Lagar mot terrorism finns, använd dom…


TERRORISM. I går satt justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) och skröt över att han var handlingskraftig som hade presenterat en lagrådsremiss som förbjuder deltagande i och främjande av terrorverksamhet som eventuellt kan bli en lag i höst om inget stoppar den. 

Detta efter att Morgan Johansson själv i minst 6 år och hans parti socialdemokraterna i 16 år motverkat lagstiftning mot terrorism. 

-Pettersson som inte är jurist tycker dock att det finns lagar som räcker och blir över. I Brottsbalken kapitel 19 finns en hel del, men det finns fler lagar som borde gå att använda.

19 kap. Om brott mot Sveriges säkerhet

1 §   Den som, med uppsåt att riket eller del därav ska, med våldsamma eller annars lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket på så sätt ska lösryckas, företar en handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, döms för högförräderi till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid eller, om faran var ringa, till fängelse i lägst fyra och högst tio år.

Om någon, med uppsåt att åtgärd eller beslut av statschefen, regeringen, riksdagen eller högsta domarmakten ska med utländskt bistånd framtvingas eller hindras, företar en handling som innebär fara för detta, döms också för högförräderi. Lag (2009:396).

2 §   Den som med våldsamma medel eller utländskt bistånd framkallar fara för att riket skall invecklas i krig eller andra fientligheter, dömes, om det ej är högförräderi, för krigsanstiftan till fängelse, lägst två och högst åtta år.

3 §   Om den, som fått i uppdrag att för riket förhandla med främmande makt eller annars bevaka rikets angelägenheter hos någon som företräder främmande makts intresse, missbrukar behörighet att företräda riket eller annars sin förtroendeställning och därigenom orsakar riket avsevärt men, döms för trolöshet vid förhandling med främmande makt till fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid. Lag (2009:396).

4 §   Svensk medborgare, som utan tillstånd av regeringen eller den regeringen bemyndigat låter bruka sig såsom ombud för främmande makt i diplomatisk angelägenhet som rör riket, så ock envar, som i föregiven egenskap av behörigt ombud inlåter sig i underhandling om sådan angelägenhet med någon som före- träder främmande makts intresse, dömes för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt till fängelse i högst två år eller, om riket var i krig, högst fyra år.

Innebar brottet fara för rikets självbestämningsrätt eller dess fredliga förhållande till främmande makt, dömes till fängelse, lägst ett och högst sex år, eller, om riket var i krig, till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst tio år, eller på livstid. Lag (1976:509).

5 §   Den som, för att gå främmande makt tillhanda, obehörigen anskaffar, befordrar, lämnar eller röjer uppgift om försvarsverk, vapen, förråd, import, export, tillverkningssätt, underhandlingar, beslut eller något förhållande i övrigt vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för Sveriges säkerhet döms, vare sig uppgiften är riktig eller inte, för spioneri till fängelse i högst sex år.

Detsamma ska gälla, om någon i samma syfte obehörigen framställer eller tar befattning med skrift, teckning eller annat föremål som innefattar sådan uppgift. Lag (2014:383).

6 §   Är brott som avses i 5 § att anse som grovt, döms för grovt spioneri till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid.

Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen var av synnerligen farlig beskaffenhet med hänsyn till pågående krig eller rörde förhållande av stor betydelse eller om den brottslige röjde vad som på grund av allmän eller enskild tjänst betrotts honom eller henne.
Lag (2009:396).

7 §   Den som, utan syfte att gå främmande makt tillhanda, begår gärning som avses i 5 § döms, om uppgiften rör något förhållande av hemlig natur, för obehörig befattning med hemlig uppgift till böter eller fängelse i högst två år.
Lag (2014:383).

8 §   Är brott som i 7 § sägs att anse som grovt, skall för grov obehörig befattning med hemlig uppgift dömas till fängelse i högst fyra år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningen innefattade tillhandagående av främmande makt eller var av synnerligen farlig beskaffenhet med hänsyn till pågående krig eller rörde förhållande av stor betydelse eller om den brottslige röjde vad som på grund av allmän eller enskild tjänst betrotts honom. Lag (1976:509).

9 §   Den som av grov oaktsamhet befordrar, lämnar eller röjer sådan uppgift som avses i 7 § döms för vårdslöshet med hemlig uppgift till böter eller fängelse i högst ett år eller, om Sverige var i krig, till böter eller fängelse i högst två år. Lag (2014:383).

10 §   Den som, för att gå främmande makt tillhanda, hemligen eller med användande av svikliga medel antingen bedriver verksamhet vars syfte är anskaffande av uppgifter om förhållanden vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för Sveriges säkerhet eller medverkar till sådan verksamhet mer än tillfälligt, döms för olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige till fängelse i högst två år.

Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Lag (2014:383).

10 a §   Den som, för att gå främmande makt tillhanda, här i landet antingen bedriver verksamhet vars syfte är anskaffande av uppgifter om förhållanden vars uppenbarande för den främmande makten kan medföra men för annan främmande makts säkerhet eller medverkar till sådan verksamhet mer än tillfälligt, döms för olovlig underrättelseverksamhet mot främmande makt till böter eller fängelse i högst ett år.

Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Lag (2014:383).

10 b §   Den som, med uppsåt att gå främmande makt tillhanda, här i landet hemligen eller med användande av svikliga eller otillbörliga medel antingen bedriver verksamhet vars syfte är anskaffande av uppgifter om någon annans personliga förhållanden eller medverkar till sådan verksamhet mer än tillfälligt, döms för olovlig underrättelseverksamhet mot person till fängelse i högst ett år.

Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Lag (2014:383).

11 §   Om gärning som avses i 3 eller 4 kap. innebär, att någon genom förgripelse å främmande makts statsöverhuvud eller representant här i riket kränker den främmande makten, må dömas till fängelse i högst två år, om å brottet eljest kan följa fängelse i högst sex månader, och i högst fyra år, om å brottet eljest kan följa fängelse i mer än sex månader men högst två år. Vad nu sagts skall äga motsvarande tillämpning, om främmande makt kränkes genom att någon gör intrång i lokal som innehaves av dess representation eller gör skada därå eller å egendom som där finnes. Lag (1970:225).

12 §   Om någon utan regeringens tillstånd här i riket värvar folk till främmande krigstjänst eller därmed jämförlig tjänst eller förmår folk att olovligen begiva sig ur riket för att taga sådan tjänst, dömes för olovlig värvning till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om riket var i krig, till fängelse i högst två år. Lag (1974:565).

13 §   Den som av främmande makt eller från utlandet av någon som handlar för att gå främmande makt tillhanda tar emot pengar eller annan egendom för att genom utgivande eller spridande av skrifter eller på annat sätt påverka den allmänna meningen i en fråga som gäller någon av grunderna för rikets statsskick eller i någon angelägenhet som har betydelse för rikets säkerhet och som det ankommer på riksdagen eller regeringen att besluta om, döms för tagande av utländskt understöd till fängelse i högst två år. Lag (1981:1165).

14 §   För försök, förberedelse eller stämpling till högförräderi, trolöshet vid förhandling med främmande makt, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig befattning med hemlig uppgift, olovlig underrättelseverksamhet mot främmande makt eller olovlig underrättelseverksamhet mot person döms det till ansvar enligt 23 kap. Detsamma gäller för försök eller förberedelse till obehörig befattning med hemlig uppgift. Som stämpling till högförräderi ska även anses att träda i förbindelse med främmande makt för att förbereda, möjliggöra eller underlätta att sådant brott kan begås.

Den som underlåter att avslöja eller förhindra högförräderi, trolöshet vid förhandling med främmande makt, spioneri, grovt spioneri eller grov obehörig befattning med hemlig uppgift döms till ansvar enligt 23 kap. Detsamma gäller även om han eller hon inte insett men borde ha insett att brottet var förestående eller pågick. Lag (2016:508).

15 §   Om någon, som med hänsyn till vad honom är veterligt, på grund av meddelad varning eller eljest bort inse att högförräderi, trolöshet vid förhandling med främmande makt, spioneri, grovt spioneri eller grov obehörig befattning med hemlig uppgift är å färde, medverkar till gärningen, dömes till ansvar såsom för medhjälp därtill; dock må ej dömas till svårare straff än fängelse i två år. Lag (1976:509).

16 §   Olovlig underrättelseverksamhet mot främmande makt, tagande av utländskt understöd eller olovlig värvning eller försök, förberedelse eller stämpling till olovlig underrättelseverksamhet mot främmande makt får inte utan regeringens förordnande åtalas av åklagare.

Gärning som avses i 3 eller 4 kap. och innebär sådan kränkning av främmande makt som anges i 11 § får inte heller åtalas av åklagare utan förordnande av regeringen eller den regeringen bemyndigat därtill. Detsamma gäller försök, förberedelse, stämpling eller underlåtenhet att avslöja sådan gärning. Lag (2014:383).

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168


9 responses to “Lagar mot terrorism finns, använd dom…

 • fjölet

  lag i olag
  du får inte ifråga sätta en asyl sökande var denne kommer ifrån – otroligt
  en redan is medlem kan alltså ta sig till sverige och uppge ” nytt namn och fabulera ihop vad som helst” och sedan leva med nytt namn och social status enligt asyl reglerna och ingen observera ingen får ifrågasätta oavsett någon skulle förstå att det här är falskt.
  du kan alltså enligt asylreglerna skapa dig flera identiteter och därmed åka land och rike runt till olika städer och plocka ut sociala pengar.
  för ingen tar fingeravtryck, foto mm på person för att konfirmera att han inte finns dubblicerad med olika alias.
  OTROLIGT att vi kastar pengar i överflöd på dessa individer och ingen tar ANSVAR.
  Inte undra på att våra skatte pengarna försvinner utomlands.

  Gilla

 • fete

  Så är det när Dum dummare dummast styr landet……

  Gilla

 • 👁

  Ett panaceaförbud mot pedofilsekten ger en panacealösning på alla problem som pedofilsekten skapar.

  Gilla

 • Leif

  Lagvrängarna har en förmåga att snacka bort sig själva.

  Gilla

 • Grune

  Denna tjocka blå bok kan minskas ner till 5 sidor för alla lagar som följs i detta före detta land får plats på 5 sidor.

  Gilla

 • Roland Salomonsson

  De diskuterar ”ny lag” för att kunna påstå att mördarna skall kunna tas in i landet (och vara ostraffbara) eftersom lagar inte påstås kunna vara ”retroaktiva”. Självklart VET Sveriges jurister att det redan finns ovanstående och även andra lagrum, som är AVSEDDA att användas ÄVEN i terroristsammanhang och många andra sammanhang.
  Gräsrötterna i Sveriges skall föras bakom ljuset – OCH BROTTSLINGAR SKYDDAS!

  Sverige har f ö utvecklats till ett centrum för all världens TERRORISM och här finns kontor/ledare för ca 70 olika terroriströrelser. Alla finansierade av skattemedel via trixningar från SIDA. Bakmannen är Socialdemokratiska partiet (främst), d v s det är S politik vilket andra partier aldrig vågat röra i.

  Snart kommer ni att se att propagandan kommer att ändra karaktär, så att IS-mördarna kommer att betecknas som ”frihetskämpar” och attentaten/halshuggningarna/förslavningarna/massavrättningarna som ”frihetskamp”. S tror på allvar att ett IS är en god allierad och inte lärt sig att de första en teokratisk islamsk diktatur utrotar är ALLA TYPER AV KOMMUNISTER (och där ingår även Socialdemokrater).

  Gilla

 • fete

  Sverige styrs av idioter landsförädare….

  Gilla

 • Stefan Löfven

  Vi inom Arbetar partiet Socialdemokraterna, tycker att dessa nya lagar hade kunnat vänta. Så att vi alla fått se och känna effekterna av våran Humanism. Allas lika värde, att få kränka andra medborgare. Och våran Värdegrund, som alla journalister, eller vad säger jag. Jag menar våra aktivister.. hjälper oss att mörka.
  Vill härmed tacka dessa aktivister, även våra kändisar som stödjer våra ambitioner att göra detta land till ett nytt Venezuela.
  Tack alla Kamrater..

  Gilla

  • Stenbock

   Ju dummare folket,blir ju större lögner och blådunster kan dessa Vänstersocialister presentera !
   Nog borde det i den tjocka ”Blå boken”;finnas någon §,som kunde hindrat dessa från början fåtal arabiska Islampack,att växa till sig i Abzurdien !

   Gilla

Lämna ett svar till fjölet Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: