Svenska män och kvinnor! Vi har rätt att göra uppror!


INSÄNDARE. Sjuklövern har nämligen brutit Samhällskontraktet – Grundlagen – och därmed också avskaffat det demokratiska styrelseskicket. Enligt vår grundlag skall folket i val eller i folkomröstning underställas de samhällsviktiga frågorna. En så dan var och är bl a massinvandringen. Men inte nog att man frångått denna grundlagsfästa princip. Sjuklöverns totala politiska förfall i regering och riksdag på grund av inkompetens och en skrupelfri moral har nu också medfört den statliga förvaltningens sönderfall.

En av demokratins hörnpelare – Parlamentarismen -avskaffades för ett år sedan av sjuklövern gemensamt – genom införande av Decemberöverenskommelsen (DÖ). När trycket från medborgarna blev för stort avskaffades DÖ formellt men i praktiken lever den fortfarande kvar. När nu Alliansen i stället för att inlämna misstroende och avsätta regeringen, istället håller på att snattra som apor utan avsikt att göra vad Regeringsformen kräver framstår också denna som totalt handlingsförlamad. Men samtidigt som ett sådant beslut vore att återupprätta parlamentarismen och därför är nödvändigt måste varje medborgare fasa för konsekvenserna av en sådan åtgärd. Alternativet nämligen – Anna Kinberg Batra – kan få vilken stabil individ som helst att ligga sömnlös. Att inte moderaterna omgående tar bort denna totala olycka och obegåvade person från allt politiskt inflytande visar att tom 15 procent av väljaropinionen är för mycket.

Vi ser förfallet inte minst genom att någon statlig förvaltningsmyndighet eller bolag så gott som varje vecka numera hamnar på tidningarnas första sidor för korruption eller för lagstridig eller brottslig myndighetsutövning. Under senare tid har sådana bolag och myndigheter som; Migrationsverket, Arbetsmarknadsverket, Vattenfall, Telia, Postnord, Riksrevisionsverket, Transportstyrelsen etc under månader förekommit som förstanyheter i medierna pga såväl kompetens-mässigt som moraliskt förfall. Detta har givetvis sin grund i att samma brister finns hos deras uppdragsgivare – regering och riksdag men också hos de politiker som utgör kärnan i sjuklövern. Sådana beslut är bl a att man numera överlämnar befogenheter till myndigheterna som då Sverige hade kompetenta och hederliga regeringar, ministrarna själva tog ansvar, men också övervakade de myndigheter de hade ansvar för. I dag kan man med fog påstå att många ministrar inte minst statsministern överlämnar sådant ansvar till myndigheterna, som de inte endast moraliskt själva borde ta utan även sådant som de enligt Regeringsformen själva skall ta.

Detta kan ha sin grund i flera orsaker som t ex bristande kompetens, rädsla för att ta ansvar men också brist på ledarskapsförmåga. Att t ex till generaldirektören för Immigrationsverket överlämna rätten att utfärda permanenta uppehållstillstånd är ett sådant exempel. Men sannolikt är dagens brister inom den offentliga förvaltningen till stor de sammanhängande med uselt och inkompetent ledar-skap hos landets högsta ledning. Även om man inte kan förhindra den offentliga förvaltningens fortsatta förfall enbart genom att staga upp myndigheternas regelsystem är det en nödvändig reform som borde startas omedelbart. Detta borde också gälla kraven på statliga tjänstemän generellt. I dag kommer huvuddelen av dessa direkt från studier utan någon som helst praktik från yrkesliv utanför den statliga och kommunala förvaltningen. Därför saknar en stor del av dessa myndigheters personal förutsättningar att med utgångspunkt från vår grundlags-, allmänna lagstiftnings- och medborgarnas allmänna värdegrund, förmåga att fatta rätta beslut. Till dessa myndigheter hör i hög grad sådana som Diskrimineringsombudsmannen (DO), Skolinspektionen, Justitieombudsmannen (JO), Barnombudsmannen(BO) etc. Bl a dessa myndighetschefer och tjänstemän är de som oftast bryter mot lagen och den värdegrund vi grundlagsfäst men också lagt fast i allmän lagstiftning.  Dessa är myndigheter som visar på en tydlig osjälvständighet när det gäller att hävda lagar och lagstiftad värdegrund. De handlar ofta i något man kan kalla godhets- snällhets- eller tyckasyndom-syndrom. De tolkar ofta lagarna utifrån vad vi i dag kallar politisk korrekthet (PK). Endera helt efter känsla alternativt vad pk-eliten anser vara rätt. Detta gör att t ex inte minst religiösa muslimska friskolor dagligen kan få kränka och ”våldföra” sig på framförallt flickor i dessa skolor. Såväl Skolinspektionen som DO bryter i sina beslut regelmässigt mot rätten för barn att inte behöva deltaga i konfessionella inslag i dessa skolor. De grundar ofta sina beslut med något så omdömeslöst och omoget uttalande som att barnen i dessa skolor har rätt att avsäga sig konfessionella inslag i undervisningen. Hur begåvad är den myndighetsperson som tror att ungar mellan 6 – 13 årsålder vågar eller har den självständighet att de kan hävda sig i dessa sammanhang? Trots att selektering av barn utifrån kön är förbjudet friade skolinspektionen en muslimsk friskola som just gjorde och troligen fortfarande gör detta. JO är en annan myndighet som i dag knappast har något berättigande.  Denna har i så hög grad anammat godhetssyndromet att den tillåter bl a EU-emigranter färdas på våra allmänna vägar med bilar och husvagn-ar som belagts med körförbud. Trots att massinvandringen medfört en sådan katastrofal ökning av brottsligheten i vårt land som aldrig tidigare förekommit söker ”sjuklövern” med inte minst statsminister Stefan Löfven i spetsen att dölja eller förminska den. I stället tar han upp nazismen (visserligen avskyvärd) som enligt Säpo organiserar på sin höjd 300 personer! När han vid sin senaste resa ut i landet blev till-frågad om det fanns någon fråga han hade med sig på denna resa svarade; ”En fråga jag fick med mig från ett besök i Auschwitz nyligen är den om nynazismen. Där känner jag ett stort ansvar, för att vi ska göra allt för att förhindra en upprepning av det fruktansvärda som hände. Det kommer jag att läsa mer om och fundera över”. Detta säger alltså en statsminister i Sverige när stora delar av världen i dag utsätts för en terror som inte på något vis står nazismen efter i våld och grymhet mot oliktänkande och etniskt andra grupper. När hans eget land utsätts för en terror, brottslighet och grymhet som utgår från världens grymmaste och mest primitiva religion nämner han inte ens detta. Att tusentals svenska kvinnor, män, flickor pojkar sammantaget mördats, våldtagits, misshandlats, rånats, fått sin egendom i form av bilar och fastigheter sönderbrända sedan tio år tillbaka och detta våld alltmer accelererar, förskjuter och ignorerar landets statsminister detta i stället för att förklara sig beredd att med alla medel bekämpa denna cancer i det svenska samhället! När han därför upprörs av individer som förnekar förintelsen men inte med ett ord eller viljeinriktning går till storms mot invandrarvåldet mot Sveriges folk, faller hans indignation platt till marken. Därigenom röjer han sin totala falskhet och oförmåga till verklig medkänsla och ovilja att bekämpa invandrarvåldet. Att 25 procent av svenska kvinnor/flickor inte vågar gå ut efter mörkrets inbrott liksom att 35 procent ständigt känner otrygghet för det våld som denne landsförrädare och notoriske lögnare är skyldig till berör honom inte alls. Trots sin roll som landetsstatsminister ignorerar han det helt och anser det inte ens vara skäl att omnämna, när han reser i vårt land. Detta är inte endast skandal utan visar på en person med en moral som väl kan jämföras med den förintelseförnekarna står för och vilken han i sin skenhelighet påstår sig vilja varna för.

Slutsats: Sverige är i dag endast en formell demokrati.  En regering och riksdag som inte i första hand   värnar, skyddar och verkar för sitt land och dess   befolkning har förbrutit sig mot grundlagen.-  Ett land där kulturen hos regering, riksdag och stats-  förvaltningens tjänstemän helt skiljer sig från  medborgarnas är endera på väg mot diktatur eller sin egen undergång (som kan bli våldsam). Ett land som tillåter de myndigheter som skall övervaka och hävda lagarna men i stället accepter att dessa bryter mot dem är ingen rättsstat.  Riksdagspartier som med öppna ögon är beredda att släppa fram individer till statsminister och andra regeringsposter trots att dessa under en lång ”praktikperiod” visat sig inte endast totalt odugliga utan tom en fara för landet, saknar totalt ansvar och måste av väljarna vid val bedömas där-efter. Ett land kan inte ha olika värdegrund i de frågor som anges i grundlag eller allmän lagstiftning. Därför måste den kultur och de värderingar som grundar sig på islam förbjudas. Värdegrunden får aldrig bli mångkulturell. Konsekvensen av detta måste bli utvisning av de invandrare som ej accepterar detta. Något annat alternativ skall inte ges.

Grundlagen skall betraktas som ett avtal mellan folket och de styrande. När de styrande ensidigt brutit detta avtal har medborgarna rätten att göra uppror och avsätta dem.

Olle Ljungbeck, Gävle

-Pettersson vill till Olles insändare påminna om Soldatens som alla värnpliktiga lovat att hålla.

Den nuvarande multikultianpassade…

Du har nu påbörjat din militära utbildning och är en del av Försvarsmakten. Jag erinrar dig om vad detta innebär.
Det svenska försvaret garanterar Sveriges oberoende och fred. Det ska värna vår demokrati, vår självständighet och vår frihet att själva utforma vår rättsordning och vår kultur. Genom att hjälpa andra länder och deras medborgare bidrar vi till fred, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i vår omvärld. Samtidigt främjar vi vår egen säkerhet…

Den tidigare som gällde under Petterssons tid och vad vet är vi inte befriade från det löftet…

Det svenska försvaret skall verka för att vår fred och vårt oberoende bevaras. Det skall värna vår frihet att själva forma vår rättsordning och vår kultur. Om Sverige blir angripet, skall vi med vapenmakt hindra att landet faller i angriparens hand…

Såväl i fred som i krig skall vi samvetsgrant och efter bästa förmåga fullgöra våra uppgifter och lyda givna order. Vi skall vara vaksamma mot allt som kan äventyra landets säkerhet. Genom vårt personliga föredöme skall vi främja samhörighet och god anda inom försvaret…


7 responses to “Svenska män och kvinnor! Vi har rätt att göra uppror!

 • Mjölner

  Krigsmans Erinran! Olle Ljungbeck tillhör mina favoriter, en benhård motståndare till nuvarande politik. Han demonstrerar mot förtryck och orättvisor. Olle blev vid ett tillfälle avhändad sitt demonstrations verktyg (plakatet) lagstridigt arresterad och bortförd av en av Gävles pk-sheriffer.
  Hoppas att han trots åldern orkar bita etablissemanget i svansen ett tag till.
  Med hänvisning till den nya snirkliga texten om att värna vår demokrati självständighet frihet vår kultur och rättsordning, förstår jag inte hur det skall gå till. Det går helt enkelt inte med Dan Eliasson, Svetsarn samt Ruben och Hilda m fl. som håller på att sänka landet. Skall vi ovanpå det försörja alla fritt invällande bidragsturister från Afrika kommer slutet fort.

  Gilla

 • gamgubben

  Ett väpnat uppror leder bara till än värre misär. Vi får aldrig glömma som 7-klövern gjort att demokrati är folkviljans val av ledare vilket kräver att de också ska kunna sätta åt sidan skiljaktigheter och samarbeta till ett bättre land för majoriteten.
  Det är majoriteten som skall ha de bästa möjliga förutsättningarna eftersom de också per definition bär den största bördan vad gäller arbetsinsats.
  Blir de ovilliga och ej samarbetsvilliga för landets bästa i majoritet då får vi ett Sverige som idag.
  Det finns ej grönare ängar att importera utan vi måste sköta om de vi har. Glömmer vi vilka som byggt landet för främlingars väl och ve, då går vi snabbt under.

  Gilla

 • Truthfighter

  HÅLLER HELT TILL FULLO MED!!!

  Gilla

 • kbrel

  Olle har läst på till skillnad från 7-klövern.
  Lite lång bör kortass ner man vill kopiera och skicka in till lokaltidningarna!

  Gilla

 • vickan

  Snälla, den här texten är så viktig och bra, att det är synd om folk slutar läsa den i helhet pga att texten är alltför kompakt. Stycka upp den och gör den mer läsvänlig! Att slå emot en textvägg är en mardröm.

  Gilla

 • Tobbe

  Bra skrivet. Ett par frågor som infinner sig är dessutom:
  Vad är det egentligen som försvaret idag förväntas försvara? Sverige? Vad är Sverige idag? Eller Värdegrunden? Vad är den?

  Liked by 1 person

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: