Minoritetsregeringen inrättar Schutzstaffeln (SS) i Sverige


Från Facebookgruppen Vår åsikt på riktigt

”I SITT LED ATT ÅTERUPPREPA HISTORIEN, SÅ INRÄTTAR NU MINORITETSREGERINGEN – SCHUTZSTAFFELN (SS) I SVERIGE”

Chocken efter den statskupp som just genomfördes i landet den 27/12 2014, av minoritetsregeringen genom den sekretessbelagda oheliga uppgörelsen med partitoppen i Alliansen, har inte ens hunnit lagt sig innan nästa chockbesked meddelas landets folk. Minoritetsregeringen har nu inrättat en regimstyrd säkerhetspolis, likt Nazitysklands SCHUTZSTAFFELN (SS), för att säkerställa så den just införda demokraturen egenmäktigt ska kunna kontrollera folket.

Den 1 januari 2015 trädde Säkerhetspolisen i Sverige in i en ny era – som egen myndighet direkt underställd regeringen. Hur snart den kommer att övergå till att bli en strikt hemlig säkerhetspolis också, likt Gestapo, vågar man inte ens spekulera i med tanke på den extremt snabba och skrämmande händelseutvecklingen vi just har bevittnat i landet.

Att rycka loss landets säkerhetspolis från den officiella polismyndigheten och lägga den som en ”egen” myndighet under regimens direkta egenmäktiga kontroll föder både orsaksfrågeställningar och allvarliga orosmoment kring de verkliga effekterna gällande verksamhetsutövningen. Från att ha varit befolkningens yttersta säkerhetsverktyg gentemot externa och interna hot mot landet och befolkningen med en skyldighet att undersöka alla förekomna anmälningar så övergår nu alltså Säkerhetspolisen till att helt bli satt i regimens strypkoppel. Det går bara att spekulera i vilka befogenheter de nu kommer att tillskrivas men en sak är i praktiken tvärsäkert att från och med nu så är Säkerhetspolisen INTE folkets myndighet utan tvärtom så blir den nu minoritetsstyrets privata polisarmé. Vi skall ha i åtanke att från och med nu så behöver ju inte minoritetsstyret ens tillfråga riksdagen innan de fattar beslut.

Det mest skrämmande med detta är att detta är inget som man bara gör sådär över en natt då det krävs en hel del planering bakom att inrätta en ny säkerhetspolismyndighet och nuvarande minoritetsregeringen har inte haft makten länge nog för att helt själva kunnat genomföra förberedelserna kring denna nyordning. Således pekar detta på att den sekretessbelagda oheliga uppgörelsen med partitoppen i Alliansen inte var någon panikartad företeelse som bara kom till i all hast p.g.a. den påstått rådande parlamentariska situationen som vi trott utan tvärtom visar det på ett långtgående och mycket välplanerat hemligt samarbete mellan partierna i den tidigare och nuvarande minoritetsregeringen. Allt talar för att dessa förhandlingar påbörjades redan i våras om inte än tidigare.

Nu säger DU vän av naivitetsordningen att: ”-jamen detta kan ju inte hända i Sverige och det är ju bara konspirationsteorier för anledningen till regeringens och alliansens ageranden är ju bara för att stoppa de vidriga, hemska och odemokratiska Sverigedemokraterna så allt det är ju helt försvarbart”, eller hur? Men HALLÅ VAKNA det har ju redan hänt och genomdrivits nu! Visst den skenbara ursäkten som regimen fört fram som motiv för sitt agerande har varit Sverigedemokraternas existens. Men låt oss då lite granskande titta på den rad av beslut och lagändringar som genomförts under våra fötter och bakom vår rygg. Var även medveten om att inget av det nedan uppräknade har de beskyllda Sverigedemokraterna vart inblandade i utan tvärtom motsatt sig allt vad de har kunnat.

Först infördes med stöd av terroristlagstiftningen FRA-lagen som ger just det bl.a. SÄPO tillgång till avlyssning och övervakning av all vår nättrafik. FRA-lagen är den informella benämningen på en rad lagändringar i Sverige samt en ny lag, som föreslogs av regeringen i proposition 2006/07:63 – En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet. De lagar som ändrats är lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet, lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och Sekretesslagen, som dock har upphört att gälla och ersatts av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Den nya lagen är lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, vilken trädde i kraft den 1 januari 2009 samtidigt med ändringarna i de andra lagarna. Lagändringarna innebär i korthet att Försvarets radioanstalt (FRA), vilket regeringen bestämt, ges rätt att bedriva signalspaning på kabelburen trafik, som passerar Sveriges gränser, vilket bland annat innefattar telefon- samt en stor del av Internettrafiken.
De tvångsmedel som är tillåtna i Sverige är:
Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation som innebär att ta del av en misstänkt persons kommunikation med enskilda personer via telefon eller internet.
Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation som innebär att ta del av tekniska uppgifter vid kommunikation över internet eller telefon för att utröna vem eller vilka en misstänkt person har kontakt med.
Hemlig kameraövervakning som innebär att kameror placeras ut för att bevaka en plats som har koppling till det brott som utreds.
Hemlig rumsavlyssning – så kallad buggning – som innebär att ta del av tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst som allmänheten inte har tillträde till.
Postkontroll som innebär möjligheten att beslagta brev och paket för att ta del av det som skickas till eller från en misstänkt person.

Trots att både en majoritet i riksdagen krävt och även EU beordrat sina medlemsländer att offentligt öppna sina STASI-arkiv så vägrar konsekvent framförallt både Socialdemokraterna och Moderaterna att åtlyda denna begäran och vilken instans är det som handhar ansvaret för dessa? Jo just det SÄPO!
Man kan således verkligen undra vad som faktiskt döljer sig i dessa hemligstämplade arkiv eller hur?

Sedan har beslutats att sätta munkavle på vanliga Polisen från att gå ut med korrekta signalement på kriminella så inte det ska finnas någon risk för att civilbefolkningen av misstag råkar uppfatta någon hotfullt som de kan anmäla in till just SÄPO. Dessutom förbjuds vanliga Polisen från att föra register på misstänkta personer och grupper då det är förbehållet just SÄPO. Denna sekretess gäller givetvis enbart för personer och grupper som inte hör till vad som betraktas som den inhemska majoritetsbefolkningen.

Inskränkningen av tryck- och yttrandefrihetsgrundlagen SFS: 2014:1360 och 2014:1359 drivs igenom av både alliansen och de rödgröna gemensamt och trädde fullt ut i kraft 1/1 2015. Summerat med den nu just införda demokraturen där Säkerhetspolisen direkt underställs minoritetsregimen så ges det en helt oöverskådlig makt till minoritetsstyret att åsiktsregistrera dig och vidta vilka otillbörliga medel som helst för att vidta repressalier mot dig om du uppvisar avvikande åsikter.

Valrörelsen drar igång och både alliansen och de rödgröna utlovar att införa en lagstiftning mot problemet med en export av terrorister, även då de själva så sent som 2013 enhälligt röstat ner just en riksdagsmotion som lagts fram om exakt detta. Av detta löfte blev ingenting trots att både EU och FN uppmanat alla sina medlemsländer att snarast införa detta.

Valet genomförs och sittande statsminister lämnar walkover direkt utan att på förhand varken informera eller rådfråga vare sig sitt eget parti eller övriga lekkamrater i den sittande regeringen. Tvärtom uppvisar denne ett onaturligt samförstånd med den tillträdande minoritetsregeringen. Det är alltid ett orostecken när Moderater och Socialdemokrater tillsynes är helt överens om något, minns inför folkomröstningen om EG 1994 för att ta ett skrämmande tydligt exempel.

Den nya minoritetsregeringen hinner inte mer en tillträda innan de helt odemokratiskt och egenmäktigt i sin regeringsförklaring som första och viktigaste punkt deklarerar ett erkännande av en terroriststyrd fantasistat. Få eller ingen av de borgerliga partiernas representanter lyfter ett finger för att aktivt motsätta sig detta. Detta helt vansinniga beslut resulterar sedan som en direkt följdeffekt till att de mörka krafterna i världen får vind i seglen och lyckas således driva igenom så FN lyfter bort en av de värsta terrororganisationerna i världen (Hamas) från terroristlistan.

Minoritetsstyret lägger avsiktligt fram en statsbudget som de redan på förhand vet att de inte kan få igenom samtidigt som allianspartierna lägger fram en lika oseriös motbudget som samtliga är på förhand fullt medvetna om att den kommer att gå igenom med en planerad regeringskris som direkt följdeffekt. Ett skenbart oundvikligt nyval utlyses med den uppkomna parlamentariska situationen som försvarbar ursäkt. De av situationen lika förutsägbart uppkomna opinionssiffrorna ursäktar sedan vad som komma skall.

Minoritetsregeringen och Allianspartierna uppvisar nu ett skådespel av aldrig tidigare skådat slag som tveklöst borde resultera i en Oscar. De mörkar den redan långt tidigare uppgjorda överenskommelse som de sedan officiellt beskriver som av situationen uppkomna hemliga förhandlingar som skall motivera det undantagstillstånd som legitimerar statskuppen de driver igenom den 27/12. De till och med underlåter sig att informera landets Statschef om deras komplott och låter denne helt ovetandes proklamera det kommande nyvalet i sitt Jultal till folket.

Den 1/1 så får nu även landets vilseledda folk se sin nyinstiftade minoritetsstyrda Säkerhetspolis – SCHUTZSTAFFELN födas och skriva in sig i historieböckerna.

Vad som nu kommer ske vågar man inte ens spekulera i men detta bådar inte gott kan man lugnt påstå.

Om du nu inte finner ovan oerhört skrämmande så beror det antagligen tyvärr på en eller två orsaker, antingen så betraktar du politik som någon form av lagidrott där du har bestämt dig för att hålla på ditt kära ”AIK” till döddagar oavsett vad de gör eller så har du låtit dig totalt duperas av det utstuderade etablissemanget precis på samma sätt som du låter dig göras av en illusionist (trollkarl) som drar en kanin ur en hatt genom att lura dig att fokusera på något helt annat än just det denna faktiskt gör mitt framför dina ögon. Det är ju för de övriga partierna oerhört praktiskt att ha ett parti så som Sverigedemokraterna att måla upp som allas gemensamma hot så folket lägger allt fokus på dem medan övriga då får fritt spelrum att driva igenom vilka vansinnigheter som helst bakom folkets rygg.

Tyvärr så hörs några av er ända hit hur ni fortfarande mumlar ”-jamen, jamen dessa fruktansvärda Sverigedemokrater de är ju nazister, fascister och rasister för det säger ju media och övriga politiker och tänk vad de ställer till!” Ja eller hur? Grattis du har då låtit dig illusionernas om ett medvetet uppmålat hot som egentligen inte finns, du tillåter dig då att vara rädd för 2 utav 10 av dina grannar på just DIN gata där DU bor! Men visst för argumentationens skull så låt oss då ponera att du/ni har rätt och vi säger att de är både nazister, fascister och rasister, föreställ er då om det hade vare DE som genomdrivit exakt samma beslut som ovan nämnda bakom din rygg! Törs tveklöst påstå att då hade ni just nu befunnit er i paniktillstånd och sprungit om kring som yra höns skrikandes på hjälp och garanterat packat väskorna för att försöka fly landet snarast möjligt.

Kan tyvärr fortfarande höra er betrakta de rödgröna och alliansen som harmlöst ofarliga MEN vill då vidare att ni direkt föreställer er att med de nu genomdriva politiska verktyg som ovan nämnda faktiskt innebär, så vad händer då efter nästa val (om det nu blir nått) när det då kanske är Sverigedemokraterna som blir störst och det blir DE som bildar minoritetsregering, vad händer då tror du? Om dessa vansinniga beslut har genomförts av okunskap och missriktad välmening, så vad händer då om dessa verktyg sätts i händerna på några som har en avsiktlig agenda att utnyttja dem fel? Vill att du nu tar dig en mycket allvarlig funderare på det!

Vår Åsikt På Riktigt anser att likheterna med 30-talets Tyskland nu är så solklart tydliga att det borde vara helt omöjligt för folk att inte uppfatta det, om man nu inte är både dum, blind och döv. Nu hävdar du med en dåres envishet att Sverige har ju ingen fungerande militär och att påstå att de styrande vill starta krig är ju befängt eller hur? Men nu är det inte riktigt det vi säger heller och visst det är helt riktigt och sant att Sveriges försvar är ett skämt och det är än mindre rustat för anfallande krigföring även om nu det skulle finnas ett avsiktligt motiv för det. Dessutom får ju inte enligt lag Svensk militär sättas in mot landets egen befolkning sedan Ådalen -31. Men det går med nuvarande lagändring att med ett handslag rivas upp, vilket även ger oss allvarlig anledning att ifrågasätta minoritetsregeringens verkliga motiv bakom att vilja återinföra värnplikten.

Dock så behöver ju inte detta minoritetsstyre någon egen militär arme då de öppet har allierat sig med den extremaste och värsta terrorideologi världen någonsin har skådat och som tyvärr får både nazismen och kommunismen att blekna i jämförelse. Dessa ideologiska fanatiker har ju upprepat uttalat förklarat världen krig och öppet satt totalutrotning av världens alla judar, kristna och oliktänkande på sin agenda. Denna arme av terrorister anser ju sig ha motiv att hämnas på hela västvärlden och kommer ju heller knappast ge upp innan de antigen har vunnit eller blivit permanent stoppade, så vem behöver då en egen arme när dessa går att utnyttjas?

Vår Åsikt På Riktigt vet med säkerhet att det stora flertalet av vår judiska befolkning redan har sett och förstått allvaret i vad dessa genomdrivna beslut innebär och tyvärr redan förbereder sig för att fly landet. Dessa är mycket intelligenta människor som vårt land verkligen behöver ha kvar här så om de nu flyr p.g.a. att dessa förstått vart vårt land nu är på väg så är det mycket allvarligt och en fruktansvärt stor förlust. Enda sedan andra världskriget så har den judiska befolkningen i världen intagit rollen som ”kanariefågeln i gruvan” och just nu skriker den fågeln ut sin varning i högan sky så vi bör skynda oss att lyssna innan den tystnar för då är det försent. Så då är bara frågan hur länge dröjer det innan DU vaknar och börjar lyssna för att inse det samma?

Vår Åsikt På Riktigt bryr oss mycket lite om vad du tycker och tänker om ett enskilt parti som inte ens sitter vid makten och som dessutom är helt oskyldiga till det som genomdrivits, men däremot så berör det oss i allra högsta grad att DU blundar för och låter dig luras av de som VERKLIGEN sitter vid makten nu och som är skyldiga till de beslut som bestulit oss alla på vår demokrati. Vi oroas även över vad och vilka makthavare som kommer att tillträda efter dessa p.g.a. att DU utan protester tillåter de som bestämmer nu att införa demokratur i landet.

Huruvida du nu väljer att ta ovan nämnda fakta på allvar eller inte är helt upp till dig men Vår Åsikt På Riktigt anser att det nu allvarligt är, av ren självbevarelsedrift, hög tid för befolkningen att höja vaksamhetsnivån från DEFCON: ”Anledning för oro” till DEFCON: ”Anledning att bli livrädd”!

FOTNOT: ”I maj 1923 bildades på uppdrag av Adolf Hitler ett Saal-Schutz (”salskydd”) för NSDAP. Den 1 april 1925 fick Julius Schreck i uppdrag av Hitler att bilda en ny enhet med uppgift att ta över salskyddet vid partimötena. Organisationen utökades snabbt och spred sig över hela Tyskland. Organisationens uppgift blev till en början att skydda partiets möten från våld och senare även att bekämpa nazisternas motståndare i Tyskland, liksom senare under andra världskriget även i de ockuperade länderna och kom därvid att behärska hela det statliga polisväsendet, särskilt den hemliga säkerhetspolisen Gestapo.

1933 kunde Hitler genom att skriva om demokratilagarna och bilda en pakt med samtliga borgerliga partier och samtidigt utestänga all opposition som i huvudsak bestod av kommunisterna och som var Tysklands tredje största parti så kunde man rösta igenom lagförslaget Ermächtigungsgesetz (Fullmaktslagen). Tysklands borgerliga partier som enades kring fullmaktslagen bestod av Bayerska Folkpartiet, Tyska Bondepartiet, Tyska Centerpartiet, Kristet Sociala Folktjänsten och Tysknationella Folkpartiet som dessutom även ingick koalitionsregering med Hitlers Nationalsocialistiska Arbetarparti.”

http://www.sakerhetspolisen.se/…/2014-12-29-sakerhetspolise…

http://www.sakerhetspolisen.se/…/nar-far-tvangsmedel-som-he…

http://www.expressen.se/…/statsministern-lurade-kungen-inf…/

http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/21/02/9f578b95.pdf


24 responses to “Minoritetsregeringen inrättar Schutzstaffeln (SS) i Sverige

 • Vi (folket) måste återerövra demokratin | Petterssons gör skillnad!

  […] Minoritetsregeringen inrättar Schutzstaffeln (SS) i Sverige […]

  Gilla

 • ordbajsare

  Förlåt dom ICKE för dom vet PRECIS vad dom gör ( men fattar inte konsekvenserna ) He He och HE

  Gilla

 • Edward Ulfertz

  Lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning ändrades 2015-01-01 så att även SÄPO kan begära militär hjälp.
  http://www.lagboken.se/Views/Pages/GetFile.ashx?portalId=56&cat=212872&docId=2072148&propId=5
  SÄPO lyder efter 2015-01-01 direkt under regeringen.
  En regering som kallar Sverigedemokraterna för ett fascistiskt parti kan ju lika gärna kalla dem terrorister, sen är det ju bara att köra på.

  Gilla

 • Osynlige Mannen

  Ett litet faktafel: Lagen som förbjuder att militär sätts in mot civilbefolkningen finns inte längre. Den togs bort 2006 under Göran Perssons styre.

  Gilla

  • Anna

   Detta säger mig bara en sak: Führer Persson har förstatt att det är mycket som inte gar rätt till i landet. Att ändra lagen beror pa rädsla…..förbaskat paranoid rädsla för folket han föraktade och blaste bl: att drenera pensionsfonder……….Führer Löfvens korta karrier handlar om liknande förändringar: Att fa all tänkbar kontroll över viktiga detaljer i samhället….. Han är ocksa rädd……mycket rädd!
   Andra ”stora ledare” som Stalin, Hitler led ocksa av paranoid rädsla för folket……….En rädd ledare är en liten människa som är beredd att ga över lik…….när han har väl fatt makten! Se till att fa bort honom innan paranoian bryter fullt ut!

   Gilla

 • Mary Agnes

  Kopierat från Riksdagens hemsida idag

  All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare

  Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i vårt land. Svenska folket väljer vart fjärde år 349 personer som ska företräda dem i riksdagen.

  Riksdagens uppgifter är att stifta lagar, besluta om skatter och bestämma statens budget. Riksdagen granskar också regeringen och de statliga myndigheterna. Dessutom har riksdagen stort inflytande på utrikespolitiken.
  —-
  http://www.riksdagen.se/sv/

  Är det någon som känner igen sig i verkligheten?

  Gilla

  • Ruben

   Det där har tydligen gått Führerns breda näsa förbi, han har en egen modifierad version och tolkning, som han och övriga medlemmar av Disneyklubben eftersträvar.

   Gilla

 • Anna

  En rekommendation för Führer Löfven!
  Bertolt Brecht har lösningen att aterställa kaoset:

  ”Folket har tappat regeringens förtroende. Vore det inte enklare, om regeringen upplöste folket och valde ett annat?”

  Gilla

  • aos

   Är inte det redan genomfört ?
   Kanske gränsfall. Det är väl därför de vräker in nya väljare
   Och en del av den nya väljarkåren har ju fräckheten att gilla SD
   Det är inte lätt för de så kallade goda krafterna
   Bäst att omdana polisväsendet för att kväsa 1 miljon+ ”neofascister”
   Fan att man inte är rik så man kan fly landet
   Men till vad hela Europa står inför samma öde
   Förslag på länder ?

   Gilla

   • Anna

    Du har rätt! Det är delvis redan genomförd! Europa star inför samma svarigheter som Sverige! Skillnaden är att i de flesta länder ber Ingen jävel befolkningen att öppna sitt hjärta när hjärtat är pa väg att brista………När jag sag i kväll nyheterna (tysksprakig) har de öppet diskuterat människosmuggling med batar fran Afrika, den stora massan som väntar i Turkiet och är pa väg (tyvärr, tyvärr) till de nordiska länder, synnerhet till Sverige. Att asylpolitiken är vansinnig i Sverige vet alla men det vet asylsökande ocksa och därför de ser dessa länder i Europa bara som transitland…..malet är Norden! Fd.Östeuropa tar överhuvudtaget inte emot asylsökande…..Västeuropesiska länder erbjuder en helt annan Standard när det gäller boende och andra nödvändigheter……..Vad som erbjuds i Sverige vet alla som läser oberoende media! Det ser inte bra ut als…….

    Gilla

 • Grune

  Något som är mycket skrämmande i detta är att lilla fredliga Sverige nu har fått en diktator med sådant storhetsvansinne att han mycket väl kan orsaka ett krig.

  Gilla

 • Grune

  Jag skrev när jag fick reda på 6-bombens hemliga möten och åsidosättandet av vår demokrati att detta kanske är början på ett tredje världskrig. När man läser ovanstående så inser jag att jag möjligen har rätt i mina förbjudna tankegångar.

  Gilla

 • Leif

  Håller med.hade tänkt skriva ngt om arbetslösheten, bostadsbristen, kostnaden, invandringen. Stora problem i sig, men, det som skrämmer mig mest är ideologin. Den får mig att gå vaken runt i huset likt professor baltazar.ideologin har knackat på dörren, men det hörde vi inte, nu bankar den och hör vi inte nu, så kommer den med murbräcka nästa gång, så både karm och dörr åker åt helvete.då är ovan nämda problem ”värdsliga” för ideologin skiter i om du har ett jobb , eller var du bor, han kräver ett svar.då mina vänner har vi fått ett problem”på halsen”.både bildligt och bokstavligt. Det är det som skrämmer mig mest, IDEOLOGIN /Leif

  Gilla

  • Anna

   Denna ideologin heter indoktrinering! Citerar Noam Chomsky:
   ”I Kommunismen kontrollerade makten folkets handlingar men folket tänkte fritt…….. I västerländska demokratin kontrolleras tankarna och pagar en fullständigt fördummande av mänskligheten” Jag ryser av obehag när jag tänker pa framtida konsekvenser…….

   Klockrent skrivet!

   Gilla

 • Tony

  Som Sverigevän borde dom som inte redan beväpnat sig
  göra det,, det är allvar nu!

  Gilla

 • Lena

  Skrämmande men inte förvånande, nu inväntar vi angiverisamhället där grannar och släktingar anger varandra, herregud så hemskt !

  Gilla

 • ossie

  Nu kan nog Afa och RF ta ut svängarna ordentligt när de har kompisen Lövén som högste beskyddare.

  Gilla

 • Stenbock

  Något som borde ligga till grund och föreläsas i landets skolor….
  Framtiden ser mycket mörk ut för de yngre generationerna…

  Gilla

 • Ruben

  Naturligtvis måste de ha en alldeles fristående avdelning för detta ändamål, hur skall de annars kunna ha koll på 1 miljon Neofascister som opponerar sig mot det förda vanvettet

  Gilla

 • Joy

  Jag är livrädd, jag håller med fullständigt i det ovan skrivna. Vi har fått in ett folk i landet som hatar oss och hotar med krig och våld så fort något går dem emot. Om så bara i en enkel debatt på nätet. Något vi varit vana vid länge. Det är en tragisk framtid vi går till mötes, vi har fienden i landet redan, fyllda av förakt mot oss. Krävande och aggressiva och vet att de har en makt i sin blotta närvaro. Svenskar ska vika sig annars blir det krig! Och våra ledare står på deras sida mot sitt eget folk.

  Gilla

  • elaka gubben

   Beklagligtvis har inte Sverige någon framtid.

   Gilla

   • Olli Rein

    Regeringen har ju ringa erfarenhet av polisjobb och verkar ju inte ens intresserad av att lära sig detta. Den polisen blir då givetvis en ren politisk styrka, som man kan använda för små brott, men som de själva tycker behöver ha höga straffvärden. Det blir även som i Sovjetdiktaturen, en möjlighet att härifrån deportera dissidenterna till långa fängelsestraff eller avrättning om man inför dödsstraffet igen. Nu är man inne på en mycket, mycket farlig väg, som till slut måste leda till inbördeskrig. De värsta krig som finns och vi tackar särskilt dessa som gjort detta möjligt i frihetens land Sverige. Tack Anders Borg för dina ekonomiska, sagor och lögner,tack Fredrik Reinfeldt för att du erkänt att du styrde Sverige så att SD inte skulle öka sitt inflytande, och heder åt Stefan Löfven som visade att de bruna rötterna aldrig förändras när han hedrade sin Nazistiska morbfar genom att manupelera ett sista riksdagsval och fortsätta med Nazisternas framgångsrika polisvälde genom SS och i förlängningen Hemliga stats polisen genom Himmlers Gestapo (Geheime statspolizei), samt Gustav Fridolin som inte ens vann i sin egen hemmavalkrets, det var långt ifrån dessutom. Åsa Romson som röker på och svamlar om ingenting när hon ska tala i riksdagen och den vidriga Moderatgiraffen och Reinfeldtkopian Anna Kinberg Batra, samt alla andra i nuvarande regering och den tidigare Alliansen. Dessa samt alla 300 riksdagsledamöter som agerat rundningsmärken, eller hur Veronica Palm(e), och den Socialistiska sfären, med den sämsta representanten någonsin i parlamentets historia kommunisten Johan Sjöstedt som enligt egen utsago stod bakom det mesta av det budgetförslag som förkastades först av de tre budgetförslagen riksdagen fick att rösta på. SD tyckte där att Alliansens förslag var det bästa, men då reagerade Sveriges diktator Fredrik Reinfeldt mycket orationelt, han blev arg för att SD hjälpte honom med 49 mandat, så att han skulle kunna mota Socialisterna i grind. Hur menar Reinfeldt att SD skulle ha röstat. De var ju tyvärr för små att kunna vinna något på att rösta på sig själva. Men det verkar ju nu som om SD skulle kunna bli Riksdagens största parti, i nästa val, om inte nazisten Stefan Löfven fortsätter som Sveriges Hitler och ställer in nästa val med kraft av sitt SS.

    Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: