Rättroende och sanningsenliga muslimer

Några muslimer brukar emellanåt skriva i kommentarfältet på denna blogg och det är uppfriskande för debatten och visar också på var de åsiktsmässigt befinner sig. Att döma av deras kommentarer så är de antingen inte rättroende muslimer, d v s följer bokstavligen Koranen, Haditerna (Muhammeds tankar och gärningar), Sira (biografin om Muhammed) och tolkningarna från de 8 rättsskolorna inom islam, eller så tillämpar de någon av lögnerna inom islam.

Att avvika från läran är oerhört allvarligt inom islam. Koranen sägs kunna tolkas på många olika sätt. Detta är en ren lögn. Islam tillåter enligt Koranen varken egna tolkningar eller reformering av Koranens ord. De är ord av Allah själv och får inte under några omständigheter ändras. Varje ord som står i Koranen ska tolkas bokstavligen och ska ses som order från Allah själv och om olika verser motsätter varandra gäller alltid den senast tillkomna. Det kallas abrogationen eller upphävandet och innebär att tidigare fredligare verser från Muhammeds tid i Mecka upphävs och måste ersättas av de mer våldsamma som är skrivna under hans tid i Medina.

Alla läsare av denna blogg rekommenderas att lyssna till vad den f d muslimske shariaprofessorn Sam Solomon har att säga om islam http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WhfOjJL94gI

– Vi muslimer är ålagda att följa lagarna i det landet vi bor i

Enligt islam står Allahs lag, d v s sharia, över alla lagar som är stiftade av människan. Att följa ett demokratiskt styrelseskick utan att ta hänsyn till de muslimska skrifterna och sunna är att sätta människor före Allah, vilket är förbjudet. Detta innebär att ett demokratiskt styrelsesätt går emot islam. Sharia har liksom Koranen mycket att säga om kafirer (otrogna) och hur de skall behandlas, underkuvas och styras. Det är helt i linje med Koranen som till 64 procent ägnar sig åt kafirer.  Sharia kräver överhöghet över alla andra lagar. Detta kontrasterar starkt mot exempelvis den judiska lagen (halakha). Den avhandlar inget om icke-judar och säger klart att landets lag kommer före halakha. Demokrati kan följaktligen inte existera under islam. Om en muslim ansluter sig till ett demokratiskt synsätt riskerar denne att begå shirk, d v s den värsta synden – den enda som inte kan förlåtas.

– Ett antal exempel på kvinnans ställning inom islam enligt Koranen och Haditerna:

Kvinnor är orena (4:43, 5:6)

Kvinnor kan våldtas (4:24, 70:29-30, Sunan Abu Dawud 2150)

Kvinnor straffas med isolering och prygel om de är olydiga (4:34)

Kvinnan är som mannens åker som han får använda efter behag (2:223)

Kvinnans vittnesmål är värt hälften av en mans (2:282)

Kvinnor ärver hälften jämfört med män (4:11–12)

Kvinnor är intellektuellt efterstående (Sahih al-Bukhari 2658)

Kvinnliga slavar (Sahih al-Bukhari 4200, al-Tabari 39:185)

Giftermål med upp till fyra kvinnor (4:3)

Giftemål med minderåriga (65:4)

Barnsex med flickor (65:4)

Sex med slavflickor (al-Tabari 39:194)

Köpa prostituerade när det inte finns slavar (Sahih al-Bukhari 5075, Sahih Muslim 3248)

Ge en kvinna en näve mat för att kunna använda hennes vagina (Shahih Muslim 3249)

Detta synsätt på kvinnor bekräftas och kodifieras i Sharia. Muslimska kvinnor måste ha en manlig representant som beslutar i viktiga frågor för dem. Det finns inget hot i världen mot kvinnlig jämställdhet som är så allvarligt som islam.

– Terorrhandlingar begås i alla religioners och ideologiers namn

Låt oss först göra en mycket viktig distinktion. Det är att kontrollera vad som står skrivet i de olika religiösa skrifterna och utifrån dessa bedöma om det finns stöd för terrorhandlingar. Om det i dessa skrifter saknas stöd, så är det alltså inte religiöst motiverat och motiven får därför sökas någon annanstans.

Sahih Bukhari 4:52:220 Allahs Budbärare sade ”Jag har blivit sänd med de kortaste uttrycken som har den största betydelse och jag har gjorts segerrik med terror (ingjuten i fiendens hjärtan) och medan jag sov fördes nycklarna till skatter i världen till mig och lades i min hand. ”Abu Huraira tillade: Allahs Budbärare har lämnat världen och nu har ni människor att föra ut dessa skatter.

Denna vers utgör bara ett exempel ur haditerna. I Bibelns Nya Testamente finns inte ETT ENDA ord som förkunnar förakt, våld eller död gentemot sina medmänniskor.

Hur kan islam godkänna självmordsbombare och terrorattacker i islams namn? Koranen visar tydligt att det är en rättrogen muslims plikt att delta i det heliga kriget (jihad) och det finns tre olika former av Jihad. En av dessa är heligt krig mot otrogna (alla icke-muslimer) som bland annat kan manifesteras i form av terrorattacker. En som begår detta blir martyr och kommer till himlen. Koranen redovisar att en sådan strider på Allah’s sida och med denna gärning förhärligar Allah. Bombaren begår inte självmord men blir en martyr i det fall att denne lyckas med sitt uppsåt och får därefter en riklig belöning.

Muslimer i gemen och i imamer i synnerhet, har sålunda ett gigantiskt problem. De har två huvudsakliga handlingsalternativ. Antingen tar de fullständigt avstånd från alla våldshandlingar men i så fall tar de samtidigt avstånd från det som står skrivet i Koranen, med konsekvensen att de inte kan betraktas som rättroende muslimer. Hur sådana skall ”hanteras” finns tydligt beskrivet i Koranen och Haditherna. Det andra handlingssättet är att strikt följa Koranen och Haditherna och i så fall blir den oundvikliga konsekvensen, de blodbad som beskrivs i dessa skrifter och som finns redovisat på http://www.thereligionofpeace.com

Många muslimer stödjer inte aktivt det heliga kriget (jihad) eller följer shariadirektiven. Det viktigaste är att gruppen ger ett passivt stöd för det Muslimska Brödraskapets stegvisa operationsplan som har som mål att etablera en global islamistisk överhöghet (kalifatet). Det Muslimska Brödraskapet är företrädaren för modern islamistisk jihad och har samma mål som al-Qaida och talibanerna men genom att använda olika medel. Avsaknaden av kritik eller passiviteten från gruppen muslimer signalerar istället en kraftig ovilja att på något sätt motarbeta planen, eftersom alla vet att varje kritik av Koranen eller sharia kan anses vara avfälligt, vilket bestraffas med döden. Genomdrivandet av och införandet av sharia genom socialt grupptryck är effektivt och kan därför passera helt obemärkt i samhället.

Den islamiska tron ​​är den enda religionen i världen som har en propagandagren som på ett samlat och medvetet sätt försöker att rentvå delar av det som är negativt och därmed förleda icke-muslimer till att tro att dessa delar av islam inte finns eller bara finns i kretsarna av en liten minoritet av extremister som har förvrängt den sanna läran. Detta är en del av kampanjen för att icke-muslimer skall sluta att hålla vakt och att inte notera att den islamiska befolkningen växer. Desinformationen är mycket sofistikerad och vi får höra alla de vanliga osanningarna om islam, så som att den är fredlig och att den inte innehåller dessa våldsamma och härskande element. Problemen är att denna desinformation också sprids ivrigt av vänstermedia och av det politiska etablissemanget och används för att främja islams egen agenda.

– Att lämna islam

Nedan följer ett antal verser från haditerna som beskriver konsekvenserna.

Sahih Bukhari 4:52:260 Ali brände en del människor och dessa nyheter nådde Ibn Abbas som sade: ”Hade jag varit i hans ställe skulle jag inte ha bränt dem, som profeten sagt: Du skall inte straffa (någon) med Allahs bestraffning.” Ingen tvekan, jag skulle ha dödat dem, för Profeten sade, ”Om någon (en muslim) gör sig av sin religion, döda honom.”

Sahih Bukhari 9:57: Vissa Zanadiqa (ateister) fördes till Ali och han brände dem. Nyheten om denna händelse nådde Ibn Abbas som sade: ’Om jag hade varit i hans ställe skulle jag inte ha bränt dem, som Allahs budbärare förbjöd det och sade: ’straffa inte någon med Allahs straff (eld). Jag skulle ha dödat dem enligt uttalandet av Allahs budbärare. Alla dem som lämnar sin islamiska religion; döda honom.

Sahih Bukhari 6921 Ibn Umar, Az-Zuhri och Ibrahim sa: En kvinnlig avfälling (en som lämnar islam) ska dödas.

Sahih Bukhari 6922 Den som bytt sin muslimska tro, döda honom.

Sahih Bukhari 6923 Vem är det här? frågade Mu’adh. Han är jude, blev muslim, ångrade sig och återgick till judendomen svarade Abu Musa. Han bad därefter Mu’adh att sätta sig varpå den senare svarade: Jag sätter mig inte förrän han är död. Det är vad gud och hans budbärare befaller varpå han upprepade samma mening tre gånger. Därefter beordrade Abu Musa att avfällingen skulle dö.

Jami at-Tirmidhi 1458: Vem som än lämnar islam kommer vi att döda.

Sunan Ibn Majah 2535: Vem som än ändrar sin religion: döda honom.

Al-Muwatta – Imam Malik 36.18.15: Allahs budbärare sa att om någon byter religion är det bara att hugga av hans huvud!

Hur så kallade avfällingar skall hanteras bör väl vara helt kristallklart, efter att ha läst dessa verser.

– Lögnen inom islam

Det finns två former för att ljuga inför icke-muslimer – taqiyya och kitman.

Taqiyya betyder försiktighet, rädsla eller förklädnad. Under taqiyya är det tillåtet att ljuga tills takbjälkarna böjs. Al Ghazzali (1059-1111) som var en av de mest framstående teologer inom islam, har sammanfattat befallningarna om taqiyya så här: ”Vetande detta, att ljuga i sig inte är fel. Om en lögn är det enda sättet för ett bra resultat, då är det tillåtet. Därför måste vi ljuga om sanningen leder till ett oacceptabelt resultat”.

Det goda resultatet är ett lokalt islamiskt herravälde och på sikt, ett världsherravälde. Ett oacceptabelt resultat skulle vara att islams fiender skulle komma att bli varse om detta. På sin väg mot världsherravälde är allt tillåtet för muslimer för att nå seger över sin motståndare. De tillåts att bedra, ljuga, ingå falska kontrakt, bryta sitt ord och vid behov – döda utan samvetsbetänkligheter. Ett viktigt instrument i det eviga islamiska jihad har alltid varit att lura fiender till islam (enligt Koranen och Muhammed: judar, kristna och andra ”otrogna”) genom att dölja avsikterna med islam och att presentera sig som en fredsälskande och tolerant religion som inte vill skada någon. Låter det bekant? Principen om bedrägeri är lika gammal som islam och förståelsen av den har uppenbarligen inte ännu nått de styrande i Sverige och inte heller till tidningsredaktioner och journalister. Ayatollah Khomeini tillkännagav följande i ett tal till sina bröder i tron: ”Svek, undanflykter, sammansvärjningar, bedrägeri, stöld och mord är ingenting annat än medel för Allahs verksamhet!” Jämför denna princip med de principer som samhällen i västvärlden bygger på och fråga er varför situationen i MENA-länder är så diametralt annorlunda vid jämförelse med länder i väst.

I Koranen 3:54 finner muslimerna också gudomlig tillåtelse för bedrägeriets konst. Där står skrivet: ”Och de (otrogna) smidde ränker och planerade ett stort bedrägeri, och även Allah planerade, och Allah är den bäste bedragaren.” Här är islam oöverträffad bland de övriga världsreligionerna. Muslimernas gud är den enda gud som är hyllad som en bedragare, lögnare och skurk.

Taqiyya genomsyrar nästan alla verksamheter och kontakter mellan muslimer och de otrogna. Vid behov tillåter den dämpandet av praktiskt taget alla religiösa krav, inklusive ett totalt förnekande av tron när man fruktar för hot eller tvång, både i ett icke-muslimskt samhälle och i ett muslimskt. Detta filmklipp är mycket klargörande http://www.youtube.com/watch?v=CvlvS2a2AVE&feature=related

Kitman är närbesläktad med taqiyya, men snarare än ett regelrätt döljande, består den i att berätta bara en del av sanningen med ”mentalt förbehåll” som motiverar utelämnandet av resten, vilket innebär modifieringar, halvsanningar m m, d v s allt utom en ren lögn. Ett exempel på kitman är när en muslim hävdar att jihad egentligen betyder ”en andlig kamp” men misslyckas med att tillägga att denna definition är en ny uppfinning inom islam (lite mer än hundra år gammal) och på så sätt vilseleder genom att hålla tillbaka den sanna våldsamma betydelsen av jihad.

Lögnerna är alltså tillåtna under vissa omständigheter och kan användas när det gäller att vilseleda och förvirra fienden (icke-muslimer) så att de inte anar oråd, att gynna islams utbredning, när det gäller att undvika skada för en muslims välbefinnande och sannolikt också för andra muslimer, hot mot religionen eller när muslimen befinner sig i ett underläge. Alltså, bland annat att ljuga om Koranens innehåll. Mer om taqiyya finns i denna http://www.islam-watch.org/Warner/Taqiyya-Islamic-Principle-Lying-for-Allah.htm och om taqiyya och kitman i denna http://www.islam-watch.org/Others/Taqiyya-Deception-Islam.htm

Några andra verser som talar om lögnen:

Koranen 3:28: Låt inte de rättrogna ta förnekare av sanningen som vänner istället för rättrogna, och vem som än gör detta skär av banden till Gud – om inte ert syfte är att med detta skydda er mot ett hot. Men Gud uppmanar er att inte ta lätt på Hans varningar; Gud är målet för er färd.

Bukhari vol 3:857 s.533: Den som skapar fred mellan folken genom att dikta upp bra information eller som säger bra saker, är ingen lögnare.

Bukhari vol 4:267 och 269: Mohammed sade, ”Krig är falskhet”.

Tafsir Ibn Kathir, vol 2:141: ”Såvida du inte känner ett verkligt hot från dem” betyder, utom för de troende som på vissa ställen eller vid vissa tidpunkter fruktar för sin säkerhet från de otrogna. I dessa fall, är det tillåtet för troende att visa vänskap till det yttre gentemot de otrogna, men aldrig innerst inne …. Vi ler dem rätt i ansiktet men i våra hjärtan så förbannar vi dem.”

Med tanke på ovanstående är det nästan omöjligt att veta om en muslim talar sanning eller använder sig av halvsanningar eller rena lögner. Det enda sättet för att avgöra detta är att ställa uttalandena i bredd med de muslimska skrifterna. Tyvärr är detta både tidsödande och svårt för gemene man. I en saga om Pippi Långstrump yttrar hon: ” Ja, nu ljuger jag. Det är för sorgligt, men jag ska säga dig, att i Egypten där ljuger de hela dagarna. De ljuger och ljuger ända tills solen går ner”! Detta mer än 60 år gamla citatet ur en av Astrid Lindgrens böcker stämmer mycket väl med muslimerna och deras ”rätt” att ljuga om det gynnar deras ”religion”.

Muslimerna har ett ofantligt stort problem – att förkunna att islam är fredens religion samtidigt med att bortförklara själva fundamentet för religionen, d v s det som svart på vitt står skrivet i de muslimska skrifterna.

Nostradamus_i_norr

3 thoughts on “Rättroende och sanningsenliga muslimer

 1. Ursäkta, kan någon troende hjälpa mig till en förklaring?

  Så här är det skrivet: Jami at-Tirmidhi 1458: Vem som än lämnar islam kommer vi att döda.

  Sunan Ibn Majah 2535: Vem som än ändrar sin religion: döda honom.

  Al-Muwatta – Imam Malik 36.18.15: Allahs budbärare sa att om någon byter religion är det bara att hugga av hans huvud!

  Sunan Ibn Majah 2535: läs nästa också, först säger muslimer, alla som inte ber till religionen som muslimer säger, head off, samtidigt säger man, konvertera eller dö, om någon konverterar så är det, head off,

  Hur ska någon kunna konvertera????

  Al-Muwatta – Imam Malik 36.18.15: Allahs budbärare sa att om någon byter religion är det bara att hugga av hans huvud!

  Jag förstår att det är snurrigt värre i dom muslimska tältlägren

 2. Det är precis så det förhåller sig. Att konvertera till islam, för det behövs okunnighet eller ett sökande efter något och det kunde lika bra bli Jehovas.
  En orsak kan vara kärlek som i Pernilla Ouis fall och hon stannade bakom slöjan i 20 år men i kombination med forskning i kvinnofrågor la hon slöjan och håller nu föreläsningar om förtrycket och idiotin inom islam.

  Docent Pernilla Ouis är fil.dr. i humanekologi, lektor i socialt arbete och docent i hälsa och samhälle, inriktning etniska relationer. Forskningsområden: Kön, hedersrelaterat våld och sexualitet bland muslimer; sexuell hälsa i ett globalt perspektiv; normkonflikter; integration och friluftsliv; etnobiologi, ekoteologi; människa-miljö-relationer samt djurs kulturella betydelser. antagligen vet hon vad hon pratar om men för muslimer är det ett känsligt kapitel för vi skall inte veta vi skall likt dom lalla omkring i pyjamas eller slöja och vänta på paradiset.

Kommentera