SD:s hårdföra retorik tänjer gränser gång på gång

REGERINGSKRISEN. M hade kunnat forma ett regeringsalternativ genom att söka stöd i den breda mitten i stället för att ”ge SD nycklarna till regeringsmakten”, skriver C:s förste vice ordförande Anders W Jonsson i en debattartikel i Aftonbladet.

Centerpartiets ledare Annie Lööf och förste vice ordförande Anders W Jonsson Pressbild: centerpartiet

Jonsson anser att SD inte är ”ute efter makt för maktens skull, utan för att de i grunden vill förändra vårt samhälle”.

”Deras hårdföra och radikala retorik tänjer gång på gång gränserna i samhällsdebatten”, skriver Jonsson.

-Pettersson hoppas verkligen att Anders W Jonsson (C) har rätt med att SD ”i grunden vill förändra vårt samhälle”. Vi har redan sju partier som mer eller mindre är nöjda med att vi är nummer ett i EU på skjutvapenvåld, ligger i topp i arbetslöshetsligan, har bland de lägsta pensionerna, högst invandring av dysfunktionella, storbostadsbrist, enorma problem i skolan, långa köer till vården, bland världens högsta skatter osv.

Den som inte vill ändra det samhället kan inte vara klok…

Centerpartiet hette tidigare Bondeförbundet och det är det parti jämte socialdemokraterna som har den värsta rasbiologiska bakgrunden. Centerpartiets nuvarande ledare Annie Lööf vill inte prata eller förhandla med Sverigedemokraterna på grunda av SD:s bakgrund och SD bildades 1988. 

Läs och bilda er en egen uppfattning.

Bondeförbundets grundprogram. Antaget vid 1933 års förbundsstämma.

 1. Bondeförbundet, landsbygdens folkparti, är en sammanslutning av Sveriges landsbygdsbefolkning i ett eget parti och ser som sin främsta uppgift att kämpa för landsbygdens rätt och likställighet vid avgörandet av vårt lands sociala, politiska och ekonomiska livsfrågor. Tillvaratagandet av landsbygdsfolkets rätt är en viktig fosterländsk uppgift.
 2. Under århundraden ha Sveriges bönder bevarat tron på kristendomen som en rik källa till andligt liv. Då kristendomen är den säkraste grundvalen för en redbar och allmängagnelig livsföring, måste kristen tro och livsåskådning främjas och bevaras som grundval för svensk folkuppfostran. Det religiösa livet bör beredas möjlighet att utveckla sig fritt och ostört av kristendomsfientliga inflytelser. Undervisningsväsendets ändamålsenliga och praktiska utveckling bör främjas och dess karaktär av en hela folkets uppgift betonas. Landsbygdsungdomens bildningssträvanden och möjlighet att till rimliga kostnader erhålla tillgång till behövlig praktisk och teoretisk undervisning bör underlättas.
 3. För bondeklassen måste som en naturlig uppgift framstå bevarandet av de svenska hemmen, hävdandet av familjebandens värde för individerna och samhället, liksom av de värden som ett verkligt hem har att ge åt familjemedlemmarna och särskilt åt det uppväxande släktet. Härmed sammanhängande sociala och ekonomiska problem böra uppmärksammas i syfte att underlätta familjebildningen och bereda ökade möjligheter för de unga att vid någorlunda tidig ålder bilda hem. De sedligt och moraliskt nedbrytande krafter, som verka i riktning att upplösa familjebanden, måste bekämpas.
 4. Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling. Ett energiskt arbete måste bedrivas för folkhälsans höjande och vårt folk skyddas mot degenererande inflytelser. Folkfienden alkoholens fördärvliga verkningar måste genom upplysning, lagstiftning och på annat sätt effektivt bekämpas. Målet allmän folknykterhet, får aldrig lämnas ur sikte.
 5. Ingen del av Sveriges folk är som bondeklassen förbunden med Sveriges historia och svensk statstradition. Bondebefolkningens bevarande och stärkande utgör förutsättningen för fyllandet av dess fäderneärvda uppgift i statslivet och en grundval för svensk nationell utveckling. Landsbygdsfolkets betydelse som källa till svensk folkförnyelse framstår med ökat värde, ju mera industrialismen och stadskulturen tär på folkkraften. Det gällande valsystemet bör utvecklas så att bättre möjligheter beredas landsbygdens folk att göra sig gällande i konkurrensen med städernas och de stora industrisamhällenas väljare och en mera rättvis -representation erhålles med hänsyn tagen till befolkningsgruppernas storlek.
 6. Liksom Sveriges bönder från urminnes tid haft en rättsvardande uppgift av grundläggande betydelse, så utgöra de alltjämt det säkraste värnet för vår gamla svenska rätt och lag mot nedrivande läror, liksom mot orosstiftare och våldsmän. Det folkliga inflytandet inom rättsskipningen bör bevaras och stärkas, tro och heder hävdas som grundpelare för svensk rättskultur, liksom rättvisans och rättfärdighetens principer i allmänna angelägenheter. Lagöverträdelser av alla slag måste utan slapphet bekämpas och alla försök att omstörta den bestående samhällsordningen nedslås.
 7. De senaste årtiondenas sociala utveckling har fört med sig en utvidgning av ämbetsverken och en ökning av statstjänstemännens antal, som är ägnad att inge betänkligheter. Landsbygdsbefolkningen, som alltid bekämpat ämbetsmanna och fogdevälde, måste alltfort kräva, att ämbetsmannainflytandet inom vårt offentliga liv begränsas, att tillskapandet av icke nödvändiga ämbeten och tjänster förhindras samt att skärpt uppmärksamhet ägnas åt kontroll av administrationen och revision av medelsförvaltningen. Största möjliga sparsamhet bör iakttagas med allmänna medel.
 8. Bondeförbundet vill främja en nationell näringspolitik, som tillvaratager det svenska folkets intressen och bereder arbete åt svenska armar. Vi motsätta oss en sådan utveckling av vårt lands näringspolitik, varigenom näringslivet blottställes för utländskt godtycke och vår ekonomiska och politiska självständighet äventyras. Det svenska näringslivet bör i första hand inriktas mot tillgodoseende av de egna behoven med företrädesrätt, för svensk produktion till den egna avsättningsmarknaden.
 9. Bondeförbundet arbetar för en jordbrukspolitik, som bereder jordbrukets och dess binäringars utövare rättvis lön för arbetet, bevarar jorden i den jordbrukande befolkningens hand samt bereder ekonomisk likställighet med andra motsvarande samhällsgrupper och tryggad utkomst åt jordbrukets folk, varvid arrendatorers och mindre jordbrukares levnadsvillkor särskilt beaktas och rimliga lönekrav tillgodoses för jordtorpare samt lant- och skogsarbetare. Vi kräva även en rättvis avvägning av tullarna, som förhindrar att tullbördorna vältras över på landsbygdens folk.
 10. Starka och välordnade ekonomiska föreningar bland jordbrukarna är en nödvändig förutsättning för att många av de genom Bondeförbundets politiska verksamhet uppnådda resultaten skola bli till avsett gagn för jordbruksbefolkningen. Vi vilja därför kraftigt arbeta för allmän anslutning till, enig sammanhållning i och obrottslig solidaritet med jordbrukarnas ekonomiska och fackliga föreningsrörelse.
 11. Bondeförbundet bekämpar storkapitalistisk utsugning, bankväsendets monopolisering liksom andra slag av truster och monopolbildningar, vilka avse att bereda sina utövare oskäliga vinster, onödigt fördyrande av varorna på vägen mellan producenter och konsumenter, så ock fackföreningsväsendets skadliga utväxter. Kreditinrättningar i jordbrukarnas egna händer böra kraftigt stödjas, så att landsbygdens sparkapital bevaras åt det egna kreditbehovet. Näringslivet måste utvecklas mot ökad planmässighet och ändamålsenlighet till gagn för hela folket.
 12. För Sveriges jordbruksfolk, som av sin historia lärt, vilka offer av blod och egendom som krig, utländskt övervåld och förtryck medföra, måste fred och samförstånd mellan folken samt värnandet av vårt lands frihet och oberoende vara en hjärtesak, som efter måttet av våra krafter bör främjas. Även inom vårt eget folk vilja vi verka för fred och förståelse mellan klasserna på grundval av inbördes aktning och respekterande av varandras livsintressen, för övervinnandet av vålds- och hatpropaganda, för samhällsfred och fosterländsk folkgemenskap.

Centerpartiet partiprogram 1933, PDF-fil att skriva ut.

-Pettersson säger läs och bilda er en egen uppfattning om Centerpartiet förr och jämför med dagens Stureplanscenter…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

18 thoughts on “SD:s hårdföra retorik tänjer gränser gång på gång

 1. Vi helt normala tänkande Svenskar betackar oss för det samhälle som CP o 7klövern skapat.

 2. Eftersom Anders W Jonsson är utbildad läkare så måste han vara en fena på råpluggande, ty något förstånd tycks han inte besitta.

 3. Partierna måste naturligtvis röra sig efter verkligheten. Om verkligheten tänjs ut, måste förståelsen tänjas ut för att garantera rätta åtgärderna. Myndigheterna ska inte köra samma slitna kort, de använt i dö-snacket minst 30 år om förebyggande åtgärder. Det har aldrig fungerat. Att stoppa importen av okända kriminella är en av de effektiva åtgärderna man aldrig får höra. Sverige måste ha nyval, det är ansvarsfullt mot väljarna. Ingen kunde nog veta att vissa av nuvarande regeringspartier skulle öppna gränserna på vid gavel där terrorister, kriminella och covid-19smittade har öppna dörrar.om de säger sig vara flyktingar och söker asyl. Varför fick vi mest smitta av de nordiska länderna? Utvisningar av importerade brottslingar är också en human och effektiv metod, som ingen talar om. Folkräkning är nödvändigt men regeringen vill inte för då öppnas Pandoras ask. Sånt kaos vi har får inte fortsätta bredas ut till att bli ohanterligt. Storstadsbrottsligheten ska bekämpas med alla effektiva medel nu, inte spridas över hela landet, punkt

 4. Centern är ett fascistiskt parti, i dess rätta form, eftersom det idag ser sig självt som ett parti som håller stången lika mycket mot kommunismen som de gör mot konservativa. Det har en egen verklighetsuppfattning om hur Sverige och svensk historia ser ut. Deras partiledning har inga som helst problem att se motståndare som mindre värda varelser som ska krypa tillbaka under sina stenar när Ledaren pratar.

 5. Inledningen på 12:an lät ju rätt intressant! Så kan folk boende i Sverige nu, säga i framtiden om vi mot förmodan lyckas befria vårt land!

 6. ”ute efter makt för maktens skull”

  Genom sig själv känner man andra..

 7. i.o.fs hämtat från flamman, men den här gången har dom rätt

  Bland de som var med att bilda Bondeförbundet 1913 fanns antisemiten Elof Eriksson som hade intima kontakter med de tyska nazisterna, bland annat Julius Streicher, som var chefredaktör för den nazistiska tidningen ”Der Sturmer”. En tidning som förespråkade en total utrotning av alla judar.

  En annan inflytelserik bondeförbundare och riksdagsman var Otto Wallén som i en debatt 1939 förklarade att han var stolt antisemit, och han beklagade sig över att ”tattare och judar”, beviljades svenskt medborgarskap.

  Så Lööf har inte så mycket att yvas över. I stället för att hacka på SD och dess rötter kanske hon skulle göra upp med dåtiden och skriva en vitbok.

 8. Dubbel w lär ju vara läkare till yrket, kanske dags att låta någon annan läkare
  undersöka honom , han verkar inte helt frisk i knoppen.
  Deras oresonliga hat mot J.Å beror på att honom har dom inte kunnat sätta
  sig på eller köra över, han har plockat ner båda i alla debatter dom haft!

  • Det är oroväckande i så fall. Anders W är läkare och sådana skriver ut recept emellanåt där doseringsinformationen inte får bli fel.

 9. Anders W Jonsson (C) är en av de största Sverigeförstörare som existerat.

 10. Politiker som gnäller över att ett annat parti ”inte är ute efter makten för maktens skull” skall kastas ut med huvudet före.
  J-la maktk-ta syltskallar!!

 11. Ja, man kan fråga sig om det är det nuvarande, eller det dåvarande centerpartistiska programmet som är fel. Men kolla verkligheten. Vilka är det som håller på och härjar sönder vårt land??? För sanningen ska ju förtigas till förmån för en tillrättalagd vald syn av makten, om hur det ”är och ska vara. Punkt. För själv Pettersson, talar du om dysfunktionella. Och förfallet breder hela tiden ut sig, såväl utom oss i samhället som i våra inre själar, som hela tiden degenereras, av den utveckling, eller snarare avveckling vi genomgår. Så man kan ju undra…? …vad som egentligen är sant?

 12. Nu gnäller Lööf över att Kristersson kontaktat henne under ”sonderingen”. Fattar hon inte budskapet. Att C inte är med längre i något som kan liknas vid ett borgerligt alternativ. Hon sprängde ju Alliansen själv. Nä, ta dig en funderare Annie.
  Att sedan BUNTA ihop SEX partier med vitt skilda politiska utgångspunkter och kalla det ”den breda mitten” är ju häpnadsväckande naivt – och inte minst historielöst.

 13. Som Pettersson skriver så kan den person som inte vill förändra detta samhället inte vara riktigt klok. Men Tokan från Maramö är väl inte helt frisk i huvudet heller.

Kommentera