Värdegrunden och allas lika värde

SD Västerbotten håller i dag lördag öppet hus i Folkets hus i Umeå för att intressera människor för att engagera sig lokalpolitiskt. Folkets hus har upplåtit lokalerna och detta blev för mycket för juridikstudenten Fanny Eriksson (S) och Daniel Nyström (V) som enligt egen utsago ”ugglar på Umeå universitet”, har skrivit följande öppna brev till Folkets hus, där de ondgör sig över beslutet.

Mer kan läsas på Fanny Erikssons blogg och hennes vapendragare Daniel Nyströms blogg. De gamla ordspråken ”Kaka söker maka” och ”Lika barn leka bäst” stämmer väl in på dessa båda rödgardister.

I brevet finns alla de klassiska anklagelserna om rasism – rubriken på brevet är f ö ”Är rasister välkomna till Folkets Hus?”, nazism, allas lika värde, värdegrunden liksom en mängd andra anklagelser, epitet, förklenande omdömen och floskler. De skriver också om ett annat hittepåbegrepp – ”rassjälen” som de också försöker att utveckla. Kommentarerna till brevet och till Fanny Erikssons senare artiklar på VK-bloggen, utgör en avslöjande läsning. Kommentatorerna pekar på det synnerligen odemokratiska i att förvägra ett Riksdagsparti att samlas i en av skattebetalarna finansierad byggnad. Brevets skriftsställare hävdar att det finns forskning som visar att Sd är ett rasistiskt parti. Kommentatorerna ställer upprepade frågor om referenser till denna forskning och om var i Sd’s partiprogram som det framgår att partiet är rasistiskt. Några svar får de emellertid inte, d v s allt går sin gilla gång – halmgubbar konstrueras men när dessa skall försvaras med fakta och sakliga argument, så finns inga.

Åter till det rubricerade..

Sossen och kommunisten tjatar som brukligt är om ”värdegrunden”. Denna floskel jämte ”allas lika värde” och ”klimatsmart” torde återfinnas i toppen på alla tiders floskellistor. Eftersom jag lider av svårartad floskelallergi undrar jag om Fanny Eriksson eller andra kan definiera detta begrepp.

För egen del har jag en klar uppfattning om vad värdegrund innebär. Den västerländska civilisationen, till vilken Sverige än så länge kan räkna sig trots det ohämmade inflödet av människor från främmande kulturer och religioner, har sedan mycket lång tid tillbaka djupa rötter i den hebreiskt-kristna läran, dess värderingar och den humanistiska synen på människors värdighet oavsett rang, klass eller etnicitet. I det politiskt korrekta Sverige används ordet värde i tid och i otid, vilket är helt felaktigt men medvetet, i stället för värdighet vilket betyder något helt annat. Värde är en felaktig översättning av artikel 1 i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna som definierar: ”All human beings are born free and equal in dignity and rights” vilket på korrekt svenska skrivs som ”Alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter”. Hela det Nya Sverige eller Multikultisverige är således grundlagt på en felöversättning, alternativt på en medveten lögn. Har Sverige en annan definition av de mänskliga rättigheterna jämfört med FN och EU eller håller sig Sverige som är ”en humanitär stormakt” (citat av Carl Bildt) med en som är mycket bättre än övriga världen?

Människors lika värde existerar inte i realiteten. Fanny Eriksson bör ta sig en funderare över om följande framstående representanter för ”allas lika värde” så som Idi Amin, Nicolae Ceaucesco, Adolf Hitler, Vladimir Iljitj Uljanov (Lenin), Iosif Vissarionovich Dzhugashvili (Josef Stalin), Mao Zedong, Pol Pot, Walter Ulbricht, Saddam Hussein, Osama Bin Ladin, Anwar al-Awlaki, Nidal Malik Hasan, Stanislas Mbanenande, Ahmet Makitan, Milic Martinovic, Ephrem Tadele Yohannes, Rafi Bahaduri, Taimour Abdulwahab, Hastings Banda, Jean-Bédel Bokassa, Kim Jong Il, för att bara nämna några, har ”lika värde” som Moder Teresa, Mahatma Ghandi och Martin Luther King. Som underlag för funderingarna kan nämnas att Sovjetmakten beräknas ha varit ansvariga för ca 147 miljoner människors död och Hitler, Mao och Pol Pot för i storleksordningen 100 miljoner.

Om svaret på frågan blir ja, då kräver det ett utvecklande resonemang och det kan förslagsvis starta med en redovisning av Lenins ”lika värde”. Om svaret på frågan blir nej – då faller floskeln som det korthus det är.

Nej, alla människor har inte lika värde enligt en mänskligt konstruerad måttstock. Åtminstone inte svenskar i Sverige om man beaktar rättsfall vid tillämpningen av lagen om ”Hets mot folkgrupp”. Däremot i ett andligt perspektiv och enligt Paulus brev till Galaterna 3:28: ”Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus”.

Alla människor har värdighet och skall bemötas värdigt. Värde i motsats till värdighet är ett subjektivt begrepp och bestäms av den som värderar. De egna familjemedlemmarna värderas högre än totala främlingar, kvinnor värderar framtida fäder till sin avkomma på olika sätt, i skolan sätts värdet i form av betyg, i arbetslivet med löner, förmåner och befordran, inom idrotten med berömmelse, löner och prispengar, inom vetenskapen med berömmelse, forskningsanslag, professurer – ja t o m Nobelpris. Om alla är lika mycket värda, saknar begrepp som mer eller mindre värdefull betydelse och drivkraften att exempelvis utbilda sig och förkovra sig eller att träna hårt för att bli uppskattad och betydelsefull, saknar mening.

Tio Guds bud har varit värdegrund för västerländska samhällen med start för ca 1700 år sedan. Eftersom de unga numera inte lär dessa bud i skolan och senare i livet varken respekterar eller följer dessa, måste man hitta på en ny värdegrund. Om dessa enkla regler samt den gyllene regeln ”Allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem” följdes så skulle detta resultera i ett mycket bättre samhälle.

När det gäller etnicitet är det självklart med respekt och tolerans men inte alls lika självklart när det gäller kultur och religion. Främmande religioner och kulturer åtföljs mestadels av egna och likaledes främmande värdegrunder. Vissa är förenliga och andra inte. I begreppet värdegrund lägger jag sådant som synen på demokratin, rättsstaten med dess lagar, medmänniskan, umgänget och därtill hörande regler, traditioner, religionen, kulturen men även fostran och en hel del annat. Främmande värdegrunder som i vårt nutida samhälle strider mot dessa, har vi ingen som helst anledning att respektera och tolerera. De skall kritiseras och de intoleranta skall vi inte gå tillmötes på det sätt som sker i dag. Ordspråket säger att ”man skall ta seden dit man kommer”, d v s inte att ”ta med sig seden dit man kommer”. I det multikulturella Sverige förkunnar Den Upplysta Klassen i huvudsak det senare samtidigt som de talar i mycket förklenande ordalag om vårt eget ursprung och landets historia. Multikulturalismen med dess relativistiska och oerhört naiva syn på kulturell och religiös blandning utgör en av orsakerna till de många avarter som finns i dagens samhälle, bl a den mycket höga och tilltagande invandrarkriminaliteten – något som inte fanns i Sverige för bara några årtionden sedan.

Värdegrunden har förstärkt den växande klyftan mellan folket och statsmakten. Ett exempel; det är helt emot demokratiska principer att manipulera förskole- och grundskolebarn, ja också gymnasieelever in i det “rätta tänkandet”, vilket för första gången implementerades i Lgr 1994. Fostran av barn tillhör hemmet och inte skolan. Skolans uppgift är att förmedla kunskap och att stimulera till sökandet av sådan men det som introducerades 1994 är en kall vind från de totalitära staternas förtryck av oliktänkande. Det medverkar till den konformism som syftar till att alla ska tänka ”lika och rätt”. Det som den styrande eliten under en tid ansett vara rätt, har senare kunnat visa sig vara helt fel och i vissa fall förödande, med folkmord och krig som följd.

Hur stämmer denna värdegrund överens med den grundlagsskyddade yttrandefriheten? På vilket sätt ingår individens frihet och integritet i värdegrunden? Friheten att välja och att välja bort? Ämnet Livskunskap introducerades som ett obligatoriskt ämne i skolan vilket gör det sistnämnda problematiskt. Elever från yngsta tänkbara ålder sitter i ring och berättar under en timme i veckan om sina erfarenheter, tankar och känslor inför olika företeelser. Många elever mår väldigt dåligt av att vara tvungna att berätta om sig själv och till råga på allt – den av staten påbjudna “rätta versionen” om sig själv. Om denna avviker från värdegrunden blir det diskussioner inom gruppen och eventuellt också med föräldrarna som uppenbarligen har försummat att fostra sina barn i värdegrunden. Sådant hör inte hemma i demokratier men i totalitära stater.

Värdegrunden utgör sålunda en del av det sekulariserade samhällets religion. Det är en samling idéer utan historisk och vetenskaplig grund, som är författade av de Allvisa Godhetsapostlarna, med Bengt Vet Bästerberg som en av de främsta och den får inte ifrågasättas. Dessa ”budord” får man inte tolka som man vill. Inom religionerna är det vanligtvis de skriftlärda som tolkar och dessa tolkningar väljer de flesta sedan att följa efter eget gottfinnande eller inte alls. I den svenska värdegrundsreligion är det de politiskt korrekta ”goda människorna” som bestämmer vad som skall tyckas. Gud nåde den som svär i multi-kulti-genus-miljökyrkan. Sådana hädare blir inte som förr i tiden, ställda inför den katolska inkvisitionen, men av de på helgonglorian putsande godhetsapostlarna, i stället ställd inför DO som likt påven, utfärdar icke juridiskt bindande bannbullor som ofta renderar i pungslående. Det kan också resultera i social utstötning, besök av Expressen, förlust av jobbet, misshandel eller annat otrevligt.

I värdegrundsupplägget görs inga distinktioner mellan stat och samhälle. Staten är den tvingande parten som vi medborgare underställs. Samhället är den samlade gruppen av individer som enligt grundlagen är fri att tycka, uttrycka och skriva vad vi önskar. I fallet värdegrunden har den i dagens Sverige övertagit grundlagens skydd, där vi nu i stället bli påtvingande förhållningsregler som det är straffbart att bryta emot. Det här är inte värdigt ett land som vill kalla sig för en rättsstat. Värdegrunden är en massiv hjärntvätt i politisk korrekthet och ett steg mot ett totalitärt samhälle. Ett av dessa steg har tagits här. Mer om ”det förbjudna” som denne person har redovisat och som han har blivit dömd för kan läsas på Petterssons

Konsekvenserna av åsiktskonformism och åsiktsförtryck blir så som den danske historikern och författaren Mikael Jalving skriver i sin bok om Sverige med titeln Tystnadens rike, krönikören Julia Caesar skriver om i en av sina krönikor I Låtsaslandet (länklista till övriga finns här), författaren Roland Huntford som under 8 år bott i Sverige skriver i sin bok om svenskarna med titeln The New Totalitarians och i boken Det blinda Sverige, professor emeritus Jacob W F Sundberg skriver i Minnen från landet där den offentliga lögnen fått en svindlande omfattning samt som den f d utrikeskorrespondenten Ulf Nilsson skriver om i sin bok Sverige – Sluten anstalt som ingen ville publicera.

Även en blind höna kan uppfatta att värdegrunden är en samling statligt styrda riktlinjer för hur den svenska befolkningen ska tvingas att anpassa sig till mångkulturalismen och massinvandringen och till råga på allt, betala enorma summor för kolonialiseringen. De nämnda flosklerna, utan ett definierat innehåll, är inget annat än ett påtvingat åsiktsdirektiv från Den Upplysta Klassen som i sin oändliga vishet, anser sig veta bättre.

7 thoughts on “Värdegrunden och allas lika värde

 1. Stackars tjej, man undrar vad felet är, om nu inte hennes pappa, hennes stora idol, kan lära henne om islam, borde det väl ändå inte undgå henne vad det är för nåt. Vad är det som gör sådana som henne så hatiska till det liv hon lever och till den uppväxt hon har haft? Var har det misslyckats? Hon har växt upp i fred och frihet, fått utbildning, fått göra sina egna val, har en hund och är ännu inte, vad jag vet, fembarnsmor. Hon och liknande borde prova på hur det är att vara tjej i talibanstyrt område, sen hade det varit intressant att höra henne prata om SD, det ända parti som står för att hennes barn skall kunna leva samma liv som hon. Hon pratar om näthatet, hon kan ju prova hur hat fungerar i Pakistan!

  • Inlägget ovan får mig att fundera till för ett ögonblick..
   Det sägs att vi, iaf i Sverige, vet så mycket om omvärlden, att vi är så välinformerade etc etc inte minst tack var internet.
   Ändå, så verkar det som om man ofta ”stänger av” eller t o m förnekar viss typ av information?
   Det är väl t ex i få länder som kvinnor har det så bra som i Sverige, ändå på vilka gnäller Schman mest, jo på strukturella förnedringen/diskr av kvinnor i SVERIGE?
   Det går säkert att räkna upp 50 länder där det står sämre till inom det området, men ändå angriper man i först hand Sverige!
   Okunskap? Knappast. Snarare ovilja, förnekelse och hyckleri…
   OCh ingen vettig reagerar??

   • Enligt de flesta internationella jämförelser så hamnar Sverige för det mesta en fjusning efter Norge. I återstoden ligger vi aningen före.

    Så istället för att hylla den [etniskt] svenska mannen så fortsätter extremfeministerna att gapa som om de levde i Saudiarabien. Fast ändå inte, i Saudi hade de blivit pryglade eller stenade om de överhuvudtaget hade fått yttra sig.

    De enda som de åstadkommer PK-kärringarna och batikhäxorna är att svenska män kanske börja uppföra sig som de ständigt blir anklagade för att göra.

 2. Inte så konstigt att kriminaliteten är som den är i Sverige när såna som hon skall döma i domstolarna!

 3. Fanny kanske är för ung för att minnas Luciabeslutet. Annars vore det intressant att fråga henne om partiets förflutna, för samma argument om rasism som hon klistrar på SD, samma politik införde hennes eget parti år 1989.

 4. Sossepampars och fackpampars enda värdegrund är ”mammon” dvs att sko sig och berika sig fylla sina redan feta plånböcker.

 5. Mycket bra skrivet Nostradamus…Både sossen och kommunisten får rätt rejält påskrivet av kommentatorerna i sin bloggar,. Lyckligtvis väl formulerat.
  F Eriksson har tydligen läst för mycket av Arnstad och kommunisten raderar tydligen friskt i bloggen..
  Världen och de politiska debatten från vänsterhåll är m a o precis som vanligt..

Kommentera