Stäng

Lagarnas efterlevnad och likhet inför lagen!

INSÄNDARE. Högsta Domstolen, Riksåklagaren (RÅ), Justitieombudsmannen (JO), Diskrimineringsmannen (DO), Polismyndigheten i Stockholm, Justitiekanslern (JK), Barnombudsmannen (BO), Skolinspektionen, Konstitutionsutskottet. Partiledarna, riksdagsledamöter.

Lagarnas efterlevnad och likhet inför lagen!

Att brott beivras när medborgare gjort sig skyldig till lagöverträdelse liksom att de då behandlas lika oavsett social status/ställning skall vara oavvisligt tvingande i ett rättssamhälle. Vid sådana brott skall inte heller den skyldige befrias från ansvar även om han/hon erkänner brottet. I Sverige stiftar riksdagen lagarna, domstolarna dömer. Däremellan har vide myndigheter vars uppgift är att pröva åtal mot medborgare som bryter mot lagen.

I samband med att en hashtagg  – ”MeToo” – lades ut på sociala medier för att uppmärksamma hur omfattande sexuella trakasserier är mot kvinnor visade det sig bl a att sådana övergrepp förekom inom många områden inte minst inom statliga och kommunala förvaltningar. Inom dessa är det inte ovanligt att vederbörande tjänsteman men även politiskt tillsatt befattningshavare/funktionär som t ex borgar- kommunal-och landstingsråd etc i sitt anställnings/tjänsteavtal är garanterad visst avgångsvederlag i särskilda fall då vederbörande tvingas avgå men också då vederbörande själv begär det. Det senare har skett i något eller några fall i dagsläget. Vederbörande harerkänt sig skyldig till enligt vad han själv benämner det som – sextrakasserier etc. Denna person kommer nu av skattemedel beviljas en arbetsfri inkomst under 5 år utgörande en summa på sammanlagt 4.8 miljoner. Avtalet har slutits i en kommun där hans eget parti tillsammans med några stödpartier styr denna. Det kan också betonas att detta parti innehar posten som finansborgarråd. Det kan inte anses rimligt utan grovt anstötligt att en person som visserligen erkänt en trolig brottslig gärning därtill en sådan som bryter mot den lagstiftning om kvinnors och mäns jämställdhet, som inte minst hans eget parti och partiordförande ofta framhåller att de håller särskilt högt och därför kallar sig själva som partiet för feministiskt! Eftersom mannen erkänt gärningen skall det självklart i en rättsstat krävas att de myndigheter som har till uppgift att pröva åtal vid misstanke om brott gör detta. Om inte! Var hamnar vi då? Skall en person som erkänner att han/hon mördat i så fall frikännas?

Religiösa skolor.

Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet ska verksamheten i skolan vara icke-konfessionell. Detta gäller dock inte för fristående skolor och förskolor som enligt Skollagen  får ha en konfessionell inriktning (undervisningen måste dock vara icke-konfessionell). Hur detta nu går att förena?

I Sverige finns det sålunda ett antal religiösa samfund som driver sådana. Bl a kristna och på senare tid också bekännare av Islam. Även om man är motståndare till religiösa skolor så tvingas man att er-känna att värdegrunden skiljer sig avsevärt mycket mer från det vi menar med svensk grundlagsfäst och i allmän lagstiftning fastlagd sådan, i skolor där Islam utgör konfessionell grund mot där kristendomen gör det. Obestridligt är också att anmärkningarna mot skolor drivna i Islamsk  regi är betydligt fler än mot kristna skolor. Inte endast mot religionsinslagen utan också i mycket hög grad mot det vi kallar vår (Sverige som nation)värdegrund. Sålunda bryter ”islamska” skolor generellt motkravet på jämställdhet mellan flickor och pojkar. Flickor i ”islamska” skolor löper mycket stor risk att hamna i en situation där de fostras till underdånighet mot män. Här samverkar kultur och religion att resultera i diskriminering av flickor. Samma risk löper inte flickor i kristna skolor eftersom såväl kultur/religion är den svenska/europeiska.

Inte minst pga av de många anmärkningarna mot muslimska/islamska skolor så har partierna börjat diskutera om ”religiösa” skolor skall förbjudas. Tanken som då framförts är att nuvarande ”religiösa” skolor ska få vara kvar medan inga nya skall få startas. Detta är ett förslag som vittnar om politikernas feghet och brist på moral. Man vågar helt enkelt inte avskaffa alla de ”religiösa” skolorna av rädsla för vissa grupper och väljare kanske inte minst dagens  invandrare!

Väljer man att ha kvar nuvarande religiösa skolor men inga nya tillåts, skapar man därmed 1:a och 2:a klassens medborgare bland kvinnor. Redan debatten som nu pågår är ju ett resultat av att man insett att ”religiösa” skolor inte ger den värdegrund vi lagstiftat om. Att då vara så cynisk, feg, att man inte rättar till detta utan framgent offrar ett stort antal, framförallt invandrarflickor är brottsligt och strider helt mot rättsstatens grundläggande principer.

Därför vänder jag mig åter till den grupp som jag nämnde i inledningen. En rättsstat kan inte grundas på politikernas känslor utan måste bygga på saklighet och objektivitet. Under ett uppehåll i skrivandet av den här artikeln slår jag på Tv.n och får då i flera program från tillsynes mycket upprörda hallåer och andra höra att någon mindre begåvad person vid Sd.s landsmöte yttrat sig på ett rasistiskt sätt och därmed inte står bakom begreppet ”Alla människors lika värde”.

Uttrycket är visserligen något ofullständigt översatt men eftersom politiker, medier etc använder sig av det får vi väl anta att inte minst dessa menar vad de säger nämligen att alla människor är lika värda. Eller… Hur kan man då med vett och vilja eller berått mod inför kommande val gå fram med förslag om att inga nya ”religiösa” skolor skall få startas men väl de nuvarande få vara kvar? Då ger man ju inte endast den person rätt som på landsmötet hävdade människors olika värde utan även de uttalade rasisterna rätt i sin värdegrund.

Eftersom det inte går att förneka om man är saklig och objektiv att flickorna i religiösa muslimska friskolor diskrimineras såväl i förhållande till pojkarna i dessa skolor och än mer till ungdomar i svenska konfessionslösa skolor är de politiker som vill ha kvar ett sådant system lögnare därför att i verkligheten erkänner de inte människors lika värde. De är med andra ord beredda att  i framtiden ta ifrån ett stort antal flickor deras människovärde. Hur ett sådant handlande kan stå för, ”Alla människors lika värde” kan endast skrymtare som Annie Lööf, Jan Björklund, Stefan Löfven, Ebba Busch Thor och övriga partiledare m fl anhängare av en annan värdegrund än den de säger sig stå för – förklara.

Sannolikt kommer ett kommande lagförslag gå på remiss till er som jag nämnt i inledningen. Men Sveriges statsledning (regering och riksdag) etc är i ett djupt förfall i dag varför ni borde frigöra er från er neutrala hållning när det gäller värnandet av rättsstaten och gå ut till medborgarna och debattera detta viktiga område innan det är försent.

Får politikerna hållas är Sverige inte länge till en sådan. Talet om människors lika värde är redan i dag en chimär och kommer att vara det i än högre grad om barn skall behandlas som om de är olika värda redan vid skolstart.

Jag vill också vädja till er (det borde man inte behöva i en rättsstat) som skall pröva om gärningen skall leda till åtal även om, som i Stockholmsfallet vederbörande erkänt. Självklart är det en kränkning mot oss andra medborgare att en person som grovt förbrutit sig mot våra jämställdhetslagar blir befriad från ansvar och i stället får kvittera ut miljonbelopp. Att något sådant är möjligt borde vara en skymf för varje individ som arbetar med att bekämpa brott.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

7 reaktioner på “Lagarnas efterlevnad och likhet inför lagen!

 1. Regeringen har totalt tappat verklighetsförankringen !!
  Medborgarna, i fall de flesta Sverige, förstår inte vad de som styr landet håller på med genom sina dolda agendor !!!
  Regeringen smyger in lagar och remisser som landets medborgare inte hinner regera på, eftersom de inte är HELTIDS ENGAGERADE som de borde vara för att se det som HÄNDER !!

  Sedan har regeringens ledamöter mage att höja sina löner när de inte ens kan vara tydliga i sina lagar och avsikter med styrningen av detta land !

  Men folket är inte helt utan kunskap !!¨

  1. Ja det är ofta problemet, att koka ner det hela. Statsministern är en lysande stjärna att uttala sig med slagord. Jag tycker mig märka att debatten i Sverige inte kommer vidare. Först ska man bevisa att hjulet är runt varpå diskussionen om hur man lagar hjulet som inte är runt aldrig kommer till stånd.

   1. Är det en kommentar till vad jag skrev måste jag tyvärr säga att jag inte förstår vart du vill komma.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: