Kyrkan bör skrota ärke­biskopens roll

KYRKAN. Ärkebiskopen är Svenska kyrkans högste ledare inom riket och internationellt. Uppgifterna sedan reformationen består bland annat i att viga nya biskopar. Ärkebiskopen har dock ingen beslutsfunktion över andra biskopar utan är den främste av likar, primus inter pares. Ärkebiskopen är i dag Svenska kyrkans främste företrädare och är ordförande i Kyrkostyrelsen, Kyrkomötets läronämnd, Biskopsmötet, och Uppsala stifts domkapitel. Ärkebiskopen har vidare biskoplig tillsyn över Uppsala kontrakt samt leder de årliga prostmötena. Sedan 2014 är Antje Jackelén, tidigare biskop i Lund, ärkebiskop och hon är den första kvinnan i ämbetet. Hösten 2022 ska Antje Jackelén gå i pension.

Read More »

Immigranter i Sverige efter ursprungsland, 1900-2020 och uppskattning för år 2030

INVANDRING. Till det som i dag kallas Sverige har vi alltid haft invandring. Svearike, bebott och styrt av ett folk som benämns svear, troligen första gången omnämnd i skrift av den romerske historikern Tacitus år 98 e.Kr. men det egentliga Sverige bildades vid befrielsekriget 1521 och när Gustav Vasa valdes till kung i Strängnäs 6 juni 1523, Sveriges Nationaldag.

Read More »