Till Diskrimineringsombudsmannen

Av Pettersson

Uppdaderat 2012-08-11: Den andra augusti skickade jag nedanstående brev till DO. Brevet började Jag vill anmäla…det borde inte kunna misstolkas men DO har lyckats tolka det till en fråga. Jävla fegisar! Men svaret kom relativt snabbt och är inte ett massproducerat standardsvar som vi brukar få från regeringen. Tack för det.  

Från DO…

Hej!

 Jag heter Per Holfve och skriver till dig med anledning av att du har kontaktat Diskrimineringsombudsmannen, DO. Ditt ärende rör ett seminarium på festivalen Stockholm Pride den 1 augusti 2012. Av information framgår att det rörde sig om ett möte som vände sig till icke-vita queers.

Diskriminering är förbjuden för den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning. Det framgår av 2 kap 12 § diskrimineringslagen (2008:567). Vad som menas med allmän sammankomst eller offentlig tillställning framgår avordningslagen (1993:1617). I diskrimineringslagen avses med diskrimineringexempelvis att någon missgynnas på ett sätt som har samband med hudfärg. Detframgår av 1 kap 4 § och 1 kap 5 §.

Av omständigheterna framgår inte om det rörde sig om ett möte för allmänheten eller inte. Informationen ger sken av att det rörde sig om ett möte inomprojektet Love No Borders. Festivalen Stockholm Pride tycks i stort vara öppenför allmänheten men enligt hemsidan verkar föreningen Stockholm Pride för att skapa en frizon för hbtq-personer.

Utan närmare information kan jag inte bedöma om mötet anordnades på ett sätt som är förenligt med diskrimineringslagen. Typiskt sett är diskriminering som har samband med hudfärg förbjuden men alla möten är inte allmänna och det kan påverka bedömningen.

Vi utreder anmälningar från personer som har varit med om olika händelser och har därför registrerat ditt ärende som en fråga. Om vi har missuppfattat något berjag dig att kontakta oss på nytt.

 Ditt ärende hos DO avslutas i och med detta svar.

 Hälsningar, 

Per Holfve
Utredare |per.holfve@do.se | Direktnummer 08-12020 764

DO. Box 3686 |103 59 Stockholm | Besök Torsgatan 11 |www.do.se | do@do.se
Tel växel 08-120 20 700 | Fax 08-120 20 800 |Texttel 08-120 20 820  

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskrimineringsom har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet,religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggningoch ålder

Anmälan…

Hej DO

Jag vill anmäla organisationen Love No Borders för diskriminering. Som etnisk svensk och tillhörande ursprungsbefolkningen i vårt land känner jag mig djupt kränkt av att Love No Borders nekar ursprungsbefolkningen och alla andra vita att diskutera rasism på sitt möte. m.m. Detta sker i Sverige år 2012.

Se länk så för står ni vad jag menar. Är det några ytterligare frågor. Mejla gärna.

Med vänlig hälsning och hopp om ett snabbt svar 

Pettersson…som mejlat detta till DO inkl. fullständiga kontaktuppgifter.