Regeringen vill inte utreda invandringens konsekvenser på brottsligheten


Fråga 2015/16:778 Ny rapport från Brå om invandrares brottslighet
av Kent Ekeroth (SD) till Statsrådet Anders Ygeman (S)

Åren 1996 och 2005 kom Brå ut med rapporter om invandrares brottslighet: 1996:2 Invandrares och invandrares barns brottslighet – en statistisk analys och 2005:17 Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet.

Brå kan utföra sådana undersökningar antingen på beställning av regeringen eller på Brås eget initiativ. Brå svarade att de inte ämnat initiera någon ny sådan rapport. Det är över tio år sedan den förra kom.

Ämnar statsrådet Anders Ygeman beställa en ny utredning om invandrares och invandrares barns brottslighet i enlighet med rapporterna 1996 och 2005?

Ovanstående fråga ställde alltså Sverigedemokraten Kenth Ekeroth till inrikesminister Anders Ygeman (S) och svaret blev följande från justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S):

Justitiedepartementet. Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:778 av Kent Ekeroth (SD) Ny rapport från Brå om invandrares brottslighet

Kent Ekeroth har frågat inrikesministern om ministern avser beställa en ny utredning om invandrares och invandrares barns brottslighet i enlighet med rapporterna 1996 och 2005. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Brå har på eget initiativ publicerat två rapporter i syfte att ge en bild av hur personer födda i Sverige och i utlandet skiljer sig åt i den registrerade brottsligheten. Frågan har även belysts av bland annat forskare på Stockholms universitet, som 2011 publicerade resultaten av en omfattande studie. Studien visar att det mesta av skillnaderna i brottslighet mellan personer med svensk respektive utländsk bakgrund försvinner när hänsyn tas till vissa faktorer i uppväxtmiljön, såsom föräldrars inkomst och sociala förhållanden i det bostadsområde individen har vuxit upp i.

För regeringen är det centralt att skapa goda livsvillkor för alla, oavsett individens ursprung. Den kunskap som finns visar hur viktigt det är att barn får växa upp i en trygg och utvecklande miljö. Att det finns områden i landet där förutsättningarna för de boende är sämre är oroande. För regeringen är det angeläget att vidta åtgärder som kan bidra till att förändra denna situation, inom såväl rättsväsendet som inom andra delar av samhället. Som en del av detta arbete har Brå nyligen fått två regeringsuppdrag om socialt utsatta områden. Inom ramen för uppdragen ska Brå identifiera fungerande metoder för att förebygga och beivra brottslighet samt öka tryggheten i socialt utsatta områden. Brå ska även belysa befolkningens relation till rättsväsendet och den eventuella förekomsten av parallella samhällsstrukturer i sådana områden.

Regeringens utgångspunkt är att Brås resurser bör användas till att ta fram kunskap som kan göra skillnad för rättsväsendets arbete och för Sveriges befolkning. Befintlig forskning visar att människors uppväxtmiljö och levnadsvillkor är avgörande för brottsligheten. Därutöver är det viktigt att rättsväsendet är effektivt och har goda relationer till befolkningen. De uppdrag regeringen ger Brå bidrar till kunskap som kan förbättra dessa aspekter. Mot bakgrund av tidigare studier ser jag inte att ytterligare en rapport om registrerad brottslighet och individers ursprung skulle tillföra kunskap med potential att förbättra det svenska samhället, och jag har därför inte för avsikt att ge Brå något sådant uppdrag.

Stockholm den 16 februari 2016

Morgan Johansson

-Pettersson undrar varför? Svaret kan bara vara ett och det är att det är ännu mycket jävligare än för tio år sedan och vi kommer att få leva med problemen tills vi får en ny regering…

”Kulturarv ligger bakom invandrarnas brottslighet”

Nedanstående artikel publicerades i DN år 2005 och på Petterssons 2010. Den talar för sig själv, tyvärr verkar inte politiker och journalister vilja diskutera detta trots att vi får bevis dagligen.

Mauricio Rojas, invandrare från Chile, fick mer än många andra, känna av vad som händer den som inte följer etablissemangets oskrivna lagar. Numera bor han i Spanien och detta för att han uttryckt sina åsikter i yttrandefrihetens Sverige.

Nedan Mauricio Rojas artikel i DN  publicerat 2005-12-12 01:05

”Kulturarv ligger bakom invandrarnas brottslighet”

Förhållandena i Sverige kan inte förklara skillnaderna mellan olika invandrargrupper. På onsdag presenterar Brottsförebyggande rådet rapporten ”Brott bland svenskar och invandrare”. Den visar att invandrarnas generella överrepresentation när det gäller registrerad brottslighet ligger på lite över hundra procent. För grövre brott, exempelvis mord, dråp, misshandel mot obekanta och våldtäkt, är siffran 300-400 procent. Men samtidigt som invandrare från vissa länder inte alls begår brott oftare än infödda svenskar gör invandrare från andra länder det i mycket stor omfattning. Det är bara olikheterna i invandrarnas sociokulturella arv som kan ge en tillfredsställande förklaring till skillnaderna i brottsbelastning mellan olika invandrargrupper. Ämnet har ansetts vara tabu, men måste nu komma upp till ytan, skriver folkpartiets integrationstalesman Mauricio Rojas.

På onsdag offentliggörs en av de mest fördröjda men behövda rapporter jag känner till, nämligen Brottsförebyggande rådets (Brå) rapport ”Brott bland svenskar och invandrare”. Den enda hittills befintliga rapporten i ämnet, ”Invandrares och invandrares barns brottslighet”, kom ut för nästan tio år sedan (1996) och baserades på siffror från 1980-talet.

Att det dröjt tio år innan Brå följt upp denna rapport kan inte förklaras av ointresse för frågan, tvärtom. Sanningen är att det har varit mycket kontroversiellt att över huvud taget undersöka denna känsliga aspekt av vår verklighet.

Den känsliga fråga rapporten berör förklarar antagligen också den långsamma processen kring publiceringen av den rapport som presenteras på onsdag. De huvudsakliga statistiska resultaten har varit framräknade och analyserade sedan länge, men rapportens offentliggörande har fördröjts eftersom nya granskningar och bearbetningar ansågs nödvändiga beroende på ämnets kontroversiella karaktär.

I våras träffade jag två av de ansvariga för rapportens framtagning, bland dem den nu avlidne Jan Ahlberg som också var författare till rapporten från 1996. Det var ett möte som vittnade om en påtaglig nervositet som publiceringen av den nya rapporten föranledde inom vissa miljöer.

Under samtalet konstaterade Ahlberg att den nya rapportens resultat i allt väsentligt bekräftade resultaten från den tidigare rapporten. Studien från 1996 innehåller en hel del information och slutsatser som tvingar oss att undersöka besvärliga aspekter kring vissa invandrargruppers överrepresentation i brottsligheten i allmänhet och i vissa brottskategorier i synnerhet. Mot bakgrund av detta var det inte svårt att förstå anledningen till Brås nervositet inför publicerandet av den nya rapporten, vilket sedan ledde till att rapportens offentliggörande fördröjdes.

I båda rapporterna finns två grundläggande konstateranden. Det första är att det är infödda personer som står för den stora merparten brott som begås i Sverige.

Det andra är att invandrade personer är klart överrepresenterade i brottsstatistiken. Invandrarnas generella överrepresentation när det gäller registrerad brottslighet ligger på lite över hundra procent. Denna överrepresentation gäller praktiskt taget alla typer av brott, men den växer avsevärt, till 300 eller 400 procent, när det gäller grövre brott, exempelvis mord, dråp, misshandel mot obekanta och våldtäkt.

Denna allmänna överrepresentation gäller oavsett socioekonomisk status, det vill säga att överrepresentationen består praktiskt taget oförändrad när man jämför exempelvis förvärvsarbete och yrkesgruppstillhörighet i Sverige, samma sak gäller efter kontroll av kön, ålder och bostadsort.

Det är till och med så att den största överrepresentationen finns bland förvärvsarbetande invandrare med tjänstemannayrken (126 procent kontra cirka 90 procent för invandrade personer med arbetaryrken eller icke förvärvsarbetande).

Med andra ord, invandrarnas överrepresentation i registrerad brottslighet kan inte förklaras med en enkel hänvisning till socioekonomiska faktorer eller, som det står att läsa i rapporten från 1996: ”Invandrarnas överrepresentation i brottslighet förklaras således inte av en ogynnsam fördelning vad gäller kön, ålder och bostadsort (&) Till detta kan nu läggas att invandrarnas överrepresentation i brottslighet inte heller kan förklaras med att invandrare är sämre lottade än svenskar när det gäller socioekonomisk status.”

Andra förklaringsfaktorer måste således till och där börjar det kontroversiella. Är det själva invandringen som är den förklarande faktorn? Till en viss del kan denna faktor spela roll men det kan inte vara avgörande. Faktum är att olika invandrargrupper sinsemellan visar mycket stora variationer i brottsbelastningen, där några grupper knappast visar någon som helst överrepresentation av brott. I rapporten från 1996 visar det sig till exempel att människor födda i vissa länder i bortre Asien står för en obetydlig överrepresentation, däremot har chilenare och nordafrikaner (från Maghrebområdet) en överrepresentation av brott på cirka 300 procent.

Inte heller kan diskriminering eller ”rasism” vara en avgörande förklaringsfaktor eftersom det då vore mycket svårt att förstå varför chilenarna enligt samma studie uppvisar en betydligt högre brottsöverrepresentation än exempelvis etiopierna och andra grupper från Afrika söder om Sahara, eller varför personer från Mellanöstern skulle ha dubbelt så hög brottsbelastning jämfört med indier och vietnameser.

Detta blir ännu mer påfallande när man studerar olika kategorier av brott mer i detalj. Då finns det inga socioekonomiska eller andra faktorer som direkt har med situationen i Sverige att göra som kan förklara vissa nationaliteters kraftiga överrepresentation i vissa typer av brott. Här finns det uppseendeväckande stora skillnader mellan grupper som ur en socioekonomisk synvinkel är mer eller mindre lika utsatta.

Den aspekt som ofrånkomligen måste beaktas för att kunna ge en förklaring till de frågor som ställs här handlar om invandrarnas sociokulturella arv. Det är bara olikheterna i detta arv som i kombination med andra allmänverkande faktorer – som utsatthet eller diskriminering – kan ge en mer tillfredsställande förklaring till såväl skillnaderna i brottsbelastningen som ”specialiseringen” i vissa typer av brott. Ett sådant påstående har hittills varit mer eller mindre tabubelagt, men det är det enda sättet att verkligen både förstå och ta itu med en situation som är djupt otillfredsställande.

Det är dessutom det enda sättet att sluta tala om alla invandrare som om de vore en och samma grupp. Vi måste sluta tala i generaliserande termer och ta avsteg från påståenden som drar alla invandrare över en kam. Sanningen är att invandrade personer från vissa länder inte alls begår brott oftare än infödda svenskar medan invandrare från andra länder gör det i mycket stor omfattning.

Det handlar emellertid inte bara om betydande genomsnittliga skillnader mellan olika nationaliteter utan också om eventuella skillnader inom olika nationaliteter, eftersom invandrade grupper från ett och samma land kan vara mycket heterogena i termer av exempelvis etnicitet och klasskultur. Vi måste därför fördjupa oss i de olika nationaliteternas sociokulturella bakgrunder och olikheter för att hitta mer hållbara förklaringar till de stora skillnaderna i brottsbelastningen mellan och inom olika invandrargrupper som är så uppenbar.

Exakt hur den nya Brå-rapporten ser ut kommer vi att veta på onsdag. Vi vet inte hur mycket av det insamlade materialet som kommer att redovisas.

Vad vi emellertid vet är att det statistiska material som Brå samlat in före sommaren bekräftade den gamla rapportens knivskarpa analys och kontroversiella slutsatser.

Det är fortfarande där vi har utgångspunkterna för en uppriktig, öppen och seriös debatt som verkligen kan hjälpa oss att ta itu med företeelser som inte bara skadar de direkta brottsoffren utan hela samhällsklimatet och inte minst den allmänna uppfattningen om de personer som kommit till Sverige från alla världens hörn.

MAURICIO ROJAS  Riksdagsledamot och integrationstalesman (fp)

-Pettersson har viss förståelse för PK:s försök att dölja och ”glömma” bort rapporten. Det tyder på att de inte har några motargument och ger en förklaring till varför kriminalvården numera är förbjudna att registrera brottslingars etnicitet.

Andelen för våldtäkt registrerade personer visar en överrepresentation i förhållande till svenskar.

Nordafrikaner 23 gånger
Irakier 20 gånger
Iranier 10 gånger
Jordanier, palestinier, syrier 9,5 gånger
Turkar 9 gånger
Bolivianer, peruaner, ecuadorianer 10 gånger
Portugiser och spanjorer 6,5 gånger
Etiopier 7,5 gånger.
Övriga afrikaner 16,5 gånger

Källa: Brå 1996:2 sid 107


34 responses to “Regeringen vill inte utreda invandringens konsekvenser på brottsligheten

 • Förbereder brottstatistik efter invandrarland – Kritik Mot Islam

  […] har Sverigedemokraterna flera gånger försökt få till en utredning om invandringens konsekenser för brottsligheten men regeringen nekar av någon […]

  Gilla

 • Förbereder brottstatistik efter invandrarland | Petterssons gör skillnad!

  […] har Sverigedemokraterna flera gånger försökt få till en utredning om invandringens konsekenser för brottsligheten men regeringen nekar av någon […]

  Gilla

 • Svenska forskare mörklägger sambandet mellan invandring och kriminalitet | Petterssons gör skillnad!

  […] Regeringen vill inte utreda invandringens konsekvenser på brottsligheten […]

  Gilla

 • Ingemar

  Vill tacka för boken; BRÅ 1996-2 Invandrares och invandrares barns brottslighet (se länken ovan), som innehåller mycket intressant och samtidigt skrämmande info (se sid 107 o framåt). Bevara boken väl innan den skickas till bålet av ”PK-maffian” och sencurmedia. 🙂

  Gilla

 • Ingemar

  Det kan också vara så att kriminella utlänningar ”flyr” till Sverige eller till och med hjälps att ”fly” hit eftersom man vill bli av med dem (det förklarar i så fall även varför man inte vill ta tillbaka dem då de ska utvisas efter domar här i Sverige. Det förklarar också varför de lotsas vidare ända hit genom en massa länder, eftersom här kan de göra som de vill och ändå få allt de behöver). Tänk dig att du är brottsligt lagd, bor i ett land där man har dödsstraff, lemlästning och stening som straff. Då är ju Sverige rena paradiset att komma till… 🙂

  Gilla

 • Suzie

  De grovt kriminella folkförrädarna i sjukklövern vill naturligtvis skydda sin inbjudna likasinnade grovt kriminella invasionsstyrka vars uppgift är att skapa kaos,ond bråd död för att utplåna svenska folket som samtidigt blir plundrade på sina hårt ihop-arbetade skattemedel.Avsätt rövarregimen!

  Gilla

 • Kommendanten

  Pk-isterna tillika hycklarna försöker mörka sanningen.

  SD säger jag bara!!!

  Gilla

  • Björngunnar

   Det finns en liten tråkig detalj i detta!
   Man bör ha en plan B utifall att.
   Marxisterna som har makten nu har sedan Lenins tid sagt följande: varje opposition mot oss kommer att ledas av oss.
   Om vi nu väntar till 2018 och ens värsta aningar besannas, vad gör vi då?
   Plan B, dags att spinna lite på den utifall att vad vi ser är en 8 klöver!
   Tiden är inte direkt på vår sida, förfallet går fort, kanske ger gud oss ett finger, kanske inte.
   Vi såg te.x hur det gick med ungdomsförbundet som jag tycker hade vettiga åsikter.
   Som förslag, bort med toppstyret i partiet!?

   Gilla

 • eri

  Enl Yogov så får SD och M drygt 46% av rösterna ,,och om man plockar med KD så har vi 50,2 och då kan vi sätta stop för vansinnet som pågår ,,

  En kul grej till jag hittade på Avp,den är inte ens kul

  MEDIELÖGNER I en artikel den 14 februari påstod Aftonbladets inrikespolitiska kommentator Lena Mellin att “hårdare tog mot terrorister ville alla partier ha utom SD” – en uppenbar lögn då SD är det parti som både drivit alla andra partier framför sig i även denna fråga, och har den i särklass tuffaste politiken på området.

  den du ,,den lögnen slår väl amorella lögnen med råge ,,Senila gamla kärringen borde gå i pension

  BYT REGERING NU INNAN DET ÄR FÖRSENT

  Gilla

 • F.d. Socialen-demokraten - Ricky

  Såklart Socialdemokraterna INTE vill ha fakta på vad de ställt till med men vi vet ändå….
  Stora protester på ett möte i Huddinge igår, befolkningen är skitförbannade över att få dit ett boende för ”skäggebarn” dvs. brottslingar som släppts in utan pass och ID….Nu kommer deras barn att våldtas och misshandlas, de vore sjuka om de inte protesterade!

  Gilla

  • eri

   Och snuten är där och kör bort kritiker ,,undrar om det är bara nasister på det här mötet också,,så som det är på alla möten där någon vågar säga vad man tycker

   Gilla

 • Anna

  Håll ut! 2018, om inte tidigare, kommer det vara en regering som inte räds att ta skiten i sina händer och en gång för alla kräva all fakta på bordet och se verkligheten i vitögat och göra något åt det.
  Räds inte statistiken som hatmedia prånglar ut, SD rasar!!! Om inte vänstern eller högern gjort något av de löften för att minska invällarantalet och utvisa de som inte har rätt att vara här, inom närmsta månaderna, då är det bara det gamla vanliga skitsnacket.
  EBO måste avskaffas eftersom det inte ger annat än fulingar med 68 pers i en 2:a men ingen vet var de egentligen befinner sig. De bara håvar in bidrag som de förmodligen lever gott på hemma i sina hemländer.
  För övrigt bör semesterresor till det hemland de flytt från automatiskt innebära indragen asylrätt och återtagande av detsamma. Omedelbar utvisning till dit de reste.

  Gilla

  • Synonymen

   ????

   Gilla

   • Lena

    Vem det vara månde han borde korrigera ”pittögonen” annars kan han bli blind,jag vet .

    Gilla

   • Lena

    Din stolle som gav tummen ner, det jag skrev är fakta om nu mannen är svensk så bör han han korrigera felet genast , de är skickliga i Belgien, det är viktigt om han vill behålla sin syn !

    Gilla

 • Hansson

  Fredliga Thailand har problem med islamiseringen dom med så det räcker. Över 90 procent är buddister utom i södra delarna där islam ställer till ett helvete för befolkningen.

  VARNING! varning! starka bilder TITTA INTE om ni är känsliga!

  http://www.zombietime.com/thai_jihad_photos/

  Gilla

  • Pica pica

   Muslimer i Burma (Myanmar) Rohyingas använder samma MO mot ursprungsbefolkningen. Naturligtvis kidnappar de småflickor som de våldtar och mördar. Amerikanska media snyftar ofta om muslimerna och stöder dem.

   Gilla

 • Pica pica

  Naturligtvis kommer Morgan Johansson och regeringen att lösa problemet med kriminaliteten. De ska bara hitta på en orsak som är PK.

  Gilla

 • Synonymen

  Här har ni en konsekvens.

  ”En kraftig explosion ägde rum vid Botkyrkas turkiska kulturförening i Fittja söder om Stockholm på onsdagskvällen”

  http://unvis.it/www.svd.se/explosion-vid-turkisk-kulturforening/om/sverige

  Gilla

 • rostaratt (@rostaratt)

  Saknar ord, det är själva undanhållandet av ett problem som just är ett problem.

  Gilla

 • Risto Matinen

  Det är inte främst invandrare som det ska jämföras med, utan svenskar, asylparasitockupanter och övriga invandrare. Helst uppdelat på ras.

  Men egentligen vet man redan om resultatet grovt. Det vill landsförrädarna inte ska komma fram. Kriminellast är zigenare, därför vurmas det mest om dem, sedan asylparasiterna där svartingar är de som begår de mest bestialiska våldsbrotten, sedan pack från Pakistan, Afghanistan, MÖ och. Balkan.

  Svenskfientliga media mörkar. En kompis berättade ikväll att en svensk slogs ner bakifrån av tre negrer, som sedan försökte slita av honom en kedja. Liggandes på marken sparkade negerjävlarna honom i ansiktet flera gånger. Ser för jävlig ut efter den grova misshandeln.

  Så här beskriver den lokala ockupationsvänliga fulblaskan händelsen:

  Natten mellan lördag och söndag utsattes en man från Ludvika för ett rånförsök vid Fredsgatan. Tre för mannen okända personer gav sig på sig på honom med sparkar och slag och försökte slita en halskedja av honom, men misslyckades. En polisanmälan om försök till rån har upprättats.

  Vad fattas i beskrivningen? Ett brott som dessutom aldrig begåtts om svartingar bannlysts som inkräktare eller internerats i väntan på utvisning.

  Gilla

  • Björngunnar

   Sparka regeringen.
   Jag tror inte längre på demokrati överhuvudtaget!
   Demokrati har givit oss detta problem och den kommer inte att lösa dem!

   Gilla

  • Stefan Falkelind

   Du är orolig och rädd. Rädda människor är farliga. Du är en av dem. Du gör som många andra. Skyller allt dåligt och allt kriminellt på invandrare som grupp. Misshandel är ett brott som även begås av vita svenskar men du ser bara svart.

   Gilla

   • Risto Matinen

    Skyller inte all skit på ockupanterna, vilka är en delmängd av invandrare. Var vänlig skilj på sorterna.

    Du drar fram ett löjeväckande försvar/svar. Att brott även begås av våra egna, som vi måste dras med, är irrelevant. Asylparasiterna är grovt överrepresenterade i all våldsbrottslighet. Inkräktarna har inget här att göra. Alla deras brott skulle aldrig hänt, om de inte släppts in.

    Det är den antisvenska staten som är farlig och släppt in horder av farliga kriminella parasiter i vapenför ålder. Sådana som Stefan Falkelind är farliga, de tycks sakna självbevarelsedrift och är masochister. Vi blir bara fler och fler som inte vill dras med i ert fall.

    Vill ni begå självmord, gör det! Vi andra gör motstånd, och kommer i värsta fall bli tvungna att ta till alla medel att försvara oss.

    Gilla

  • ÅMÅL

   Du har rätt analys, Risto…
   det är bara en detalj…
   Makten har beslutat att sanningen är förbjuden.

   Gilla

 • ÅMÅL

  Nä, det är bäst att hålla det hemligt, annars säger alla ”så här kan vi inte ha det”!

  Gilla

 • Björngunnar

  Regeringen är själv kriminell!
  Hur kan den antas ha lösningen på invandringen som de själva har iscensatt för att mörda det svenska folket?
  De borgerliga är inte ett dugg bättre och lyfter man blicken så är detta en internationell trend!

  Gilla

 • Anneli&Puma

  Natti Natti fr.Kommunal.

  Gilla

 • Kjell Hedlund

  Regeringen borde genom Försäkringskassan betala livvakter till främst alla kvinnor som vill röra sig utanför sitt hem. Det minskar risken för våldtäkter. Stefan Röfven gillar ansvar han borde betala.

  Gilla

 • Lena

  Helt ofattbart !

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: