Dom är inte som vi!


INSÄNDARE. Dom är inte som vi. Nej detta är ingen provokation. Den som har öppna ögon och sinnen och vågar erkänna verkligheten ser att en stor del av ”invandrarna” inte är som vi. Det har dock inte med biologi att göra utan med samhällsbildning, kultur och religion.

Avgörande för om olika samhällen/individer skiljer sig från varandra är utvecklingen på bl a följande områden: Demokrati/diktatur, normer, existerande samhällsinstitutioner, fungerande rättsordning, gemensamma grundvärderingar som skapar sammanhållning, fredliga förhållanden inom landet men också med grannstaterna, förhållandet mellan könen (jämställdhet), religion ( frihet att utöva och frihet från), accepterande att religionen inte får påverka det offentliga samhället och dess institutioner, bildningsnivå (utrotad analfabetism och vidskepelse), individens grad av frihet att själv forma sitt liv utan tvång och påverkan från religion och traditionella sedvänjor, agaförbud samt lika rättigheter för män/kvinnor, flickor/pojkar, förbud mot tvångs/barngifte, rätten för individen att avvika från ”normala” normer när de inte skadar andra etc.

Självklart påverkar ovanstående hur vi utvecklas som individer. Stora skillnader  mellan mottagande samhällen och de samhällen som lämnas, hindrar integration men skapar också motsatsförhållanden, som leder till kriminalitet/stridigheter etc. Mångkulturen skapar därför ofta motsättningar mellan den etniska befolkningen och den ankommande. Om man utifrån ovanstående studerar de samhällen (stater) som flertalet utomeuropeiska ”invandrare” kommer från i dag, finner man att skillnaderna mot svenska förhållanden är enorma. I dag kommer flertalet utomeuropeiska ”invandrare” från diktaturer (auktoritära system utan spår av medborgarinflytande), ständiga inbördes strider, som ofta har sin grund i stam- eller religionsmotsättningar, ingen religionsfrihet (oftast statsreligion, som styr människornas liv i detalj), uselt fungerande rättsordning och institutioner, utbredd analfabetism och därmed följande okunskap, vidskepelse. Ojämlikhet mellan könen, som tar sig uttryck i grovt förtryck av flickor/kvinnor från såväl staten, religionen som från män/pojkar, klansamhällen där hedersvåld är utbrett. ”Öga för öga, tand för tand principen”, religion och politik är sammanvävda i varandra. Statligt och religiöst förtryck av individer som avviker från ”vedertagen” norm.

Självklart präglar sådana samhällen individernas värderingar och försvårar, ja rakt av är ett hinder för integration i det ”nya” samhället. Dessa  värderingar lämnar de givetvis inte när de stigit över gränsen till länder med demokratiska och samhällssystem, som ur filosofisk synpunkt måste anses mer utvecklade och civiliserade. Integration och fredlig samexistens blir självklart svårare att uppnå med ”invandring” från sådana samhällen än från länder med utvecklade samhällssystem. Detta gör att det i Sverige fungerat väl med tidigare invandring eftersom flertalet kom från Europa med samma kulturella och religiösa bakgrund. Sannolikheten för att integrationen med dagens invandring skall fungera är inte troligt eftersom invandrarnas bakgrund är så annorlunda mot vår egen. Sverige har en låg sysselsättningsgrad bland ”invandrare” från utomeuropeiska länder. Detta beror med stor sannolikhet på att även i hemländerna är sysselsättningsgraden låg varför många ”invandrare” aldrig levt under organiserade sysselsättningsförhållanden. Med andra ord aldrig varit vana vid en 0700 till 1700 tillvaro. Flertalet av kvinnorna har aldrig förvärvsarbetat eftersom det strider mot religion och kultur.

Skall en integration bli möjlig måste vårt samhälle ställa ovillkorliga krav på ”invandrarna” inom den sfär, som alltför mycket skiljer sig från det nya landets normer och värderingar.  Här måste ovillkorlig anpassning ske. Religiösa och kulturella hänsyn får inte tas om sådana hindrar integration. I stället måste det nya samhället helt ta avstånd från och bekämpa religionen när den skapar såväl integrationsproblem som motstånd från fundamentalister att låta de nya medborgarna anpassa sig till den nya kulturen.

Men också klart genom lagstiftning markera att vi inte på något vis accepterar deras kultur och religion när den strider mot de värderingar vi lagstiftat om och som av den etniska befolkningen anses vara grundläggande för samhället. Därför skall statliga tjänstemän prioritera det sekulära samhället och inte som t ex DO ta strid  för  t ex religiös vidskepelse mot hygien- och klädregler inom tand- och sjukvårdens områden etc. DO.s agerande i flera sådana fall vittnar om en sällsynt omognad och brist på modernt tänkande. Ett fjärmande från religionens vidskepelse och ”kulturella” förtryck  frigör människorna och gynnar därmed integration. DO är med andra ord fullständigt olämplig för sin uppgift. På en sådan tjänst skall vi ha människor som verkar för ett sekulärt samhälle och inte som nu arbetar för en återgång till medeltida förhållanden.

Religiösa friskolor på islamistisk grund motverkar framförallt flickors integration, frigörelse och möjlighet att komma ut i arbetslivet. De måste därför förbjudas. I Sverige ökar man bidragen till religiösa samfund och förlänger därmed tiden mot ett sekulariserat och mindre våldsinriktat samhälle.

För någon tid sedan utförde någon ( självklart oförsvarligt) ett attentat mot en moské i Eskilstuna. Genast rycker ministrar och medier etc ut. Men när invandrare utför mord, våldtäkter, bombning och skjutning i många av våra städer och orter så gott som dagligen  tiger myndigheter och politiker och medierna skriver så lite som möjligt om dessa grova brott.

Självklart skall inte offentliga medel gå till extrema religiösa organisationer som islam. I stället kommer efter attentatet mot moskén kraven på ökade medel för dessa! Det är lätt att bevisa att där islam ges utrymme i samhället är också våldet som störst och integrationen sämst.

Det råder i dag ingen tvekan om att Sverige blivit mer våldsutsatt efter ankomsten av ”invandrare” från de samhällen/stater jag ovan beskrivit. Vill vi få ned brottsligheten  och inordna ”invandrarna” i samhället måste vi driva en än mer sekulär invandringspolitikpolitik, men också hårdare krav på att invandrare skall leva upp till den värdegrund som vi lagstiftat om och som omfattas av majoriteteten av den ”etniska” befolkningen i Sverige. I annat fall finns bara en väg – utvisning. Den ”låt gå politik” som är förhärskande i dag när det gäller invandringen motverkar integrationen och skapar i stället parallell och klansamhällen, som kommer att öka motsättningarna och i förlängningen regelrätta krigstillstånd mellan ”etniska” svenskar och ”invandrarna”.

Dagens massinvandring är en katastrof på många sätt. Volymen är oförsvarligt hög.  Integrationen är i stort sett ett fiasko. Kraven på att ”invandrarna” skall leva upp till vårt samhälles krav på laglydnad och inordna sig efter vårt samhälles grundläggande normer och regler hävdas inte av myndigheterna. I stället för att ge stöd åt invandrarkvinnorna/flickorna går såväl det ekonomiska som annat stöd till de mest reaktionära och fundamentalistiska krafterna inom religionen/islam.

Kvinnorna/flickorna är i dag i Sverige lika utsatta för hedersvåld, förtryck, tvångsgifte, hinder från förvärvsarbete och högre utbildning som de var i sina hemländer. De hindras från integration i det nya samhället genom att inte få leva och umgås med svenska ungdomar efter egen vilja. De muslimska/islamistiska friskolorna är inget annat än renodlade koranskolor. I dag växer det upp parallellsamhällen som svampar ur marken och koranen med sharialagar etc klavbinder de invandrare som vill integreras ja i många fall assimileras.

Den som i dag påstår att invandrarna är som vi ljuger mot bättre vetande. Inte ens de som vill inordna sig i vårt samhälle kan göra detta eftersom politikerna, medierna på alla sätt sviker dem och i stället med sin undfallenhet gynnar subversiva krafter. De kulturella skillnaderna mellan oss och de som kommer från de – utifrån ett filosofiskt synsätt –  utvecklade och civiliserade samhällena skiljer sig sålunda från oss såväl vad gäller värderingar som känslomässig mognad. Därför är det oförsvarligt att vi i dag tillåter muslimska friskolor som inte är något annat än koranskolor med en indoktrinering av barnen som inte hör hemma i vårt samhälle. Empati saknas i stort vad gäller djuren. Skall det gå att leva tillsammans måste invandrarna helt och hållet anpassa sig till de värderingar  vi lagstiftat om såväl vad gäller människor som djur.

Min samlade uppfattning är att vi med en säkerhet av minst 90 procent står inför en kommande konfrontation med de invandrare som vidhåller att islams värderingar skall få fotfäste och gälla i Sverige. Denna konfrontation kommer med största säkerhet bli blodig och kräva många liv. När detta sker (och det kommer att ske) är de ansvariga – regerings- och riksdagspolitiker från och med 2006 och framåt. Det är hög tid att de funderar över vad medborgarnas dom kommer att bli när denna konfrontation inträffar. Skall detta kunna förhindras måste invandringen minimeras och de fundamentalister som driver Islams värderingar antingen neutraliseras alternativt utvisas. Jag tvivlar inte det minsta på att denna förutsägelse blir en realitet om politikerna inte inser allvaret utan fortsätter samma ”låt gå politik” som hittills. Den oreglerade invandring regeringen tillåter i dag är så långt ifrån förnuft man kan komma. Den har kostat många svenskars liv. Och kommer att kosta många fler. Kriminaliteten vad beträffar våld/gruppvåldtäkter, grovt våld, rån etc har nått sådana proportioner att det kommer att sluta med stridigheter mellan den etniska befolkningen och invandrarna. Den kan bli blodigare än någon kunnat föreställa sig. De skyldiga – politikerna – kommer inte ha minsta försvar att komma med. Regeringen har inte gjort minsta insats för att hindra framväxten av parallellsamhällen. Nu har vi därför ett stort antal sådana där inte svenska lagar styr utan sharialagar. De människor som vistas där är lika underkuvade av fundamentalistiska islamister som de var i sitt hemland. De svenska politikerna har med andra ord acceppterat att många samhällen islamiseras i Sverige. Vi får ofta höra av politiker och pk-journalister att, ”Vi har klarat av det förr”. Men vi har aldrig klarat av något liknande dagens situation. Framförallt att invandrarna är utomeuropeiska med allt vad detta innebär. Men inte heller har vi vad mängden beträffar klarat av något liknande. Detta kommer politikerna snart bli varse. Men inte bara de utan hela svenska folket!

I dagarna har för övrigt presenterats ny statistik på bl a våldtäkter. Denna visar på att en överväldigande majoritet av de som dömts för våldtäkt i Sverige är utomeuropeiska invandrare.

Aldrig tidigare har så många kvinnor utsatts för gruppvåldtäkter/våldtäkter som efter invandrings-vågen 2005!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle


20 responses to “Dom är inte som vi!

 • Dan

  Bra Olle.
  Ännu en träffsäker redogörelse över Sveriges tillstånd. Har själv bott i både Tensta och Rinkeby och har jobbat politiskt i båda områdena. Det finns många hemska berättelser jag skulle kunna dra fram, men det värsta är politikernas ovilja att förändra samhället. Man satsar stenhårt och desperat på olika kostsamma åtgärder för att stävja symptomen. Kostnaderna drar iväg och ingenting görs för att för att stoppa orsakerna. I socialnämnden i Rinkeby fick stora familjer nya lägenheter som de förstörde totalt. Förvaltningen betalade och fixade nya boenden, säg mig en vanlig människa som skulle behandlas så välvilligt. Dem vore helt körda på bostadsmarknaden.

  Gilla

 • stensatter@gmail.com

  Jo Andreas, Jag delar din uppfattning om kusingifte etc. Ja, jag är övertygad om att denna kulturella sedvana har satt djupa spår både vad beträffar intellekt som genetiska fysiska och psykiska defekter. Detta gäller
  samtliga kulturer oavsett hudfärg etc. Därför borde Sverige totalförbjuda
  sådana förhållanden.
  Olle Ljungbeck

  Liked by 1 person

 • pettersonaxeagentlemansgentleman

  I sedvanlig ordning exceptionellt klargörande från den oöverträffade ljusriddaren Ljungbeck, till vilken samtliga svenskar med självaktning står i skuld.
  Undertecknad debattör ber dock att få erinra om den bland MENA-befolkningarna så ofta förekommande inaveln/konsangviniteten, det vill säga de incestuösa och endogama sedvänjor som oavvisligt har en mycket destruktiv inverkan hos avkomman beträffande såväl den psykiska som fysiska hälsan, varför den biologiska differensen icke må uteslutas.
  Andreas.

  Gilla

  • Lena

   Bodde tyvärr under många år nära Bradford ( i folkmun Bradistan ) i norra UK, där såg man dagligen och stundligen bevis för vad ideologi ( galen religion) straffar människor med.
   Ett ord …….inferno !

   Liked by 1 person

   • pettersonaxeagentlemansgentleman

    Det skär i hjärtat att erfara denna allomfattande och accelererande förstörelse av det älskade gamla England, av Europa och vårt eget fosterland Sverige.
    Tack, min vittberesta vän!
    Vi skall aldrig ge upp kampen och hoppet om en rimligare framtid än vad som nu är under uppsegling.
    Andreas 🙂

    Gilla

   • Truthfighter

    Håller helt med! Det är en ofattbar tragedi som utspelar sig i Europa idag.

    Gilla

  • Lena

   Andreas :
   Du uttrycker dig alltid så stiltfullt OCH klart, det är en gåva som du delar med dig till oss alla som läser. Nu är ju tyvärr inte jag lika stilistiskt begåvad, dock så har jag likt många utlandssvenskar en del erfarenheter ……………det som förvånar mig och även min dotter som har längre erfarenhet än jag av att bo och växa upp utomlands…………………………..varför hörs INTE de svenskar som kan jämföra ?????’
   De vet men de är likt strutsen ……..sticker huvudet sanden ……..skäms !!!!

   Liked by 1 person

   • pettersonaxeagentlemansgentleman

    Varmt tack, Lena!
    Allt gott från Din tillskyndare
    Andreas 🙂

    Gilla

   • Lena

    Andreas :
    ”Stor käft och små öron”, ………Sverige !!

    Liked by 1 person

   • Bosse

    Hej Lena! Jag vet vad du menar.Men för min del skulle bloggen inte räcka till.Jag har jobbat 12 år utomlands.Varav 10 år av dessa i afrikanska gruvor.Jag har också varit 15 år till sjöss.
    Du får läsa min bok om jag hinner skriva den.Jag närmar mig 70.Men min uppfattning är att hade dom haft vårat intellekt så hade vi inte behövt vara där.Och Sverige vill jag ska vara och se ut som när jag var ung.Då åkte jag iväg för äventyret.Nu ska jag flytta därför att jag står inte ut med samhällsutvecklingen.
    Även om jag varit mycket i Afrika är det inte någon kultur och
    ideer vi ska införa hit.Jag sympatiserar med i stort sett allt här på bloggen efter mina egna erfarenheter.Men det tar för lång tid att dra egna erfarenheter.Men det har hänt otroliga saker.
    Många skulle ni inte vilja höra.

    Gilla

 • Nils

  Om det inte har med biologi att göra så har Löfven, Sahlin och Reinfeldt rätt. De svarta i USA är alltså bara lite slow-starters. Om ytterligare 150 år kommer de kamma hem Nobelpris på löpande band. Well, inte osannolikt, men jag tror Nobelkommittén får göra en insats…

  Gilla

 • Hönsmamman

  Olle!

  Du är lycklig människa som begåvats med en förmåga att både uppfatta din omgivning och uttrycka dig. Eftersom du varit med ett tag har du ju möjlighet att jämföra med mycket i hur vårt land nedregleras.

  Tack.

  Gilla

 • Hönsmamman

  http://m.news24.com/news24/World/News/pakistani-butcher-wanted-for-70-murders-arrested-in-hungary-20171025

  Den som inte anade att det inte stod rätt till när de med våld attackerade Ungerns gränsbevakning 2015 har förmodligen släckt ut hela sin intuitiva uppfattningsförmåga. Och tankeresultatet blir därefter.
  Minns Carina ”denier” Bergxxxnåt på AB under Helin peakgodhetstid på AB som sa att det finns inga terrorister bland de flyktingar som nu kommer. Oklart hur hon kom fram till det. Hennes analys förmåga har inte höjt sig. Idag kommenterar hon högst subjektivt om Trump återigen ubder Helin politiska flagg på ”neutrala” SVT. Rena bullshiten levererar hon.

  Gilla

 • Adolf Nilsson

  Byfånen till statsminister måste avgå.Sverige måste få en ledning som tar tillvara svenskarnas intresse.Svenska folket måste inse att inte rösta på gamla Sverige fientliga partier.Måste rösta på nya partier som menar allvar.Anars får vi det här röran som blir värre och värre. Mvh Adolf

  Gilla

 • eva

  Tack Olle!

  Gilla

 • Truthfighter

  Vi behöver snart inte bekymra oss om integration, för islamisterna tar snart över, och vi äktsvenskar stängs ute från det nysvenska samhället. Kolla bara in våra stadskärnor, där dessa huliganer och våldtäktsmän härjar runt och hotar och ger sig på oss ursprungliga stadsbor.

  Integration är heller inte nåt eftersträvansvärt. Det betyder bara penetration av våra svenska flickor, och nersolkning av våran kultur och traditioner. Nej, fram för apartaid istället, men på lika villkor. Men rasåtskillnad, men efter svenska värderingar i dessa enklaver också. Sen kan vi ha ett ”Sun City”, där vi kan mötas. De som så vill och önskar. Men inte sådant integrerat gytter som idag. Det förstör ju snarare vår kultur och folk, än befrämjar nåt gott.

  Sen är det också idiotiskt med en statisk värdegrund. Det hämmar en god samhällsutveckling. Jag menar, om nya tankar och ide’er föds om att leva och inordna samhället bättre, så är det idiotiskt att stoppa detta p g a en s k värdegrund. Det verkar snarare vara totalitär fascism tycker jag. Vi MÅSTE ha ett fritt samhälle, men byggt på vår västerländska kultur i botten. Den ska stå över allt. Men värdegrund????? NEJ!!!
  Då blir det som i gamla Sovjet, eller dagens Nord-Korea. Och vem vill det?????

  Gilla

  • age

   ”Truthfighter”!
   Varför inte Sverige, som Sverige, som vårt fosterland, som byggts upp under århundraden
   och som har fungerat, och som byggt en välfärd?
   Vad har varit ditt mål, mitt mål?
   Att bygga en framtid för OSS?
   Eller att bygga en framtid för andra (som inte har samma ambitioner och mål)?
   Hur vill vi ha det?
   Vill vi lämna ifrån oss allt?
   = Jag är lycklig för att jag är gammal!
   Grattis alla ungdomar – anpassa er till islam!
   Ni kommer också att bli lyckliga – eller?………..?

   Gilla

 • ulsansblogg

  Att nuvarande förd politik är helt förkastlig inser vare sunt tänkande svensk medborgare. Frågan är om svenska politiker och en del av den svenska väljarkåren är naiva eller om det är en medveten politik för att förstöra ett väl fungerande samhälle och genom kaos utöka vissa gruppers makt och genomföra gamla socialistiska visioner om det perfekta samhället. En del på vänsterkanten verkar fortfarande gråta över Sovjetstatens fall och inser inte arr det var ett misslyckat projekt som kostade miljontals personer livet.
  Att en stor del av svenska politiker fokusera på Ryssland och Putin som det störa hotet och inte inser att de inhemska problem som svenska politiker skapat med senare tiders massinvandring som beskrivs i artikeln och dess negativa konsekvenser är det verkliga hotet kan oroa var och en tänkande individ.
  https://ulsansblogg.wordpress.com/2016/06/17/islams-utbredning-forr-och-nu-men-nu-driven-av-nwo/

  Gilla

 • C.Andersson

  Klarsynt.

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: