skola bli till avsett gagn för jordbruksbefolkningen. Vi vilja därför kraftigt arbeta för allmän anslutning till, enig sammanhållning i och obrottslig solidaritet med jordbrukarnas ekonomiska och fackliga föreningsrörelse.
 11. Bondeförbundet bekämpar storkapitalistisk utsugning, bankväsendets monopolisering liksom andra slag av truster och monopolbildningar, vilka avse att bereda sina utövare oskäliga vinster, onödigt fördyrande av varorna på vägen mellan producenter och konsumenter, så ock fackföreningsväsendets skadliga utväxter. Kreditinrättningar i jordbrukarnas egna händer böra kraftigt stödjas, så att landsbygdens sparkapital bevaras åt det egna kreditbehovet. Näringslivet måste utvecklas mot ökad planmässighet och ändamålsenlighet till gagn för hela folket.
 12. För Sveriges jordbruksfolk, som av sin historia lärt, vilka offer av blod och egendom som krig, utländskt övervåld och förtryck medföra, måste fred och samförstånd mellan folken samt värnandet av vårt lands frihet och oberoende vara en hjärtesak, som efter måttet av våra krafter bör främjas. Även inom vårt eget folk vilja vi verka för fred och förståelse mellan klasserna på grundval av inbördes aktning och respekterande av varandras livsintressen, för övervinnandet av vålds- och hatpropaganda, för samhällsfred och fosterländsk folkgemenskap.

Centerpartiet partiprogram 1933, PDF-fil att skriva ut.

-Pettersson säger läs och bilda er en egen uppfattning om Centerpartiet förr och jämför med dagens Stureplanscenter…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

 

12 thoughts on “Bondeförbundets grundprogram

 1. Inte ens råkommunisten Sjöstedt vill ju ha något med det högerpopulistiska spöket SD att göra !
  En gång i tiden var kommunister hemska och farliga spöken i Sverige men ett namnbyte från VPK till V gjorde underverk och kommunisterna kom direkt i värmen.

 2. Ja även om jag på min tid inte läste redan då ombildade Bondeförbundets hela program,fanns i det Centerparti jag trädde in i mitten av 60-talet,en helt annan framtida syn. Men när jag nu läst genom raderna två (2) gånger finns det fortfarande mycket från BF,som ännu överensstämmer med mina.
  Nåväl efter Stureplansmaffians kupp vid stämman i Jönköping,började jag förbereda mitt utträde ur detta nya ”Fjollträskparti”.
  Eftersom det då inte längre fanns något som föll mig i smaken blev det först vid min återkomst till Abzurdien som jag fann mitt nya parti i SD.
  Ser nu fram mot det nyval som kommer att ske i vår.Minns hur det kändes när vi med Thorbjörns hjälp, lyckades få bort O Palme på 70-talet !
  En känsla som jag gärna vill uppleva än en gång,innan jag sluter min ögon.

  • Ska också söka ge er som inte fanns under den tiden som BF stadgar kom till stånd,varför dessa problem togs upp..
   Alltså även långt före min tid i början av 1900-talet.Att judarna då kom att motarbetas (läs hatas) har sin grund i att en stor invasion av judar skedde från dåvarande södra Ryssland inkl. Ukraina.Även Polen såg till att exportera sina,åt allt fler länder i V-Europa.
   Detta kan jämföras med den invasion av Islamister och dyl. arter som översköljer oss just nu. Har förståelse för att folket på den tiden kände samma olust som vi gör idag,över alla dessa indränglingar. Kanske var detta BF´s tankar när man skrev ner sitt program.
   I varje fall enl. historien fanns liknande strömningar, i hela Europa.
   Att först efter 2:a VK skylla judeförföljelsen på enbart Hitler,är därför historisk lögn. I Polen var och är fortfarande hatet mot detta Moses folk stort,om rätt eller fel får kommande generationer veta.Liksom det en gång kommer att skrivas om dagens västliga kulturella undergång, p.g.a. allehanda folkslag och raser,som deltager i nutida invasionen !

 3. Centrerpartiet med rötter i den bruna nazismen.

  Visst kände man på sig att det var något ruttet med det partiet 🙂

 4. Och ännu lite mer Center-historia:

  Sagt av Fredrick Federley (som ordf. i CUF):

  Delcitat

  Därför skänker jag pengar till Israel.
  Även om utrikespolitik sällan avgör ett val är det en viktig komponent i debatten. Med dagens regeringsunderlags allt mer passiva hållning finns det med all sannolikhet också en större efterfrågan på en tydlig och värdegrundad utrikespolitik. Det kan centerpartiet och Allians för Sverige erbjuda väljarna. S, v och mp kommer å andra sidan aldrig ens att komma i närheten av enighet i utrikespolitiken, det är de för splittrade för. (Publicerad 14 jul 2006)

  Slut delcitat

  Läs mer på:

  https://unv.is/expressen.se/debatt/darfor-skanker-jag-pengar-till-israel

  Hur ska Annie Lööf (C) och Margot Wallström (S) kunna komma överens i Israel / Palestina-konflikten när de båda partierna står på varsin sida.

 5. Rödluvan från Maramö har väl inte läst Bondeförbundets (Centerns) grundprogram, lika lite som hon läst Sverigedemokraternas Partiprogram.

 6. Här lite mer Center-historia:

  CUF Centerpartiets ungdomsförbund

  I Politiskt lexikon från 1971 sägs att CUF:s politiska position ligger mellan socialdemokratin och kommunismen och att moderater använder beteckningen ”Åsa-Nisse-marxister”.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Centerpartiets_ungdomsf%C3%B6rbund

  Centerpartiets bruna historia
  … en av Centerpartiets riksdagskandidater ansåg att judar är roten till allt ont, mannen ifråga heter Ove Svidén (Publicerat 15 maj, 2010)

  Läs mer på:

  http://jinge.se/bloggosfaren/centerpartiets-nazistiska-historia.htm

Kommentera