Islams spridning i Sverige


INSÄNDARE. Öppet brev till folket och den svenska regeringen;

Jag har länge tänkt skriva men utan att det blivit av. Men den svenska regeringens skamlösa inställning till demokrati och alla människors lika värdighet har föranlett detta beslut. Samtidigt så tillåter regeringen islam att breda ut sig i vårt land, med påståendet att man respekterar vår religionsfrihet, genom att tillåta muslimska böneutrop. Detta på samma gång som regeringen säger sig ha en uttalad inställning till att försvara feminismen. Detta fick mig att ta till tangenterna. Jag kunde inte få det att gå ihop?

Religionsfrihet, demokrati och allas lika värdighet (inte ”värde”!)
Som de flesta vet får vi ständigt höra att islams närvaro i vårt land försvaras med att vi har religionsfrihet. Det borde därför vara väl känt hos alla i både riksdag och regering, att religionsfriheten är till för att skydda enskilda individers rätt att hysa en personlig livsåskådning samt att fritt få organisera sig i enlighet med denna åskådning. Denna frihet råder däremot inte inom islam! Samtidigt uttalas inom islam ett kraftigt motstånd mot allt som heter demokrati och jämlikhet.

Religionsfrihet kräver tolerans och respekt för människors rätt att utöva sin religion i personlig avskildhet (se Bibeln 2000 Matt 6:6, 7). Även rätten att ge varje individ möjlighet att få lämna en religion eller att konvertera till något annat. Religionsfrihetens ändamål är att värna om vår frihet och rätt. Därför får denna (religions-)frihet inte användas som ett skydd för organiserad kriminalitet, terror, förtryck, dödshot, påtvingad underkastelse, våldshandlingar och i övrigt brott mot de mänskliga rättigheterna. Det är uppenbart, att denna frihet missbrukas av islam inte bara här i Sverige utan överallt i världen där islam slagit ned sina rötter!

Islam har gång på gång visat sig, genom de senaste fjorton århundradena, inte vara förenlig med den religionsfrihet eller de demokratiska principer som vi i Sverige så högt respekterar. Friheten innefattar rätten att personligen vara fri från religionstillhörighet, medan islam påbjuder förföljelse och dödsstraff för den som väljer att lämna, konvertera, ifrågasätta eller hysa kritiska åsikter om islam och dess heliga skrifter. Att t ex ifrågasätta profeten Muhammeds handlingar under 600-talet är direkt förenligt med en ”Fatwa”, en utfärdad dödsdom mot ”brottslingen”. Detta regleras i den islamiska lagen – sharia – som är en 1 400-årig primitiv och rigid lag som infördes i ett samhälle av stam- och klankultur, där man förbjudit att ändra eller ifrågasätta någonting, eftersom lagen påstås vara instiftad av gud – av Allah. Denna lag gäller fullt ut även idag på 2000-talet!

Dödsstraff och total underkastelse utgör därför en av grunderna inom islamsk ideologi. Utan dessa straff skulle islam troligen ha fallit samman. Genom alla hot om fördömanden och utlovandet av alla helvetens kval tvingas man av rädsla stanna kvar inom islam. Sverige däremot är efter 1910 motståndare till dödsstraff men har av dagens okunnighet och naivitet, och inte minst i skydd av respekten för vår religionsfrihet, ändå tillåtit invandring av en kravfull ideologi som omfattar dödsstraff för personer som beslutat att inte vilja tillhöra någon tro eller övertygelse. Det är något vi i ett demokratiskt land som Sverige aldrig kunde drömma om skulle återinföras genom beslutet om mångkultur! Men nu har vi fått det genom invandringen av islam! Hur går detta ihop med svensk demokrati och respekten för FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna?

Feminismen
Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet har gjort det mycket känt i omvärlden för att vara feministisk, t ex har landets statsminister sagt att som en kritik mot islamsk kultur: ”här i Sverige tar vi varandra i hand när vi hälsar”, och att Sverige mer än något annat land försvarar kvinnors rättigheter och jämlikhet mellan man och kvinna. Men bland många av de företeelser inom islam som vi pga. invandringen tagit hit, så kan dessa leda till grym bestraffning särskilt mot kvinnan! Som t ex att;

 • Kvinnor påstås vara orena (sura 4:43, 5:6),
 • Kvinnor straffas med isolering och prygel om de är olydiga mot sin man (sura 4:34).
 • Kvinnan är som mannens åker som han får utnyttja efter eget behag – (sura 2:223).
 • Kvinnor ärver bara hälften mot vad männen ärver – (sura 4:11 – 12).
 • Förbud att ta som hustrur kvinnor som dyrkar avgudar förrän de blivit troende. / … / och gift inte bort era döttrar med män som dyrkar avgudar förrän de blivit troende – (sura 2:221).
 • En kvinna som våldtagits måste ha fyra oberoende (manliga) vittnen för att kunna bevisa att hon med våld blivit sexuellt utnyttjad, annars döms hon till döden (sura 4:15).
 • Sexuella förbindelser utanför äktenskapet straffas med döden – för båda inblandade (sura 4:16)
 • Mannen har rätt att ha fyra hustrur (sura 4:3)
 • Icke muslimska kvinnor och sådana som inte har täckande klädedress ses som lovliga sexobjekt. [I Sverige betraktas dessa som horor] (sura 4:3, 4:24).
 • Kvinnor måste ha en manlig företrädare som beslutar i alla viktiga frågor, t.o.m. i för henne helt personliga frågor.
 • Det är förbjudet att välja judar, kristna och icke muslimer till bundsförvanter eller vänner. (sura 5:51).

Detta är bara axplock och torde i den övriga världen sakna jämförelser vad gäller hot mot kvinnlig jämställdhet och kraven som reses i en feministisk stat. Men islam omfattar också ren antisemitism. Därför kom Adolf Hitler och stormuftin Amin al-Husseini i Jerusalem bra överens redan under WWII. Exempel på denna antisemitism ser vi så gott som dagligen i Sverige, särskilt i Malmö med stor invandring från muslimska länder.

Islams utbredning
Jag vill bara belysa, att allt detta som här förklarats är allmänt vedertaget inom islam. Därför finns det fog att fråga; hur går detta ihop med den svenska feminismen? Ett intolerant, våldsbenäget och dominant samhällssystem som islam visat sig vara, låter nu regeringen Löfven okritiskt spridas i Sverige!

I ett västerländskt perspektiv framstår islam som:

 • En auktoritär politisk ideologi!
 • Islam är oförenlig med kristen eller någon annan trosinriktning.
 • Islam är omöjlig och totalt ovillig att låta sig integreras i vår västerländska och kristna kultur!
 • Islam är motståndare till allt vad mänskliga rättigheter och demokrati heter!
 • Islam är en dominant, våldsbenägen, fysiskt straffande och hämnande politisk rörelse – förklädd till religion!

Som ett ytterligare bevis på detta kan vi titta på ”Kairodeklarationen”. Den instiftades år 1990. Denna deklaration är en av muslimerna påstådd anpassning till FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. Man ansåg nämligen bland ledande imamer att denna allmänna förklaring stod i motsats till islamsk lag – sharia. Denna lag fungerar nämligen genomgripande inom islam som det i denna muslimska deklaration uttalas; ”att det endast är tillåtet att följa de i demokratisk ordning stiftade lagar – så länge de inte bryter mot sharia! Den politiska ideologin inom islam kommer här i klar konflikt med liberal västerländsk demokrati och kultur, så även i Sverige – sharia gäller över alla andra världsligt stiftade lagar, säger man och skall kontrollera människornas liv in i minsta liten detalj.

Av de 25 artiklarna i Kairodeklarationen har man ansträngt sig för att efterlikna FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Men man avslutar med att i artikel 24 klargöra:

 • Alla rättigheter och friheter fastställda i denna deklaration är underkastade den islamiska lagen sharia.

I artikel 25 står också förtydligat att:

 • Den islamiska sharia är den enda källan för klarläggande av samtliga artiklar i denna deklaration.

Alltså – om det finns någon artikel inom Kairodeklarationen som anses bryta mot sharia, ogiltigförklaras denna artikel! Man följer helt enkelt tillämpningen av abrogation (upphävande enligt sura 2:106) som tillämpades av Muhammed i början av 600-talet. Det visade sig att en tidigare av ängeln Gabriel uppenbarad sura, för Muhammed inte verkade stämma med något han senare påstod sig ha fått i uppenbarelse (och detta påstående försvaras som så ofta med att, Allah skulle vara ”allvetande och allseende”, ”Gud har allt i sin makt”!) Om så vore fallet varför kunde inte den ”allvetande och allseende Allah” förutsett detta från början, och inte ”uppenbarat” något Muhammed senare tvingades upphäva – därför det inte passade profeten i den rådande situationen just då?

Mot den svenska religionsfrihet
Det kan knappast uttalas tydligare, att ett antal grundläggande fri- och rättigheter förvägras människorna, men som vi i Sverige ger skydd pga. vår religionsfrihet t ex:

 • Åsikts och yttrandefrihet – ifrågasättande och misstro av något som har med islam eller profeten att göra, kan leda till dödsstraff.
 • Starkt motstånd till allt som heter demokrati.
 • Religionsfrihet, är enligt sharia förenligt med dödsstraff, tillika att lämna islam, konvertera till annan religion eller vara agnostiker, alternativt ateist.
 • Likhet inför lagen – som redan i Koranen förvägras kvinnan. Det samma gäller för icke-muslimer (alltså för en majoritet av det svenska folket som inte låter sig underkastas av islam!).
 • Tagande av slavar bland sina motståndare.
 • Användande av våra kvinnor som sexslavar.

Så min fråga är, hur kan Sveriges folkvalda politiker tillåta någonting så odemokratiskt och kvinnofientligt få breda ut sig i vårt land? För man måste ha klart för sig, att ”Islam” betyder ”underkastelse” och styr människans liv in i minsta detalj!

Förda bakom ljuset

Det som oroar många svenskar, är att våra ansvariga politiker verkar ha låtit sig föras bakom ljuset, allt i enlighet med de planer och målsättning som ledande muslimer i världen idag har, att just föra sina fiender bakom ljuset. Det kallas för ”al-Taqiyyah” (sura 16:106).

Man talar från ledande muslimskt håll om att man ”ska missionera” i enlighet med den rådande religionsfriheten – alltså en frihet som inte existerar inom islam (sura 4:100). Då kopplar vi svenskar genast ihop det med det missionerande som t ex Jehovas vittnen och Sjundedagsadventister genomför genom att knacka dörr. Dessutom kopplar ansvariga politiker och media ihop detta med vår oskyldiga kristna klockringning, vilket absolut inte är jämförbart med de både religiösa och politiska budskap som ett böneutrop sprider genom utvändigt högt placerade högtalaranläggningar, där man påbjuder att ”Allah är den ende guden och hans profet är Muhammed”.

Avsiktligt missbruk av vår religionsfrihet

Detta missbruk av vår religionsfrihet utförs av muslimerna genom att man fräckt utnyttjar våra fri och rättigheter. Dessutom ställer muslimska församlingar i landet allt högre krav på våra kommuner att få bygga allt fler och större moskéer, företrädesvis i eller i närheten av centrala delar av våra städer och samhällen, väl synliga för alla som passerar. Avsikten är klar: ”- Nu är vi här och vi kommer att stanna!”

Det man också bedriver kallas för ”Stelth Islam” – smygande islam – vilket innebär, att det man inte förr klarade av att vinna med vapen och oprovocerade krig mot andra folk, länder och stater, det gör man nu långsamt genom en massiv (flykting-)invandring till våra icke-muslimska länder.

Detta görs avsiktligt och planerat, vilket omfattar avsevärt högre nativitet och barnafödande än vad som svenska föräldrar förmår. Dessutom har man rätt att hålla sig med fyra hustrur, som alla kan göras med barn samtidigt. Men då månggifte är förbjudet i Sverige, lämnar mannen kvar de andra hustrurna med sina barn i hemlandet och när han och hans ”favorithustru” erhållit PUT ansluter han dessa kvinnor och deras barn som ”anhöriga” till den familjen. De svenska kommunerna är genom anvisningslagen därför skyldiga att förse också dessa ”ensamkommande” kvinnor med egen bostad – för det svenska kravet är att alla flyktingar skall nås av samma höga levnadsstandard som vi svenskar lyckats skaffa oss genom hårt arbete och uppoffrande av stora delar av våra löner i skatt och sociala avgifter. (Vi hade ett färskt fall av månggifte i Nacka, en förort till Stockholm, som väckt stor irritation då kommunen såg sig tvingad köpa in ett antal dyra bostadsrätter för skattemedel bara för att leva upp till denna av regeringen Löfven tvingande lag.)

Det har visat sig upprepade gånger genom åren att muslimska företrädare är mycket skicklig med att manipulera och övertyga oss – vi svenskar okunniga om islam, särskilt ungdomarna – för att genomdriva sina krav. Protesterar svensken stämplas denne som islamofob, nazist och främlingshatare!  Denna manipulation görs genom att muslimen säger sig vara ”liberala” och ”fredsälskande” – man t.o.m. kallar sin ideologi islam för ”Fredens religion”. Men man döljer nogsamt hur denna ”fred” kommer att gestalta sig för oss i framtiden. Det efter att man tagit över och infört sitt kalifat med sharialagar som enda rättsprinciper. Men vi behöver bara titta vad islam orsakar i Mellansöstern och även på andra platser i världen, där den som vägrar underkasta sig islam eller den Islamiska Staten (IS), torteras, plågas, likvideras eller utsätts för ren terror – allt i enlighet med koranen. Detta, att alla icke-muslimer ska ses som fiender till islam och att dessa har man rätt att mörda på det mest brutala sätt. Man rättfärdigar sitt handlande genom att bara följa Koranen och Islams heliga skrifter samt sharia. Många är vi som förfärats av de YouTube-filmer som IS avsiktligt lagt ut på internet som propaganda och som visar hur man behandlar och avrättar sina motståndare.

Islam har kommit för att stanna
Vi måste börja inse, att Islam är ett intolerant, våldsbenäget, dominant och förtryckande politiskt samhällssystem förklädd till religion – om nu någon inte redan insett detta! Man gör allt för att slugt lura oss otrogna icke-muslimer. Detta bedrägeri har man sina heliga skrifters stöd för att göra – al-Taqiyya” – ”Den rättfärdigade lögnen”, (sura 16:106) men det är något man inte officiellt talar högt om.

Islam tillkom för drygt 1 400 år sedan i ett kapar-, bandit- och rövarsamhälle bestående av arabiska stammar och beduinklaner. Innan Muhammed trädde in på scenen, så levde man fredligt med bl.a. arabiska judar som grannar. Muhammed kom att efter sin påstådda profetiska kallelse, få positionen som den militära ledaren för den egna stammen ”Quarysh” efter att han med sina då få anhängare migrerat, tvingats bort från Mecka till Medina. (Bara här är det lämpligt att jämföra med vår kristna Jesus! Vilket ”CV”, meritlista hade han jämfört med Muhammed?) Muhammed införde tillsammans med sina anhängare, att alla konflikter löstes med våld, stora som små!

Fick man inte som man ville tillgrep man det mest vidriga våld man kunde tänka sig, något som bl.a. IS idag nogsamt tillämpar mot sina motståndare. Vi kan alltså se samma beteende idag hos de som kommit hit, att man nöjer sig inte med att samtala och kompromissa som vi gör i vår kultur. Därför tar man till hot och våld genom att vandalisera, anlägga bränder och sticka bilar i brand! Man t.o.m. skjuter skarpt mot våra polisstationer för att visa att man menar allvar! Är det någon som utgör ett hot mot deras stam eller klan, ser man till att personen tas av daga, företrädesvis med illagalt importerade attackvapen.

Ansvariga politiker förfäras över den mängd av illegala vapen som cirkulerar i vårt land idag. Men vad gör man då?? Jo, alla med legala vapen och licenser, sådana som jägare och tävlingsskyttar, för dessa skärper man licenskraven, samtidigt som man inte gör ett skit för att stoppa strömmen av illegala vapen forsar in i landet!

Muhammed är den obestridlige ledaren och förebilden även idag

Krigaren/kaparen/banditen/rövaren och den självutnämnde profeten Muhammed, är alla rättroende muslimers obestridliga ledare och förebild – än idag, även i Sverige – och de följer hans livsstil, exakt i enlighet med koranen, Haditherna och sharia. Denna ideologi har nu den svenska regering obehindrat låtit sprida sig i vårt land och man kan nog säga att vi svenskar inte är ensamma om att tycka det är synnerligen olyckligt och direkt oansvarigt!

Böneutrop
Avslutningsvis vill jag anknyta till kraven på böneutrop: En gång i tiden skattade man åt Hitler och kallade honom för en misslyckad konstnär, senare skattade man åt Italiens Berlusconi som inte visste ett dugg om politik. Men vi har redan slutat skratta åt Trump. Tiden mellan det första tecknet och de politiska följderna blir allt kortare. Som politiskt fenomen är Böneutrop naturligtvis tusen gånger oskyldigare, men om några år är de förmodligen etablerade i vårt land om inte våra politiker ser till att sätta stopp för det, och vi svenskar tyvärr kommer att ha vant oss vid dem. Och som de toleranta medborgare vi är, låter vi detta troligen få fortsätta, annars vore vi ju islamofoberför vi har ju religionsfrihet … och en måste ju respekteras!!  

Men böneutropen är inget annat än ett uttryck för, som enlig ledande imamer förklarat för sina församlingar, att ”islam inte bara är här på besök utan islam är här för att stanna!”, och detta understryks just med böneutropen. Dessas uppgift är att sprida det muslimska budskapet offentligt i hela området omkring en moské. Och ju fler moskéer som byggs i vårt land, ju fler böneutrop kommer vi tvingas få lyssna på. För dem av oss som inte vill omfattas av detta budskap är det omöjligt att stänga av – vi tvingas lyssna på det vare sig vi vill eller ej. Att därför anse böneutropet som likvärdig med våra kyrkors klockringning på söndagarna och vid andra kristna högtider, är bara ett lamt försök att försvara den religionsfrihet som muslimerna förnekar alla andra, men som de lägligt passar på att själv utnyttja. Böneutropen är inget annan än en dominant, påtvingas spridning av ett politiskt/religiöst samhällssystem som inte är förenligt med vår kultur.

Så – vi är många svenskar, tillsammans med ett allt ökande antal invandrare och flyktingar, som nu är verkligen oroade över utvecklingen i Sverige … vissa förklarar att man lämnade ju sitt hemland just för att komma ifrån detta dominanta och hotfulla samhällsystem, och så kommer man till Sverige och träffas av att man hamnat ”ur askan i elden”! Många nyanlända säger med förfäran i rösten, att det radikala islam är betydligt mera påtaglig i Sverige än vad det var i hemlandet, ett land som styrdes och kontrollerades av islam!

Studera islam för att förstå vad det är som kommer hända med Sverige!
Genom att studera islam förfäras man över det som avslöjas. Ja, det är inte som att läsa bibeln! Det räcker att bara läsa Koranen så får man en ganska så klar bild av vad som väntar. Det som genomsyrar buskapet är underkastelse, hämnd, tortyr, stympningar, halshuggningar, avrättningar, ond bråd död och ett avsiktligt förtryck av de som ändå låter sig underkuvas (sura 5:33 – 40). Men då ska de under förödmjukande former betala en skyddsskatt el. Allmoseskatt (jizyh alt. zakat) bara för att muslimerna ger dem skydd, skonar deras liv! (sura 9:10, 11).

Hur många känner till att de heliga muslimska skrifterna så gott som helt missat det som vi håller så högt – kärleksbudskapet? Istället kan man finna drygt 35 200 koran- och Hadithverser, som uppmanar till dödande, våld, krig, förintelse, kroppsstraff, stympningar, hat, förtryck, bojkott, förnedring och fullständig underkastelse eller död – allt riktat i huvudsak mot judar, kristna och icke-muslimer i världen (Ur boken ”Cruel and Usual punishment”, av Nonie Darwish, sid. 219 ff). Jämför detta med det budkap om kärlek som vi kan läsa om i Matteus 7:12, det vi kallar för ”Den gyllene regeln”, och Matteus 5:44 ”Älska era fiende och be för de som förföljer er”.

Låt därför ingen av oss, eller inom den svenska regeringen och riksdagen, eller inom Sv. Kyrkan och massmedia, låta sig luras av liberala eller moderata muslimer, t ex av sådana som Mohamed Omar, Mehmet Kaplan, Yasri Khan, Helena Eriksson som konverterat till islam, Nalin Pekgul socialdemokratisk politiker, Abderizak Waberi och Abd al Haqq Kielan (imamen med det förr så svenskklingande namnet Leif Karlsson), Jan Hjärpe författare m fl. vältalande, verbala och inställsamma imamer.

Krigets hus
Islams främsta mål är att skapa ett globalt kalifat där sharia kommer att råda – överallt – också över våra nationella lagar och domstolar (som t ex försöket nyligen i Solna Tingsrätt). För när man blivit tillräckligt många i landet och kunnat ta över en del av våra politiska beslutandeorgan, då först kan man hävda inom den muslimska rörelsen att ”Fredens religion råder” – ”Dar al-Salaam” – Fredens Hus – med endast sharia som gällande lagar. Med det stannar inte där! Inte förrän man infört ett globalt kalifat över hela världen kommer fred att råda och det är detta man avser genom att redan nu påtala att ”islam är fredens religion”! Men före detta tillstånd, så kommer det att råda – ”Dar al-Harb” – Krigets Hus – och det är detta som nu regeringen aningslöst och okunnigt släppt in och som man låter breda ut sig i vårt land. För vad vi har att vänta – och vad vi allt oftare kan se är det som redan sker i våra s.k. utsatta områden i landet, områden som bara blir fler och fler!

SÄPO har varnat – till ingen nytta

SÄPO:s f d generaldirektör Anders Thornberg varnade så sent som i börja av detta år vid ett föredrag om terrorism på biblioteket i Halmstad, för att ”islamistisk terror är det största hotet mot landet”. Han nämnde också att det fanns ytterligarge två hot och det var Vit maktrörelsen och den autonoma extremvänstern som kunde utgöra ett hot mot vårt samhälle. Men han återkom till det islamistiska terrorhotet och förklarade att polisen inte har någon kontroll över dessa, eftersom invandringen varit så stor och kravlös. Man har ingen kännedom om vem de är, var de befinner sig eller exakt hur många de är. Han nämnde att man uppskattade dem till ett tusental, samtidigt som han framförde uppgiften att vi med säkerhet också fått in företrädare från IS i landet! Men om dessa visste SÄPO inte så mycket.

Det är inte svenska pojkar eller män som är ”utmaningarna”

Vi inser idag, att det inte är svenska unga män och pojkar som orsakar denna allvarliga oro för samhällsutvecklingen, utan det är bl.a. den svenska regering tillsammans med Sv. Kyrkan och massmedia, som aningslöst låtit denna övertygelse, islam sprida sig i vårt land. Vi måste också ta hänsyn till att våra barn och barnbarn ska få en framtid som är i enlighet med vår svenska kultur och våra värderingar – Inte islams!

Vad man från svenskt håll kan göra är att se till att de som vill migrera till Sverige tvingas att respekterar vår kultur, våra värderingar och följa våra lagar samt vårt demokratiska samhällssystem bl.a. med religionsfrihet. Om detta inte skulle passa den nyanlände, måste Sverige varmt rekommendera honom/henne att söka sig till ett land där man kan tillämpa sin muslimska övertygelse. Ett land där man inte är emot världsligt stiftade lagar, ett land där man lugnt kan förtrycka kvinnorna, där dödsstraff inte är förbjudet, där religionstillhörighet styrs av imamer och muslimska präster, och där det muslimska samhällsystemet ska vara ett tvång som alla medborgare tvingas underkasta sig.

Kom då inte till Sverige!!
Islam passar nämligen inte i våra europeiska länder, eller i vår svenska kultur! Därför ska detta dominanta samhällssystem inte heller få någon plats hos oss! Muslimska företrädare, här i Sverige har själva förklarat att man aldrig kommer underordna sig vår kultur. Man väntar nu bara på att man ska bli tillräckligt många i landet för att ta över och med den kravlösa mottagningspolitik som förs i Sverige, så lär det inte ta så värst lång tid innan detta krav kan uppfyllas. I moskéerna uppmanar man ofta sina församlingar att inte anpassa sig, utan att ”fortsätta i sina hjärtan vara rättroende muslimer”, under tiden man lurar det svenska samhället med att leva som om man vore välanpassad och integrerad. Man uppmanas att äta fläskkött, hamburgare, dricker alkohol, röka, dansa och lyssnar på musik, jazzmusik – att man har rätt enligt Allah att göra allt det som man i ”sina rättroende muslimska hjärtan” förkastar hos oss ogudaktiga hedningar.

Dessutom uppmanar man sina församlingar att alltid se svenskarna och andra icke-muslimer som mindervärdig, som andra klassens medborgare. Detta har man stöd för i sina heliga skrifters – och inte minst – att använda sig av den ”rättfärdigade lögnen” – ”taqyyia” – Lögn är acceptabelt när det gäller att skydda trons högre intressen” – (Sura 4:142) som t ex att lura sig in i vårt land som minderårig, eller som flykting som ”flytt” från krig och förföljelse i det forna hemlandet. Men det finns fler uppenbara sätt man låtit svenska myndigheter och ansvariga politiker föras bakom ljuset.

För vi måste ha klart för oss att vi är utsatta för ett rent bedrägeri, som tillåts ske pga. våra okunniga och fega politiker runt om i landet och inte minst av vår regering, men där mp, c, s och v är de värsta tillskyndarna av att förråda vårt land.

Med hälsningar från en icke ensam men allvarligt oroad svensk skattebetalare

Bosse H


26 responses to “Islams spridning i Sverige

 • Mia

  Skillnaden mellan kristendomen och islam är att bibeln och utövandet och tolkandet av religionen har moderniserats med åren till skillnad mot islam. Det skulle islam vinna på att också göra och kanske sker det så småningom.

  Man kan inte bara läsa sig till hur muslimer är och utgå från att alla är precis likadana. Hur folk lever i praktiken vet man inte och jag tror att mycket skiljer i sättet att leva när man bor bor i Sverige jämfört med ett land där islam styr.
  En viss anpassning till det nya sker medvetet eller omedvetet.

  Gilla

  • AmaTona

   Mia, du och alla andra som inte vet vad Islam är har samma resonemang…
   Tyvärr måste jag säga att det går inte..
   Många har försökt med samma tragiska öde, döden…..
   Det är det som kännetecknar och särskiljer Islam från andra religion…
   Den är evigt och sann, ingen kan ändra en punkt utan att dödas…

   Det går inte att reformera något som till största delen är terror..Inte mycket skulle finnas kvar..
   Sen, att allt är påhittat,plagierat och absurd är en annan fråga..
   Du får inte tumme ner av mig för bristande kunskap..men läs mer..

   Gilla

 • Maggie Mannerheim

  Bosse, utmärkt väl skrivet, men om du med Mohamed Omar avser den otroligt modige ex-muslimen Eddie Omar, så har han nog inget att göra på en lista över ”falska” moderata muslimer! Hans artiklar är uttryckligen kritiska mot islam och Sveriges pågående islamisering. Jag ber om redigering av texten ifall det var Eddie du avsåg. Kan därtill varmt rekommendera Eddies artiklar, de ger uttryck för bred historisk kunskap och allmänbildning samt genuin rädsla för islamismens potential i vårt land.

  Gilla

 • Nostradamus_i_norr

  En mycket välskriven insändare av Bosse H som f ö är den mest omfattande som jag har läst om islam på Petterssons.

  Gilla

 • Suzie

  Europe wake up,West wake up,it is time to speak the thruth.Gert Wilders talar klarspråk.En modig,rakryggad,ärlig sanningssägare.

  Gilla

  • Ama Tona

   Nu upptäckte jag ett fel … Du nämner Mohamed Omar… Du kan väl inte mena han som är med DGS , Eddie M. Omar är inte en moderat muslim ,
   han är en ex-muslim , den perfekta person för att tala om vad som sker och förhållande inne i mosken , jag har forskat mycket både om den påstådda religion men också historiken och psykologin bakom koranen dock har jag inte tillträde till den viktiga delen..och kan bevittna att han är mycket kunnig och absolut inte muslim…

   Gilla

 • Stenbock

  Bosse H:
  Tack mycket mer finns inte att tillägga !

  Gilla

 • Hans Erling Jensen

  AMEN!
  Mycket konkret, välformulerat och förståndig text av Bosse H!
  Borde vara tvungen läsning från förskolan och ingå i varje prov och examen genom hela livet!

  Tack för denna sammanfattningen!

  Hans Erling

  Gilla

 • Tony

  Ja man kan ju plocka ner dom skyltar som upplyser om alla förmåner det går att få i landet ,och istället upplysa dem om att vill man inte rätta
  sig efter Svenska värderingar, så är dom inte välkomna hit, då
  är det inte värt besväret att ta sig hit!

  Liked by 1 person

 • Roland Salomonsson

  skall delas

  Gilla

 • Ama Tona

  Tack Bosse!
  Var har du varit?Jag har länge försökt samla ihop experter inom området .Har försökt få regeringen att gå med på öppna debatter om ämnet med olika forskare , exmuslimer ,historiker för att förmedla till svenska folket vad ,jag har kallat för Totalitär politiska ideologi med en gud ,ett system förkläd till religion som styr med terror av
  den största av Bedragarna ,Qur´an 8:30 , i detalj människors liv och har för syfte att ta över världen.. DawaH
  Att de kommer hit har uppenbara orsaker….
  Vi skall sträva efter att islam inte får klassas som religion . En tro måste var något du söker till, man väljer för att må bättre och inte för att få en Fatwa(dödsdom) när lämnar det. Många viktiga muslimer ,imam ,scholars har sagt att om dödstraffet och den eviga brinnande helvetseld togs bort skulle inte finnas muslimer kvar på kort sikt……
  Problemet är att de stora majoritet av muslimer har aldrig läst skrifterna..
  De blir bara fler och vinner på ”saturering”

  Har skrivit ifrågasättande till flera myndigheter ,utan större respons.
  Även om man citerar verserna , bevisade att det är förbjudet för de att integrera sig eller ta oss till vän Qur´an 5:51 ,det spelar igen roll miljarderna man satsar när de själva måste förbli segregerad, bevisade att deras mål är att göra som deras profet Jihad och visar bara ”deras sanning” måste man ha vetskap att man kan bli anmäld för hets mot folkgrupp.
  Vi skall fråga varför regeringen tillåter oss bli kränkta
  varje dag av folk som tycker att vi enligt deras ”tro” är bland de värsta av varelse Qur´an 98:6 och varför måste vi tolerera deras intolerans.
  Ta hänsyn till de som tycker vi är värre än djur.
  Vi måste ha hjälp av folk från andra länder , jag har kontakter med flera som skulle kunna komma hit ..
  Steg för steg metoden har kommit långt… Många platser i etablissemanget är infiltrerat..Fåret tar mer och mer vargens skepnad …Muslimer är utvalda och därför kan de inte jobba under en kristen och jude, därför deras strövan att vara chef fast de inte ha rätta kunskap…..

  Obs Muslimen kan ha 4 fruar samtidigt , men han kan lätt bytta ut till nya..Däremot måste han kunna försörja de å andra sidan lura en Kafir land är tillåtet.
  Vi måste kunna prata om problemet för att hitta lösningar ..

  ”Islam is an ideology that rules by Force , it´s easy to get people to submit and do as it tells because of terror´s Fear ,but nothing can Force lies to be the Truth” Ama Tona

  Liked by 1 person

  • Ama Tona

   Måste kompletera med:
   Vi ska inte blunda för deras hyckleri . År 2013 lämnade The Swedish muslim in cooperation Network en alternativ rapport till FN där de talar om hur Sverige kränker de och hur de utsätts för rasism.

   ”some of the leading Swedish Muslim organisations
   concerning the increasingly racist and Islamophobic climate in Sweden and it is historic in that it marks the
   first time such a broad group of Swedish Muslims addresses the United Nations as one body. Our aim is to
   bring the many violations of Swedish Muslims’ human rights and civil liberties to the attention of the CERD
   committee.”

   Bara att försöka att smyga ”muslim” , med ras är bedrägeri…
   Som vanligt måste de ha ett särskilld behandling ,alltid synd om de ,alltid offer alltid kränkt ,fast det är alltid de som vill erövra allt..Spelar minoritet , skapar alltid konflikt vart de än är så fort ”hudna” nivån är passerat…

   Hur många Kristna ,judar ,budhister ,svenskar kongressmän finns i Palestina , Indonesia. Paquistan ? Finns det många i Iran ,Saudiarabien? Kan vi bygga kyrkor där ? Kan jag som kvinna, blond och blåögt bli minister ,med mitt långa hår utsläppt? I SaudiArabien kan en icke muslim jobba men inte dö och bli begraven…
   Kan muslimska kvinnor göra en bönutrop ? Är det emot muslimska human rights? Kan de gå ut utan ensam , på kvällen? Har de rapporterat det och klagat till FN?
   Hur mycket bidrag skulle en svensk få i ett muslimsk land? Får vi be om hemspråk ,tolk,gratis vård och skola ? Vill man uppleva rasism och bli kränkt så skall man bo i dessa länder,
   Vad är det för religion som säger att det är förbjudet att sälja droger till trogna men till otrogna går det bra ,det är haram att lura men halal att lura en svensk, det är förbjudet att ljuga men för otrogna är t.o.m rekommenderat..det är förbjudet att våldta de trogna , men svenska kvinnor går bra..Vem är rasist ,vem kränker?
   De bedrar oss med att säga att de flyr från något ond ,men i själva verket tar de det hit och låter det växa, ta över och hänvisar till religionsfrihet ..
   .Vi måste slutat kalla något så påtvingat för religion..
   Den friheten man menar med religion är att man kan tro vad man vill,men då hade man inte i räkningarna något med en lag som står över allt annat….

   Det finns två villkor som alla religion måste mötas för att erkännas av välgörenhetsorganisationen och därför erkänns av regeringen.

   1. Det måste vara fördelaktigt
   2. Det måste vara övertygande.
   Islam uppfyller tydligt inte kriterierna.
   Att bara få en rättslig granskning av sitt beslut kan upphöra med islamets skyddade status i vårt land och det är hälften av slaget som vunnit.
   Inga ändringar i lagen krävs.
   Islam förklarar att människor som dödar apostater inte kan bli belastade med mord.
   Denna bestämmelse innebär död för apostater i många länder som Jordanien som har denna bestämmelse, även om de inte specifikt har ett straff för avfällning. Man kan se tydligt att människor blir lokala hjältar för att döda apostater och utsättas inte för straff i ungefär 50 länder (vissa är förmodligen måttliga).
   .

   Gilla

   • Gus

    Ama Tona, du är sanningen ! Tack

    Gilla

   • Ama Tona

    Tack Gus , Det finns mycket vi kan göra medans vi har en regering som dansar efter deras pipa .
    Jag har märkt att p.g.av brist på kunskap i ämnet bli de flesta överkörda när det gäller islam .. Vid intervju , debatter , efter attacker med kniv ,bomd eller lastbil,mosker bränder , bönutrop .Det gäller journalist , reportrar, ministrar ,polis och allmänheten.
    De öppnar munnen ,bedrar , folk accepterar och tar det som sanningen ..
    Kunskap är nyckel … Sen skall vi ,tillsammans med andra nationer som vill bevara sin kultur visa att varje land har sitt suveränitet och tänker inte backa tiden för att anpassa till de som söker sig till oss.
    Vi skall bevara den frihet vi har skapat , vi skall fortsätta att utvecklas och ingen ideologi har rätt att bli kränkt när de inte passar in.
    De har absolut ingen rätt att kräva att bygga upp samma tillvaron ,de, dels sägs fly ifrån ,dels som skapar kaos vart de än befinner sig..
    När vi får en regering som tillåter prata öppet om tabu belagda ämnen kommer vi att kunna lösa lättare problemet.

    Gilla

 • The proud swede

  Bästa insändaren någonsin

  Gilla

 • Albert

  En mycket informativ och välskriven text om den ondskefulla sekten islam!
  Lägg den gärna i en PDF-fil för nedladdning och bättre spridning.
  Skicka till Stefan Löfvén, biskopen i Växjö, Niklas Orenius, Sveriges skolor/ domstolar m.m. Folk måste tvingas vakna innan det är för sent!

  RT idag; ”Priest speaks out about global persecution of Christians” https://youtu.be/9sJP75OV3mI

  Gilla

 • stefan a.

  Gudrun, den allsmäktige, sviker de muslimska kvinnorna, så länge det handlar om att kasta skit på den vite Svenska mannen och därmed hyllas av fulmedia och sjuklöverns politiker går det bra, men när det kommer till Islam blir det tvärtyst från de Svenska feministerna…..

  Gilla

  • Ki Kollbrunner

   Det är produkt av deras dåliga samvete..
   Kvinnor som har använt deras kvinnliga sidor för att få fördel på något för att senare reagerar på att män har använt av deras manliga sidor..
   Varför svansar de unga tjejer, ”stjärnor”, som kallar sig feminist, efter män med makt och pengar när de inte kan säga ifrån då när det gäller?
   Riktiga våldtäkter blir överskuggad av det

   Gilla

 • Mässkalle

  Spara och sprid!

  Gilla

 • heraldikern

  Jag ställer återigen frågorna som alla bör ställa till sina riksdagsledamöter och statsråd! Varför är det ett MÅSTE att Sverige skall släppa in alla dessa muslimer?

  Det är trams och skenargument att komma med , ”de flyr ju för sitt liv” De flesta av dem kommer inte ens från ett oroligt land säger t o m FN själva. Samt att de flesta inte ens har asylrätt utan är rena ekonomiska migranter, säger t o m EUs högsta företrädare.

  Vi måste följa FNs flyktingbestämmelser” Det gäller tydligen bara när det gäller att Sverige måste ha öppna gränser. Kapitlen som talar om ”repatriering” (återflyttning) som huvudsaklig del av asylrätten glömmer man helt. Migrationsverket beslutar helt rättsvidrigt att alla som påstår att dom kommer från Syrien får direkt permanent uppehållstillstånd (PUT)

  Kapitlet som talar om ”asylrätt i första säkra land”, praktiseras inte heller. EUs och Sveriges ylanden om att alla EU-länder måste ta sitt ansvar i enlighet med FNs asylrättskonvention, gäller tydligen bara EU. Ingen kräver att Saudi-Arabien och andra muslimska länder tar emot flyktingar! Bortsett där det finns flyktingläger förståss. Men där kostar de inte nationen nånting. Det är UNHCR som står för kostnaderna.

  ”Vi behöver arbetskraft” är inte heller någon bra argumentation eftersom de flesta som kommer inte har någon som helst utbildning eller arbetslivserfarenhet. Och de som påvstår att dom har en utbildning har ofta bluffat där med.

  Det finns flera frågor att ställa som våra politiker slipper svara på och som dom kommer att ha väldigt svårt att svara på om dom någonsin fick dom!

  Gilla

 • ulsansblogg

  Reblogga detta på ulsansblogg och kommenterade:
  Kort och gott kan man konstatera att den nuvarande feministiska regeringen för en inkonsekvent politik i alla avseenden.

  Gilla

 • hllviken

  Välskriven artikel. Tack!

  Muslimer bör bo i muslimska länder och inte tvinga andra att underkasta sig deras tro!

  Gilla

 • Gus

  Bosse H är sann och ärlig om Sveriges nuvarande tillstånd.Rösta SD om landet är dig kärt !

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: