102 ”forskare” vill stoppa den nya utlänningslagen

INVANDRING. Den nya utlänningslagen kommer leda till permanent osäkerhet, påtvingade familjesplittringar och försämrad hälsa för barn och vuxna på flykt. De riksdagsledamöter som röstar för den nya lagen och väljer att bortse från den forskning och kunskap som finns, bär ett stort ansvar för framtiden, skriver 102 forskare inom migration, integration och hälsa, rapporterar Göteborgs-Posten.

Knappt 3 % av dem som kommer över Medelhavet är flyktingar enligt FN. Resten är ekonomiska migranter.

Riksdagen ska rösta om den nya utlänningslagen den 22 juni och lagen föreslås träda i kraft den 20 juli. Regeringen föreslår bland annat att uppe­hålls­tillstånd som huvud­regel ska vara tids­begrän­sade samt att perma­nent uppe­hålls­tillstånd tidigast ska kunna beviljas efter att man har haft tids­begrän­sat uppe­hålls­tillstånd i tre år och endast om vissa sär­skilda krav är upp­fyllda, inklu­sive ett krav på för­sörj­ning. Ett för­sörjnings­krav vid anhörig­invandring införs också.

Ändrade regler i utlänningslagen (pdf 2 MB)

Ändringarna innebär bl.a. att

 • uppehålls­tillstånd som beviljas enligt utlännings­lagen för bl.a. skydds­behövande som huvud­regel ska vara tids­begrän­sade,
 • permanent uppe­hålls­tillstånd tidigast ska kunna beviljas efter att utlän­ningen har haft tids­begrän­sat uppe­hålls­tillstånd i minst tre år och endast om vissa sär­skilda krav är upp­fyllda,
 • skydds­kate­gorin övrigt skydds­behövande utmönst­ras ur utlännings­lagen,
 • det ska vara möjligt att bevilja uppe­hålls­tillstånd på grund av anknyt­ning till en utlänning som har tids­begränsat uppe­hålls­tillstånd i vissa fall,
 • försörj­nings­kravet som gäller som huvud­regel vid anhörig­invand­ring ska inne­fatta ett krav på att anknyt­nings­personen även kan försörja den anhörige, och
 • en vuxen person som har vistats i Sverige med uppe­hålls­tillstånd och under den tiden fått en särskild anknyt­ning till Sverige ska kunna beviljas uppe­hålls­tillstånd om omstän­dig­heterna är särskilt ömmande.

-Pettersson noterar att den sista punkten verkar skriven för de ljugande afghanska männen utan asylskäl.

Nåväl, tillbaka till ”forskarna”,

Vad säger dessa ”forskare”? Är det forskning eller åsikter de presenterar?

Forskning visar att majoriteten av de som söker asyl i Sverige kommer från länder i krig och konflikt.

Vilken forskning visar det? och varför tycker ”forskarna” att dessa ”flyktingar” ska resa genom mängder med fredliga länder till just Sverige och inte söka skydd i närområdet? Varför ifrågasätter ”forskarna” inte att många åker hem på ”semester” till länderna de precis flytt från?

”Forskarna” påstår att de tvingas på flykt och sedan hamnar i det land man förs till av de smugglare man är hänvisade till….

Är det sant? Vem har tvingat dem på flykt till Sverige? I exempelvis Syrien väljer miljoner människor säkra områden inom landet?

Det krävs ett globalt samarbete, i första hand genom FN:s överinseende.

Vem kräver ett globalt samarbete? Är det inte bättre att hjälpa många människor i närområdet än att locka hit ett fåtal med höga bidrag?

Som ”forskare” inom migration, integration och hälsa vill vi varna för att priset för den nya utlänningslagen är högt, både för de barn och vuxna som flytt från krig och våld och sökt skydd i Sverige, men också för hela det svenska samhället.

-Pettersson undrar hur minskad invandring kan bli ett högt pris för det svenska samhället? Jag undrar om dessa ”forskare” forskar i sagoberättelser och inser att man inte behöver vara speciellt klok för att vara skattefinansierad och ha en fin titel.

Läs gärna hela artikeln på Göteborgs-Posten…

Initiativtagare:

Henry Ascher, professor i folkhälsovetenskap, Sahlgrenska akademin

Åsa Backlund, filosofie doktor i socialt arbete, Stockholms universitet

Undertecknas av:

Elisabeth Abiri, filosofie doktor i freds- och utvecklingsforskning

Lindita Aliti, doktorand, institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet

Torgny Alstad, lektor, institutionen för Odontologi, Sahlgrenska akademin

Anna Ambrose, lektor i pedagogik, Södertörns högskola

Signe Askersjö, doktorand i socialantropologi, Göteborgs universitet

Osman Aytar, docent i socialt arbete/filosofie doktor i sociologi, Mälardalens högskola

Girma Bernahu, professor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Ulla Björnberg, professor emeritus i sociologi, Göteborgs universitet

Eva Blomberg, professor emeritus, samtidshistoriska institutionen, Södertörns högskola

Helena Colliander, filosofie doktor i pedagogik, institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.

Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, Linköpings universitet

Mehrdad Darvishpour, filosofie doktor i sociologi och socialt arbete, Mälardalens högskola

Lisen Dellenborg, lektor, institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet

Andrea Dunlavy, forskare vid institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

Marita Eastmond, senior professor, institutionen för globala studier, Göteborgs universitet

Torun Elsrud, docent i socialt arbete, Linnéuniversitetet

Gullvi Flensner, docent i vårdvetenskap, Högskolan Väst

Eva Fromholz, juris doktor, Stockholms universitet

Maria Gottvall, filosofie doktor, institutionen för hälsovetenskap, Röda Korsets Högskola

Nina Gren, lektor i socialantropologi, Lunds universitet

Lena Grip, filosofie doktor i kulturgeografi, Karlstad universitet

Sabine Gruber, docent i socialt arbete, Linköpings universitet

Sabina Gušić, leg psykolog, filosofie doktor i klinisk psykologi

Kristina Gustafsson, docent, Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet

Mirjam Hagström, lektor, barn och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

Peo Hansen, professor i statsvetenskap, institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, Linköpings universitet

Martin Harling, filosofie doktor i pedagogiskt arbete, Göteborgs universitet

Daniel Hedlund, postdoktor

Peter Heike, lektor i religionsvetenskap, Högskolan i Halmstad

Kristiina Heikkilä, docent, institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

Anders Hjern, professor, CHESS, Karolinska Institutet, Stockholms universitet

Maline Holmlund, doktorand i socialt arbete, Linköpings universitet

Helena Honkaniemi, doktorand, institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

Farhad Jahanmahan, doktorand, barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Södertörns högskola

Tobias Jansson, doktorand i socialt arbete, Göteborgs universitet

Jesper Johansson, docent i socialt arbete, Linnéuniversitetet

Jonathan Josefsson, biträdande lektor, institutionen för tema barn, Linköpings universitet

Sol Pia Juáres, docent i folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

Kristoffer Jutvik, forskare vid institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet, samt institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, Linköpings universitet

Karin K Flensner, filosofie doktor och lektor i utbildningsvetenskap, Institutionen för Individ och samhälle, Högskolan Väst

Eleni Karageorgiou, postdoktor, juridiska fakulteten, Lunds universitet

Baharan Kazemi, filosofie doktor i socialt arbete, Göteborgs universitet

Helena Korp, docent i pedagogik, Högskolan Väst

Karin Krifors, biträdande lektor, etnicitet och migration, Linköpings universitet

Philip Lalander, professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet

Joachim Larsen, med doktor, hälsovetenskapliga institutionen, Röda Korsets Högskola

René Léon-Rosales, lektor i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet

Jacob Lind, filosofie doktor i IMER, forskare vid Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare, Malmö universitet

Annika Lindberg, postdoktor, Københavns universitet och University of Bern

Jonna Linde, doktorand, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet

Joakim Lindgren, docent, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet

Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet

Patricia Lorenzoni, filosofie doktor i idéhistoria, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala universitet

Anna Lundberg, professor vid institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet

Susanna Lundberg, lektor i socialt arbete, Malmö universitet

Jesper Löve, docent i folkhälsovetenskap, Göteborgs universitet

Andreas Malm, leg psykolog, doktorand, avdelningen för psykologi, Karolinska Institutet/Röda Korsets Högskola

Jenny Malmsten, filosofie doktor i internationell migration och etniska relationer

Charlotte Melander, lektor, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Annkatrin Meyerson, doktorand i offentlig rätt, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Tommaso MMilani, professor i flerspråkighet, Göteborgs universitet

Maria Moberg Stephenson, filosofie doktor i socialt arbete, Örebro universitet

Irene Molina, professor i kulturgeografi, CEMFOR, Uppsala universitet

Diana Mulinari, postdoktor genusvetenskap, Lunds universitet

Anders Neergard, professor i migration, etnicitet och samhälle, Linköpings universitet

Sofia Nordmark, universitetslektor i socialt arbete, Linköpings universitet

Pelle Norlin, adjunkt, Lärarutbildningen, Södertörns högskola

Vanna Norling, biträdande lektor, institutionen för socialt arbete, Malmö universitet

EvaNorström, filosofie doktor, institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet

Sofia Nyström, docent i pedagogik, Linköpings universitet

Hedvig Obenius, doktorand i välfärdsrätt, Linköpings universitet

My Opperdoes, doktorand, institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin

Lisa Ottosson, lektor i barn och ungdomsvetenskap, Göteborgs universitet

Ellen Parsland, doktorand

Maria Persdotter, postdoktor i välfärdsrätt, avdelningen för socialt arbete, Linköpings universitet

Eva Reimers, professor i pedagogiskt arbete, Göteborgs universitet

Maria Rydell, biträdande lektor i svenska som andraspråk, Stockholms universitet

Maja Sager, universitetslektor, genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

LisaSalmonsson, filosofie doktor i sociologi, Örebro universitet

Ove Sernhede, senior professor i barn och ungdomsvetenskap, IPKL, Göteborgs universitet

Erika Sigvardsdotter, filosofie doktor i kulturgeografi, Uppsala universitet

Benedict Singleton, postdoktor, Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet

Live Stretmo, lektor i barn och ungdomsvetenskap, Göteborgs universitet

Åsa Sundelin, lektor, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Emma Söderman, filosofie doktor i socialt arbete, Lunds universitet

Marina Toloyan, docent i allmänmedicin, Karolinska Institutet

Nina Tryggvason, filosofie doktor i socialt arbete, Högskolan Väst

Charlotta van Eggermont Arwidsson, doktorand, hälsovetenskapliga institutionen, Röda Korsets högskola

Kerstin von Brömssen, professor i utbildningsvetenskap, Högskolan Väst

Kristina Wejstål, doktorand i internationell rätt, Göteborgs universitet

Ulrika Wernesjö, filosofie doktor i sociologi och lektor i socialt arbete, Linköpings universitet

Åsa Wettergren, professor vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Eva Wikström, docent vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

Hanna Wikström, docent, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Ben Wilson, filosofie doktor, institutionen för sociologi, Stockholms universitet

Kavot Zillén, docent i offentlig rätt, Stockholms universitet

Karin Åberg, doktorand i internationellt rätt, Göteborgs universitet

Linnéa Åberg, lektor/postdoktor i socialt arbete, Linnéuniversitetet och Högskolan Väst

Lisa Åkesson, professor vid institutionen för globala studier, Göteborgs universitet

Aleksandra Ålund, professor emerita, REMESO, Linköpings universitet

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

21 thoughts on “102 ”forskare” vill stoppa den nya utlänningslagen

 1. Ja, därför kallar man dem inte för flyktingar numera säger man migranter. Folk flyttar hela tiden, folk finns från norra Grönland till sydligaste Eldslandet.

 2. Nästan 69% av ”forskarna” är kvinnor och kvinnor kan tyvärr ha en snedvriden föreställning om vad som är flyktingar och varför det absolut måste ta sig till Sverige.
  Ni kan gott glömma spektaklet.

 3. Ständigt denna Ascher. Är det inte ”apatiska barn” så är det något annat som svenska skattebetalare får bekosta. Hans bedrägeri med ”apatiska barn” borde ha renderat i avsked, fängelse och förlorad legitimation.

  • Ascher är medlem i Kommunistiska partiet (tidigare KPML(r)) och har återkommande funnits med på dess valsedlar för kommunvalen i Göteborg.

 4. Myndigheten Delmi är en kommitté som ska ta fram underlag för migrationspolitiska beslut och leds av Joakim Palme (son till Olof Palme). Myndigheten inrättades 2013 genom en överenskommelse mellan regeringen Reinfeldt och Miljöpartiet. Nu skriver Rebecca Weidmo Uvell att Delmi anlitat forskaren Mattias Ekman för att publicera hans forskningsprojekt ”Interaktiv rasism på internet, i pressen och politiken” och för vilket Vetenskapsrådet betalat 3,3 miljoner kronor för att ta fram. Några citat ur Uvells text: ”Där han utser typ folkets fiende och det är otippat nog tre män som alla tre är helt vanlig höger. Borgerliga. Som arbetat på den moderata ledarsidan Svenska Dagbladet respektive är folkvald för Moderaterna. Ivar Arpi. Per Gudmunsson. Hanif Bali.”

  ”Han är inte intresserad av rasism inom invandrargrupper, eller antisemitismen som pyr från MENA-invandrare mot landets judar eller om hat generellt online, som till exempel det som flödar från vänsterextrema grupper. Nej. Ekman har ägnat hela sin forskarkarriär åt det han benämner som rasism och högerextrema åsikter, dvs allt höger om miljöpartiet. Att skriva om och uppmärksamma den växande islamismen är också enligt Ekman rasism. Vad är då Ekmans recept på att bota denna stora rasism som högern sprider? Tysta folk på internet såklart. Tack Delmi. Som jag har nöjet att betala…”

  Rebecca Weidmo Uvell: ”Statlig munkavle”
  https://uvell.se/2021/06/10/statlig-munkavle/

 5. forskare inom migration, integration och hälsa

  Hahahahaha, vilket gäng. Anda klassens skitforskare.

  Forskar gör man i naturvetenskaperna.

 6. ja samtidigt vet vi att det är dessa så kallade flyktingar som står för merparten av dom problemen vi står för i dag
  sjutningar sprängninga narkotikahandel med mera .

 7. Av 102 forskare var det ca: 70 kvinnor. Dessutom var det många utländska namn, som jag inte kunde avgöra om de var kvinnor eller män. Alltså en märklig överrepresentation av kvinnor. Som sagt var det verkar, som ett skapande av kaos. Varför finns det inga punkter om ekonomin för Sverige och svenska urbefolkningen? Är det galna akademiker, som tramsar?

 8. Verkade som Doktor Musse Pigg missade att skriva under detta öppna brev.

  Sedan, att personer försöker använda sin akademiska utbildning i pedagogik för att ge tyngd åt deras åsikt i migrationsfrågor är bara patetiskt.
  Vad fan kan en pedagog om muslimsk kultur och deras inställning till integration i ett västerländskt samhälle?

  Akademiker är oftast mer korkad än en icke-akademiker så fort det rör om områden som ligger utanför deras expertis.

 9. Jaha ytterligare 102 fåntrattar som lever i en annan värld med
  total förnekelse om verkligheten stackars tomtar.Vad lever dom av,
  jo av oss hederliga skattebetalare,jag vill inte skriva vad jag
  verkligen tycker för det skulle dom inte klara av att höra i sin fantasivärld.

 10. Det påminner om det kvasivetenskapliga mantrat från journalister och andra vänsteraktivister om att 97% av all klimatforskare är överens om global uppvärmning.

 11. Om de hostar upp en miljon var, så räcker det till ca 20 flyktingar (då de kostar 4-5 miljoner per styck under sin livstid enligt norska myndigheter). Jag förutsätter att de tar sitt ansvar och inte vältrar över kostnaden på andra.

  FNs flyktingkonvention bör skrivas in i Sveriges Grundlag. Den är glasklar när det gäller att asyl ska sökas i första säkra land. Asylanten åtar sig att följa värdlandets lagar och regler. Värdlandet åtar sig att arrangera mat, vatten och tak över huvudet. Asylanten förbinder sig att återvända till sitt hemland när detta är säkert.

 12. Bra att vi nu av dem själva ånyo kan kan läsa att vi har för många professorer med följen på institutionerna.

 13. 102 ”forskare” med fingrarna i syltburken märkt immigrationsbidrag gråter över kommande ekonomiska förluster.
  Bra!

 14. Så många fina titlar och en mur av total okunskap. Är det en medlemsmatrikel från miljösekten?

  • Undrar hur många av dess som bor i något s.k utanförskapsområde med över 90% invandrare. Det vore klädsamt om de skrev ut sin bostadsadress för att understryka sina kunskaper om verkligheten.

Kommentera