Miljö och klimat


INSÄNDARE. Jag har märkt att många invandringsmotståndare är negativt inställda till miljö­frågor. Invandringsförespråkare tenderar däremot att beteckna sig som miljö­vänner. Jag kan inte förstå detta. Det borde vara tvärtom.

En ständigt ökande befolkning innebär oundvikligen större belastning på miljön. Denna självklarhet förefaller många miljö­vänner bortse från. Det är mycket motsägelsefullt att utge sig för att vara miljövän, och samtidigt före­språka att det ständigt trycks in mer och mer människor i Sverige och Europa. Den ökande befolkningen i många Väst­europeiska länder beror inte på européernas egna barn. Tvärtom, så har vita européer problem med för låga födelse­tal. Européernas låga födelsetal hade kunnat ut­nyttjas till att minska Europas belastning på miljön. Men istället för att ge naturen andrum, så ut­nyttjas européernas låga frukt­samhet till att fylla på med bosättare från andra kontinenter. Europas ursprungsbefolkning ersätts med kolonisatörer, som i många fall tenderar att skaffa stora barnfamiljer. Detta är ytterst destruktivt för miljön.

Ifall man pratar med en invandrings­före­språkare, och påpekar invandringens miljöbelastning, så är ett vanligt svar att invandringen inte ökar befolkningen, bara flyttar den mellan olika delar av Världen. Detta argument håller inte. Många av invandrarnas hemländer har så hög befolknings­tillväxt, att det är helt menings­löst att försöka minska över­befolkningen genom att skicka den till Europa. Tvärtom, så kan detta uppmuntra dessa länders invånare att fort­sätta skaffa många fler barn än dom ut­rymme och resurser för. Problemen med över­befolkning måste lösas där över­befolkningen skapas, istället för att bara dumpa över­befolkningen i andra länder. Allt bistånd till fattiga länder borde, sedan lång tid till­baka, ha inkluderat preventiv­medel, och krav på att preventiv­medlen används till att hejda befolknings­ökningen. Ifall detta hade gjorts, så hade både människor och natur mått bättre idag.

När man diskuterar fattiga länders snabba befolkningsökning, så kan man få höra svar som handlar om att födelsetalen kommer att minska med bättre utbildning och ökat välstånd. Detta har bevisligen varit otillräckligt. Västvärlden har redan gett bistånd till ut­bildning, men födelsetalen är fort­farande höga. Kan det kanske vara så att befolkningsökningen är orsaken bakom en stor del av fattig­domen? Utan befolkningsökningen så hade Väst­världens bistånd räckt mycket längre för att hjälpa människor ur fattigdom. Nu närmar vi oss en situation där Västvärlden inte längre kommer att kunna ge bistånd till fattiga länders växande befolkningar. Vad händer då? Och beträffande utbildning: Hur mycket utbildning krävs för att inse sam­bandet mellan stora barn­familjer och överbefolkning?

Många individer och organisationer som säger sig värna miljön, väl­komnar sam­tidigt hög invandring, och därmed svällande befolknings­mängd. Sådana miljö­vänner är falska miljövänner. Med en ärlig journalist­kår, så hade det varit uppen­bart att dom falska miljö­vännerna har svikit miljön genom att bortse från invandringens miljö­belastning. Ett ypperligt exempel på falska miljö­vänner är Miljö­partiet, vars politik är den optimala miljö­katastrofen.

En sak som är obegriplig, är hur många invandringsmotståndare har agerat i miljö­frågorna. Diskussionen kring miljö och klimat borde ha varit en väl­signelse för alla motståndare av invandring. Här uppstod en ypperlig möjlighet att nämna hur miljön skadas av en ständigt ökande befolkning. Det hade varit hur enkelt som helst att påvisa att Miljö­partiets politik är maximalt destruktiv för miljön. Man hade enkelt kunnat utnyttja uppmärksamheten kring miljön, till att påpeka att miljöproblemen och folk­vandringarna har samma orsak.

Men istället för att utnyttja denna perfekta möjlighet, så har många invandrings­motståndare börjat att förlöjliga dom stora hoten mot vår planet och dess natur. Att börja håna miljö­problemen är det mest tokiga man kan göra. För att jämföra med idrott: Det är som att göra själv­mål samtidigt som mot­ståndarens mål står öppet.

Ljugande journalister älskar att utmåla invandringsmotståndare som onda individer. Denna svartmålning underlättas när invandrings­mot­ståndare hånfullt av­färdar miljöproblemen. Dom stora vinnarna är dom falska miljövännerna, som får lättare att framstå som den goda sidan.

Den misstro som uttrycks mot miljöfrågor gäller främst den kol­di­oxid som upp­står vid förbränning av fossila bränslen. Många ut­trycker tvivel på att klimatet på­verkas av att det släpps ut gigantiska mängder koldioxid i atmosfären. Men: Det kan inte sluta bra när man ändrar sammansättningen av dom gaser som utgör Jordens atmosfär. Man kan hitta osäkerheter i mätningar och prognoser. Men är det ens värt risken? Dom som förnekar växt­hus­effekten påpekar gärna att klimatet har varierat genom Jordens historia. Det finns ingen som för­nekar dessa variationer. Men dessa variationer, leder inte själv­klart till slutsatsen att kol­di­oxid saknar betydelse för klimatet.

Dessutom är mycket av koldioxidutsläppen onödiga. Utsläppen hade kunnat vara väldigt mycket lägre, såvida politiken inte hade styrts av dom falska miljö­vännerna. Dom falska miljö­vännerna bär själva skuld till en stor del av dom utsläpp som dom säger sig vilja minska. Dom falska miljövännerna är alltså en bluff. Det får emellertid icke leda till slutsatsen att miljöhoten är en bluff.

Befolkningsökning är inte den enda orsaken till onödiga utsläpp av kol­di­oxid. Till stor del hade dom fossila bränslena kunnat er­sättas med atom­kraft. Men miljörörelsen ville annorlunda. Miljörörelsens kamp mot atom­kraften har framgångsrikt mot­verkat utbyggnad och ut­veckling av atomkraft. Detta har inte bara skapat enorma kol­di­oxid­utsläpp som hade kunnat und­vikas. Det har dessutom med­fört onödiga olycksrisker. Ifall ut­vecklingen av atom­kraften hade fått fort­sätta med full fart, så hade vi kunnat utveckla mycket säkrare atom­kraft, med otroligt mycket mindre miljö­påverkan än dagens atom­kraft. Utvecklingspotentialen finns.

Dom falska miljövännerna har alltså skadat miljön i enorm om­fattning. För att dölja sina stora misslyckanden, så försöker dom falska miljövännerna visa handlings­kraft genom att genomföra symbol­iska åtgärder som inte gör mycket för att hjälpa miljön. Ett tydligt exempel på en meningslös symbol­åtgärd, är att beskatta plast­kassar.

När dom falska miljövännerna vill ge sken av miljöengagemang, så riktar dom gärna sin ilska mot bilister. Bilismen är förvisso en källa till kol­dioxid­ut­släpp, men dom falska miljövännerna före­faller vara mer intresserade av att häckla bilister, än att verkligen minska ut­släppen. Vilken nytta gör höjda bensin­skatter, när det inte erbjuds alternativ? Skatterna försätter vanliga med­borgare i ekonomiska trång­mål, utan att hjälpa miljön. Hur hade det kunnat se ut, ifall miljö­vännerna hade satsat lika hårt på att utveckla och erbjuda alternativ, som dom har satsat på att piska bilister? När miljön används som före­vändning för högre skatter, så finns risk att det upp­står misstro gentemot miljö­hoten. Sådan misstro är katastrofal för miljön.

Vissa ”miljöskatter” kan även vara skadliga för miljön. Skatterna hjälper till att jaga iväg industrier från Sverige. Miljön förlorar stort på att industrier flyttar till platser där miljöhänsyn inte är lika viktigt som i Sverige och Europa.

Vissa falska miljövänner älskar att klandra vita västerlänningar för alla möjliga miljöproblem. Sådan kritik är inte rättvis. Galopperande befolknings­ökning är ett stort problem främst i Afrika och delar av Asien. Utanför Afrika, är det främst muslimska länder som har snabbt växande befolkning. Den snabba befolknings­till­växten i dessa länder, med­för förvisso att dessa länder kan hävda att dom har mindre konsumtion än väst­länderna, räknat per individ. Att räkna per individ, och bortse från befolknings­ökningen, är ett ganska meningslöst resonemang, som skapar distraktion beträffande det verkligt över­hängande hotet mot miljön. Afrikaners och muslimers reproduktion är ett mycket större miljöhot än väster­länningars konsumtion. Ur miljö­syn­vinkel, så borde vita väster­länningar, med deras låga födelse­tal, utgöra före­bilder för om­världen. Men likväl används miljön som före­vändning för att kritisera vita väster­länningar och deras livsstil. Vita västerlänningar har fog för att protestera mot orättvisa anklagelser. Men det är olämpligt att bemöta anklagelserna genom att avfärda miljö­problemen. Genom att bagatellisera miljöhoten, så hjälper man till att förstärka den orättvisa bilden av vita väster­länningar som hänsyns­lösa miljöbusar.

Dom falska miljövännernas svek gentemot miljön behöver exponeras. För att ta strid mot dom falska miljövännerna, så är för­löjligande av miljöproblemen det sista man ska ägna sig åt.

Stadshuset…


29 responses to “Miljö och klimat

 • Janne

  Bra analys. Att locka hundratusentals människor från sina soldränkta hemländer till vår kalla nord är det mest korkade man kan göra om man värnar miljön och vill reducera utsläppen av fossilt kol.

  Men att förespråka kärnkraft är på sikt bara att slå ännu en spik i kistan mot kaos. Det ger makthavarna lite andrum för att importera ännu fler bidragstagare innan den totala ekonomiska kollapsen inträffar. Sverige behöver inte kärnkraft. Vi har vatten, vind och biomassa så det räcker för vår elförbrukning. (Men inte tillräckligt för att sörja för miljontals människor importerade från arabvärlden och Afrika.)

  Gilla

  • Stadshuset i Minsk

   Janne skrev:
   Att locka hundratusentals människor från sina soldränkta hemländer till vår kalla nord är det mest korkade man kan göra om man värnar miljön och vill reducera utsläppen av fossilt kol.

   – Ja. Det är riktigt. Att flytta människor från varma till kalla länder medför ökat behov av uppvärmning. Men det är ändå det lilla miljöproblemet med folkvandringarna. Det stora miljöproblemet är att folkvandringarna stimulerar invånarna i dom soldränkta hemländerna att fortsätta med sin hejdlösa avel av stora mängder barn.

   Även dom sydlänningar som flyttar norrut, förefaller fortsätta att skaffa stora barnfamiljer, trots full tillgång till preventivmedel i Västvärlden. Bosättarna fortsätter alltså med samma beteende som skapade överbefolkning i hemländerna. Detta har jag mycket svårt att förstå. Det är inte särskilt hänsynsfullt av nybyggarna att skaffa fler barn än ursprungsbefolkningen.

   Janne skrev:
   Men att förespråka kärnkraft är på sikt bara att slå ännu en spik i kistan mot kaos. Det ger makthavarna lite andrum för att importera ännu fler bidragstagare innan den totala ekonomiska kollapsen inträffar.

   – Jag är själv varm anhängare av atomkraft. Men jag håller med i ditt resonemang att det är galet att bygga ut kraftförsörjningen för att tillgodose en ständigt ökande befolkning. Samma resonemang kan tillämpas på alla andra samhällsfunktioner som har svårt att betjäna en ständigt ökande befolkning, som inte består av våra egna barn.

   Janne skrev:
   Sverige behöver inte kärnkraft. Vi har vatten, vind och biomassa så det räcker för vår elförbrukning. (Men inte tillräckligt för att sörja för miljontals människor importerade från arabvärlden och Afrika.)

   – Mitt önskemål med att bygga ut atomkraften, är inte att försörja folkmassorna från Afrika och Mellanöstern. Dessa bör åka hem. Mitt önskemål är istället att Sverige ska kunna hämta tillbaka industrier som har flyttat utomlands. I många fall utnyttjar dessa industrier smutsig kolkraft i sina nya hemländer. Miljön tjänar på att Sverige återuppbygger sina industrier.

   Gilla

 • Stenbock

  Undrar vad jippot i Madrid kostat de olika ländernas skattebetalare ?
  Här har hundratals utvalda superat och bott flott i Hotell,drygt 14 dagar till ingen som helst nytta.
  Resultatet blev som väntat till noll värde. Stenbock kunde i varje fall i min
  skadeglädje,taga del av korrekta TV-nyhetsuppläsarnas sura miner…..Inte ett ord om ”heliga Greta” nämndes ….

  Gilla

 • Stadshuset i Minsk

  Thorsten Schütte skrev:
  Jag hade en bra sådan dialog genom förmedling av https://www.svt.se/sverigemots/

  – Det låter bra. Fungerar det även att diskutera invandring? Invandringen är ju en fundamental komponent när man diskuterar många andra frågor, såsom miljö, ekonomi, och kriminalitet.

  Thorsten Schütte skrev:
  … och det visade sig att vi var mycket mera överens än vi trodde i början och kunde sätta in oss i varandras resonemang.

  – Jag tror att många invandringsförespråkare skulle hålla med mig till stora delar, ifall jag skulle få chansen att förklara varför jag är emot invandring. Problemet är att jag inte får någon sådan chans. Så fort jag uttalar kritik mot invandring, så bemöts jag aggressivt. Jag tillskrivs ondskefulla åsikter. Jag hånas. Och jag trycks tillbaka så hårt att jag inte får möjlighet att förklara hur jag tänker. Dom som säger sig stå för omtanke, tolerans och kärlek, kan vara ganska så elaka människor.

  Ett exempel är när klimatstrejkande elever är ute och protesterar. Eleverna söker kontakt, och vill diskutera klimathotet. Jag hävdar att viktigaste miljöåtgärden är att stänga gränsen för invandring. Då dröjer det inte länge innan en lärare kommer springande, och säger till eleverna ”Den där personen ska ni inte prata med”. Det blir svårt för mig att fördjupa diskussionen och förklara att den snabba befolkningsökningen skapar både flyktingströmmar och miljöproblem. Och jag anser att lärarna ljuger för eleverna, när eleverna undanhålls vetskap om hur koldioxidutsläppen drivs på av ökande befolkning. Lärarnas intresse förefaller vara att eleverna ska känna skuld över att vara västerlänningar. När lärarna griper in i diskussionen, så slutar det med att jag står där med skammen att framstå som en hemsk person.

  Gilla

  • Thorsten Schütte

   Med min ”Sverige Möts” partner diskuterade jag även invandring och hittade båda punkter där vi var oense och där vi hade en samsyn. Med min personliga ryggsäck av erfarenheter:
   https://gront.mp.se/debatt/inhumant-med-tillfalliga-uppehallstillstand/
   och genom min församling insyn i hur illa Migrationsverket behandlar kristna konvertiter, kan jag aldrig bli invandringsskeptisk, men väl diskutera i saklig ton med folk av andra uppfattningar. Vuxenmobbning mot SD är inte min sak:
   https://www.salaallehanda.com/artikel/partierna-ska-behandlas-lika
   Läraren i Ditt exempel ovan gör fel, han borde uppmana eleverna att frejdigt gå i diskussion med Dig!

   Gilla

  • Stadshuset i Minsk

   Svar till Thorsten Schütte:

   Jag vet förnekar inte att det finns mycket elände i Världen. Och jag är i grunden inte negativ till att motverka eländet. Tvärtom. Men jag har kommit att inse att Sveriges invandringspolitik handlar om falsk omtanke. Det jag har skrivit ovan, handlar om uppmärksamma den gemensamma orsaken till både miljöförstöring och flyktingströmmar. Det är djupt tragiskt att det föds stora mängder barn, som från början är dömda till ett liv i misär. Ifall man anser att det är tragiskt med fattiga barn, så borde man också kunna kritisera dom hänsynslösa föräldrar som skaffar stora mängder barn, trots att det saknas utrymme och resurser. Det är inte en vettig lösning att bara skicka överbefolkningen till Europa. Sådant är falskt omtanke.

   I dagens galna samhälle, så går det inte att nämna afrikanska föräldrars ansvar, utan att man bemöts med hemska anklagelser som handlar om rasism. Det har slutat med att jag betraktar mig som rasist, även om jag inte vågar presentera mig som sådan utåt. Men att jag har ställt mig på den ”onda” sidan, innebär absolut inte att jag är likgiltig inför allt elände i Världen.

   Du hänvisar till Miljöpartiet som ditt eget parti. Och jag har inte något positivt intryck av Miljöpartiet, som jag anser vara ett praktexempel på falsk omtanke.

   Gilla

  • Stadshuset i Minsk

   Svar till Thorsten Schütte

   Thorsten Schütte skrev:
   Läraren i Ditt exempel ovan gör fel, han borde uppmana eleverna att frejdigt gå i diskussion med Dig!

   – Förutom läraren, så fanns även en representant Miljöpartiet med. När jag nämnde befolkningsökningen i vissa delar av Världen, så försvann hennes miljöengagemang snabbt, och hon blev ganska hätsk.

   Jag vill inte beskriva alltför ingående, eftersom jag inte vill avslöja var jag bor.

   Thorsten Schütte skrev:
   Jag kör med öppna kort, så jag hymlar inte med min partitillhörighet.

   – Då kan jag vara öppen tillbaka, och förklara mina partisympatier. En gång i tiden var jag en av alla dom svenskar som föraktade Sverigedemokraterna, och såg dom som hemska rasister. Idag anser jag att Sverigedemokraterna är för tama, och jag har lagt min röst på Alternativ för Sverige. Jag är alltså anhängare av det som utmålas som den ”onda” sidan, eller enligt din insändares terminologi ”oanständig höger”. Trots det, så är jag fortfarande förtvivlad över allt elände i Världen. Däremot är jag stark motståndare till hur Europas makthavare har bemött eländet i omvärlden. Med ett vettigare agerande, så hade Europa kunnat bidra till att avskaffa en stor del av eländet sedan länge.

   Thorsten Schütte skrev:
   … men som jag som kristen ser som ett parti som åtminstone försöker ta ansvar för skapelsen.

   – Så länge som din omtanke är gedigen, så är den beundransvärd. Däremot äcklas jag av den falska omtanke som präglar dagens politik. Ifall samhällets ledare hade drivits av gedigen omtanke, så hade mycket sett annorlunda ut idag.

   Gilla

   • Thorsten Schütte

    Min kommentarväxling med Stadshuset i Minsk (av alla ställen) visar ju att det går att resonera med varandra civiliserat även om man står långt ifrån varandra. Så länge man inte ifrågasätter varandras ärliga uppsåt är dialog möjlig!

    Gilla

  • Stadshuset i Minsk

   Thorsten Schütte skrev:
   Min kommentarväxling med Stadshuset i Minsk (av alla ställen) …

   Det kommer från ett filmcitat:
   Vad är detta? Vackert som stadshuset i Minsk. Nej, det måste vara Pinsk. Eller var det Tomsk? Nej, det var Minsk. Kanske Pinsk. Vet inte. Kanske finsk.

   Thorsten Schütte skrev:
   … visar ju att det går att resonera med varandra civiliserat även om man står långt ifrån varandra.

   – Jag önskar att sådana dialoger skulle vara möjliga i större utsträckning. Såsom dagens samhälle fungerar, så är det vanskligt att diskutera invandring för oss som inte företräder den sida som utmålas som den ”goda” sidan. Man riskerar att få utskällningar av folk i omgivningen ifall man yttrar oppositionella åsikter. Företrädarna för ”medmänsklighet” kan i många fall bete sig vidrigt.

   Thorsten Schütte skrev:
   Så länge man inte ifrågasätter varandras ärliga uppsåt är dialog möjlig!

   – Jag ifrågasätter gärna någons ärliga uppsåt, såvida det visar sig att personens främsta intresse är att få glänsa med sin egen godhet, och få mig att framstå som mer ond än jag är.

   Jag har inte uppfattat några indikationer på att du skulle ha illvilligt uppsåt.

   Gilla

 • Tony

  Ja inte hade vi flera tusentals bilbränder förr, och bara
  med vetskap om vad en enda bilbrand gör för miljön,
  så är det en gåta att dessa miljöaspekter aldrig tas upp,
  inte ens i dom Skenheliga TV kanalerna med Anna Hedenmo
  i spetsen?

  Gilla

 • ThePeter

  Ställ frågan till FN, som drev frågan på 50/60 talet, men därefter tystnade mer o mer, för att på 2000 talet helt verkar negligera världens största problem.
  Varför, är den stora frågan!

  Gilla

  • Stadshuset i Minsk

   Ja. Inte bara miljöförstöring hade kunnat undvikas genom kraftfulla åtgärder mot befolkningstillväxten. Mycket av fattigdom, svält, krig och flyktingströmmar runt om i Världen hade också kunnat undvikas.

   Men den ”goda” sidan ville annorlunda. Därför kan vi nu beskåda olika hemskheter runt om i Världen, såsom svältande afrikanska barn med flugor i ansiktet.

   Gilla

 • gamgubben

  Vilket är det största miljöhotet för Sverige? Nedläggningen av kärnkraft eller hög invandring med åtföljande större belastning av samhällsfunktioner?
  Ingendera, största hotet kommer från nuvarande regering.

  Gilla

  • Stadshuset i Minsk

   Miljöhoten är nedläggningen av kärnkraft, invandringen och regeringen.

   Fungerar denna sammanfattning?
   Det största miljöhotet är Miljöpartiet

   Gilla

 • Lellego

  Ohämmad invandring av icke-anställningsbara kostar oerhörda pengar. Det kostar också oerhörda pengar att värna miljön
  Det enda som kan få ekvationen att gå ihop är att blunda för fakta och spendera i sådan grad att samhället krackelerar. Och det är väl det ultimata målet för skränflocken med MP i täten.
  Det är lättare att omdana samhället då det befinner sig i anarki.

  PS. Som vanligt avslutades toppmötet om klimat med bråk om pengar – utan undantag har dessa möten avslutats med detta. DS

  Gilla

  • Stadshuset i Minsk

   Lellego skrev:
   Ohämmad invandring av icke-anställningsbara kostar oerhörda pengar.

   – Ja. Detta blir alltmer uppenbart, trots att samhällets ledning försöker utmåla utlänningarna som överlägsna människor, vars närvaro ska hjälpa ekonomin.

   Lellego skrev:
   Det kostar också oerhörda pengar att värna miljön

   – Nej, tvärtom! Du har helt missuppfattat vad jag har försökt att påvisa.

   Den bästa miljöåtgärden vi kan göra, är att stänga gränsen för invandring, och påbörja återvandringen. Detta skulle även vara positivt för ekonomin.

   Gilla

 • Anders Nilsson

  Även om man är motståndare till massinvandring så vill man inte att vår välfärd ska monteras ner för en påstådd fara som inte existerar. Människans påverkan på klimatet är helt försumbar.

  Gilla

  • Stadshuset i Minsk

   Att värna om välfärden, innebär att man motsätter sig invandring.
   Att värna om miljön, innebär att man motsätter sig invandring.

   Det finns ingen motsättning mellan ekonomi och miljö. Tvärtom. Stängda gränser är gynnsamt för både ekonomi och miljö.

   Beträffande klimatet, så är jag inte helt övertygad att halten koldioxid saknar betydelse. Och ännu viktigare, så hävdar jag att mycket av utsläppen hade kunnat undvikas, ifall vi hade förkastat Miljöpartiet och liknande falska miljövänner.

   Gilla

 • miljövännen

  Alla rätt. Befolkningsexplosionen är the Mother Of All Bombs.

  Gilla

 • Plurikus

  Du blandar ihop klimat och miljö. Jag är emot klimatarbetet, för det kan vi inte påverka, men för miljöarbetet. Dock är det bättre att ägna sig åt nedskräpning som plast i havet, än att jaga koldioxidmolekyler, som inte är miljöfarlig utan en nyttig gas.

  Gilla

  • Stadshuset i Minsk

   Jag nämner klimatet som en viktig komponent av hoten mot miljön. Men jag menar inte att klimatfrågan är det enda miljöhotet.

   Jag är inte lika övertygad som du att klimatet är oberoende av atmosfärens sammansättning. Men givetvis är halten av koldioxid inte den enda faktorn som påverkar klimatet.

   Du har rätt i att koldioxid gör nytta i naturen. Koldioxid är ju nödvändigt för att växterna ska kunna skapa kolhydrater. Men den koldioxid som naturen behöver, och har anpassat sig efter, är den mängd koldioxid som redan finns i omlopp. När man ändrar mängden koldioxid i atmosfären, så spelar man ett farligt spel.

   Beträffande vilka miljöproblem man ska ägna fokusera på, så vill jag framhäva slutsatsen att man inte nödvändigtvis behöver välja det ena eller det andra miljöproblemet. All miljöhot har samma pådrivande motor: hejdlös befolkningstillväxt, främst i afrikanska och muslimska länder.

   Samma befolkningstillväxt är även den pådrivande motorn till folkmassorna som söker sig till Europa. Därför borde alla invandringsmotståndare välkomna debatten om miljöfrågor. Att avfärda mijöproblemen, inklusive koldioxid, är att göra självmål. Det är ett gigantiskt självmål oavsett huruvida man bryr sig om miljön eller inte.

   Gilla

 • Olof.p

  Håller med. Det har varit ett evigt tjat om att kommer att bli för många människor på jorden och att det föds för få människor. Hur går den ekvationen ihop? Det verkar som politiker och journalister har suttit och sovit i skolan, eller helt enkelt skolkat från mattelektionerna.

  Gilla

  • Stadshuset i Minsk

   Olof.p skrev:
   Det har varit ett evigt tjat om att kommer att bli för många människor på jorden och att det föds för få människor.

   – Båda påståendena är korrekta, men syftar på olika delar av Världen. Beträffande Jorden som helhet, så ökar antalet människor hejdlöst snabbt. I synnerhet afrikanska och muslimska länder har skenande befolkningsökning.

   Det finns även länder med motsatta problemet, att det föds för få barn. Detta gäller i synnerhet delar av Europa. Även vissa asiatiska länder, såsom Japan och Sydkorea, har alarmerande låga födelsetal.

   Olof.p skrev:
   Hur går den ekvationen ihop?

   – Ekvationen går ihop alldeles utmärkt. Ifall man tittar på födelsetalen så är sanningen uppenbar: Vita västerlänningar behöver skaffa lite fler barn, medan afrikaner och muslimer behöver hejda sin fruktsamhet kraftigt.

   Att uttala denna uppenbara sanning är emellertid kontroversiellt, och kan leda till anklagelser om rasism, och även rasbiologi. Nutidens galna samhällsklimat har lagt grunden för dom motsägelsefulla budskapen.

   Påfyllning av befolkning ses som en börda, när det sker i form av nyfödda vita europeiska barn. När påfyllning sker i form av invandring från andra kontinenter, så presenteras det däremot som en välsignelse, som ska kompensera bristen på barn i Europa. Det borde rimligtvis vara tvärtom.

   Olof.p skrev:
   Det verkar som politiker och journalister har suttit och sovit i skolan, eller helt enkelt skolkat från mattelektionerna.

   – Det handlar inte om att journalister och politiker saknar kunskap. Det handlar om ovilja att förmedla sanningen.

   Födelsetalen för olika delar av Världen finns tillgängliga. Och siffrorna är tydliga.

   Gilla

 • Nicklas

  Det beror garantera på att många invandringskritiska
  har betydligt högre iq och genomskådar med lätthet bluff och båg.

  Gilla

  • Stadshuset i Minsk

   Vad menar du med bluff och båg? Riskerna med enorma utsläpp av koldioxid Eller uppfattningen att Miljöpartiet med anhang strävar efter att minska koldioxidutsläppen? Det är 2 helt olika saker.

   Ifall vi ska prata i laddade termer, såsom iq, så är invandringsmotståndare inte alltför smarta, ifall dom missar den gyllene chans som miljödebatten innebär. Det är ju hur enkelt som helst att påpeka att invandring belastar miljön. Det är hur enkelt som helst att påpeka att invandringen och miljöproblemen har samma orsak. Invandringen och miljöproblemen har samma lösning.

   Även ifall man struntar i miljöfrågorna, så är det mycket osmart av en invandringsmotståndare att börja argumentera mot miljöhoten. Det finns inget att vinna, men allt att förlora, på att avfärda miljöproblemen.

   Gilla

 • Thorsten Schüttte

  Håller med om att de olika lägren i invandrings- och miljöfrågan behöver myssna mera på varandra och börja samarbete om små kompromisser, som den här som stödjer bilisterna utan att försämra för miljön:
  https://www.vlt.se/artikel/debatt-slopa-hellre-trafikforsakringsskatten

  Gilla

  • Stadshuset i Minsk

   Ja, vi behöver en dialog.

   Men i den dialogen, så behöver invandringsmotståndarna vara offensiva med att uppmärksamma invandringens belastning på miljön. Dom falska miljövännerna har fått stort inflytande, och behöver hårt motstånd.

   Det debattinlägg som du hänvisar till är mycket bra. Inlägget visar på en vilja att minska utsläppen, utan att i onödan försätta bilister i ekonomiska trångmål. Beträffande hållbara alternativ till fossila bränslen, så tror jag att vi hade kunnat nå mycket längre redan nu, ifall dom falska miljövännerna inte hade styrt politiken i fel riktning.

   Gilla

   • Thorsten Schütte

    Jag hade en bra sådan dialog genom förmedling av https://www.svt.se/sverigemots/ och det visade sig att vi var mycket mera överens än vi trodde i början och kunde sätta in oss i varandras resonemang. Min utgångspunkt är att det flesta människor vill och menar väl utifrån sina referensramar. Genuint onda människor är sällsynta. Och man kan ju börja med åtgärder som den av mig föreslagna skrotningen av trafikförsäkringsskatten som bör välkomnas i alla läger. Sedan kan dialogen fortsätta.

    Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: