Det är olagligt att uppehålla sig i Sverige utan tillstånd


INVANDRARBROTT. År 2008 skärpte regeringen Reinfeldt utlänningslagen. Maud Olofsson ledde det regeringsmötet. -Pettersson förstår inte vad som är oklart med de ”papperslösa”, illegala, gatubarnen, EU-migrantern och alla andra som uppehåller sig i landet olagligt. Följ Utlänningslagen från 2005, ändrad 2009.20 kap. Bestämmelser om straff m.m.

1 § Till böter döms en utlänning som uppsåtligen eller av oaktsamhet uppehåller sig i Sverige utan föreskrivet tillstånd och utan att utlänningen har ansökt om ett sådant tillstånd eller en förundersökningsledare har ansökt om tidsbegränsat uppehållstillstånd för utlänningen med stöd av 5 kap. 15 §.

I ringa fall skall åtal för brott enligt denna paragraf inte väckas annat än om det är motiverat från allmän synpunkt.

2 § Till fängelse i högst ett år eller, om brottet är ringa, till böter döms en utlänning som uppsåtligen uppehåller sig i Sverige fastän han eller hon enligt ett verkställt beslut om utvisning enligt 8 a kap. 1 eller 5 § inte har haft rätt att återvända hit.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte om utlänningen har flytt hit av skäl som avses i 4 kap. 1, 2 eller 2 a §.

I ringa fall ska åtal för brott enligt första stycket inte väckas annat än om det är motiverat från allmän synpunkt. Lag (2014:198).

3 § Till böter döms en utlänning som uppsåtligen eller av oaktsamhet har anställning eller bedriver verksamhet som kräver arbetstillstånd, utan att inneha ett sådant tillstånd.

4 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms en utlänning som uppsåtligen på ett otillåtet sätt passerar en yttre gräns enligt kodexen om Schengengränserna. Lag (2015:91).

5 § Till böter eller, när omständigheterna är försvårande, fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet har en utlänning anställd, om utlänningen
1. inte har rätt att vistas i Sverige, eller
2. har rätt att vistas här men saknar föreskrivet arbetstillstånd.

I fråga om påförande av särskild avgift gäller 12-14 §§. Lag (2013:646).

6 § Till böter, eller när omständigheterna är försvårande, fängelse i högst sex månader döms
1. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte gör anmälan som föreskrivs i en förordning som har utfärdats med stöd av denna lag,
2. den som i en anmälan eller ett ansökningsärende enligt denna lag eller enligt en förordning som har utfärdats med stöd av denna lag medvetet lämnar oriktig uppgift eller medvetet underlåter att tala om något förhållande av betydelse.

7 § Till fängelse i högst två år eller, när omständigheterna är mildrande, till böter döms den som genom att dölja en utlänning eller genom någon annan sådan åtgärd uppsåtligen hjälper utlänningen att olovligen uppehålla sig i Sverige, en annan EU-stat eller Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein, om detta görs i vinstsyfte.

För försök till brott enligt denna paragraf döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2011:1209).

8 § Den som uppsåtligen hjälper en utlänning att olovligen komma in i eller passera genom Sverige, en annan EU-stat eller Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein döms för människosmuggling till fängelse i högst två år.

Är brottet att anse som grovt döms för grov människosmuggling till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen
1. utförts mot ersättning,
2. utgjort ett led i en verksamhet som avsett ett stort antal personer, eller
3. utförts under former som innebär livsfara för utlänningen eller annars utförts under hänsynslösa former.

Är brottet att anse som ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

För försök eller förberedelse till brott enligt denna paragraf döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2011:1209).

9 § Den som i vinstsyfte planlägger eller organiserar verksamhet som är inriktad på att främja att utlänningar reser till Sverige utan pass eller de tillstånd som krävs för inresa i Sverige döms för organiserande av människosmuggling till fängelse i högst två år.

Är brottet grovt döms för grovt organiserande av människosmuggling till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningen innefattar ett systematiskt utnyttjande av utlänningars utsatta situation, eller innefattar livsfara eller annan hänsynslöshet gentemot utlänningarna.

Är brottet att anse som ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Den som hjälper en utlänning att resa till Sverige utan pass eller de tillstånd som krävs för inresa i Sverige döms för medhjälp till brott enligt första-tredje styckena. Detta gäller om medhjälparen insåg eller hade skälig anledning att anta att resan anordnats i vinstsyfte genom sådan verksamhet som där sägs.

Förverkande

10 § Ersättning som har lämnats till den som har begått brott enligt 7, 8 eller 9 § skall förklaras förverkad. Detsamma gäller annat utbyte av sådant brott. Även vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett sådant brott eller värdet av det mottagna skall, om mottagandet utgör brott enligt denna lag och det för brottet är föreskrivet fängelse i mer än ett år, förklaras förverkat. Transportmedel som har använts eller varit avsett att användas vid brott som avses i 7, 8 eller 9 § får, om brottet har fullbordats eller om förfarandet utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse, förklaras förverkat, om ägaren eller befälhavaren eller någon annan som var i ägarens ställe förövat gärningen eller medverkat till denna och förverkandet behövs för att förebygga brott eller det annars finns särskilda skäl.

Utöver vad som sägs i andra stycket får egendom som har använts som hjälpmedel vid brott som avses i 7, 8 eller 9 § förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller om egendomen har varit avsedd att användas som hjälpmedel vid sådant brott och brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse.

Förverkande enligt första, andra eller tredje stycket får inte ske om det är uppenbart oskäligt.

11 § Om ägaren till ett fartyg som kan förverkas enligt 10 § andra stycket inte är känd eller saknar känt hemvist i Sverige, får talan om förverkande föras mot befälhavaren på fartyget.


12 responses to “Det är olagligt att uppehålla sig i Sverige utan tillstånd

 • Suzie

  Tack så mycket Pettersson för dessa lagar ni lagt ut här,mycket viktigt.
  Eftersom Sverige vanstyrs av galna kriminella politiker och deras medlöpare så bryter de mot alla Svea rikes lagar som passar deras landsomstörtande massinvandringsagenda, den politiska totalitära massinvandringsideologin har av dessa politikerhelvete ställts högt över alla landets lagar, värdegrunden och ”allas ika värde ” är Lenin Marxistisk och myntat av Lenin och Trotskij och innebörden av ”allas lika värde” är att alla som är för och med Lenin Marxistiska ideologin har samma värde men alla som är emot och är kritiska är fiender och skall bekämpas med alla medel. I Sverige kan man säga ”alla(h)s (o)lika värde då alla som är emot massinvandring av främst muhammedaner från mena och afghanistan anses som fiender och skall bekämpas med allehanda personförföljelse,stigmatisering och epitetkastande ,social utfrysning,sparken från jobbet etc allt enligt gamla sovjetkommunistiska metoder .
  Ser man allt i sitt sammanhang,helikopterperspektiv så att säga så förstår man också varför just SD och endast SD är så hatade,beljugna och utsatta för häxjakt av sjuklöverligan och msm,de är det enda Sverigevänliga partiet och de jobbar inte aktivt för folkutbytet som de andra sju partierna medvetet gör inte heller jobbar SD för ökat grov importerad brottslighet och folkmord på svenska folket som sjukklöverligan gör,därför är de massinvandringsideologins största fiende i Sverige och måste bekämpas med alla medel.Sverige är inte en demokrati bara för att folket får rösta på valfritt parti var fjärde år,folket är okunnigt och ointresserat men måste läsa på och lära om vad sann demokrati är och vilka lagar Sverige har och som sjukklöverligan dagligen bryter mot.I en demokrati respekteras folkets val vilket inte gjorts i Sverige då SD kom in i riksdagen och i sista valet var rikets tredje största parti och idag kanske tom det största om det varit val nu.Juntaledare Löfven agerar som en diktator då han vägrar acceptera demokratins grundpelare och folkets val av SD,Löfven säger att han skall göra allt som står i hans makt för att hindra SD att någonsin få något inflytande i svensk politik, och han tänker även sitta kvar som statsminister efter valet 2018,en galning,diktator är han och inte ens it skandalen som Löfven medverkat till att mörka för svenska folket och riksdagen får honom att avgå,den sk alliansen vägrar väcka misstroendeförklaring mot Löfvens regering, DÖ lever i allra högsta grad ännu,var är folkprotesterna,massiv demonstration utanför regeringsbyggnaderna?? Islänningarna går till alltinget när de är missnöjda med sina ministrar och står där i veckor och protesterar tills vederbörande minister avgår,sånt virke och ryggrad finns inte i svenska folket längre.De enda protester man ser på mynttorget nu är ett gäng vuxna afghanska män som låtsas vara barn och kräver att de och alla afghanska män ska få komma till Sverige och få put med all in clusive för de vill ha ett bra ekonomiskt liv,fatta vad galet sjukt det är,Sverige kan inte försörja alla män i hela världen som vill hit för alla höga bidrag, alltfler svenskar leverl långt under Eus fattigdomsgräns,har inte råd med sjukvård,tandvård,medicin,blir bostadslösa medan socialistjuntan bjuder in alla världens fattiga,rika,kriminella och andra bidragstörstande människor att leva gratis här helt utan minsta krav och förpliktelse.När skall svenska folket högljutt bry sig om allt katastrofalt som händer här i vårt eget land,när skall de ens reagera och agera högt??finnes något hopp om detta? jag är starkt tvivlande,tyvärr.

  Det här är vad som pågår för fullt i hela landet sedan alltför länge.Undrar hur många av svenska folket som är medvetna om detta och förstår…

  Riktlinjer från Sovjetunionens Kommunistpartis centralkommitté föreskrev
  redan år 1943:

  ”Medlemmar och frontorganisationer måste oupphörligen 
  besvära, misskreditera och uttrycka sig nedsättande om våra kritiker. 
  När motståndarna blir alltför irriterande, stämpla dem då som fascister 
  eller nazister eller antisemiter… Kopplingen kommer efter tillräcklig 
  upprepning att bli ett ”faktum” i det allmänna medvetandet.”

  Gilla

 • Stenbock

  Mig veterligen första gång människosmugglare ställer upp på bild !!!!
  Det hela skedde i Tunisiens gränsområde mot Libyen var ifrån stora delar av de lyckosökande niggrarna transporteras över till Europa.I bakgrunden ett av de skepp som frivilliga räddare av vår världsdel,finansierar för att stoppa dessa kriminella smugglare. Bild från BZ:

  Gilla

 • Johan Herrgård

  Reblogga detta på johan herrgård och kommenterade:
  Vem var det som sa att ”i Sverige är det olagligt att vara kriminell”? nån politikerfåntratt. Kommer någon ihåg?

  Gilla

 • ruben

  Ja det är väldigt många lagar som nonchaleras. Kanske dags att börja tillämpa lagarna igen? Här ytterligare läsvrt om gatubarnen i Stockholm, som i många fall är vuxna.
  Merit Wager ifrågasätter varför gatubarnens olagliga vistelse här skall göras till skattebetalarnas sak.
  Ett kort citat från socialborgarrådet Åsa Lindhagen.
  ” Det är oerhört allvarligt när vi har barn i gatumiljö som far illa.” Inte något om de oskyldiga, som rånas dagligen. Är det inget att ta hänsyn till? Jag tycker det räcker nu.
  http://meritwager.nu/allmant/det-ar-inte-skattebetalarnas-sak-att-bekosta-motesplatser-at-personer-utan-ratt-att-uppehalla-sig-i-sverige/

  Gilla

 • Jhonsson

  Visst är det så. Vi kommer väl alla ihåg, att Annie Lööf för en tid sedan deklarerade att:”I Sverige är det olagligt att vara kriminell”.

  Gilla

 • GO

  Är det inte bara att kräva att de följer lagen?

  Gilla

  • Kattsand

   Det är inte det lättaste, när det gäller efterlevnad av lagar som gäller invandring så är vi lika bra som vilket genomkorrupt land som helst.

   Gilla

 • kbrel

  Går väl under ”Allas lika värde” förutom SD så klart 😉

  Gilla

 • malmobon

  Jag undrar vad som gjorde att Reinfeldt varför det blev en massinvandring?

  Var det Billgrens uttalande och Northland affären?
  Reinfeldts luder affär från Halmstad, där hans namn stod med i hennes dagbok, och ärendet lades ner?
  Tystades ner av media.

  När jag frågade Billgren på Gustav Adolfs Torg i Malmö inför valet. Hur länge skall syrier och irakier få PUT, svarade han. ”Så länge kriget pågår”.

  Någon journalist borde gräva djupare i händelserna som skedde i februari och framåt 2014.

  Gilla

 • Anna2

  Borde bli trångt i fängelsena framöver – om man ska följa lagen då förstås. Å andra sidan, i det här landet är väl lagen mest att se som rekommendationer – såvida du inte till hör ”fel” sida.

  Gilla

 • Ufl

  Lagen gäller endast för vissa och maktens lakejer attackerar t.ex endast de som gör sig skyldig till tankebrott, de som sköter sig och haft en hundring för lite i lön för tio år sedan eller de som ska forska bekostat av stipendier och liknande oönskad invandring.

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: