Är folkomröstningar värt något?

KÄRNKRAFT. Sex av tio svenska reaktorer kommer att fortsätta vara i drift ytterligare flera tiotals år. Det står klart efter att regeringen (S+MP) nu lagt fram energiöverenskommelsens förslag till riksdagen.– Det som det har handlat om är vad som händer med de återstående sex reaktorerna. Där har ägarna tidigare sagt att de tänker göra de nödvändiga investeringarna för att driva dem vidare de kommande årtiondena, säger energiminister Ibrahim Bayalan.

Kärnkraftverkens driftstid föreslås nu bli 50 år istället för 40 som i dag. Därmed blir kärnavfallsavgiften lägre, pengar som kärnkraftverken betalar för att ta hand om kärnavfallet.

Bakom förslaget finns regeringspartierna, socialdemokraterna och miljöpartiet samt Kristdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna.

Riksdagen tar också snart beslut om att ta bort effektskatten som tas ut på el producerad av kärnkraft. I och med detta är den svenska kärnkraftens fortlevnad räddad enligt moderaternas energipolitiska talesperson Lars Hjälmered.

-Pettersson undrar om ni minns folkomröstningen om kärnkraften 1980. Svenska folket skulle i mars 1980 svara på frågan om kärnkraftens framtid. Politikerna skulle slippa det bekymmer som legat över inrikespolitiken hela 70-talet.

Linje 1: företräddes av Moderata samlingspartiet. I folkomröstningen röstade 18,9 procent av väljarna på linje 1.

På valsedelns framsida fanns följande text: “I Sverige är nu sex kärnkraftsreaktorer i drift. Ytterligare fyra reaktorer är färdiga och två är under arbete.

 

Detta förslag innebär: Kärnkraften avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. För att bl.a. minska oljeberoendet och i avvaktan på att förnybara energikällor blir tillgängliga används högst de 12 kärnkraftsreaktorer som i dag är i drift, färdiga eller under arbete. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. Säkerhetssynpunkter blir avgörande för den ordning i vilken reaktorerna tas ur drift.”

Observera att denna text är identisk med texten på framsidan av valsedeln för linje 2.

Valsedeln hade ingen text på baksidan.

Linje 2: företräddes av Socialdemokraterna och Folkpartiet. I folkomröstningen röstade 39,1 procent av väljarna på linje 2.

På valsedelns framsida fanns följande text: “I Sverige är nu sex kärnkraftsreaktorer i drift. Ytterligare fyra reaktorer är färdiga och två är under arbete.

Detta förslag innebär: Kärnkraften avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. För att bl.a. minska oljeberoendet och i avvaktan på att förnybara energikällor blir tillgängliga används högst de 12 kärnkraftsreaktorer som i dag är i drift, färdiga eller under arbete. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. Säkerhetssynpunkter blir avgörande för den ordning i vilken reaktorerna tas ur drift.”

Observera att denna text är identisk med texten på valsedeln för linje 1.

På valsedelns baksida fanns följande text: “Energihushållningen bedrivs kraftfullt och stimuleras ytterligare. De svagaste grupperna i samhället skyddas. Åtgärder vidtas för att styra elkonsumtionen bl.a. för att förhindra direktverkande elvärme i ny permanentbebyggelse.

Forskning och utveckling av förnybara energikällor forceras under samhällets ledning.

Miljö- och säkerhetsförbättrande åtgärder vid kärnkraftverken genomförs. En särskild säkerhetsstudie görs vid varje reaktor. För medborgarnas insyn tillsätts vid varje kärnkraftverk en säkerhetskommitté med lokal förankring.

Elproduktion genom olje- och kolkondensverk undviks.

Samhället skall ha ett huvudansvar för produktionen och distributionen av elektrisk kraft. Kärnkraftverk och andra framtida anläggningar för produktion av elektrisk kraft av betydelse skall ägas av stat och kommun. Övervinster i vattenkraftproduktionen indrages genom beskattning.”

Den sista punkten var kontroversiell och den viktigaste orsaken till att moderaterna inte ansåg sig kunna ställa sig bakom linje 2.

Linje 3: Denna linje företräddes av Centerpartiet, KD (som då hette KDS) och Vänsterpartiet kommunisterna. I folkomröstningen röstade 38,7 procent av väljarna på linje 3.

På valsedelns framsida fanns följande text: “I Sverige är nu sex kärnkraftsreaktorer i drift. Ytterligare fyra reaktorer är färdiga och två är under arbete.

Jag röstar på förslag nummer 3.

Detta förslag innebär:

 • NEJ till fortsatt utbyggnad av kärnkraften.
 • Avveckling av nuvarande sex reaktorer i drift inom högst tio år. En hushållningsplan för minskat oljeberoende genomförs på grundval av

– fortsatt och intensifierad energibesparing

– kraftigt ökad satsning på förnybara energikällor.

Reaktorerna i drift underkastas skärpta säkerhetskrav. Icke laddade reaktorer tas aldrig i drift.

Uranbrytning tillåts inte i vårt land.”

På valsedelns baksida fanns följande text: “Om pågående eller kommande säkerhetsanalyser så kräver, innebär detta förslag självfallet att omedelbar avstängning skall ske.

Arbetet mot kärnvapenspridning och atomvapen skall intensifieras. Ingen upparbetning tillåts och export av reaktorer och reaktorteknologi upphör. Sysselsättningen ökas genom alternativ energiproduktion, effektivare energihushållning samt förädling av råvaror.”

-Pettersson noterar att vi hade tre alternativ. Alla tre förslagen gick ut på att avveckla kärnkraften. Bara tidsplanen skilde. Kärnkraften skulle absolut senast vara avvecklad år 2010.

Miljöpartiet grundades 1981, delvis som en protest mot de övriga partiernas hantering av kärnkraften. Nu 37 år senare ställer sig MP bakom förlängningen av kärnkraftens livslängd!!!

Snacka om meningslös folkomröstning. Ännu värre var det i Folkomröstningen om högertrafik som hölls den 16 oktober 1955 och de som ville att vi skulle fortsätta köra på vänstersidan vann med 82,9 procent av rösterna. Politikerna lyssnade inte och den 3 september 1967 började vi köra på höger sida.

Dagen H, den 3 september 1967

 

 

 

10 thoughts on “Är folkomröstningar värt något?

 1. Jag anser de börjar i fel ände den här rödgröna röran. Röra blir det alltid när MP är med. Hade de fått som de ville skulle de stängt ned direkt. Nu skulle man bara sätta upp ett par vindkraftverk ute till havs (där de inte stör) . Hela landet är nedlusat av vindkraftsprojekt och ändå räcker det inte?

  Sen bestämde de att även all trafik skulle köras med fossilfritt bränsle. Nu har inte det gått så fort man önskat så nu ska man tvinga folk att köpa elbilar med att höja skatten på andra.

 2. Folkomröstningar i Sverige har vi när socialdemokraterna är splittrade.
  För att inte riskera att partiet ska förlora röster i nästa val eller ännu värre delas upp i 2 partier väljer man att ha en icke bindande folkomröstning (högertrafikomläggningen, kärnkraften, EU, Euron). Att kärnkraftomröstningen fick 3 alternativ i stället för två var ett taktiskt drag av Palme. I praktiken blev det då omöjligt för något alternativ att få över 50%. Ingen kunde utropa sig själv som självklar vinnare, vilket gav större handlingsfrihet för politikerna (läs (s)) att trixa med valresultatet.

 3. Jag tror inte på en snabb avveckling av kärnkraften.
  Jag tror inte att Svenska folket och fram för allt inte industrin vill avveckla denna utan att andra alternativ kan producera minst lika mycket energi till samma pris som kärnkraften. Det är fortfarande några årtionden tills vi kommer dit, tyvärr.

 4. Som vanligt lurade man skjortan av svenska folket. Alternativet ja till kärnkraft fanns inte, endast nja, nästan nej och nej. Som lök på laxen infördes tankeförbud och forskningsstopp.
  Utvecklingen har gått framåt sen dess och all forskning flyttat utomlands.
  Vi får inte bygga ut vattenkraften i älvarna och snart är kärnkraftverken för gamla.
  In med alla miljömuppar i ett jättelikt ekorrhjul, där de kan springa och ordna miljövänlig energi tills de storknar. Hur ska vi annars ordna energifrågan?

 5. Riktig demokrati är och förbli direktdemokrati.
  Allt annat än det som pågår nu.
  Vissa vill inte att folket ska bestämma.
  Trött på hyckleriet! Lägg av för _________!

 6. Folkomröstningar är bland det farligaste som finns och är inte ett bra sätt att styra ett land.
  Att låta någon som bara tror, istället för att försöka sätta sig in i en problemställning och att ärligt väga för och emot, samt därefter ta ställning och lägga sin röst. Ja ni vet hur det går, vi översvämmas av problem tack vare de som tror utan att veta lägger sin röst på fel partier.

 7. Man hade folkomröstning i Göteborg ang trängselskatten, Folket sade nej det gick inte som politikerna ville så då struntade de blankt i folkets vilja.

  • Oftast är det så att folkomröstningar bygger på att de styrande är därtill nödd och tvungna. Om man sedan följer folkets vilja är en helt annan sak.

Kommentera