Islam och FN


Idag, den 24 oktober är det den internationella FN-dagen. Dagen firas sedan 1948 till minne av att FN-stadgan trädde i kraft den dagen. Högtidsdagen instiftades för att främja syftena, målsättningarna och resultaten som FN står för internationellt. I Sverige och några länder till är FN-dagen allmän flaggdag. 

Religionsfriheten är garanterad i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. I demokratiska rättsstater tillämpas religionsfriheten med juridisk avvägning mot annan lagstiftning. Det är nödvändigt för att garantera medborgarna rätten att utöva sin religion samtidigt som ingen ska tvingas inordna sig under religiösa seder, bruk och påbud.

Majoriteten av de västerländska politiska partierna bygger sina värderingar – uttalat eller outtalat – på judisk-kristna traditioner som vägledning för sina politiska visioner om solidaritet, människors ömsesidiga respekt för varandra, allas lika rättigheter och skyldigheter och allas rätt till trygghet mot våld och kriminalitet. I sekulära rättsstater tillämpas dessa ideal genom ett demokratiska beslut i lagstiftningen.

”Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.” – FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19.

Inte ett enda muslimsk land har undertecknat FN:s deklarationen ovan. Anledningen är att den islamiska rättens källa är Gud, det vill säga sharia och inte mänskligt skrivna konventioner.

Islamiska konferensorganisationen antog i Kairo 1990 den så kallade Kairodeklarationen som förmedlar en muslimsk syn på mänskliga rättigheter och slår fast sharia som deras enda grund .

 

Ändå tillåts islamska länder vara med i FN. Tänk er en klubb där en fjärdedel av medlemmarna inte följer stadgarna.

FN:s regler och en sammanställning om islam har jag fått från en turkisk man som inte har något till övers för islam.  

Artikel 1: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Islam: Al ‘Imran (‘Imrans ätt) [3:28] DE TROENDE skall inte ta förnekare av sanningen snarare än sina trosbröder till bundsförvanter – den som gör så skär av banden till Gud – om inte ert syfte är att med detta [skydda er] mot ett hot. Men Gud uppmanar er att inte ta lätt på Hans varningar; Gud är målet för er färd.

An-Nisa’ (Kvinnor) [4:144] Troende! Välj inte förnekare snarare än era trosbröder till bundsförvanter. Eller vill ni ge Gud klara bevis [på att ni är hycklare]?

Muhammad 47:35] OCH TAPPA inte modet [när ni kämpar för Guds sak] och tigg inte om fred; [på grund av er tro] har ni övertaget och Gud är med er och Han skall inte låta er gå miste om [något av det som ni har förtjänat med] era handlingar.

Artikel 2: Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Islam: Al-Ma’idah (Den himmelska måltiden) [5:51] TROENDE! Välj inte judar och kristna till era bundsförvanter – de stöder och skyddar varandra – och den av er som söker deras stöd och skydd blir en av dem. Gud vägleder inte de orättfärdiga.

Artikel 3: Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Islam: At-Tawbah (Ånger) [9:5] När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och [villighet att] förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.

An-Nisa’ (Kvinnor) [4:89] De skulle vilja att ni förnekade sanningen, liksom de har förnekat den, så att ni blir jämställda. Tag dem inte till bundsförvanter förrän de överger ondskans rike för att tjäna Gud; och om de återgår [till sin tidigare hållning], grip dem och döda dem, var ni än finner dem. Tag inte någon av dem till bundsförvant och sök inte hjälp hos någon av dem,

Artikel 4: Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.

Islam: Al-Baqarah (Kon) [2:178] TROENDE! I fall av blodsutgjutelse skall [regeln om] rättvis vedergällning gälla för er: den frie mannen [skall stå till svars] för [dråp på] en fri man, slaven för [dråp på] en slav, kvinnan för [dråp på] en kvinna. Och om en broder till honom vill efterskänka en del [av gärningsmannens skuld], skall en uppgörelse ingås i vederbörliga former och frågan om erläggande av skadestånd lösas i godo. Denna [regel] är en nåd från er Herre för att lätta era bördor. Den som hädanefter bryter lagen har därför ett plågsamt straff att vänta.

Al-Baqarah (Kon) [2:221] TAG inte till hustrur kvinnor som dyrkar avgudar förrän de blivit troende – en troende [Guds] tjänarinna är helt visst bättre än en som dyrkar avgudar, hur tilldragande ni än finner henne. Och gift inte bort era döttrar med män som dyrkar avgudar förrän de blivit troende – en troende [Guds] tjänare är helt visst bättre än en avgudadyrkare, hur förträfflig ni än finner honom. Sådana [människor] inbjuder till Elden, men Gud inbjuder till paradiset och att genom Hans nåd söka syndernas förlåtelse. Och Han klargör Sina budskap för människorna för att stämma dem till eftertanke.

An-Nisa’ (Kvinnor) [4:58] GUD befaller er att till den rättmätige ägaren återlämna det som ni fått er anförtrott och att, när ni dömer mellan människor, döma rättvist. Gott, ja, förträffligt är det som Gud förmanar er till. Gud hör allt, ser allt.

An-Nisa’ (Kvinnor) [4:92] EN TROENDE dödar inte en annan troende, om det inte sker oavsiktligt. Den som av misstag har dödat en troende skall befria en troende slav och betala blodspengar till den dödes närmaste, om de inte i en anda av försoning avstår från sin rätt. Om [den döde], fastän själv troende, tillhörde en stam som är i krig med er, [är boten enbart] att befria en troende slav; men tillhörde han en stam som står i förbund med er, [skall gärningsmannen betala] blodspengar till den dödes närmaste och [dessutom] befria en troende slav. Den som inte är i stånd till detta skall fasta två månader i följd. Detta är den bot som Gud har föreskrivit; Gud är allvetande, vis.

Al-Ma’idah (Den himmelska måltiden) [5:89] GUD STÄLLER er inte till svars för eder som ni har svurit av obetänksamhet, men Han ställer er till svars för allvarligt menade eder. Ni skall sona [edsbrott] genom att utspisa tio nödställda med mat jämförbar med den ni ger er familj eller förse dem med kläder eller genom att befria en människa ur slaveri; den som inte är [i stånd till detta] skall fasta under tre dagar. Detta är boten för de [allvarligt menade] eder som ni svor [men inte höll]. Håll därför era eder. Så klargör Gud Sina budskap för er; kanske skall ni tacka Honom.

Artikel 5: Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Islam: Al-Ma’idah (Den himmelska måltiden) [5:33] De som kämpar mot Gud och Hans Sändebud och vars strävan det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från [sitt] land. Denna förnedring skall de utstå i detta liv och i det kommande livet skall de få utstå ett outsägligt lidande;

Muhammad [47:4] DÅ NI möter förnekarna [i strid], låt [svärden] falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter [de överlevande] till fånga. Sedan [kommer den tid] då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta [är vad ni har att iaktta]. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem [utan er medverkan], men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves;

An-Nur (Ljus) [24:2] STRAFFET för äktenskapsbryterskan och för äktenskapsbrytaren är hundra piskrapp för var och en; och låt inte medkänsla med dem avhålla er från att följa Guds lag, såvida ni tror på Gud och den Yttersta dagen. Och se till att några troende bevittnar bestraffningen.

An-Nur (Ljus) [24:4] Och de som anklagar ärbara kvinnor [för äktenskapsbrott] och sedan inte visar sig ha stöd av fyra vittnen, straffas med åttio piskrapp och skall i framtiden inte få avge vittnesmål; de har visat grovt trots mot Gud.

An-Nisa’ (Kvinnor) [4:34] MÄNNEN SKALL ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare. Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt [inför Gud] och döljer [för andra] det som Gud har dolt. Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och [om detta inte hjälper] håll er borta från deras nattläger och [som sista utväg] tillrättavisa dem handgripligen. Om de sedan visar sig medgörliga, sök då inte sak med dem. Gud är upphöjd, stor [i försvaret av de svagare].

Artikel 6: Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.

Islam: At-Tawbah (Ånger) [9:29] Kämpa mot dem som, trots att de [förr] fick ta emot en uppenbarad Skrift, varken tror på Gud eller på den Yttersta dagen och som inte anser som förbjudet det som Gud och Hans sändebud har förbjudit och inte iakttar den sanna religionens bud – [kämpa mot dem] till dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten.

Artikel 7: Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

Islam: An-Nahl (Biet) [16:75] Gud framställer liknelsen om [två män] – en slav, som tillhör en annan man och som inte kan företa sig något [på egen hand], och en man som Vi har skänkt god försörjning och som ger av sitt både när ingen ser det och öppet inför alla. Är dessa två jämförbara? Gud ske lov [för denna liknelse]! Men de flesta [av dem] inser inte [den skillnad som här råder]. [16:76] Och Gud framställer liknelsen om två män, varav en är stum och inte kan reda sig själv och är en börda för sin beskyddare; vilket uppdrag denne än ger honom, misslyckas han. Kan han jämställas med den som föreskriver rättvisa [förhållanden mellan människor] och själv följer rättens raka väg?

Artikel 8: Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.

Islam: Al-Ma’idah (Den himmelska måltiden) [5:44] Vi har uppenbarat Tora med vägledning och ljus. Profeterna, som underkastade sig Guds vilja, dömde på dess grundval mellan dem som bekände den judiska tron och [så gjorde] deras skriftlärda och rabbiner, eftersom de hade anförtrotts att vaka över det som Gud hade uppenbarat och vittnade [om dess sanning]. Frukta således inte människorna! Frukta Mig! Och sälj inte Mina budskap för en ynklig slant! De som inte dömer i enlighet med vad Gud har uppenbarat, de är [i sanning] förnekare.

Al-Ma’idah (Den himmelska måltiden) [5:47] Låt därför dem som följer Evangeliet döma i enlighet med vad Gud där har uppenbarat; de som inte dömer i enlighet med vad Gud har uppenbarat är syndare som trotsar Gud.

Artikel 10: Var och en är på samma villkor berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en oberoende och opartisk domstol vid prövningen av hans eller hennes rättigheter och skyldigheter och av varje anklagelse om brott mot honom eller henne.

Artikel 11: 

 1. Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig rättegång, där personen åtnjuter alla rättssäkerhetsgarantier som behövs för hans eller hennes försvar.
 2. Ingen får fällas till ansvar för en gärning eller underlåtenhet som inte utgjorde ett brott enligt nationell eller internationell lag vid den tidpunkt då den begicks. Det får inte heller utmätas strängare straff än vad som var tillämpligt vid den tidpunkt brottet begicks.

Islam: At-Tawbah (Ånger) [9:5] När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och [villighet att] förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.

Artikel 16: Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. Män och kvinnor skall ha samma rättigheter i fråga om äktenskaps ingående, under äktenskapet och vid dess upplösning.

Islam: Al-Baqarah (Kon) [2:221] TAG inte till hustrur kvinnor som dyrkar avgudar förrän de blivit troende – en troende [Guds] tjänarinna är helt visst bättre än en som dyrkar avgudar, hur tilldragande ni än finner henne. Och gift inte bort era döttrar med män som dyrkar avgudar förrän de blivit troende – en troende [Guds] tjänare är helt visst bättre än en avgudadyrkare, hur förträfflig ni än finner honom. Sådana [människor] inbjuder till Elden, men Gud inbjuder till paradiset och att genom Hans nåd söka syndernas förlåtelse. Och Han klargör Sina budskap för människorna för att stämma dem till eftertanke.

Artikel 18: Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.

Artikel 19: Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

Islam: At-Tawbah (Ånger) [9:5] När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och [villighet att] förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.

An-Nisa’ (Kvinnor) [4:89] De skulle vilja att ni förnekade sanningen, liksom de har förnekat den, så att ni blir jämställda. Tag dem inte till bundsförvanter förrän de överger ondskans rike för att tjäna Gud; och om de återgår [till sin tidigare hållning], grip dem och döda dem, var ni än finner dem. Tag inte någon av dem till bundsförvant och sök inte hjälp hos någon av dem.

-Pettersson är inte så förtjust i FN, som jag anser är en korrupt organisation och det blir inte bättre av att FN tillåter muslimska länder som vägrat underteckna stadgarna att ha ett avgörande inflytande över organisationen.


6 responses to “Islam och FN

 • Lagro

  Problemet med Islam är att den är inte reformerat utan bygger på medeltida läror.
  Islam och Judendomen är varandra mycket nära religioner, som bygger på Gamla Testamentet, som har sin grund flera tusen år tillbaka i tiden.
  Jag personligen ser Gamla Testamentet som en sagobok, men en underhållande bok att läsa igenom.
  Islam har 1,5 miljard anhängare och växer hela tiden, men behöver reformeras, därför den bygger på medeltida bedömningar, som är helt främmande i dagens samhälle.

  Gilla

  • Lagro

   Riyadh will put an end to extremism in Saudi Arabia, according to the country’s crown prince.
   DUBAI (Sputnik) — Saudi Arabian Crown Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud has spoken in favor of returning to ”moderate Islam.”
   ”We will return to the former state or affairs, to moderate Islam, which is open to the world, and all other religions. We will not wait for 30 years, we will swiftly deal a blow to extremist ideologies,” the crown prince said during the Future Investment Initiative forum held in Riyadh.
   The crown prince also pledged to bring an end to extremism in the country in the near future. The forum participants applauded his words.
   Saudi Arabia’s legal system is based on Sharia law, outlining, particularly, harsh restrictions for representatives of other religions. For example, the public practice of non-Muslim religions is banned in the country. Allt enligt Sputnik news.

   Om Saudi reformerar sin Islam kommer det att bli positivt för religionen, därför andra länder skulle följa efter.
   Saudi har också den mest extrema Islam av alla länder och där rättsväsendet är helt efter Sharia lagarna.

   Gilla

 • Lagro

  Artikel 1: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.
  Det ovan ar en felöversattning.

  Enligt FN Article 1.
  All human beings are born free and equal in dignity and rights.
  En korrekt översattning ar:
  Alla manniskor ar födda fria och lika i vardighet och rattighet.

  Det engelska ordet för dignity ar vardighet och inte varde.

  Svenska politiker har anvant ”alla människors lika varde” som skall försvara asylinvandringen av bland annat kriminella och odågor.

  Gillad av 1 person

 • Monica

  FN har spelat ut sin roll och det vore på tiden att det ersätts av ett annat världssamfund. Det verkar som denna organisation har haft många skelett i sin garderob och dessutom ser mellan fingrarna när det gäller islam som inte har rubbat sitt tankegods som härrör från 600-talet. Mig veterligen är så gott som alla länder som har islam som stadsreligon medlemmar i FN.

  Gilla

 • Adolf Nilsson

  Skrota FN och EU då kanske får vi bättre värld att leva i.Mvh Adolf

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: