Det svenska etablissemanget


INSÄNDARE. Det svenska etablissemanget – politiker, mediepersoner, artister och skåde-spelare – uppvisar en degeneration och ett förfall som både skrämmer och gör oss vanliga förbannade.

När degenerationen och förfallet har sin rot i samhällets toppskikt (regering och riksdag) sprider det sig snabbt till övriga delar av etablissemanget. Det råder ingen tvekan om att den katastrof (massinvandringen) Sveriges regering och riksdag satt Sverige i är en konsekvens av grava intellektuella brister, moraliskt och etiskt förfall hos dessa ansvariga. Förfallet har de senaste åren accelererat inom såväl statlig som kommunal förvaltning. Självklart har det sin orsak i att ledarskapet från regering och riksdag har havererat och inte längre existerar som reglerande faktor.

Genom usel eller tom avsaknaden av en genomtänkt policy för tjänstetillsättningar där krav på personlighet och lämplighet för uppgiften noga klargjorts gör det lätt att peka ut såväl ministrar som myndighets- och andra chefer, som i dag är helt olämpliga för sina uppgifter. ( Min bakgrund som personalrekryterare och personaldirektör av tusentals medarbetare alltifrån springpojkar till direktörer säger mig detta). Det har givetvis sin orsak i framförallt en regeringschef som genom intellektuell undermålighet saknar resurser och förmåga att leda. I stället för att be-sätta här nämnda chefsfunktioner efter personlighet och skicklighet får vänförhållanden och partitillhörighet styra tillsättningarna. Det finns många exempel på detta.

Det grövsta kan nog åndå påstås vara utnämningen av Bah Kuhnke till kultur- och demokratiminister. Det är inte endast ett hån och ett förakt mot dessa båda områden utan visar också hans totala likgiltighet inte minst för demokratin. Exemplen är många hur illa hon förvaltat sin uppgift. Priset tar hon nog när hon vid vad som har kallats en demokratiutredning, – som ordförande – tillsatte en person, som aldrig lyckats med någon uppgift han betrotts eftersom han alltid tillsatts pga av vänskapskorruption och aldrig på grund av kvalifikationer och kompetens. Resultatet av utredningen stannade i stort sett vid att rösträttsåldern borde sänkas till 16 år! Ett förslag som endast kan komma från någon helt förvirrad och icke seriös person.

Det vi nu ser i avsaknaden av gott ledarskap i myndigheter, institutioner och andra offentliga organisationer är en direkt följd av att samma katastrofala situation råder i  regering och riksdag. Stefan Löfven som gång på gång gått ut med att hans regering är världens mest feministiska och att han själv är feminist har på ett närmast provocerande sätt visat att dessa påstående är rena lögnen. I sin undfallenhet mot könsstympning, hedersvåld, barn- och tvångsäktenskap, förtrycket mot flickor i muslimska friskolor, liksom okänsligheten för tusentals våldtäkter och sexterror mot svenska kvinnor och flickor utförda av invandrare ger han ju också fritt fram, ja jag skulle tom vilja säga carte blanche för de primitiva svenska män  som tagit sig friheten att agera mot kvinnor som om de inte kände till orden moral och respekt.

Självklart är det också så att det vi av hävd kallar kulturinstitutioner inte existerar längre när utnämningar och tillsättningar vid sådana inte längre tillsätts efter den kompetens institutionen kräver. Då tar personliga böjelser och egen behovstillfredsställelse hos de ansvariga överhanden och i stället för kultur får vi kultursnobbism, som samlar sådana som Arnault och likasinnade. När media och public service kallar sådana för kulturpersonligheter sviker de återigen sin uppgift att avslöjare falskhet och bedrägeri. Inte minst blir då rövslickeriet en ofta använd väg till egen ”framgång”.

Mediernas svek gör då att svinen kan bibehålla sina positioner så länge som skett i nu aktuella fall. Jag skall här ge en liten bild av händelserna kring den nu avslöjade kvinnoskändaren med anknytning till Svenska Akademin Jean-Claude Arnault. Sedan någon vecka visar SVT ett program ”Liv och Horace Engdahl i Europa – den nya resan”. Dessa båda presenteras som två av Sveriges mest tongivande kulturpersonligheter! Självklart är detta falsk varubeteckning.

När Horace Engdahl 1999 valdes in i Akademin tillträdde han också uppdraget som dess ständige sekreterare och innehade denna uppgift till 2009. Valet chockade många riktiga författare och kulturpersonligheter. För det första hade han endast producerat sig några få gånger och många ansåg att alstren knappast kunde påstås vara litteratur i dess egentliga bemärkelse. Hade t ex kulturgiganten Arthur Lundkvist levat vid denna tid hade Arnault aldrig fått sätta sin fot i Akademin. Inte heller hade Horace Engdahl eller nuvarande ständige sekreteraren kommit ifråga. Engdahl är förutom att ha varit gift med Ebba Witt Brattström också sedan ett tiotal år mycket god vän med Arnault. Brattström har i dagarna också berättat om att hon väl kände till Arnaults agerande mot kvinnor! Faktum är också att denne Arnault ärgift med Katarina Frostensson på stol nr 18. Även Arnault uppges av mediaetablissemanget vara en ”stor” kulturpersonlighet och driver ett eget företag som påstås verka inom kultursektorn! För sina ”förtjänster” har han tilldelats Nordstjärneorden av kulturminister Bah Kuhnke, som varit en stor beundrare av honom tills i går! Från Akademin har han dessutom erhållit betydande penningbebelopp under åren. När nu Kuhnke hör om hans inte särskilt gentlemannaskapsnärmanden till kvinnor säger hon sig känna äckel. För mig verkar hennes äckelkänsla komma något sent och jag tvivlar starkt på att avslöjandet kan ha kommit överraskande för henne.

Och här skulle jag vilja vara lite insuinant. I partierna, bland politiker, på alla de institutioner där flertalet konstarter förekommer får vi se överraskade såväl kvinnliga som manliga chefer sätta upp ett förvånat ansikte och säga; ”Det hade jag ingen aaaaning om! Skall vi tro detta? Är det inte mer sannolikt att såväl kvinnliga som manliga ministrar, riksdagsledamöter, chefredaktörer, teaterchefer etc hela tiden vetat om detta men varit alltför servila, hämmade, komplexfyllda ja fega för att in-gripa.

Frågan som därför måste ställas är; ”Varför är man nu så upprörd över det som hänt på deras egna arbetsplatser trots att det i flertalet fall inte skett några regelrätta våldtäkter”, medan man inte agerat eller agerar till stöd för de tiotusentals invandrarkvinnor/flickor som får sina liv förstörda genom könsstympning, barn- och tvångs-äktenskap, de ca 80000 invandrarflickor/pojkar som inte får välja egen partner utan kanske tvingas leva ett helt liv med en person de känner avsmak för, men också alla dem som utsätts för hedersvåld etc. Och varför ser man stumt på, när flickor i muslimska skolor från förskola och uppåt tvingas vistas i en miljö där man tar allt självförtroende ifrån dem? Och när skall någon samla alla de svenska kvinnor som gruppvåldtagits, våldtagits för att om möjligt ge dem livsviljan tillbaka.

Borde vid det här laget inte minst mediafolket – chefredaktörer, journalister, public sevice etc slås av en aning om, att just de kan vara de som är de  skyldiga till det som nu seglar upp och kan bli den största skammen under årtionden –  nämligen likriktning och tystnadskulturen som medfört att sanningen är tabubelagd. Känns det inte en aning genant när kända politiker som t ex Ohly nu ställs vid skampålen. Han som står så högt över Åkesson i moral att han vägrar ta honom i hand. Eller Aftonbladets chefredaktör Olsèn på vars tidning vi återfinner ett inte ringa antal av dessa kvinnoskändare och hon trots detta påstår sig ha så mycket högre moral än SD att detta parti inte kan tillåtas annonsera i denna.

Eller tidningen på min egen ort Gävle som går ut med att jag be-bedrivit hets mot folkgrupp och hädat trots att åklagaren helt frikänt mig. (Att hädelseparagrafen var avskaffad kände man inte till). Eller ger plats för en socialdemokratisk riksdagsledamot att i tidningen ge sken av att jag brutit mot yttrandfrihetslagen trots att detta inte är sant.  Det har jag tom åklagarens yttrande på. När jag då vill yttra mig, nekas detta!

Självklart är dessa de i grunden skyldiga till den ruttenhet som  nu spelas upp. De som skulle vara den tredje statsmakten har i stället lierat sig med makten och etablissemanget.

De har i stället för att söka sanningen och avslöja rötan inom etablissemanget skapat sig en egen moral för att kunna bekämpa sanningssägarna. Skändligare kan ingen agera.

I sin strävan att inte riskera att bli anklagade för att inte ha gjort det jobb vi rimligen kunnat begära av dem, gör vissa kvinnliga chefredaktörer och journalister sig till offer hur litet de än utsatts för dessa ynkliga mäns tafsande.

En sak borde stå klar för varje tidningsläsare. Hade media gjort sitt jobb hade detta aldrig fått fortgå som det nu gjort. För en journalist måste det endast finnas en väg – nämligen sanningens. Troheten mot denna måste vara absolut och inte ett köpslående om den, med de , med vilka man delar sina sympatier.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle


13 responses to “Det svenska etablissemanget

 • pettersonaxeagentlemansgentleman

  Vår högt aktade och innerligt avhållne Ljungbeck spar ingen möda då det gäller att väcka zombieministären och dess kognitivt dissonanta och moraliskt multihandikappade anhängare till liv och besinning, ty dessa hans formligen eminenta och klargörande redovisningar över det historiska svenska spektaklet torde icke gå någon förbi som studerar hans arbeten.

  Det infantiliserade och folkföraktande narrativ det samlade inhemska korruptionsetablissemanget begagnar sig av må ha avtrubbat den stora grå och politiskt oinitierade massan, till vilken vår stolte krigare främst vänder sig, oaktat den fruktade minoritet av väl pålästa och engagerade dissidenter icke låter sig påverkas av de psykopolitiska ingrepp den tredje statsmaktens allmänfarliga amatörkirurger och psykopatpropagandister begår i akt och mening att lobotomisera det svenska medvetandets cerebrala nervbanor.

  Ljungbeck!
  Din skarpa analytiska förmåga och imponerande framåtanda överträffas endast av den okuvliga kärlek till fäderneslandet och den kamp för kommande släktens rätt till en rimlig tillvaro som Du i varje välkomponerat stycke ådagalägger.

  ”Välsigna varje trofast själ som önskar det av hjärtat väl, men slå vart ondskans uppsåt ned som vill dess fall och stör dess fred” –
  för att knyta an till sista versen i Johan Ludvig Runebergs psalm 492 i gamla psalmboken och erinra om den saliga anda som föregick den förbannade bockfotade ärkebiskopen och hennes skändliga anhang.
  Andreas 🙂

  Gilla

 • Stenbock

  De som följer Petterssons kommentarer känner till,att jag dagligen ögnar över rubrikerna på såväl inhemsk absurdsk,som internationell press.
  I dag följer jag SD`s Landsdagar i STATS-TV 2.
  Efter gårdagens nya film har jag förgäves sökt någon kommentar från PK-pressen,vad gäller Jimmies klara ord om deras dagliga faktiska lögner. Antingen har hela pressen missat dessa anklagelser,som kom fram i filmen eller är det ett ämne som träffat mitt i prick.
  STATS-TV`s specielle snok vid gårdagens sändning, tyckte sig dock träffad av anklagelsen,när han förlägen tvingades kommentera denna uppenbara sanning..Om inget annat måste Jimmies ord skapat oro,inom denna skribenternas sekt av godtrogna,som utgörs till nästan 100 % av röd/gröna lakejer.
  I Tyskland nämnes denna falska grupp,gemensamt för ”Lügenpress”….

  Gilla

  • Lena

   Stenbock :
   Msm följer nogsamt vad som sägs, nu drar de sig tillbaka för att slicka de öppna sår som de själva åsamkat sig och hoppas att de skall vara läkta innan folk avslöjar dem !

   Gilla

 • thojak

  WORD ! 🙂
  Stort tack, Olle !

  Gilla

 • assad

  Olles inlägg borde distribueras i hela EU – flera gånger.

  Gilla

 • gamgubben

  Olles insändare skulle distribueras till alla ledamöter i Riksdagen för att läsas och debatteras. Olle sammanfattar åtminstone alla äldres tankar om vad vårt Sverige har fått utstå sedan 1969.
  Jag hoppas verkligen att alla som är inne på Pettersson läser Olles tänkvärda inlägg.

  Gilla

 • Jag

  Klarsynt om någon och tydlig i sina texter!
  Håller med. Tack Olle!

  Gilla

 • Ståfräs

  Tack Olle för din klarsynta artikel; Som ngn skrev; PK tror att dubbelmoral är dubbelt så bra!
  Jag njuter speciellt när sådana som Ohly ”torskar”, made my day.

  Gilla

 • age

  Olle!
  Tack!
  Hoppas att dina fina texter kommer att samlas till en bok.
  //age

  Gilla

 • Carl edström

  Tack Olle !

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: