Är Annie Lööf ett hot mot den svenska demokratin?

DEMOKRATI & YTTRANDEFRIHET. Centerpartiets ledare Annie Lööf har hållit sitt sommartal i Stockholm. Hon inledde talet med att ta upp händelserna i Afghanistan. – Det som nu utspelar sig inför våra ögon är en fasansfull påminnelse om vilket enormt hot fundamentalism och islamistisk terror fortfarande är mot världen, sa Lööf.

Lööf varnade för att demokratin är hotad på flera platser i världen och nämnde länder som Ungern och Polen. Centerledaren Annie Lööf varnar för populistiska, antiliberala och främlingsfientliga krafter i sitt sommartal. Centerpartiet föreslår bättre skydd för fri och oberoende media och en förstärkt grundlag.

– Det kan också hända här i Sverige. Vår liberala demokrati står stark men våra demokratiska och rättsstatliga institutioner är samtidigt allt för sårbara.

Centerledaren vill därför göra det svårare att ändra grundlagen i Sverige, ett förslag hon presenterade på DN Debatt i går.

-Pettersson undrar vem och vad som är ett hot mot demokratin. Annie Lööf vill skydda demokratin genom att begränsa den. Annie Lööf tror sig inte bara om att kunna rädda Centerpartiet, damen tror att hon har kapacitet att rädda hela världen, skapa fred och ordna klimatet.

Att lova en sak innan ett val och sedan göra tvärtom är inget hot mot demokratin enligt Annie Lööf. Att varna för islamsk terror men samtidigt vilja ha fri invandring av muslimer är inget hot enligt Annie Lööf. Att varna för demokratibrott men samtidigt vilja begränsa ett demokratiskt partis inflytande är inget problem om man heter Annie Lööf.

Hans Thannerstig la in bilden nedan på Facebook och skrev ”Det var lite mer fart på pressdrevet när Marcus Birro lunchade med SD än när SVTs primetime-talkhowvärd Carina Bergfeldt och nyhetsankaret Lisbeth Åkerman pimplar vin med Annie Lööf och Mona Sahlin, om man säger så.”

Vilket tror ni är störst ett hot mot demokratin? Privatpersonen Marcus Birro äter lunch med några Sverigedemokrater eller SVT:s ledare ”opartiska journalister” pimplar vin och festar med Annie Lööf?

-Pettersson undrar om inte Annie Lööf är ett stort hot mot Sverige? Centerpartiet hette tidigare Bondeförbundet och det är det parti jämte socialdemokraterna som har den värsta rasbiologiska bakgrunden. Centerpartiets nuvarande ledare Annie Lööf vill inte prata eller förhandla med Sverigedemokraterna på grunda av SD:s bakgrund och SD bildades 1988. 

Läs och bilda er en egen uppfattning.

Bondeförbundets grundprogramAntaget vid 1933 års förbundsstämma.

 1. Bondeförbundet, landsbygdens folkparti, är en sammanslutning av Sveriges landsbygdsbefolkning i ett eget parti och ser som sin främsta uppgift att kämpa för landsbygdens rätt och likställighet vid avgörandet av vårt lands sociala, politiska och ekonomiska livsfrågor. Tillvaratagandet av landsbygdsfolkets rätt är en viktig fosterländsk uppgift.
 2. Under århundraden ha Sveriges bönder bevarat tron på kristendomen som en rik källa till andligt liv. Då kristendomen är den säkraste grundvalen för en redbar och allmängagnelig livsföring, måste kristen tro och livsåskådning främjas och bevaras som grundval för svensk folkuppfostran. Det religiösa livet bör beredas möjlighet att utveckla sig fritt och ostört av kristendomsfientliga inflytelser. Undervisningsväsendets ändamålsenliga och praktiska utveckling bör främjas och dess karaktär av en hela folkets uppgift betonas. Landsbygdsungdomens bildningssträvanden och möjlighet att till rimliga kostnader erhålla tillgång till behövlig praktisk och teoretisk undervisning bör underlättas.
 3. För bondeklassen måste som en naturlig uppgift framstå bevarandet av de svenska hemmen, hävdandet av familjebandens värde för individerna och samhället, liksom av de värden som ett verkligt hem har att ge åt familjemedlemmarna och särskilt åt det uppväxande släktet. Härmed sammanhängande sociala och ekonomiska problem böra uppmärksammas i syfte att underlätta familjebildningen och bereda ökade möjligheter för de unga att vid någorlunda tidig ålder bilda hem. De sedligt och moraliskt nedbrytande krafter, som verka i riktning att upplösa familjebanden, måste bekämpas.
 4. Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling. Ett energiskt arbete måste bedrivas för folkhälsans höjande och vårt folk skyddas mot degenererande inflytelser. Folkfienden alkoholens fördärvliga verkningar måste genom upplysning, lagstiftning och på annat sätt effektivt bekämpas. Målet allmän folknykterhet, får aldrig lämnas ur sikte.
 5. Ingen del av Sveriges folk är som bondeklassen förbunden med Sveriges historia och svensk statstradition. Bondebefolkningens bevarande och stärkande utgör förutsättningen för fyllandet av dess fäderneärvda uppgift i statslivet och en grundval för svensk nationell utveckling. Landsbygdsfolkets betydelse som källa till svensk folkförnyelse framstår med ökat värde, ju mera industrialismen och stadskulturen tär på folkkraften. Det gällande valsystemet bör utvecklas så att bättre möjligheter beredas landsbygdens folk att göra sig gällande i konkurrensen med städernas och de stora industrisamhällenas väljare och en mera rättvis -representation erhålles med hänsyn tagen till befolkningsgruppernas storlek.
 6. Liksom Sveriges bönder från urminnes tid haft en rättsvardande uppgift av grundläggande betydelse, så utgöra de alltjämt det säkraste värnet för vår gamla svenska rätt och lag mot nedrivande läror, liksom mot orosstiftare och våldsmän. Det folkliga inflytandet inom rättsskipningen bör bevaras och stärkas, tro och heder hävdas som grundpelare för svensk rättskultur, liksom rättvisans och rättfärdighetens principer i allmänna angelägenheter. Lagöverträdelser av alla slag måste utan slapphet bekämpas och alla försök att omstörta den bestående samhällsordningen nedslås.
 7. De senaste årtiondenas sociala utveckling har fört med sig en utvidgning av ämbetsverken och en ökning av statstjänstemännens antal, som är ägnad att inge betänkligheter. Landsbygdsbefolkningen, som alltid bekämpat ämbetsmanna och fogdevälde, måste alltfort kräva, att ämbetsmannainflytandet inom vårt offentliga liv begränsas, att tillskapandet av icke nödvändiga ämbeten och tjänster förhindras samt att skärpt uppmärksamhet ägnas åt kontroll av administrationen och revision av medelsförvaltningen. Största möjliga sparsamhet bör iakttagas med allmänna medel.
 8. Bondeförbundet vill främja en nationell näringspolitik, som tillvaratager det svenska folkets intressen och bereder arbete åt svenska armar. Vi motsätta oss en sådan utveckling av vårt lands näringspolitik, varigenom näringslivet blottställes för utländskt godtycke och vår ekonomiska och politiska självständighet äventyras. Det svenska näringslivet bör i första hand inriktas mot tillgodoseende av de egna behoven med företrädesrätt, för svensk produktion till den egna avsättningsmarknaden.
 9. Bondeförbundet arbetar för en jordbrukspolitik, som bereder jordbrukets och dess binäringars utövare rättvis lön för arbetet, bevarar jorden i den jordbrukande befolkningens hand samt bereder ekonomisk likställighet med andra motsvarande samhällsgrupper och tryggad utkomst åt jordbrukets folk, varvid arrendatorers och mindre jordbrukares levnadsvillkor särskilt beaktas och rimliga lönekrav tillgodoses för jordtorpare samt lant- och skogsarbetare. Vi kräva även en rättvis avvägning av tullarna, som förhindrar att tullbördorna vältras över på landsbygdens folk.
 10. Starka och välordnade ekonomiska föreningar bland jordbrukarna är en nödvändig förutsättning för att många av de genom Bondeförbundets politiska verksamhet uppnådda resultaten skola bli till avsett gagn för jordbruksbefolkningen. Vi vilja därför kraftigt arbeta för allmän anslutning till, enig sammanhållning i och obrottslig solidaritet med jordbrukarnas ekonomiska och fackliga föreningsrörelse.
 11. Bondeförbundet bekämpar storkapitalistisk utsugning, bankväsendets monopolisering liksom andra slag av truster och monopolbildningar, vilka avse att bereda sina utövare oskäliga vinster, onödigt fördyrande av varorna på vägen mellan producenter och konsumenter, så ock fackföreningsväsendets skadliga utväxter. Kreditinrättningar i jordbrukarnas egna händer böra kraftigt stödjas, så att landsbygdens sparkapital bevaras åt det egna kreditbehovet. Näringslivet måste utvecklas mot ökad planmässighet och ändamålsenlighet till gagn för hela folket.
 12. För Sveriges jordbruksfolk, som av sin historia lärt, vilka offer av blod och egendom som krig, utländskt övervåld och förtryck medföra, måste fred och samförstånd mellan folken samt värnandet av vårt lands frihet och oberoende vara en hjärtesak, som efter måttet av våra krafter bör främjas. Även inom vårt eget folk vilja vi verka för fred och förståelse mellan klasserna på grundval av inbördes aktning och respekterande av varandras livsintressen, för övervinnandet av vålds- och hatpropaganda, för samhällsfred och fosterländsk folkgemenskap.

Centerpartiet partiprogram 1933, PDF-fil att skriva ut.

-Pettersson säger läs och bilda er en egen uppfattning om Centerpartiet förr och jämför med dagens Stureplanscenter…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

17 thoughts on “Är Annie Lööf ett hot mot den svenska demokratin?

 1. För henne är det okey att ändra på grundlagen , i preventilt syfte så andra inte har rättighet att göra detsamma.
  Hur Demokratiskt underbyggt är det uttalande !!!

 2. Svaret på rubriken är ett entydigt JA, hon är en läskig variant av politiker som
  inte begripit något alls om att den politik, den även Annie är grovt ansvarig för
  inte på något sätt delas av folket, och en politiker som inte tycks förstå något
  om att den förda politiken fört landet bort om all anständighet, hon är en farlig
  och falsk människa, dessutom jobbar hon för Globallisterna!

 3. Hon är det största hotet mot demokratin, tillsammans med de övriga pellejönsarna frånsett SD

  16
 4. Häromdagen skrev också KD-politikern Adaktusson i SvD att hans parti Kristdemokraterna inte kan gå in i ett blocksamarbete med Sverigedemokraterna, då KD måste försvara asylinvandringen och EU-medlemskapet, vilket SD inte gör. Och han fick medhåll av flera ledande KD-politiker. Så det inte bara Centern, utan även KD, som vill cementera sossarnas fortsatta innehav av regeringsmakten.

  18
  • Inte KD, vissa av KD:s ledamöter är emot samarbete med SD.

   Staffan Danielsson, känd f.d. centetpartist som lämnade C i våras har gått med i KD för att han vill ha en borgerlig regering med hjälp av SD.

   14
 5. Den damen lider av storhetsvansinne, precis som en liten man med mustasch,
  hennes parti hade ju också nära samarbete med denne man.
  Hon förlorar alla debatter till Jimmie Åkesson, så vad göra?? När hon inte kommer
  åt J.Å .och hans parti på annat vis så kan man manipulera grundlagen tänker Annie,
  här lyser Trilaterala komisionen fram i all sin tydlighet, om vi inte kan vinna på ärlig
  väg så får vi trixa med lagen, Ge denne Donna en fet spark i baken ut från riksdagen

  36
 6. Grundlagen bör ändras när det gäller rödhåriga med talfel också.
  Kan man inte pjata jent ska man inte sitta i Sveriges riksdag heller.
  Talpedagogen först !! Så folk fattar vad hon säger, eller inte så slipper
  man höra allt galet pladder.
  Nu får det jäcka Lööf.

  24
 7. Lilla fru Lööf vill ändra Regeringsformen så att det krävs kvalificerad majoritet för att ändra en grundlag. Nu har hon tydligen fått den dit hon vill och önskar behålla den. Jag säger att grundlagarna är för viktiga för att låta politiker bestämma över dem. Regeringsformen fastslår att det finns två sätt att ändra en grundlag. Båda sätten innebär att riksdagen fattat ett beslut under en mandatperiod. Efter riksdagsval fattar antingen riksdagen samma beslut igen eller så hålls en folkomröstning i samband med riksdagsvalet. En folkomröstning som är beslutande i motsats till alla andra folkomröstningar vi haft som bara varit ”rådgivande”

  Jag säger ta bort det andra riksdagsbeslutet och låt väljarna besluta genom folkomröstningar i fortsättningen. Sverige blir mer och mer likt DDR för var dag som går. ”Ob es nicht einfacher wäre, die Regierung löse das Volk auf und wähle sich ein neues?”

  24
 8. Avledningsmanöver..

  Det klart hon vill göra det svårare att ändra grundlagen, däri står skrivet både att Sverige är mångkulturellt och att Sverige är med i EU.
  Det måste förstås säkras innan klåfingriga populister lyckas få bort det.

  24
 9. Vilken Demokrati ? Landets förtryckta skaror hukar alltjämt under de bördor den diktatoriska JÖKEN drabbats oss med. Att liknas vid en statskupp där Stefan är en ful faan, medan Annie är allra värst som den falska huggorm man aldrig kan lita på.

  32
  1
 10. Den desperata framtoningen i röd/gröna röran, har på senare tid blivit ett nöje att avnjuta. Något så j-a dumt snack som blåsta Annie kör med, får man sällan höra. Hennes skräck är, att visionerna om C som ett statsbärande parti, har runnit ut i sanden och att hon själv ganska snart få kliva tillbaka, in i glömskan. Ska bli skönt att slippa se hennes arroganta tryne.

  37
 11. Centern var någotsånär rumsrena tills de fick hackspetten från Arnäsvall och ålen från Maramö, därefter sänker sig mörkret och de riktiga lantmännen går över till KD eller M.
  Det måste till räfst och rättarting i de flesta partierna.
  Riksdagen måste bantas från 349 till högst 149.
  Hon från Maramö får snart avsked på grått papper.

  31
 12. Annie Lööf är totalt körd som politiker och människa.
  Mer uppblåst obetydelsefull person finns inte.
  Jag äcklas av hennes uppsyn.
  Hon kommer inte komma långt, hon är slut som politiker.
  Skulle tro att centern kommer skaka av sig henne efter
  nästa val.
  Kan det finnas någon som sympatiserar med någon
  så korkad person ??
  Möjligen Märta Stenevi eller Kommunist damen.

  43
 13. Nej, jag tror inte Lööf är ett hot mot demokratin, i varje fall inte nästa val. jag tror bara hon är maktgalen, faktaresistent och lite allmänt korkad. Jag hoppas att Lööf inte har en chans att hota demokratin efter september 2022. Med det sagt hoppas jag innerligt att miljöaktivisterna och invällarmupparna (C+MP) åker ur riksdagen eller åtminstone passiviceras ihop med såssarna

  42

Kommentera