Boken Låsningen bojkottad?

INVANDRING. Regeringens utredare hävdar att invandringen kostar mellan 45 och 60 miljarder per år. Jan Tullberg docent i ekonomi tidigare forskare vid Handelshögskolan i Stockholm skriver i sin nya bok ”Låsningen” att kostnaden uppgår till 250 miljarder och att tidigare studier helt bortser från utgiftsposter som är svåra i stället för att göra en beräkning.

”Att blunda för problem är ingen lösning. Det är bättre att ha ungefär rätt än att ha exakt fel”, skriver Jan Tullberg.

Det verkar som etablissemanget inte vill ta debatten och försöker hindra att informationen sprids. Undrar vilken information de är rädda för?

Det finns bara ett exemplar på biblioteken i Stockholm respektive Göteborg.

 

2014-05-01_1717 2014-05-01_1719

TIDIGARE 2014-04-19. Regeringens utredare hävdar att invandringen kostar mellan 45 och 60 miljarder per år. Jan Tullberg docent i ekonomi tidigare forskare vid Handelshögskolan i Stockholm skriver i sin nya bok ”Låsningen” att kostnaden uppgår till 250 miljarder och att tidigare studier helt bortser från utgiftsposter som är svåra i stället för att göra en beräkning.

“Att blunda för problem är ingen lösning. Det är bättre att ha ungefär rätt än att ha exakt fel”, skriver Jan Tullberg.

låsningen

Boken tar upp de centrala frågorna kring invandring. Här finns väsentliga fakta och resonemang i den förmodligen viktigaste framtidsfråga som svenska folket kan bestämma över. Här diskuteras en mångfald dåliga beslut som resulterat i en situation som gradvis förvärras. Etablissemanget för en destruktiv politik och saknar förmåga att ändra kurs, då de är mentalt låsta. Detta gör att det blir lika svårt att diskutera invandring i Sverige som sex i drottning Victorias England. Det är därför ett samhällsansvar för medborgarna att sätta sig in i invandringsfrågan och fundera igenom vad som är en förnuftig politik.

Ladda ned boken gratis HÄR                              Köp den HÄR 

Förord

Innehållet i denna bok är inte i linje med den officiella svenska synen på invandring. Den predikar inte invandringens förtjänster, det goda hos invandringens förespråkare eller fäller förklenande omdömen om dess kritiker.

En målsättning är att utnyttja bokformatets möjligheter till mer ambitiösa analyser och helhetsbilder. Ett nyckelord för läsaren att hålla i minnet är ”mönster”, alltså hur de övergripande bilderna ser ut. Enstaka exempel kan locka till en slutsats, som dock lätt rubbas av ett annat exempel med motsatt sensmoral. Det är först när underbyggnaden blir mindre anekdotisk eller sentimental som den får tyngd. Frågan är vad som är regel och vad som är undantag, liksom att fastställa när undantagen är så många att de tillsammans utgör den faktiska regeln.

I media finns dels en generell inställning, dels en rad incidenter som vinklas för att läsaren skall få det intryck som journalisten eftersträvar. På nätet finns nu ofta kompletterande information som till viss del eliminerat de konventionella medias tolkningsföreträde. Svenska folket har i hög grad befriats från illusionen om att media följer den moral de officiellt hyllar – ”sant, relevant och konsekvensneutralt”. Dagens läsare är i högre grad medveten om att hon inte bara blir informerad, utan även desinformerad.

Syftet med boken är dock inte att återge en korrigerad och mer sanningsenlig berättelse av några av de skandaler som slagits upp och tagit steget från tidningssidorna till fikarummets diskussioner. Det som kommer att fokuseras är snarare de ”stora” frågorna som är svårare att få grepp om. De som kräver lite mer utrymme än en tidningsartikel för att få en rättvis beskrivning; de frågor som har större betydelse än vem som har sagt vad till vem. De små frågorna bildar dock tillsammans mönster som är av väsentligt intresse och frågan är hur öppen eller stängd den svenska debatten är.

En analys av olika uppfattningar i ett kontroversiellt ämne som invandring ställs inför en rad problem. Hur skall de känsliga frågorna behandlas? Det är omöjligt att ifrågasätta dagens uppfattningar utan att bryta mot konvenansen. Det finns därför skäl att prioritera ett rakt språk och orädda frågeställningar även om det resulterar i att en del personer kan känna sig trampade på tårna, eller med ett mer modernt språkbruk, kränkta.

De stora frågorna blir också mer intressanta genom att ses som delar av ett ännu större mönster. Vi får månadssiffror om antalet asylsökande, arbetslöshetsstatistik och BNP-tillväxt. Men dessa dagsfärska siffror är i flera avseenden mindre intressanta än de trender de är en del av. Genomtänkta slutsatser bygger på dokumenterad erfarenhet, evidens, och inte på subjektiva bedömningar och diskutabla komponenter som optimism och pessimism. Denna bok eftersträvar att styra diskussionen i en mer realistisk riktning. Vi bör se på migrationen utifrån dess faktiska effekter och med realistiska prognoser. Många börjar tyvärr med ett partipolitiskt ställningstagande och sedan väljer man en verklighetsbild som passar till partiprogrammet. Eller, samma tanke i en ännu sämre version: man väljer en verklighetsbild som inte passar ett parti man tycker illa om och sedan förespråkar man denna utan förbehåll.

Till bokens bakgrund hör att jag är docent i företagsekonomi vilket sätter avtryck i texten. Min vetenskapliga produktion har i huvudsak handlat om etik och ekonomi, men också om frågor om nationalism och etniska konflikter. En del kan nog beskrivas som akademiskt och snävt specialiserat, men mycket av det jag skrivit i svenska och internationella akademiska tidskrifter kan förmodligen ge en hel del ytterligare för den som vill fördjupa sig i viss problematik. I bokens slut finns ett Appendix med sådana artiklar som vissa avsnitt i boken anknyter till.

Mitt intresse väcktes av en internationell problematik vad gäller kulturella motsättningar och de problem de medför för tilliten i ett samhälle, samt möjligheten att utveckla eller bibehålla ett samhälle med en fungerande demokrati. Dessa insikter har sedan använts för att analysera dagens svenska situation. Diskussionen är i högsta grad inriktad på Sverige, men resonemangen bakom är principiella och kan avse vilken nation som helst.

Den västerländska modellen med demokratiska nationalstater framstod för drygt 20 år sedan som världens ideologiska vinnare. Det svenska folkhemmet är en variant av denna modell som idag kommit att ifrågasättas. Nu är inte endast hemmet under ombyggnad, utan det anses finnas ett behov av ett nytt folk; för att ta hand om pensionärerna, för att ta jobb som svenskar inte vill ha, för att ta hand om alla invandrare. Svenskar anses inte längre kunna klara uppgifterna själva. Mest av allt för att det plötsligt uppstått en plikt att ta emot den som vill komma hit. I den tidigare värdegrunden var nationellt självbestämmande och suveränitet centrala värden och kolonialism något tvivelaktigt. I den nylanserade värdegrunden är kolonialism, under beteckningen ”flyktingpolitik”, något oundvikligt och positivt. I den här boken kommer olika argument och resonemang att granska dessa bedömningar.

Olika ämnen tas upp i en kapitelordning jag funnit lämplig, men det är möjligt att läsaren vill välja en annan ordning. Detta är ett skäl till att ge en kort beskrivning av de olika kapitlen. Ett annat skäl är att det ger möjlighet att få läsarens förväntningar i hygglig överensstämmelse med bokens innehåll.

1. Kapitlet handlar om villkor för en öppen och demokratisk debatt och de brister som föreligger i Sverige idag. Restriktioner som begränsar tanke och diskussion påtalas; en öppen diskussion kräver ett rättframt språk. Ett synliggörande av tabun är ett viktigt första steg i en självständig individs överväganden och reflektioner.

2. Här diskuteras invandringen som ett komplement till svensk befolkning. Behöver vi invandrare för att klara pensionerna? Finns det en arbetskraftsbrist som gör arbetskraftsinvandring till något önskvärt för den svenska ekonomin? Här sprids också ljus över de offentliga debatterna. Ökar sysselsättningen i Sverige eller är det arbetslösheten som ökar?

3. Den ekonomiska analysen övergår här till invandringens effekter på den offentliga sektorn enligt egna och andras beräkningar. Sedan följer en analys av de ekonomiska effekterna för hela det svenska samhället. Är invandringen lönsam för det svenska folket?

4. Invandrare och kriminalitet är ett kontroversiellt ämne och här görs en analys av detta samband. Här diskuteras också de svenska reaktionerna på invandrarkriminalitet; är ett nytt tabu etablerat? Det är också intressant att granska en ökad kriminalisering. Vilka beteenden och yttringar går från att betraktas som oönskade och olämpliga av den politiska klassen, till att bli olagliga och straffbara.

5. Först nu kommer ett mer deskriptivt kapitel om regelverk och myndigheter som hanterar invandringen, ”invandringsindustrin”. Motiveringen till placeringen är att de flesta redan har en viss kunskap om denna byråkrati och att ämnet nog inte anses så spännande. Men i något skede bör invandringsmyndigheterna bli beskrivna mer ingående och systematiskt. Här diskuteras också politikernas information om migrationspolitiken till medborgarna samt svenska folkets uppfattning i en rad frågor som berör den omfattande invandringen.

6. Detta kapitel diskuterar det jag kallar ”surrogatdebatter”. Eftersom media ogärna diskuterar invandringsfrågan så lyfter man istället upp närliggande, men mindre centrala, frågor. Integrationen, rasismen och hatet är några av dessa frågor som undviker de viktiga: invandringens omfattning och effekter. Här tas också vissa filosofiska påståenden, som anses relevanta för invandringen, upp till analys. Finns det en genomtänkt koppling mellan invandring och ”alla människors lika värde” eller till mänskliga rättigheter? Surrogatdebatterna är ofta röriga och styrda av emotioner; att strukturera dem kan underlätta förståelsen.

7. Här vidgas migration till ett internationellt och långsiktigt perspektiv. Vilka erfarenheter finns av migration och multikultur? Hur kommer Sverige att förändras i framtiden? Vad händer med folkhemmet som ideologi? Denna idé som tidigare hade hegemoni har nu blivit marginaliserad. Den gemensamma värdegrunden har gått från en demokratisk nationalism av liberalt, socialdemokratiskt eller konservativt slag till något högst annorlunda. Nu revideras värdegrunden till att förespråka en multikultur som hävdar att alla kulturer har samma värde och att svenskar inte bör ha ett företräde, varken till eller i Sverige, då den deklamerade moralen är ”alla människors lika värde”.

8. Den begränsade yttrandefriheten är ett växande samhällsproblem som kan leda Sverige till en utveckling i totalitär riktning. Kriminaliseringen av åsikter, yrkesförbud och en mobbning av dissidenter är reella företeelser i dagens samhälle. Mycket talar för en ytterligare glidning i totalitär riktning. Det finns också radikala förslag som riskerar att förvärra situationen.

9. Här analyseras varför det ser så illa ut med den svenska demokratin. En möjlig förklaring är att det handlar om de små stegens tyranni. De har inte uppmärksammats som sig borde. Bristen på demokratisk debatt i media och en brist på interndemokrati i de politiska partierna har skapat en stark likriktning som skrämt till tystnad. En opportunistisk anpassning och för svaga demokratiska institutioner har gjort denna utveckling till en stark trend som alltför få vågar ifrågasätta. Men det finns motkrafter. En opposition formeras utanför konventionella media och ett nytt parti har etablerat sig. Förnekelse har sin tid, men det finns också möjligheter till positiv förändring. Kan vi få en förnuftets återkomst? En politik som främst vinner terräng genom att dissidenter mobbas och allt fler tabun etableras kan komma till en brytpunkt där förbuden faller. Förändringen kan bli som för ett korthus: de bräckliga argumenten har med möda hållit upp varandra, och faller ett dras de andra med i fallet.

Boken diskuterar de flesta stora frågor som är förknippade med invandringen, dess rationalitet och dess konsekvenser. Sista kapitlet avslutas med en lista på konkreta politiska frågor som en mer upplyst invandringsdebatt bör behandla. Om dessa frågor om ändrade regler känns nya och främmande för läsaren så är det rimligtvis ett tecken på hur de kritiska politiska frågorna har eliminerats från debatten. Tabun och propaganda har en dominerande position som är destruktiv. Bokens ambition är att ge ett sakligt underlag till invandringsfrågan och aktivera tanke och meningsutbyte.

Många vänner och kollegor har varit behjälpliga med goda råd och språkliga förbättringar. Jag är dem alla skyldig ett stort tack, inte minst för ideologiskt stöd till projektet. Det behövs insatser för att bryta låsningen i invandringspolitiken och få beslutsfattarna att ändra kurs. Men att försöka med detta medför att dissidenten blir en olägenhet i vissa personers ögon. Då är det gott att man av andra uppfattas som en person som gör en viktig samhällsinsats. Den som har betytt mest för detta bokprojekt som stödjare, som bollplank och som språkslipare är min hustru Birgitta Tullberg. Mitt avslutande tack är till henne.

Stockholm den 15 februari 2014

Jan Tullberg

12 thoughts on “Boken Låsningen bojkottad?

 1. De flesta bibliotek tar emot inköpsförslag. Malmö stadsbibliotek köper in boken. Jag föreslår att ni kontaktar era respektive bibliotek.

  • Verkar så enligt ::
   “Licensen CC BY-ND Creative Commons erkännande, inga
   bearbetningar innebär att upphovsmannen tillåter kopiering och
   spridning, kommersiell och icke-kommersiell, men tillåter inte att
   verket bearbetas. Den som sprider upphovsmannens verk under
   denna licens skall sprida verket oförändrat och obearbetat. I
   samband med spridning av verket ska upphovsmannen anges. En
   restriktion föreligger. Endast Förlaget Lykeion äger rätt att ge ut ge
   ut den tryckta boken.
   ISBN 978-91-981665-2-1

 2. Jisses….. kapitel 8 fick mig att hicka till, inte för en framtid att oroa sig för, utan för att vi redan är där! Sverige är redan väg att bli nästa sovjetstat. Den/vi som har egna – i förhållande till staten motstridiga åsikter – är i stort redan registrerade och motarbetas från alla håll. Snart blir vi internerade och omprogrammerade, så håll i hatten gott folk!

Kommentera