Inrikesminister Ygeman ljuger om underskattning av islam

ISLAM. Säpo bedömer att det i dag finns tusentals våldsbejakande extremister i Sverige. 2010 bedömde Säkerhetspolisen att det fanns omkring 200. Flera forskare och insatta i ämnet som Ekot pratat med ser Säpos nya siffror som väntade.

– Jag är inte förvånad, utan har själv tänkt att det är den storleksordningen de senaste åren. Det har ökat extremt mycket om man följer det här via nätet. Det är vanligare idag att man ser den här typen av sympatiyttringar för den här typen av åsikter, konstaterar Magnus Sandelin som arbetar som journalist, författare och föreläsare. Han har sedan tio år följt och granskat politiskt och religiöst extrema rörelser i Sverige.

Anders Ygeman (S), inrikesminister, kommenterar så här i dag. – Det är allvarligt och det är en utveckling vi sett under ett antal år nu. Det är också bakgrunden till att regeringen antagit ett stort antal åtgärder.

Vad beror ökningen på? – Framförallt konflikten i Mellanöstern och Syrien.

Hur oroväckande är det här? – Oroande men inte nytt och vi jobbar med att mota tillbaka den här utvecklingen.

Vad säger det om Sveriges arbete mot radikalisering? – Att vi kom igång för sen och satsade för lite resurser på det, men att vi nu börjar komma ikapp. Jag tror Sverige underskattade hotet från den våldsbejakande extremismen och den ideologiska överbyggnaden från våldsbejakande islamism.

Sveriges Radio

-Pettersson menar att inrikesminister Anders Ygeman (S)ljuger: ”Sverige underskattade hotet från den våldsbejakande extremismen”. Vad är det han och andra underskattar och inte förstår av Jihad? 

Regeringen, den här och den förra har ljuger, de har inte underskattat utan medvetet blundat för utvecklingen och lyssnat på knäppgökar som Åsa Romson, Henrik Arnstad, Mehmet Kaplan, Mattias Gardell och andra islamistkramare i stället för att ta råd från Magnus Ranstorp, Per Gudmundson, Magnus Sandelin, Petterssons m.fl. som har varnat för detta i minst tio år och läst historia om islam så har ni haft facit…

Jihad – det heliga kriget

Det har skrivit 100-tals böcker och gjorts många filmer om de kristna korstågen som var nio till antalet och pågick i tvåhundra år och har varit över i 700 år medan det har skrivits ytterst få böcker och gjorts ännu färre filmer om muslimernas motsvarighet till korstågen – Jihad – trots att Jihad pågått i 500 år när korstågen startade och fortfarande pågår.

En annan skillnad mellan korstågen och Jihad är att korstågen till stor del, men inte helt, var begränsade till det heliga landet medan Jihad pågår än idag över hela världen.

Jihad har påverkat livet – och fortsätter att göra så – hos långt mer människor och regioner i världen än de länge utdöda korstågen någonsin gjorde.

Muslimerna ser korstågen som startpunkten för den långa militära konfrontationen mellan islam och världen i Väst, då glömmer man att Jihad redan pågått i 500 år när korstågen startade.

Ayatollah Khomeini, den iranska revolutionens ledare, en modern hjälte och helgon för hundratals miljoner muslimer. Jihad, sade han, innebär erövring av icke-muslimskt territorium. Det är koranens lagliga herravälde från jordens ena ände till den andra…det slutliga målet .. av detta erövringskrig”. Så var det i hundratals år före korstågen, så har det varit sedan dess.

Jihads ”erövringskrig” är en historisk verklighet, som har varat i 1.400 år. Det terroristiska Jihad som finns idag är en aktuell, politisk verklighet. Ankomsten av Khomeini på den internationella scenen har slående förebådat återvändandet till världen av en aggressiv islam efter mer än ett århundrades lugn: Imperialismen i Väst och kolonialväldets dominans fjättrade islam till Väst för ett århundrade och kvävde Jihad fram till mitten av 1900-talet.

För att förstå Jihad måste vi vara klara över, vad det är, och först och främst vad det inte är. Till att börja med är det inte vad de flesta människor, tror att det är. Dess syfte är inte att omvända de icke-troende till islam med våld. Det kan ha varit så under dess första århundrade, när det val som gavs de besegrade var att omvända sig till islam eller att dö, men detta förändrades snart till omvändelse till islam, död eller skatt i form av speciell pålaga. Det rörde sig om ”dina pengar eller ditt liv”. Syftet med Jihad blev och är i grunden att expandera och utbreda islam till dess att hela världen står under muslimskt styre. Jihad är väsentligen ett permanent tillstånd av fiendskap, som islam upprätthåller mot den övriga världen, med eller utan strid, för att få mer makt över mer territorium.

Den östliga kristenhetens tillbakagång påminner oss om ett nästan bortglömt grundläggande faktum beträffande Jihad: ”Jihad är en religiös förpliktelse. Det utgör del av de plikter som de troende måste fullfölja; det är islams normala väg till expansion.” Jihad är en institution i islam, det är en del av den normala funktionen i den muslimska världen, en religiös plikt, som den fromme muslimen måste utföra, om han kallas till det.

För drygt 1000 år sedan har Jihad först och främst och framför allt var ett stridskrig, en imperialistisk form av krig, likt krigen för kolonial och kontinental expansion av Rom eller på senare tid av Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Ryssland och USA. Muslimerna gör ingen skillnad mellan religion och staten och följaktligen den ”heliga” bismak som deras imperialistiska krig har uppnått. Låt oss nu vara missräknade beträffande den religiösa färgton muslimerna gav åt sina territoriella erövringar. Jihads var ren imperialism, precis som våra krig är det.

Det finns fortfarande många muslimer som tror, att det är islams uppenbara bestämmelse att erövra hela världen. Förpliktade att möta realiteterna i den moderna världen kan många fler inte vara alltför säkra om denna artikel i sin tro. Men många klamrar sig fortfarande fast vid densamma, även bland de miljoner immigranter, som slagit sig ner i Frankrike, Storbritannien och Sverige. Fundamentalisterna och de som tror på budskapet gör så. Så gör de som vi kan kalla de muslimska ledarna, fromma och uppriktiga lärjungar till profeten men ovilliga att ta del i fundamentalisternas militanta attityder och handlingar. Djupt störda av den moraliska degraderingen av det västerländska samhället idag, är de övertygade om, att framtiden tillhör islam.

I det förgångna är individuella muslimers kamp i krig mot de icke-troende en förmodad gest av fromhet och lojalitet. Likväl var krigen – och är fortfarande – vanligen i huvudsak territoriella och politiska. Ingen förändring är synlig i antågande.

Jihad förefaller mer och mer vara ett ändlöst faktum i livet, nästan en naturens nyck. Jihad uppenbarar sig ofta och utför en mängd skada. Så gör dess moderna terroristiska version.

Asien, särskilt det förr kristna Främre Orienten och Centralasien och subkontinenten Indien förtjänar också sin historia om Jihad, liksom Afrika med dess muslimska erövring av det gamla kristna Egypten och norra Afrika såväl som ett stort antal delar av Väst- och Östafrika med deras animistiska och svarta stamreligioner.

Det finns många historiska militära och heroiska hjältar i islam – och av dess fiender- under dessa århundraden av strid. Under loppet av över tusen år har det funnits mängder med hjältar för muslimerna, för islam har alltid predikat krig. Islam grundare var krigare ”Svärdet är nyckeln till himlen och helvetet”, sade Muhammed till sina lärjungar.

Sexhundra år tidigare hade Kristus sagt: ”Den som lever av svärdet skall förgås genom svärdet”. Muslimer som dödar följer Muhammeds bud, men kristna som dödar – och det finns många – ignorerar Kristi ord. I detta ligger kanske en av de grundläggande skillnaderna mellan islam och kristendomen.

Jihad har sitt ursprung i Koranens undervisning och praktiserades av Muhammed under hans livstid mot judiska och hedniska stammar på den arabiska halvön och snart efter hans död mot perserna och mot kristna människor i det bysantinska kejsardömet, Syrien och Palestina. Hundratals år senare terroriserade det Europa. ”Från det muhammedanska raseriet, bevara oss, o Herre” var en bön som hördes under århundraden i alla kyrkor i Central- och Sydeuropa. Fruktan för Jihad har inte helt försvunnit ens nu, särskilt bland de människor som har känt det muslimska väldet. Den franske experten om islam, Maxime Rodinson, påminde oss om det för ett par år sedan den 17 juni 1994, i en utgåva av tidningen i Paris Le Monde: ”Det finns några ord som skrämmer människor. Jihad är ett av dem. När serbiska ledare önskar satanisera Bosniens armé, förklarar de, att Alija Izet Begovic (den bosniske muslimske ledaren) har proklamerat det heliga kriget, då fruktar de islams vapen.”

Med islams tillbakagång från 1700-talet har mycket av den fruktan den inspirerade till försvunnit. Senare blev många muslimska länder i över ett århundrade kolonier och protektorat till Storbritannien, Frankrike, Spanien, Italien, Holland och Ryssland. Muslimska soldater tjänade inte längre under islams baner utan i främmande herrars arméer. I över ett århundrade försvann Jihad. Det blev för västerlänningar ett nästan glömt ord. Nu är det sedan avkoloniseringen på 1950-talet och 1960-talet tillbaka igen och har varit så under de sista årtiondena, kraftfullt, mer övertygat, kanske mer strukturerat, rikare med omfattande oljepengar som finansierade det, och lika skoningslöst som någonsin. För de flesta människor är Jihad nu helt enkelt en av komponenterna i den internationella terrorismen i vår tid. För några muslimer är Europa och den icke-muslimska världen ännu idag vad den alltid har varit, Dar-al-Harb, landet med krig. Muslimska länder är vad de alltid har varit, Dar-al-Islam, islams land, Guds och fredens land.

Dagens Jihad är en förlängning av de fjorton århundradena av det militanta islam. Efter Muhammeds död 632 manifesterade Jihad sig självt på det europeiska fastlandet utanför Konstantinopels murar år 668, när muslimerna först gjorde belägring, olyckligtvis i huvudstaden i det bysantinska kejsardömet. Jihad har alltsedan dess varit en del av Europas historia. Dess första stora triumf var invasionen och ockupationen av Spanien 711. Nästan åttahundra år av strid och ockupation följde. Erövringen och en följande återerövring genom portugiser och spanjorer varade till 1492, men de flesta européer vet fortfarande ingenting om realiteten av det. Ändå är det nu del av vår historia, del av vår europeiska kultur. Jihad är ett av de fakta i livet som gjort Europa till vad det är idag.

Jihad av idag, det amerikanska plan, som sprängdes över Lockerbie, det franska planet som förstördes i flygningen, den västerländska gisslan som kidnappades och hölls i underjordiska celler under flera år av Hezbollah i Beirut, hundratals franska soldater och amerikanska marinsoldater, som dödades när deras baracker sprängdes i luften i Libanon, amerikanska diplomater som kidnappades och gömdes i Teheran, bomber som placerades i regeringsbyggnader över Paris, västerlänningar som halshuggs och visas upp på YouTube är alla del av Jihads långa tradition.

Korstågen till Palestina, var koncentrerade till det heliga landet och ägde rum under tvåhundra år sammanlagt. Korsfararna önskade etablera sig själva i det heliga landet, som var kristendomens födelseplats och erövrats av muslimer. Islams motiv genom Jihad är långt större. Muslimerna försökte och försöker erövra och ockupera Europa och värva det för islam. En stor del av Europa togs och ockuperades under århundraden, de skövlades ibland och några av människorna vanns för islam. Spanien, Portugal, Frankrike, Italien, Sicilien, Österrike, Bosnien, Serbien, Kroatien, Ungern, Rumänien, Valakiet, Albanien, Moldavien, Bulgarien, Grekland, Armenien, Georgien, Polen, Ukraina och östra och södra Ryssland blev alla stridsfält för Jihad, där islam erövrade eller besegrades. Många av dessa länder ockuperades av muslimer, i vissa fall av araber och morer, i andra fall av ottomanska turkar, vanligen i hundratals år: Spanien 800 år, Portugal 600 år, Grekland 500 år, Sicilien 300 år, Serbien 400 år, Bulgarien 500 år, Rumänien 400 år och Ungern 150 år. Särskilt Ungern ruinerades, plundrades och härjades, och det tog 200 år att återvinna från muslimsk ockupation. Som jämförelse varade den europeiska ockupationen av muslimska länder i Främre Orienten och Mellersta Östern och Nordafrika mindre än ett och ett halvt århundrade. I några länder i Europa, Spanien, Sicilien, Bosnien, Albanien, Makedonien, Krim och Kreta gav många gånger de flesta människorna upp kristendomen för islam; men i Algeriet, Marocko, Tunisien, Libyen, Libanon, Iran och Irak fanns det förvisso få anhängare av den muslimska tron som gav upp islam för den kristna tron.

Muslimer invaderade och ockuperade en stor del av Europa, men ibland endast kom och försvann muslimska angrepp. Turkarna belägrade Wien två gånger, 1529 och 1683. Deras kavalleri angrep Centraleuropa och kom ridande till Bayern, nästan så långt som till Nürnberg. De stred i Polen och Ukraina, tillintetgjorde Ungern, ockuperade Belgrad och Budapest i hundratals år. Morerna och araberna tog Spanien och Portugal, invaderade Frankrike genom Pyrenéerna, förvandlade Sicilien till en islamsk ö, angrep Rom, plundrade Peterskyrkan och tvingade påven att betala skatt till dem. Från sin bas nära S:t Tropez på franska Rivieran angrep de Schweiz så långt som till sjön Konstanz vid tyska gränsen. Pirater från nuvarande Nordafrika angrep England, Danmark, Irland och Island och förde tillbaka tusentals slavar som skulle säljas på marknaderna i Konstantinopel som var kristet i tusen år innan det erövrades och förvandlades till Istanbul och Nordafrika. Mongolerna hotade Moskva, ockuperade Krim och blev muslimska tatarer. Perserna marscherade in i Georgien; så gjorde även turkarna som också ockuperade Armenien.

Historien har till stor del gått förbi de muslimska attackerna och invasionerna av Europa vilka varade från 600-talet till 1900-talet, men den har förblivit fastnaglad vid de kristna korstågen till det heliga landet, vilka varade från 1000-talet till 1200-talet. Vi skulle kunna säga, att det historiska perspektivet är allvarligt missvisande om islam.

Muslimernas uppfattning av korstågen och senare av kolonialismen – har inverkat på attityden och det moderna politiska tänkandet hos muslimer, särskilt hos dem i Mellanöstern, mot det kristna Väst. När muslimerna anklagar Väst för imperialism har de kristna korstågen på hjärnan, men de har glömt sitt eget, mycket större Jihad.

Faktiskt fördömer de korstågen som orsak och början till antagonismen mellan kristendomen och islam. De vänder upp och ner på begreppen. Jihad är femhundra år äldre än korstågen.

I arabernas ögon är korsfararnas erövring och plundring av Jerusalems plundring år 1099 startpunkten på en tusenårig fientlighet mellan islam och Väst.

Araberna verkar ha glömt att de själva erövrade det kristna Jerusalem år 638 vilket var orsaken till korstågen, de vill inte låtsas om invasionen av Spanien c:a sjuttio år eller den följande 800-åriga ockupationen i hela eller delar av den Pyreneiska halvön.

Fiendskapen mellan Islam och väst börjar enligt muslimerna med korstågen, fortsätter med kolonialismen och fortsätter på samma sätt än idag.

Man har glömt det faktum, att det var framgången hos Jihad som förorsakade påven Urban II att 1095 begära ett korståg för att befria det heliga landet från islam. Påven hade tagit mycket starka intryck av de nyligen inträffade framgångarna för muslimerna i Spanien hotade den kristna världen och det var nog en riktig tanke då men även idag.

Kolonialismen, den andra större orsaken till gnällandet mot Väst, med rätta, men trots att väst kolonisering bara vara i 130 år, från 1830 till 1960 och den muslimska koloniseringen av olika länder i Europa varade i 1300 år så är det märkligt nog araberna som känner sig förödmjukade och västvärlden som känner skam och skuld. Det borde vara tvärt om.

De muslimska ockupationerna av Europa har lämnat ett långt djupare och mer bestående spår av deras tidigare inflytande än någon av de europeiska ockupationerna av det islamska Nordafrika och Främre Orienten och Mellersta Östern. Det finns fortfarande stora muslimska befolkningar i Balkanländerna; ibland i majoritet som i Albanien och Bosnien. De europeiska makter som för ett par årtionden sedan härskade över sina muslimska förläningar i Asien och Afrika motsatte sig inte på något sätt deras kraftiga islamska kultur. Muslimer är fortfarande muslimer, ibland fromma sådana.

I Västeuropa kan muslimerna idag be i sina egna moskéer, men de kristna har inte tillåtelse att praktisera sin egen tro eller att bygga kyrkor för sin tillbedjan. Judendomen är ibland ändå strängare förbjuden. Några av de länder som förbjuder eller hämmar kristen tillbedjan har gett sig in på ett stillsamt men omfattande program att bygga moskéer och att värva proselyter i Europa, något som gynnas av oerhörda oljeinkomster. Det finns ett annat syfte, outtalat men säkerligen närvarande: de icke-troendes omvändelse till islam. Men se upp med konvertiten: Muslimer ändrar endast religion, när det är risk för deras liv. En gång muslim, alltid muslim; det är regeln. Avfall kan straffas med döden. Man överger eller kritiserar eller attackerar islam eller profeten på egen risk. I Pakistan är under sektion 295C av strafflagen är döden straffet för var och en som ”genom ord, antingen talade eller skrivna eller genom synlig framställning eller genom någon anklagelse, antydning eller insmygande, direkt eller indirekt orenar den helige profetens heliga namn”. Kristna sätts ofta i fängelse. Några har dömts till döden. Islam är inte en religion för de spröda eller de ömtåliga.

Jag är väl medveten om den ofta okritiska hängivenhet varmed de flesta muslimer betraktar sin profet Muhammed. Han var en man av sin tid, med dess fel och beskaffenhet. Muhammed var en stor arabisk patriot, i högsta grad intelligent, otvivelaktigt även grym och brutal. I våra dagar och i vår tid skulle han likt andra stora män, vilken religion eller nationalitet de än har, kunnat ha betraktats som kriminell, kanske krigsförbrytare eller massmördare.

Muslimer är mycket ofta medvetna om hans goda egenskaper och förefaller vara omedvetna om hans fel. Muhammed var och är en ideologisk ledare, erövrare och grundare av en av världens stora allmänt erkända religioner, men att kritiskt granska honom och hans gärning är svårt eftersom det fortfarande 1 400 år efter hans död är förbjudet att kritisera honom och den som gör det riskeras att mördas.

Man kan inte tillräckligt starkt betona vikten av den ideologiska sidan av islam, varmed denna religion har genomsyrats som ingen annan av de stora religionerna. Den tränger in i och styr, ofta in i minsta detalj livet hos miljoner anhängare i hela världen av idag.

Låt mig citera Ayatollah Khomeini: ”Elva ting är orena: urin, exkrement, sperma, blod, en hund, en gris, benknotor, en icke-muslimsk man och kvinna, vin, öl, svett från kamelen som äter orenlighet”.

-Pettersson ser i denna syn ”icke-muslimsk man och kvinna” en kvarleva från medeltidens mörker som lever än idag.

Vi har två val – att leva som Allah och hans profet Muhammed vill eller bekämpa islam till muslimerna inser att de och deras ideologi måste förändras – valet är vårt.

45 thoughts on “Inrikesminister Ygeman ljuger om underskattning av islam

 1. Såvitt jag vet var är alla Abrahamska religioner styrda av en vredes ”gud”
  Och Kristendomen kom ju inte till Europa med kärlek. Glöm inte lynchningsmordet på Hypatia av Alexandria. Hon var en hedning med stor kärlek för visdom och kunskap.

  Visdom och kunskap verkar vara de Abrahamiska idéströmningarnas värsta
  fiende.

  Personligen föredrar jag visdom och kunskapstörst så som Skandinaviens Allfader Oden törstade efter.

  Läs Hávamál, ’den höges sång’, en eddadikt, vari flera dikter och diktfragment, innehållande mångtaliga tänkespråk.

  Eller läs den vackra Kalevala som är ett finskt och karelskt nationalepos. Det är en hjältedikt i 50 sånger, skriven på versformen kalevalameter eller finsk runometer, som kännetecknas av allitterationer och särskild rytm. Texterna är upptecknade muntliga berättelser i versform.

  Fredens

 2. När EU nu börjar flyga in tusentals svarta oidentifierade Asylsökare hit till norrland, utan HIV-test, börjar man fundera, det kanske låg nåt i det där, som brysselbombaren ”från Märsta” eventuellt tänkte?

  • Otroligt oansvarigt att utsätta nordbor, som internationellt sett varit besparat från farsoten Hiv. Konstigt att ingen annan lyft fram det i media eller att inte Regeringen tagit sitt ansvar för att säkerställa ”friskheten” av de nyinflyttade. Borde ju vara en självklarhet att man testar sådant men man slutar ju aldrig förbryllas över vilka stolpskott som satts på viktiga poster i Sverige.

   Bra inputt! Tack!!

   Fredens

 3. Här i Sverige har man ingen ” AAAAAAAAAAANNNNNNIIIINNNGGGG” om nånting. Kanske lika bra för nattsömnen. Dom har sålt landet till Islamisterna. Anders o Stefan skulle lätt kunna radikaliseras, i deras hjärnor far inte en(1) redig tanke. Allt skit fastnar.

 4. Faktum är att hotet mot vårt land inte stavas Mohammed eller islam, utan Anders, Fredrik och Stefan. Det är människor med sådan förnamn som fört oss hit där vi är idag, inte Mohammed!

 5. OT
  Anders Ygemans chef – Stefan Löfven (S) ogillar idag att …

  ”Det borgerligheten ägnar sig åt, det
  är bara partipolitiskt spel”

  Citat från SVT Text

  115 SVT Text Lördag 17 jun 2017
  INRIKES PUBLICERAD 17 JUNI

  Löfven kritisk mot Alliansens hot

  Statsminister Stefan Löfven
  kommenterar nu för första gången
  Alliansens hot om missförtroende –
  förklaring om regeringen lägger fram
  tre aviserade skatteförslag i höst.

  -Det borgerligheten ägnar sig åt, det
  är bara partipolitiskt spel. De ska
  hålla kvar vid en skadlig
  blockpolitik, och det här är
  långsiktigt väldigt skadligt för
  Sverige, det är skadligt här och nu
  också, säger Stefan Löfven till Ekot.

  Förslagen är flygskatt, ändrade så
  kallade 3:12-regler för småföretag och
  att fler ska betala inkomstskatt.

  Slut citat från SVT Text

  Det är detta ”hot” som Stefan Löfven (S) är kritisk till.

  ”Alliansen enad om hur skattehöjningar ska stoppas”
  (Publicerat torsdag 15 juni 2017)

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6718392

  Och några ”hot” eller något ”partipolitiskt spel” har förstås Stefan Löfven själv aldrig någonsin ägnat sig åt … eller?

  • Ett genomskinligt spel för gallerierna hur som helst, det finns bara 2 partier i Sverige: globalistjuntan och SD. Att man försöker få folk att tro att globalistjuntan skulle vara splittrad visar bara början på den smutsigaste och kanske sista valomgången i Sverige som vi känner det.

 6. På tal om Ygeman har ni läst i Expressen om hans hyresbravader och 32 krav hos kronofogden.

  • Vadå? Köper inte pk-tidningar. Ynkeman börjar se trött ut. Naiviteten tär på han förmåga att förstå att det är inte en öppning i tunneln han ser.

 7. Och han är tänkt att efterträda katastrofen Löfven?
  Det måste vara fan så tunt med ledargestalter i Sossepartiet,
  det dom har gemensamt är Ljugandet, det börjar att bli en
  av Sossarnas paradgrenar tillsammans med egenberikning!

 8. Vi hemma i kökssoffa tror att det finns runt 100.000 is i sverige mycket mer än vad ni tror

 9. Nu har vi fått svart på vitt om vilken skitstövel Ygeman är!
  Ut med Ygeman och Rikspolisgrisen!
  En 46:a i röven!

 10. Tilläggas bör är att islams siste profet är Muhammed. Därför kan inte islam reformeras för det som står i Koranen och berättelsen om hur Muhammed levde är det enda rätta. Jesus ska komma tillbaka, judarna väntar fortfarande på Jesus för han skulle vara en kung av världsligt snitt men kristendomens Jesus fattig. Det lärde man sig i småskolan förr…
  Därför blir alltid muslimer så arga när man säger att Muhammed hade fel om Ramadan. Bor du i Sverige kan du inte följa reglerna och bo i Kiruna för där går solen inte ner så du får svälta ihjäl. Då ändrar de tiden! Då har de fel och Muhammed hade fel.
  Att använda internet med bilder på människor är också fel, att använda vattentoalett är fel. Psykologiskt går det inte att reformera islam men man kan påvisa alla fel som finns för att en del mer sekulariserade ska fatta.
  Dessutom pågår det ett krig mellan sunni och shia sedan 1000år tillbaka. Det fortsätter nu i Europa vilket vi ser prov på.
  Att få stopp innebär att skicka ut de flesta så får de fortsätta slåss i sin sandlåda. Försvinner oljeberoendet genom ny teknologi kan de gå tillbaka till det livet de levde innan i en sandlåda. Där passar religionen och folket som hand i handske-islam är inte förenligt med ett västerländskt leverne-teknologi, demokrati, fred. Man straffar själv ut sig och att inte politiker i Sverige fattar det är en skam och historien kommer döma dem hårt. Det står väl ganska klart nu och dessa åsikter ska inte behöva försvaras

 11. Det här avsnittet i DN:s långa sammanställning av händelserna under senhösten 2015 visar hur inkompetent, oengagerat och ansvarslöst rikspolischefen Dan Eliasson (S) uppträdde under flyktingvågens känsligaste och farligaste fas och vilka svåra efterverkningar hans förhalande orsakade Sverige på alla plan.

  Delcitat

  ”Den 10 september kallar utrikesminister Margot Wallström till sig Migrationsverket, polisen, säkerhetspolisen och Must för att få en bild av migrant-strömmen. Hos myndigheterna uppstår viss förvirring. Borde inte inbjudan i  stället komma från migrationsminister Morgan Johansson eller inrikesminister Anders Ygeman?

  Enligt källor på regeringskansliet dominerar polisen mötet.

  ”Vi har noll koll på dem som inte söker asyl”, säger polisöverintendent Michael Jorsback och uppskattar att minst hälften av migranterna inte anmält sig till Migrationsverket.

  Många av dessa, men långt ifrån alla, har fortsatt till Finland och Norge. Fast eftersom polisen i princip slutat göra inre utlänningskontroller saknas information om vilka som stannar kvar illegalt. Margot Wallström lyssnar intresserat. Jorsback känner uppenbarligen att han kan ta ut svängarna.

  ”Hade jag varit du skulle jag kontakta dina motsvarigheter i grannländerna och prata igenom saken för att undvika slitningar”, säger han enligt DN:s källor, som förvånas över den raka tonen.

  Särskilt förvånad blir man på justitiedepartementet. Är det verkligen så illa som polisöverintendenten sagt? Den 14 september kallas rikspolischef Dan Eliasson till inrikesminister Anders Ygemans kansli. Eliasson tonar ner beskrivningen. Svensk polis har kontroll på situationen.

  Detta är en linje som rikspolischefen ska stå fast vid i över en månad. Fortfarande den 16 oktober ser han, trots krav från M-oppositionen, inga skäl att införa inre gränskontroller.

  ”Bara för att vi inte kontrollerar alla som kommer in i landet så betyder inte det att det är ett allvarligt hot”, skriver Eliasson i ett brev till polisorganisationen.

  Både på fältet och i chefsleden skakar anställda på sina huvuden åt chefens brev, som avslutas i obekymrad stil:

  ”På söndag blir det familjemiddag med de utflugna barnen. Jag lagar mat. Ska bli så roligt. Satsar kanske på en svamprisotto!” (Publicerat i DN 18 dec 2015)

  Slut delcitat

  Beskrivning av flyktingkrisens hela händelseförlopp från februari 2015 till 15 december 2015 kan läsas på länken nedan:

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenska-beredskapen-holl-inte-nar-krisen-kom/

 12. I januari 2016 lovade Ygeman att 80000 (åttiotusen) av de individer, som befinner sig illegalt i Sverige, skulle utvisas snabbt.
  Hur många blev det, Ygeman?
  Några hundra?
  Löften, givna av regeringen Löfvens medlemmar, är till för att brytas.
  Lita aldrig på dem!

 13. Våra politiker lever i en värld, där verkligheten är långt borta.
  Mycket långt borta.

 14. Våra politiker lever i en värld, där verkligheten är långt borta.
  Mycket långt borta.

 15. Till och med flera tusen muslimer i Sverige som mycket väl kan utföra terrordåd är en grov underskattning av den verkliga faran i Sverige.
  Vi har många fler muslimer som ger sitt stöd till islamister genom ekonomiska bidrag.
  Det blir våra barn och barnbarn som kommer att få ta smällen en dag,

 16. Mitt val är klart…
  Jag väljer det sistnämnda.
  ”Bekämpa islam till muslimerna inser att de och deras ideologi måste förändras”

 17. Jag skrev den här kommentaren i tråden ”Aldrig sett något liknande” om Säpochefens Anders Thornbergs plötsliga uppvaknande. Detta får gälla även för den yrvakne Anders Ygeman (S):

  Säpochefen Anders Thornberg, säger att han ”aldrig sett något liknande” om den explosionsartade ökningen av våldsbejakande islamister i Sverige.

  Han och övriga svenska politiker och myndigheter måste ha sussat mycket djupt och gott mycket länge.

  För den/dom som verkligen hade varit intresserade av att få veta fakta så fanns tidigt mycket tydliga varningar från initierade och trovärdiga källor, som även svenska politiker, myndigheter m fl lätt kunnat tillgodogöra sig från vidöppna källor publicerade redan från 25 september 2015.

  https://i0.wp.com/i.dailymail.co.uk/i/pix/2015/09/14/22/2C4D748D00000578-3234458-image-m-33_1442267500865.jpg

  Citat

  Minister: ”Två av hundra asylsökande är IS-terrorister”
  Terrororganisationen IS har en målmedveten plan att föra in sina egna agenter i Europa tillsammans med flyktingströmmen. Det var den iskalla varning Storbritanniens premiärminister David Cameron fick från Libanons utbildningsminister under sin resa till flyktingläger i Libanon och Jordanien.

  David Cameron besökte Mellanöstern för att med egna ögon se hur de extra pengar som Storbritannien satsat på hjälp i närområdet används.

  – Jag ville komma hit för att själv se och höra flyktingars historier, säger Cameron till brittiska Daily Mail.

  Under besöket träffade den brittiske premiärministern bland annat Libanons utbildningsminister Elias Bou Saab, som varnade honom för att IS sänder sina medlemmar till Europa tillsammans med flyktingströmmarna med målet att senare begå terrordåd i väst. Den libanesiske ministern gjorde uppskattningen att två av hundra flyktingar som tar sig in i Europa utgörs av IS-tränade fanatiker.
  (Publicerad: 25 september, 2015, 11:16)

  Slut citat

  Källor:

  Nya Tider: Svensk text enligt ovan.

  Daily Mail: Engelsk text på länken nedan.

  Two in every 100 Syrian migrants are ISIS fighters, PM is warned: Lebanese minister tells Cameron jihadists are coming ‘under cover’ to attack the West. Two in every 100 Syrian migrants are ISIS fighters, PM has been warned (Published 14th September 2015)

  Click weblink below:

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-3234458/Two-100-Syrian-migrants-ISIS-fighters-PM-warned-Lebanese-minister-tells-Cameron-extremist-group-sending-jihadists-cover-attack-West.html

  Dags att vakna upp nu snart ett (1) år och åtta (8) månader efter larmet och varningen från Libanons utbildningsminister Elias Bou Saab vid David Camerons besök i landet. Varningen fanns tillgänglig att läsa i helt vidöppna källor på internet t ex i allmänna media både i Sverige och i övriga Europa.

 18. Det är minst lika skrämmande att notera att så många inom den så kallade Sverigevänliga rörelsen på fullaste allvar faktiskt tror att det existerar någon slags islam light och att det existerar ”moderata” muslimer.

 19. Ygeman blottlägger här sin inkompetens och arrogans. Hade han lyssnat på Jimmie Åkessons varningssignaler i tidigt skede, hade detta aldrig behövt inträffa.
  Han borde ta sitt ansvar och avgå. Stefan Löfven har ju knappast förstånd att ge honom sparken. Det skulle ju vara att inse att SD haft rätt hela tiden

  • Jag har alltid tyckt att Ygemans utseende är motbjudande och slappt och att det vittnar om en inre karaktär utan ansvar. Hans nonchalans beträffande de tre snickarna och deras öde och att han själv hyrde en bostad, aldrig bodde där men i sin tur hyrde ut den i andra hand vittnar om svårigheter att leva på rätt sida om lagen. Så beter man sig inte, Ygeman!

 20. Mycket bra Pettersson. Önskar fler läste hela texten. Hoppas fler läser och delar den.

 21. Regeringen har underskattat det mesta, när det gäller invandrarnas påverkan på vårt samhälle.
  Inte så konstigt, politiker fattar ju betydligt långsammare än andra.

 22. Ygeman har en solkig historia har det framkommit i Exp. Bulvan för ett hippiekollektiv med droger , där dom ägnade sig åt saker typ ” Sodom & Gomorra”

Kommentera