Annie Lööf om vita män…

INRIKES. Centerpartiets ledare Annie Lööf twittrar nedsättande om lågutbildade vita män, det är härligt med politiker som dömer utifrån hudfärg. 

-Pettersson minns en tid när lågutbildade, vita män utgjorde basen i centerpartiet nu fjantar centern runt på Stureplan och uppmuntrar till import av outbildade mörka män.

Nåväl, med centerns bruna historia borde Annie vara försiktig…

 

INRIKES. Centerpartiet hette tidigare Bondeförbundet och det är det parti jämte socialdemokraterna som har den värsta rasbiologiska bakgrunden. Centerpartiets nuvarande ledare Annie Lööf vill inte prata eller förhandla med Sverigedemokraterna på grunda av SD:s bakgrund och SD bildades 1988. 

Läs och bilda er en egen uppfattning.

Bondeförbundets grundprogram

Antaget vid 1933 års förbundsstämma.
 1. Bondeförbundet, landsbygdens folkparti, är en sammanslutning av Sveriges landsbygdsbefolkning i ett eget parti och ser som sin främsta uppgift att kämpa för landsbygdens rätt och likställighet vid avgörandet av vårt lands sociala, politiska och ekonomiska livsfrågor. Tillvaratagandet av landsbygdsfolkets rätt är en viktig fosterländsk uppgift.
 2. Under århundraden ha Sveriges bönder bevarat tron på kristendomen som en rik källa till andligt liv. Då kristendomen är den säkraste grundvalen för en redbar och allmängagnelig livsföring, måste kristen tro och livsåskådning främjas och bevaras som grundval för svensk folkuppfostran. Det religiösa livet bör beredas möjlighet att utveckla sig fritt och ostört av kristendomsfientliga inflytelser. Undervisningsväsendets ändamålsenliga och praktiska utveckling bör främjas och dess karaktär av en hela folkets uppgift betonas. Landsbygdsungdomens bildningssträvanden och möjlighet att till rimliga kostnader erhålla tillgång till behövlig praktisk och teoretisk undervisning bör underlättas.
 3. För bondeklassen måste som en naturlig uppgift framstå bevarandet av de svenska hemmen, hävdandet av familjebandens värde för individerna och samhället, liksom av de värden som ett verkligt hem har att ge åt familjemedlemmarna och särskilt åt det uppväxande släktet. Härmed sammanhängande sociala och ekonomiska problem böra uppmärksammas i syfte att underlätta familjebildningen och bereda ökade möjligheter för de unga att vid någorlunda tidig ålder bilda hem. De sedligt och moraliskt nedbrytande krafter, som verka i riktning att upplösa familjebanden, måste bekämpas.
 4. Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling. Ett energiskt arbete måste bedrivas för folkhälsans höjande och vårt folk skyddas mot degenererande inflytelser. Folkfienden alkoholens fördärvliga verkningar måste genom upplysning, lagstiftning och på annat sätt effektivt bekämpas. Målet allmän folknykterhet, får aldrig lämnas ur sikte.
 5. Ingen del av Sveriges folk är som bondeklassen förbunden med Sveriges historia och svensk statstradition. Bondebefolkningens bevarande och stärkande utgör förutsättningen för fyllandet av dess fäderneärvda uppgift i statslivet och en grundval för svensk nationell utveckling. Landsbygdsfolkets betydelse som källa till svensk folkförnyelse framstår med ökat värde, ju mera industrialismen och stadskulturen tär på folkkraften. Det gällande valsystemet bör utvecklas så att bättre möjligheter beredas landsbygdens folk att göra sig gällande i konkurrensen med städernas och de stora industrisamhällenas väljare och en mera rättvis -representation erhålles med hänsyn tagen till befolkningsgruppernas storlek.
 6. Liksom Sveriges bönder från urminnes tid haft en rättsvardande uppgift av grundläggande betydelse, så utgöra de alltjämt det säkraste värnet för vår gamla svenska rätt och lag mot nedrivande läror, liksom mot orosstiftare och våldsmän. Det folkliga inflytandet inom rättsskipningen bör bevaras och stärkas, tro och heder hävdas som grundpelare för svensk rättskultur, liksom rättvisans och rättfärdighetens principer i allmänna angelägenheter. Lagöverträdelser av alla slag måste utan slapphet bekämpas och alla försök att omstörta den bestående samhällsordningen nedslås.
 7. De senaste årtiondenas sociala utveckling har fört med sig en utvidgning av ämbetsverken och en ökning av statstjänstemännens antal, som är ägnad att inge betänkligheter. Landsbygdsbefolkningen, som alltid bekämpat ämbetsmanna och fogdevälde, måste alltfort kräva, att ämbetsmannainflytandet inom vårt offentliga liv begränsas, att tillskapandet av icke nödvändiga ämbeten och tjänster förhindras samt att skärpt uppmärksamhet ägnas åt kontroll av administrationen och revision av medelsförvaltningen. Största möjliga sparsamhet bör iakttagas med allmänna medel.
 8. Bondeförbundet vill främja en nationell näringspolitik, som tillvaratager det svenska folkets intressen och bereder arbete åt svenska armar. Vi motsätta oss en sådan utveckling av vårt lands näringspolitik, varigenom näringslivet blottställes för utländskt godtycke och vår ekonomiska och politiska självständighet äventyras. Det svenska näringslivet bör i första hand inriktas mot tillgodoseende av de egna behoven med företrädesrätt, för svensk produktion till den egna avsättningsmarknaden.
 9. Bondeförbundet arbetar för en jordbrukspolitik, som bereder jordbrukets och dess binäringars utövare rättvis lön för arbetet, bevarar jorden i den jordbrukande befolkningens hand samt bereder ekonomisk likställighet med andra motsvarande samhällsgrupper och tryggad utkomst åt jordbrukets folk, varvid arrendatorers och mindre jordbrukares levnadsvillkor särskilt beaktas och rimliga lönekrav tillgodoses för jordtorpare samt lant- och skogsarbetare. Vi kräva även en rättvis avvägning av tullarna, som förhindrar att tullbördorna vältras över på landsbygdens folk.
 10. Starka och välordnade ekonomiska föreningar bland jordbrukarna är en nödvändig förutsättning för att många av de genom Bondeförbundets politiska verksamhet uppnådda resultaten skola bli till avsett gagn för jordbruksbefolkningen. Vi vilja därför kraftigt arbeta för allmän anslutning till, enig sammanhållning i och obrottslig solidaritet med jordbrukarnas ekonomiska och fackliga föreningsrörelse.
 11. Bondeförbundet bekämpar storkapitalistisk utsugning, bankväsendets monopolisering liksom andra slag av truster och monopolbildningar, vilka avse att bereda sina utövare oskäliga vinster, onödigt fördyrande av varorna på vägen mellan producenter och konsumenter, så ock fackföreningsväsendets skadliga utväxter. Kreditinrättningar i jordbrukarnas egna händer böra kraftigt stödjas, så att landsbygdens sparkapital bevaras åt det egna kreditbehovet. Näringslivet måste utvecklas mot ökad planmässighet och ändamålsenlighet till gagn för hela folket.
 12. För Sveriges jordbruksfolk, som av sin historia lärt, vilka offer av blod och egendom som krig, utländskt övervåld och förtryck medföra, måste fred och samförstånd mellan folken samt värnandet av vårt lands frihet och oberoende vara en hjärtesak, som efter måttet av våra krafter bör främjas. Även inom vårt eget folk vilja vi verka för fred och förståelse mellan klasserna på grundval av inbördes aktning och respekterande av varandras livsintressen, för övervinnandet av vålds- och hatpropaganda, för samhällsfred och fosterländsk folkgemenskap.

Centerpartiet partiprogram 1933, PDF-fil att skriva ut.

-Pettersson säger läs och bilda er en egen uppfattning om Centerpartiet förr och jämför med dagens Stureplanscenter…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

 

15 thoughts on “Annie Lööf om vita män…

 1. En liten oanständig historia:
  Annie och hennes man ska till och vänslas (hemska tanke)
  Mannen : Ska vi leka Earth Hour och köra med lampan släckt ?
  Annie: Javisst älskling jättebra att tänka på miljön i denna stund!
  Mannen javisst och så spar jag en dubbeldos Viagra ochså!

 2. Lööfhennet har tydligen missat att det inte finns några raser 🙂
  Förresten så är de vita egentligen albinonegrer enligt vissa websajter som påstår det 🙂

 3. Annie Lööf borde hoppa till Feministiskt Initiativ där hon verkar passa in i deras värdegrund och mediala förmåga. Jag tycker faktiskt synd om dem i partiet som fortfarande är riktiga bondeförbundare eller låt gå för namnet centerpartister.

 4. Rödhårig kvinna som ”twittrar” under bokstavskombination C, strör ut mycket som är motsägelsefullt.

 5. Synd om fru Lööf. Hon ”störs” av kommentarer!

  Vi andra får vårt land och vår livskvalité förstörd av henne!

 6. Partiledardebatten som var igår tog JÅ replik på Annie Lööf och tog upp om detta.

  Jimmie Åkesson: ”Annie Lööfs klassförakt”

  • Stenbock som aldrig tittar på Abzurdsk TV inser efter detta klippet, att jag inte missat något.
   Det positiva med de fyra minuterna var,att Rödspättan på nytt väckte upp minnet från mina första år,och den Söndagsskolefröken som mässade likartat ! Dock inte med Smålandsdialekt. 😉
   ”Till flydda tider återgår min tanke än så gärna”…,

 7. http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2019/05/landshut59.jpg
  I dessa g r ö n a tider då folk rådes att välja tåg,före andra färdmedel,finns all anledning att samtidigt varna för de faror,som väntar under färden.
  Bland alla de niggrar som kommit till vår hjälp i Europa,finns även en del s.k. ”våldsbenägna” enl. Abzurdskt PK-uttryck.
  Mannen på bilden ovan hittade jag i PI,och hör hemma i Bayern.
  Niggern som åkte på falsk biljett blev rasande,när han avslöjades.
  Gick bärsärkagång mot fem poliser och tågpersonal som så skadades så svårt,att några fick uppsöka lasarettet.
  Antingen har vi för klena poliser,eller får sådana vildar sändas omgående i retur,anser Stenbock.

 8. Hon är ett lysande exempel på att det inte är alla som blir klokare fast dom säger sig ha studerat,? Tycker Annie ska vara tacksam mot dom vita män som drar runt landet, trots att vi har idioter som styr, för skulle vi leva av dom som Annie och hennes anhang importerat i mängder så hade landet gjort brak konkurs för länge sedan.?

  Men det är påfallande ofta som en del av dem som säger sig ha hög utbildning fäller nedlåtande kommentarer om andra, Journalister
  är ju prakt exempel på det,, och politiker förstås.!
  Det är också dessa som kör fina ord som allas” lika värde”o.s.v.

  Vem tror på sådana typer? Inte jag i alla fall!

Kommentera