Annie Lööf viker inte en tum: Säkerhetsrisk att ge SD inflytande

VALET 2022. Centerpartiets ledare Annie Lööf varnar för att Sverigedemokraterna kan bli en säkerhetsrisk om partiet får inflytande över en borgerlig regering efter nästa val, enligt en intervju med Göteborgs-Posten, bakom betalvägg.

– Att ge ett öppet främlingsfientligt populistparti inflytande över Sveriges regering är en säkerhetsrisk. Det har funnits en SD-tjänsteman här i riksdagskansliet som har varit en uppenbar säkerhetsrisk, säger Lööf enligt GP.

Att Moderaternas ledare Ulf Kristersson har öppnat för att förhandla budget med partiet kallar hon ”sensationellt”.

– Det är nåt oerhört! Ett parti med SD:s historia, säger Lööf.

-Pettersson tycker att Annie Lööf ska ta det lugnt med andra partiers historia. Centerpartiet hette tidigare Bondeförbundet och det är det parti jämte socialdemokraterna som har den värsta rasbiologiska bakgrunden. Centerpartiets nuvarande ledare Annie Lööf vill inte prata eller förhandla med Sverigedemokraterna på grunda av SD:s bakgrund och SD bildades 1988.

Jeander

30 miljoner invandrare är inget problem säger Annie Lööf, de talar svenska och arbetar från dag ett säger damen…

Bondeförbundets grundprogram

Antaget vid 1933 års förbundsstämma.

 1. Bondeförbundet, landsbygdens folkparti, är en sammanslutning av Sveriges landsbygdsbefolkning i ett eget parti och ser som sin främsta uppgift att kämpa för landsbygdens rätt och likställighet vid avgörandet av vårt lands sociala, politiska och ekonomiska livsfrågor. Tillvaratagandet av landsbygdsfolkets rätt är en viktig fosterländsk uppgift.
 2. Under århundraden ha Sveriges bönder bevarat tron på kristendomen som en rik källa till andligt liv. Då kristendomen är den säkraste grundvalen för en redbar och allmängagnelig livsföring, måste kristen tro och livsåskådning främjas och bevaras som grundval för svensk folkuppfostran. Det religiösa livet bör beredas möjlighet att utveckla sig fritt och ostört av kristendomsfientliga inflytelser. Undervisningsväsendets ändamålsenliga och praktiska utveckling bör främjas och dess karaktär av en hela folkets uppgift betonas. Landsbygdsungdomens bildningssträvanden och möjlighet att till rimliga kostnader erhålla tillgång till behövlig praktisk och teoretisk undervisning bör underlättas.
 3. För bondeklassen måste som en naturlig uppgift framstå bevarandet av de svenska hemmen, hävdandet av familjebandens värde för individerna och samhället, liksom av de värden som ett verkligt hem har att ge åt familjemedlemmarna och särskilt åt det uppväxande släktet. Härmed sammanhängande sociala och ekonomiska problem böra uppmärksammas i syfte att underlätta familjebildningen och bereda ökade möjligheter för de unga att vid någorlunda tidig ålder bilda hem. De sedligt och moraliskt nedbrytande krafter, som verka i riktning att upplösa familjebanden, måste bekämpas.
 4. Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling. Ett energiskt arbete måste bedrivas för folkhälsans höjande och vårt folk skyddas mot degenererande inflytelser. Folkfienden alkoholens fördärvliga verkningar måste genom upplysning, lagstiftning och på annat sätt effektivt bekämpas. Målet allmän folknykterhet, får aldrig lämnas ur sikte.
 5. Ingen del av Sveriges folk är som bondeklassen förbunden med Sveriges historia och svensk statstradition. Bondebefolkningens bevarande och stärkande utgör förutsättningen för fyllandet av dess fäderneärvda uppgift i statslivet och en grundval för svensk nationell utveckling. Landsbygdsfolkets betydelse som källa till svensk folkförnyelse framstår med ökat värde, ju mera industrialismen och stadskulturen tär på folkkraften. Det gällande valsystemet bör utvecklas så att bättre möjligheter beredas landsbygdens folk att göra sig gällande i konkurrensen med städernas och de stora industrisamhällenas väljare och en mera rättvis -representation erhålles med hänsyn tagen till befolkningsgruppernas storlek.
 6. Liksom Sveriges bönder från urminnes tid haft en rättsvardande uppgift av grundläggande betydelse, så utgöra de alltjämt det säkraste värnet för vår gamla svenska rätt och lag mot nedrivande läror, liksom mot orosstiftare och våldsmän. Det folkliga inflytandet inom rättsskipningen bör bevaras och stärkas, tro och heder hävdas som grundpelare för svensk rättskultur, liksom rättvisans och rättfärdighetens principer i allmänna angelägenheter. Lagöverträdelser av alla slag måste utan slapphet bekämpas och alla försök att omstörta den bestående samhällsordningen nedslås.
 7. De senaste årtiondenas sociala utveckling har fört med sig en utvidgning av ämbetsverken och en ökning av statstjänstemännens antal, som är ägnad att inge betänkligheter. Landsbygdsbefolkningen, som alltid bekämpat ämbetsmanna och fogdevälde, måste alltfort kräva, att ämbetsmannainflytandet inom vårt offentliga liv begränsas, att tillskapandet av icke nödvändiga ämbeten och tjänster förhindras samt att skärpt uppmärksamhet ägnas åt kontroll av administrationen och revision av medelsförvaltningen. Största möjliga sparsamhet bör iakttagas med allmänna medel.
 8. Bondeförbundet vill främja en nationell näringspolitik, som tillvaratager det svenska folkets intressen och bereder arbete åt svenska armar. Vi motsätta oss en sådan utveckling av vårt lands näringspolitik, varigenom näringslivet blottställes för utländskt godtycke och vår ekonomiska och politiska självständighet äventyras. Det svenska näringslivet bör i första hand inriktas mot tillgodoseende av de egna behoven med företrädesrätt, för svensk produktion till den egna avsättningsmarknaden.
 9. Bondeförbundet arbetar för en jordbrukspolitik, som bereder jordbrukets och dess binäringars utövare rättvis lön för arbetet, bevarar jorden i den jordbrukande befolkningens hand samt bereder ekonomisk likställighet med andra motsvarande samhällsgrupper och tryggad utkomst åt jordbrukets folk, varvid arrendatorers och mindre jordbrukares levnadsvillkor särskilt beaktas och rimliga lönekrav tillgodoses för jordtorpare samt lant- och skogsarbetare. Vi kräva även en rättvis avvägning av tullarna, som förhindrar att tullbördorna vältras över på landsbygdens folk.
 10. Starka och välordnade ekonomiska föreningar bland jordbrukarna är en nödvändig förutsättning för att många av de genom Bondeförbundets politiska verksamhet uppnådda resultaten skola bli till avsett gagn för jordbruksbefolkningen. Vi vilja därför kraftigt arbeta för allmän anslutning till, enig sammanhållning i och obrottslig solidaritet med jordbrukarnas ekonomiska och fackliga föreningsrörelse.
 11. Bondeförbundet bekämpar storkapitalistisk utsugning, bankväsendets monopolisering liksom andra slag av truster och monopolbildningar, vilka avse att bereda sina utövare oskäliga vinster, onödigt fördyrande av varorna på vägen mellan producenter och konsumenter, så ock fackföreningsväsendets skadliga utväxter. Kreditinrättningar i jordbrukarnas egna händer böra kraftigt stödjas, så att landsbygdens sparkapital bevaras åt det egna kreditbehovet. Näringslivet måste utvecklas mot ökad planmässighet och ändamålsenlighet till gagn för hela folket.
 12. För Sveriges jordbruksfolk, som av sin historia lärt, vilka offer av blod och egendom som krig, utländskt övervåld och förtryck medföra, måste fred och samförstånd mellan folken samt värnandet av vårt lands frihet och oberoende vara en hjärtesak, som efter måttet av våra krafter bör främjas. Även inom vårt eget folk vilja vi verka för fred och förståelse mellan klasserna på grundval av inbördes aktning och respekterande av varandras livsintressen, för övervinnandet av vålds- och hatpropaganda, för samhällsfred och fosterländsk folkgemenskap.

Centerpartiet partiprogram 1933, PDF-fil att skriva ut.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

49 thoughts on “Annie Lööf viker inte en tum: Säkerhetsrisk att ge SD inflytande

 1. Vem fan bryr sig om vad hon tycker och vad ska hon göra om SD kommer i regeringen ??
  😄😄👍👍

 2. Självklart är SD en säkerhetsrisk för centerns politik ihop med vänstern. Får SD makt innebär det att Annie inte får det. Står ju tydligt och klart mellan raderna.

 3. Själv anser jag att Annie Lööf själv är en rejäl säkerhetsrisk. Hennes samröre med vissa globalistiska organisationer är ett bevis på detta.

 4. Den verklighetsfrånvända påläggskalven Annie Lööf är en säkerhets risk för hela Sverige. Titta bara på Afgan-amnestin (där 127 av 11 000 klarade kraven och resten måste försörjas av Skattebetalarna. Lägg där till att många av dem är kriminella och en fara för vanligt folk; tex de som knivat vanligt folk i ex Vetlanda, Mynttorget och Kiruna.)
  Annie bryr sig bara om sin egen karriär och tror nog på fullaste allvar att hon kan bli stadsminister. (Gud förbjude!) Fast det skulle Löven aldrig gå med på.

 5. Varför blir det inte rättegång om förtal mot Annie Löf?
  När Ebba Bush säger att en kriminell är kriminell blir det rättegång om förtal.
  Eller är en del människor mindre värda i vårt vänsterfeministiska uppochnervända samhälle?

 6. Centerns förslag om 30 miljoner invandrare, sänkt ålder för sexdebut, månggifte, överslätande attityd mot pedofiler, samröre med islamister osv i kombination med en maktgalen partiledare, utgör det största hotet mot Sverige.

  • Ja, Annie kastar verkligen sten i glashus! Hon borde se om sitt eget pedofil och islamist-parti istället.

 7. Största säkerhetsrisken är högavlönade politiker som inte vet vilket
  block dom tillhör.
  Vem röstar på Annie Lööf ? Förvirrade människor som borde vara
  Omyndigförklarade..
  Men det är bra när hon själv gräver gropen som hon till slut själv
  Kommer hamna i.
  Mycket oärlig dam Annie Lööf noll förtroende faktiskt.

 8. Vem bryr sig om Annies pladder? Så länge hon inte har förstånd
  att ta avstånd från pedofiler och deras vidriga gärningar!

  Klart att hon är sur på SD och Jimmie Åkesson, hon har ju
  förlorat samtliga debatter mot honom och det svider säkert
  men hon blir direkt patetisk när hon försöker att klistra någon
  slags historia om ett parti som kom till långt efter kriget, samtidigt
  som hon inte lotsas om Bondeförbundets smutsiga historia med
  behandlingen av dem som fötts med defekter, samt deras
  samarbete med Nazzarna!

 9. Bondeförbundaren (numera centerpartiet) och riksdagsman Otto Wallén som i en debatt 1939 förklarade att han var stolt antisemit,

  • Per Olof ”PO” Sundman, var riksdagsledamot för centern 1969-1979. Tiden1938–1943 (tills det började gå dåligt för Hitler) var han aktiv i olika nazistiska organisationer. I hans författarskap fanns förakt för vissa människor och en auktoritetstro som kan knytas ”till fascistisk och nazistisk ideologi”, heter det exempelvis i Svenskt biografiskt lexikon. Han blev sedan medlem i Svenska Akademin och kom att tillhöra etablissemanget och sådana personer är fridlysta.

 10. Men nog är hon en värdig representant för Abzurdistans politiker,på vänsterkanten ! En vuxen,med en 5-åring förstånd.
  Som därtill påminner om förskolans sandlåda:
  ”Vill du inte som jag,får du inte vara med oss och leka”

 11. Mest konstiga är att svenskar är otroligt trogna sina partier. Helt otroligt att så många äldre svenskar är Centerpartister. Tycker många döda Centerpartister borde rotera i sina gravar som jordfräsar av det som sker med deras gamla parti. Men det kallas väl utveckling. Och i utveckling anpassar man sig eller byter parti. Där är svensken helt dum i huvet en gång sosse alltid sosse även fast politikerna skickar dig i döden. Ingen som helst instinkt för det som är rätt för dig. Så plikttrogen får man bara inte vara. För då måste vi öppna dom gamla mentalsjukhusen.
  För man skiljer väl sig när partnern vänsterprasslar elle gör man inte det heller.

  • Många, både äldre, yngre och medelålders vane-röstar Förmodligen, utan att ha närmare koll på vad partierna driver för politik numera.

   Många verkar ha fastnat i förgångna tider eller röstar som sina föräldrar och vill så gärna tro att partierna står för det de VILL att de ska stå för, men de kollar inte om deras favoritparti HANDLAR i enlighet med vad de säger att de står för.

  • Min 50-åriga kollega är C.
   Han kallar sig Super-Liberal.
   Hans fru är lärarinna.
   De bor i Gävle.

   Han funderar dock på att rösta L, som han kallar för Folkpartiet, i nästa val.

   • Bättre en C men du får jobba på så han röstar SD i stället frun med

 12. ahh med tanke på ditt Nick här har vi förklaringen kliv ner från din bergstopp och kom in i verkligheten

  Pegasoshästar beskrivs i grekisk mytologi som skygga, flygande djur som lever ensamma på ensliga bergstoppar

  • Tycker att Jeander beskriver henne förträffligt med
   att hon vet inte om hon ska va till vänster eller höger?
   Hon babblade om att käka upp sin högersko, men istället
   tycks hon ha käkat upp den vänstra?

 13. Måste fråga ? har du glömt tagit din medecin? Det här med stöveltramp och gas brukar Morgan Johansson köra med Så du kanske är han? Det är så uttjatat så man orkar inte ens lyssna på det.
  En normalbegåvad Människa ser väl vad som händer i samhället Ett parti har med en dåres envishet påpekat detta i 30 år

  Dom partier som äntligen törs kliva ur sandlådan får ökade siffror läste att L, ökar men Låt Annie och Stefan fortsätta dom måste ju vara totalt verklighets frånvända

  Och som sagt prata illa om en konkurrent fungerar aldrig

 14. Fler och fler centerpartister med hög position inom partiet har lämnat sina uppdrag eftersom de ser en sjunkande skuta som riskerar att gå under i Annie Lööfs regi. Det är inte osannolikt att partiet hamnar under 4 % i valet 2022 om Annie Lööf sitter kvar vid rodret.

  • Måste säga att hon börjar bli riktigt bra valarbetare åt SD snudd på så hon passerar Märta Stenevi

   • Damerna får väl tävla ikapp! Sig själva troligen ovetande om vad för slags tävling de deltar i.

 15. Nej, lilla fru Lööf. Det är inte förbjudet att vara kriminell i Sverige. Det är straffbart att begå kriminella handlingar. Om det hade varit förbjudet att vara kriminell skulle du och många riksdagsledamöter med dig sitta inne på livstid.

 16. detta är jätte bra. undrar hur centern väljare upplever det faktum att det pari man röstat på är ett socialistiskt parti.
  ett parti som enbart finns för att bevara pedofil i från Geijer affären . detta är alltså en riktigt nyttig turbulense melan centren och Libetalerna

 17. Den där ”tjänstemannen” på Riksdagskansliet som var en ”säkerhetsrisk ” gick han omkring beväpnad med en kpist ? Eller sa han kanske obehagliga sanningar till Fru Lööv ? Bad han kanske henne rent av att äta upp en sko ? Dramatiska utspel är hon i alla fall duktig på att göra…

  • Säkerheten och säkertrisk på regeringskansliet kan man ju fundera på när ett antal glock pistoler bara kan försvinna och åklagare lägger ner fallet istället jagar man karl hedin och andra jägare sopa rent framför egen trapp först

 18. Var ligger hennes intresse för svenska folkets bästa?
  Hon springer på hemliga möten med både Trilaterala kommissionen och Bilderberggruppen….

 19. Det är NU det är en säkerhetsrisk. Är hon helt avstängd från nyheter? Lever hon helt isolerad?
  Eller vill hon samla Godhetspoäng? Eller ”nya” väljare likt Löfven? Därmed offra Sverige?

 20. SD säkerhetsrisk!!. Tvärtom (som vanligt)
  SD är ju enda partiet som värnar för
  Sverige. Arma land.

 21. Undrar om hon har grillat färdigt sin sko så den är ätbar.
  Sitter man i knät på lögnaren Stefan så måste man ju härma.
  Skrikpipan går upp i falsett om hon inte får stå i centrum.
  Jag tycker hon skall gå till en talpedagog först så hon kan uttala svenska ord riktigt innan hon öppnar truten.
  En liten sida som hon bör studera.
  https://sas.vgregion.se/avdelningar-och-mottagningar2/logoped/blom/uttalstraning/om-att-lara-sig-r-ljudet/

 22. Annie Lööf blir inte en säkerhetsrisk hon är redan en katastrof för nationen Sverige.
  Oavsett om SD är en säkerhetsrisk eller inte så är det hoppet vi har att sätta vår tillit till för att rätta till all dåraktigt som Annie Lööf & Co har ställt till med.

 23. Bra det är rätt väg för Centern fortsätt med detta och lyckan blir gjord för oss andra då ni hamnar under 4% spärren !

 24. Det är en barn risk, att låta Centerpartiet överleva en enda dag till.

  Avskyvärda människor ! 😡

 25. Den största säkerhets risken Är Annie Lööf Med hennes ansvarslösa invandrings politik är vi om 45 år i minoritet
  Vi måste börja sända hem folk och skicka ur annie Lööf ur landet samtidigt

Kommentera