Annie Lööf är tyst

INRIKES. Centerpartiets ledare Annie Lööf gillar inte Sverigedemokrater men när jag tittar på hennes Twitter finns inte ett ord om Fredrick Federleys paus från politiken och hans f.d. sambos eskapader.

– Pettersson undrar hur mycket Annie och Fredrick visste innan det kom ut i media? Grov våldtäkt av barn, 6 och 9 år, vid 22 tillfällen borde ha pratats en hel del om. Men som vanligt är det viktigare vem som gör vad än vad som görs.

Centerpartiet hette tidigare Bondeförbundet och det är det parti jämte socialdemokraterna som har den värsta rasbiologiska bakgrunden. Centerpartiets nuvarande ledare Annie Lööf vill inte prata eller förhandla med Sverigedemokraterna på grunda av SD:s bakgrund och SD bildades 1988. 

Läs och bilda er en egen uppfattning.

Bondeförbundets grundprogram antaget vid 1933 års förbundsstämma.

 1. Bondeförbundet, landsbygdens folkparti, är en sammanslutning av Sveriges landsbygdsbefolkning i ett eget parti och ser som sin främsta uppgift att kämpa för landsbygdens rätt och likställighet vid avgörandet av vårt lands sociala, politiska och ekonomiska livsfrågor. Tillvaratagandet av landsbygdsfolkets rätt är en viktig fosterländsk uppgift.
 2. Under århundraden ha Sveriges bönder bevarat tron på kristendomen som en rik källa till andligt liv. Då kristendomen är den säkraste grundvalen för en redbar och allmängagnelig livsföring, måste kristen tro och livsåskådning främjas och bevaras som grundval för svensk folkuppfostran. Det religiösa livet bör beredas möjlighet att utveckla sig fritt och ostört av kristendomsfientliga inflytelser. Undervisningsväsendets ändamålsenliga och praktiska utveckling bör främjas och dess karaktär av en hela folkets uppgift betonas. Landsbygdsungdomens bildningssträvanden och möjlighet att till rimliga kostnader erhålla tillgång till behövlig praktisk och teoretisk undervisning bör underlättas.
 3. För bondeklassen måste som en naturlig uppgift framstå bevarandet av de svenska hemmen, hävdandet av familjebandens värde för individerna och samhället, liksom av de värden som ett verkligt hem har att ge åt familjemedlemmarna och särskilt åt det uppväxande släktet. Härmed sammanhängande sociala och ekonomiska problem böra uppmärksammas i syfte att underlätta familjebildningen och bereda ökade möjligheter för de unga att vid någorlunda tidig ålder bilda hem. De sedligt och moraliskt nedbrytande krafter, som verka i riktning att upplösa familjebanden, måste bekämpas.
 4. Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling. Ett energiskt arbete måste bedrivas för folkhälsans höjande och vårt folk skyddas mot degenererande inflytelser. Folkfienden alkoholens fördärvliga verkningar måste genom upplysning, lagstiftning och på annat sätt effektivt bekämpas. Målet allmän folknykterhet, får aldrig lämnas ur sikte.
 5. Ingen del av Sveriges folk är som bondeklassen förbunden med Sveriges historia och svensk statstradition. Bondebefolkningens bevarande och stärkande utgör förutsättningen för fyllandet av dess fäderneärvda uppgift i statslivet och en grundval för svensk nationell utveckling. Landsbygdsfolkets betydelse som källa till svensk folkförnyelse framstår med ökat värde, ju mera industrialismen och stadskulturen tär på folkkraften. Det gällande valsystemet bör utvecklas så att bättre möjligheter beredas landsbygdens folk att göra sig gällande i konkurrensen med städernas och de stora industrisamhällenas väljare och en mera rättvis -representation erhålles med hänsyn tagen till befolkningsgruppernas storlek.
 6. Liksom Sveriges bönder från urminnes tid haft en rättsvardande uppgift av grundläggande betydelse, så utgöra de alltjämt det säkraste värnet för vår gamla svenska rätt och lag mot nedrivande läror, liksom mot orosstiftare och våldsmän. Det folkliga inflytandet inom rättsskipningen bör bevaras och stärkas, tro och heder hävdas som grundpelare för svensk rättskultur, liksom rättvisans och rättfärdighetens principer i allmänna angelägenheter. Lagöverträdelser av alla slag måste utan slapphet bekämpas och alla försök att omstörta den bestående samhällsordningen nedslås.
 7. De senaste årtiondenas sociala utveckling har fört med sig en utvidgning av ämbetsverken och en ökning av statstjänstemännens antal, som är ägnad att inge betänkligheter. Landsbygdsbefolkningen, som alltid bekämpat ämbetsmanna och fogdevälde, måste alltfort kräva, att ämbetsmannainflytandet inom vårt offentliga liv begränsas, att tillskapandet av icke nödvändiga ämbeten och tjänster förhindras samt att skärpt uppmärksamhet ägnas åt kontroll av administrationen och revision av medelsförvaltningen. Största möjliga sparsamhet bör iakttagas med allmänna medel.
 8. Bondeförbundet vill främja en nationell näringspolitik, som tillvaratager det svenska folkets intressen och bereder arbete åt svenska armar. Vi motsätta oss en sådan utveckling av vårt lands näringspolitik, varigenom näringslivet blottställes för utländskt godtycke och vår ekonomiska och politiska självständighet äventyras. Det svenska näringslivet bör i första hand inriktas mot tillgodoseende av de egna behoven med företrädesrätt, för svensk produktion till den egna avsättningsmarknaden.
 9. Bondeförbundet arbetar för en jordbrukspolitik, som bereder jordbrukets och dess binäringars utövare rättvis lön för arbetet, bevarar jorden i den jordbrukande befolkningens hand samt bereder ekonomisk likställighet med andra motsvarande samhällsgrupper och tryggad utkomst åt jordbrukets folk, varvid arrendatorers och mindre jordbrukares levnadsvillkor särskilt beaktas och rimliga lönekrav tillgodoses för jordtorpare samt lant- och skogsarbetare. Vi kräva även en rättvis avvägning av tullarna, som förhindrar att tullbördorna vältras över på landsbygdens folk.
 10. Starka och välordnade ekonomiska föreningar bland jordbrukarna är en nödvändig förutsättning för att många av de genom Bondeförbundets politiska verksamhet uppnådda resultaten skola bli till avsett gagn för jordbruksbefolkningen. Vi vilja därför kraftigt arbeta för allmän anslutning till, enig sammanhållning i och obrottslig solidaritet med jordbrukarnas ekonomiska och fackliga föreningsrörelse.
 11. Bondeförbundet bekämpar storkapitalistisk utsugning, bankväsendets monopolisering liksom andra slag av truster och monopolbildningar, vilka avse att bereda sina utövare oskäliga vinster, onödigt fördyrande av varorna på vägen mellan producenter och konsumenter, så ock fackföreningsväsendets skadliga utväxter. Kreditinrättningar i jordbrukarnas egna händer böra kraftigt stödjas, så att landsbygdens sparkapital bevaras åt det egna kreditbehovet. Näringslivet måste utvecklas mot ökad planmässighet och ändamålsenlighet till gagn för hela folket.
 12. För Sveriges jordbruksfolk, som av sin historia lärt, vilka offer av blod och egendom som krig, utländskt övervåld och förtryck medföra, måste fred och samförstånd mellan folken samt värnandet av vårt lands frihet och oberoende vara en hjärtesak, som efter måttet av våra krafter bör främjas. Även inom vårt eget folk vilja vi verka för fred och förståelse mellan klasserna på grundval av inbördes aktning och respekterande av varandras livsintressen, för övervinnandet av vålds- och hatpropaganda, för samhällsfred och fosterländsk folkgemenskap.

Centerpartiet partiprogram 1933, PDF-fil att skriva ut.

Steget Efter

-Pettersson säger läs och bilda er en egen uppfattning om Centerpartiet förr och jämför med dagens Stureplanscenter

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

20 thoughts on “Annie Lööf är tyst

 1. Ingen av Sveriges befolkning borde sakna insyn i vilka
  som är fega krakar i politiken, förutom nämnda Annie Lööf
  så är resten av sjuklöverns annars högljudda gaphalsar
  tysta som möss, och med den sorgliga media vi dras med
  så blir det tyst!

 2. Att bli våldtagen som barn förföljer ens hela liv… I mitt eget fall har det lett till ett självdestruktivt beteende varje gång jag lyckats få det bra i livet. För varför skulle jag ha det bra medans andra utsätts och mår dåligt? Nä… det finns bara ett straff = kastrering medelst slö kniv…

 3. Det är inte bara Annie Lööf som är märkbart tyst. Vad har media berättat om orsaken bakom Federleys paus? Nada!
  Tänk vilka ingående reportage media gjort om Peter Lundgren och hans tafsande. Så viss spelar partitillhörigheten roll.

 4. Gamla Bondeförbundets stadgar verkar vara nåt landet skulle behöva idag. men nuvarande C är ett parti för allsköns pervo människor. Vad gäller övrigt, så ska man slå mens järnet är varmt, att påminna om händelser efter en tid, är lönlöst. Det händer för mycket i nutid, att saker och ting glöms bort rätt så fort. Federley är en suspekt figur, likaledes den C figuren i Uppsala som åtalats, Oscar Åsberg, samma böjelser för pedoverksamhet. Centern kännetecken nu för tiden.

 5. Annie Lööf är en jävla idiot men det här är inget bra läge att peka finger åt någon.
  Ingen vet hur mycket nån visste eller vad som försiggick avslöjandet.

  Låt inte oss sverigevänner sjunka till samma låga nivå som våra fiender, bara släpp det.

  • Svårt att släppa när barn blir våldtagna av sinnessjuka människor, som ska vara sååå goda och sägs vilja alla såå gott.

   Äckliga jävla skitstövlar som våldtar barn, och de som vill blunda för detta.

   DEN SOM INGET SÄGER, ÄR TYST DELAKTIG I DETTA AVSKYVÄRDA BROTT !!! 😡

   Finns inte straff nog !

   Vill du att dessa avskyvärda människor ska ta hand om dina barn / barnbarn på dagis !? 🤬

   FY FAN !

  • Klart hon inte var.
   Hon är ju en ärolös förljugen socialist.
   Kunde lika gärna vara socialdemokrat eländet till kvinna.

   Tvi vale.

   Visst, inte vackert av Paolo kanske men just att snöa in och hugga vilt på en motståndare som ligger är så likt vänstern för det är det Centern är, en islamistinfiltrerad vänsterorganisation med socialismen som förtecken, önskar alla gamla röstare kunde fatta det.

 6. Självklart. Federly är ju centerpartist, homosexuell och sist men inte minst har han ju rätt värdegrund. Det ursäktar ju allt. Han tyckte väl inte att det var så allvarligt så han reagerade inte förrän det blev offentligt….. och nu vill han att vi ska tycka synd om honom. Media ställer aldrig frågor till likatänkande.

 7. För Centerpartiet och Annie Lööf handlar allt nu om skademinimering, vi får hoppas att Federleys tid vid köttgrytorna är slut nu. För övrigt tycker jag att pedofiler och barnvåldtäktsbrottslingar skall hängas upp i genitalierna med rep och firas ryckvis under lång tid.

  • Pinsamt kan vara jobbigt…men att förstöra små barn liv för all framtid, finns inte straff nog för.

   Som sagts:
   DEN SOM INGET SÄGER, ÄR TYST DELAKTIG I DETTA AVSKYVÄRDA BROTT !!! 😡

   Så kommer Rödskrikan fortfarande vara tyst och lossas som allt är bra och inget hänt !?
   FY FAN för dessa vedervärdiga människor !

 8. Man kanske skulle ställa frågan om alla människors lika värde är Fredriks fd? pojkvän/sambo pedofil lika mycket värd enligt Annies Värdegrund som moder Theresas om hon levt Hoppas detta sänke C under 4 procent och då lovar jag att jag nog kommer ha 0,4 i promille i seger rus

 9. Beklagansvärt att hon fått barn. Vad ska de barnet få för värdegrund med en så falsk mor.

 10. Hon har ett rymligt samvete när det gäller hennes adepter. Pedofiler och shariaivrare går bra att umgås med, så länge inte media vet.

  Det är tydligt att dagens broilers efterapat sossarna och vänsterns ointresse för medborgarnas åsikter. Den rasism som visas mot dem som de inte gillar rimmar illa med värdegrunden. Den som handlar om ALLAS lika värde.

Kommentera