Vem engagerar sig i hemlösa svenskar?


BOSTADSBRIST. Våra egna hemlösa har hamnat i medieskugga. Kraftfulla åtgärder mot den svenska hemlösheten krävs – annars riskerar motsättningarna mellan olika grupper hemlösa att öka, skriver Hans Swärd, professor i socialt arbete, och Per Eriksson, professor och före detta rektor vid Lunds universitet, i en artikel i Dagens Samhälle. 

OBSERVERA att artikeln är från augusti 2015 men det har knappast blivit bättre. 2015 kom det 163.000 asylsökande och trots att det byggs rekordmycket, byggs det knappast för de grupper som har det svårt på bostadsmarknaden.

Efter att miljonprogrammet färdigställts minskade hemlösheten i Sverige. Sedan slutet av 1980-talet har hemlösheten ökat. Även kostnaderna har ökat kraftigt.

I dag saknas statistik över den svenska hemlösheten. Den officiella siffran på cirka 34.000 är av allt att döma klart i underkant. Siffran är från en tvärsnittsräkning från 2011. De hemlösa som inte är kända av myndigheter eller frivilligorganisationer eller skrivna i Sverige kommer inte med i statistiken.

Det finns också andra grupper som tillfälligt eller under längre tider lever som hemlösa i Sverige. Av en sammanvägning av skattningar av myndigheter och frivilligorganisationer fanns det 4 000–6 000 fattiga EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige i mars 2015.

En tredje grupp är de papperslösa. Socialstyrelsen räknar i Social Rapport (2010) med att det kan finnas 10 000–30 000 i landet. Man måste anta att även denna grupp lever under osäkra boendeförhållanden.

Ansvaret fördelar sig olika för de tre grupperna. För de svenska hemlösa som är skrivna här i landet har staten och kommunerna det yttersta ansvaret. De fattiga EU-medborgarna har ett juridiskt skyddsnät som Sverige åtagit sig att upprätthålla.

Huvudansvaret för att skapa drägliga levnadsvillkor ligger dock i hemländerna. För den tredje gruppen, de papperslösa, har svenska staten beslutat om vissa akutåtgärder. Även om huvudansvaret för grupperna fördelar sig olika bör vi ha en human och värdig politik gentemot alla grupperna.

Men det finns skäl till att nu vidta kraftfulla åtgärder med den svenska hemlösheten som har hamnat i medieskugga.

Det har varit påfallande tyst om hemlöshetsfrågan såväl i medierna som hos regeringen och oppositionen. För ett år sedan slutade regeringens nationelle hemlöshetssamordnare och det finns nu ingen nationell aktör som håller frågan levande.

De amerikanska forskarna Stephen Hilgartner och Charles L. Bosk visar att sociala problem kännetecknas av kamp om allmänhetens uppmärksamhet. Ofta får bara några problem plats i den offentliga diskursen samtidigt. Vi har en tendens att fokusera på mer synliga problem. Den svenska hemlöshetsgruppen är i dag inte lika synlig i gatumiljön eftersom den finns på härbärgen och lågtröskelboenden samt i en växande sekundär bostadsmarknad som administreras av en tyngd socialtjänst.

Det är svårare att mobilisera resurser för problem som inte gör så mycket väsen av sig. Därför är det viktigt att frågan uppmärksammas och åtgärder vidtas.

Det finns en trötthet kring hemlösheten i alla dess former. EU-medborgarnas vandel har börjat ifrågasättas och det har kommit flera krav på tiggeriförbud. Våra egna hemlösa orkar vi inte diskutera. Det finns också motsättningar mellan de båda grupperna i gatumiljön.

Eftersom den ordinarie bostadsmarknaden i allt mindre utsträckning blivit ett alternativ för de hemlösa har kommunerna fått tillgripa olika nödlösningar. Både en omfattande sekundär bostadsmarknad och en hotell- och logimarknad har vuxit fram.

Den sekundära bostadsmarknaden består av lägenheter som hyrs ut av socialtjänsten med specialkontrakt till hemlösa. Sveriges Lommuner och Landsting (SKL) har nyligen i en rapport visat att denna verksamhet har ökat med 45 procent mellan 2008 och 2014. Kostnaderna för den var enligt beräkningar av SKL 400 miljoner kronor 2014.

I dessa siffror har SKL inte räknat med vad det kostar att logera hemlösa, på hotell, härbärgen och så vidare. Dessa kostnader är mer omfattande och tynger landets socialtjänster.

I Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende rekommenderas Bostad Först till personer med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och som är hemlösa. I Bostad Först får den hemlöse tillgång till en egen bostad och så läggs eventuella nödvändiga medicinska och sociala stödinsatser därtill. Försök visar att cirka 80 procent av dem som får pröva på Bostad Först klarar att behålla sin lägenhet.

I samma riktlinjer sägs att hälso- och sjukvården bara i undantagsfall ska erbjuda boendeinsatser i form av boendetrappa till dessa personer. Systemet med boendetrappor innebär att människor måste kvalificera sig stegvis för ett eget boende och ytterst få når då målet med eget hyreskontakt. Boendetrapporna är fortfarande den vanligaste behandlingsformen och under en procent av samtliga hemlösa deltar i ett Bostad Först-projekt.

Vi menar att staten måste gå före och ta ett helhetsgrepp om utsattheten. Sverige saknar i dag en nationell hemlöshetsstrategi till skillnad från vad som gäller för våra nordiska grannländer. Mycket pengar finns att tjäna om kommunerna stimuleras att använda metoder som har vetenskapligt stöd.

Vi behöver ett nytt bostadsbyggande, varför inte ett nytt framtidsinriktat miljonprogram? Det behövs främst hyresrätter till rimliga kostnader. Om kommunerna upplåter en procent av sitt bostadsbestånd skulle man till stora delar lösa svensk hemlöshet för dem med permanent uppehållstillstånd. Samma insatser bör solidariskt kunna ske även inom den privata hyressfären.

En lösning av den nationella hemlösheten skulle minska konflikterna i gatumiljön. Det skulle också minska risken för att vi börjar ställa olika grupper mot varandra eller vill begränsa invandringen för att det finns en brist på bostäder.

Gör vi inget kan det underblåsa främlingsfientligheten och öka motsättningarna i samhället och mellan grupper av hemlösa. En generös svensk flyktingpolitik ger många fördelar. Vi visar solidaritet och medkänsla, berikar och internationaliserar vårt samhälle, får en yngre befolkning och en bättre demografi. Men om vi inte vidtar konkreta effektiva åtgärder för våra egna redan utsatta grupper underblåses främlingsfientlighet och motsättningarna växer.

Hans Swärd. professor i socialt arbete Lunds universitet och Per Eriksson, rektor för Lunds universitet 2009–2014, professor i signalbehandling.

-Pettersson menar att varje individ har ansvar för sin situation, men när vi hade en statsminister som flög över Sverige och påstod att det fanns gott om plats för invandrare utan att göra en konsekvensanalys över antalet bostäder eller kräva att de nya lärde sig svenska ligger vi illa till, när den nya regeringen fortsatte i samma spår blev det riktigt illa.

Vi hör ofta folk som jämför dagens situation med den när svenskarna utvandrade till Amerika. Jag kan tänka mig att införa fri invandring på samma villkor som de svenskar som reste till USA för 100-150 år sedan. Mark har vi i Norrland.


16 responses to “Vem engagerar sig i hemlösa svenskar?

 • Lena

  Hemlös i Stockholm , del 1 det finns del 2 om någon vill veta mer.

  Liked by 1 person

 • Lena

  Det här korta klippet och jag undrar………….hur det står till med svenska folket……….något är allvarligt fel med unga människors uppfostran !

  Liked by 1 person

  • Hans Nilsson

   Flertalet unga av idag är uppfostrade av föräldrar som ser FÖR djupt i både vin, öl och spritflaskor. Resultatet blir därefter.

   Gilla

 • pettersonaxeagentlemansgentleman

  Professorerna Swärd och Eriksson har i det sista här förevisade stycket lyckats komprimera den vilseledande världsuppfattning som godkänts av det globaliseringsbrunstiga etablissemanget och dess svängande svans av servila slavsjälar och åsiktspolisiära duktighetsdrumlar.

  Att på fullt allvar avsluta anförandet med en erinran om att en generös flyktingpolitik inte bara berikar och internationaliserar utan även representerar en bättre demografi, demolerar textens hjälpligt habila passager och förvandlar den till ännu en sötsliskigt värdegrundsglaserad propagandadessert serverad som omtanke om de etniska svenska satar som saknar husrum.

  Med ett fasaväckande facit i hand kan var vän av ordning och vanligt vuxet förnuft, dessa alltmer sinande bristvaror, konstatera att maktfullkomliga, ideologiska och NWO-strategiska manipulationer som propagerar för den derangerade demografi och landsomfattande belastning vi nu erfar, icke har några uppbyggliga, hoppingivande eller sunt samhällsbefrämjande resultat att uppvisa. Däremot kan vi, icke minst genom den alarmerande nyhetsrapporteringen inom de alternativa plattformarna, vittna om de irreparabla skador den forcerade och i grunden illegala migrationsmassan åsamkat varhelst den drar fram.

  Alltnog, vad kan man väl förvänta sig av tvenne liberala lyktgubbar till lundensare annat än att de tar tillfället i akt att bedyra sin obrottsliga lojalitet mot den migrantmaniska marionettministär vilken sannerligen lyckats med konststycket att åstadkomma en riktigt präktig polarisering?

  ”Reverenter talat, allernådigste excellensen och höga herrar statsråd!”
  Andreas.

  Liked by 1 person

 • Sverigevänlig Antinazze

  Bara riktiga svenskar engagerar sig för hemlösa svenskar, resten är babbar eller husf*tt*r!

  Gilla

 • MartinA

  För övrigt så bryr sig Nordisk Ungdom och ett par välgörenhetstanter om hemlösa svenskar. Varje lördag i flera år har de stått på Medis, NU har varit där för att skydda mot alla trakasserier och stölder och tanterna har delat ut kläder och mat och gett litet sällskap och samordning för de svenska hemlösa.

  Gilla

 • MartinA

  Gärna fri invandring om vi svenskar har rätt att göra motstånd som indianerna. Fast då på vår tekniska nivå.

  Gilla

 • Lena

  De svenskar som har byggt Sverige , var finns kärleken och respekten för dem ?
  En skakande skildring av Sverige och hur illa vi behandlar de äldre som inte längre orkar och kan, vilken skam.

  Gilla

 • Preben P.Reben-Prebensson

  De svenska hemlösa övergavs redan under 1990-talet när statsfinanserna skulle saneras och en striktare räntepolitik skulle etableras.

  Många svenskar fick dåligt samvete av det och bestämde sig för att hjälpa andra länders medborgare istället för att kunna visa en gloria på huvudet.

  Har aldrig sett så många etniska svenskar som är pundare och bänkalkisar i min kommun som det är just nu.

  Gilla

  • Jenny

   Det verkar som om politiker började strunta i inhemska grupper som behövde stöd t. ex. arbetslösa som behövde hjälp till jobb, ungdomar som behövde hjälp med lägenhet, hemlösa, psykiskt sjuka etc.

   I stället läggs sedan 90-talet all fokus på de som kommer nya – de ska ha lägenhet, språkträning. De nya invandrarna får jobb genom att arbeta med bidrag eller så blir de lurade på lönen. De har jobb ett tag sedan är de arbetslösa, men då kommer nya invandrare som ska ha lägenhet, språkträning, jobb med bidrag eller blir lurade på lönen.

   Sverige har bytt befolkning så mycket under 25 år att skolor, socialkontor etc. har rasat ihop.

   Gilla

  • Jenny

   Politikerna ändrade politik på 90-talet, satsade på utländska medborgare och körde över inhemska svenskar när det gäller jobb etc. Jag trodde det var tillfälligt och att det gamla Sverige skulle komma tillbaka.

   Men jag tycker nu i efterhand att politikerna kunde ha sagt 1992 att det kommer bli tufft att få jobb i Sverige och vissa yrken kommer bli tunga typ. socialsekreteraren etc. Så kunde svenskarna haft chans att sticka härifrån.

   Gilla

 • Lena

  Västvärlden struntar i sitt eget folk, de har fullt upp med att göda muslimska familjer och det kostar skattemedel !

  Gilla

 • age

  Det kan väl inte vara något problem med hemlösa i Sverige.
  Reinfeldt, Löven och både nuvarande och förra regeringen har väl massor med plats i sina egna bostäder!
  Vad jag har hört och uppfattat så har ingen tagit avstånd från Reinfeldts uttalande: ”Öppna ERA hjärtan!”. (- inte hans eget förstås!)

  D.v.s. ALLA i regeringen och i de övre regionerna av makten borde inhyra minst ett 20 tal hemlösa i sina bostäder.
  Samtidigt kan de ju ta emot några 10 tal invällare. De är väl anpassade för ett liv i regeringens bostäder.

  Lycka till!
  Det måste väl ändå finnas någon sanning och mening i vad de säger?

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: