Palestina finns inte som arabiskt land

HISTORIA. Palestina är ett av många namn för den geografiska region som omfattar området mellan Medelhavet och Jordanfloden jämte andra närliggande områden.

Namnet Palestina härrör ursprungligen från Filisteen, ett kustområde vilket ungefär motsvarar dagens israeliska kust och Gaza.

Den romerska kejsaren Hadrianus hade efter flera uppror behov av att slutgiltigt kuva judarna och om möjligt utplåna deras hemland varför han gav det område som tidigare utgjort provinsen Judeen (Juda och Benjamins stammars område) namnet Palæstina, vilket är en latiniserad form av Filisteen, år 135. Namnet ”Palestina” kom alltså att bli det allmänt använda genom romarna. Namnet var dock väletablerat sedan länge och användes bland annat på grekiska (åtminstone sedan 400-talet f.Kr., bland annat av Herodotos), också av judarna. Andra namn för regionen är bland annat Kanaan, Södra Levanten, Jund Filastin, Outremer, Eretz Israel, Det förlovade landet och Heliga landet.

Det brittiska FN-mandatet Palestina kom att delas mellan judar och araber då Transjordanien (sedermera Jordanien) avskildes 1921.

Så långt är allt rätt klart. Sedan blir det krångligare, folket palestinier finns egentligen inte som enhetlig grupp. Palestinier kallades helt enkelt de som bodde i området, det vill säga judar, muslimska och kristna araber. I moderna tid har muslimska araber lagt beslag på benämningen palestinier med blandat framgång.

– Palestina som arabiskt land finns inte och har aldrig funnits! Även om Sveriges utrikesminister Margot Wallström och några till påstår att det är ockuperat…

Videon är från en fotbollsmatch mellan Palestina och Australien som spelades tionde maj 1939, den visar alltså att det fanns ett Palestina före världskriget och innan Israel bildades. Det var det så kallade Brittiska Palestinamandatet.

Vilka var då de palestinier som representerade Palestina i denna fotbollsmatch mot Australien? En liten ledtråd får man om man tittar på märkena på tröjorna. Den judiska Davids-stjärnan pryder bröstet på alla spelarna. Lyssna vid 0,30 in i videon när den palestinska målvakten har tagit ett skott mot mål så säger speakern ”Judarna är en räddande ras”.

Sveriges utrikesminister Margot Wallström (S) påstår att Israel ockuperar mark. Frågan är vems mark hon menar? 

Den som intresserar sig för Israel-Palestina-konflikten bör noga läsa FN-deklarationen från 1922. För trots en absurd situation med många resolutioner från flera av FN:s organ så är de israeliska rättigheterna till Gaza och Västbanken obestridliga, när Margot och PK-media säger att Israel ockuperar Västbanken ljuger de.

Juridisk bindande gränser från 1922. De enda som juridisk gäller än idag. Israel har hotats av krig och aggression alltsedan staten grundandes 1948. Ett hot i detta avseende behöver inte ens vara ett hot mot landets existens. Finns ett mönster av militärt trakasseri från en angripare med räder över nationsgränser, raketbeskjutning eller statsfinansierad terrorism, så räcker det som grund för en ockupation från den kränkta nationens sida för att kunna undanröja hotet eller förhindra att området används för ytterligare attacker.

Egypten erövrade och ockuperade Gazaremsan illegalt 1948 när man anföll Israel. Jordanien erövrade, ockuperade och annekterade Västbanken inklusive Jerusalem illegalt när man från sitt håll anföll Israel 1948. Båda dessa länder blev då, enligt internationell lag, illegala ockupanter då de ej hade legal rätt till dessa territorier.

Efter att Egypten, Jordanien och Syrien inlett krigshandlingar mot Israel under sexdagarskriget 1967, erövrade Israel Gaza och Västbanken inklusive Jerusalem.

I praktiken befriade Israel dessa territorier från Egyptens och Jordaniens illegala ockupation. Eftersom inget av dessa två arabländer hade legal rätt till dessa territorier, kan Israel inte anklagas för ockupation när man erövrade det i självförsvar.

Egendomligt nog nämnde världssamfundet ingenting om Egyptens och Jordaniens illegala ockupation. Inte heller krävde man ett palestinsk-arabiskt självbestämmande under den 19 år långa illegala arabiska ockupationen.

Internationell lag erkänner giltigheten av en ockupation när det t.ex. har skett i försvarssyfte, för att betvinga en angripare, eller så länge som ett hot från en angripare existerar.

Israel passar dock inte in på definitionen av ockupant. Faktum är att Israels närvaro och dess lagliga anspråk på de omstridda områdena har stöd av internationell lag. För att Israel verkligen skulle vara en ockupant behövs det att man är närvarande militärt eller administrativt på ett territorium som inte är ens eget. För det behövs att Israel inte har några rättvisa eller legala krav på landområdet och att det lagligen skulle tillhöra en annan suverän stat.Per definition måste alla dessa villkor vara uppfyllda för att det ska vara fråga om ockupation.

Judarnas rätt till Palestina bekräftades av Nationernas Förbund (NF) 1922 när samtliga 52 medlemsländer röstade för Palestinamandatet och tilldelade Storbritannien det administrativa ansvaret för territoriet i syfte att bygga upp ett judiskt hemland. Deklarationen om Palestinamandatet är ett dokument som tillhör internationell lag. Deklarationen tillerkänner judarnas historiska rätt till landet redan i förordet. Den beviljar politiska rättigheter (i syfte att skapa ett nationellt hemland) för judarna enbart (artikel 2, i förordet). Icke-judars civila och religiösa rättigheter i mandatet garanterades men de gavs inte samma politiska rättigheter som till judarna (artikel 2, i förordet).

Deklarationen slog vidare fast att judiska bosättningar i Palestina skulle främjas av mandatmakten (Storbritannien); de skulle vara intensiva och innefatta alla sorters landområden, inklusive statlig mark, förutom den mark som behövdes för allmänna syften (artikel 6, i förordet). Statlig mark utgjorde den klart största delen av Palestina. Dessa landområden var ytor som inte ägdes privat (och togs med automatik över från den Turkiska myndigheten som besegrats av Storbritannien i första världskriget). Deklarationen om ett Palestinamandat kan verka partisk mot araberna men sanningen är den motsatta. För samtidigt skapade och garanterade Storbritannien och Frankrike flera arabländer deras självständighet, (t ex Egypten och Syrien) som tidigare hade legat under turkiskt herravälde.

Därefter, på Storbritanniens yrkande, begränsade Nationernas Förbund (NF) de judiska bosättningarna i de delar av Palestina som ligger öster om Jordanfloden (artikel 25), vilket utgör 80 procent av hela Palestinamandatet. Sedan tog koloniminister Winston Churchill och styckade av hela detta område och skapade en palestinsk-arabisk stat kallad Transjordanien (senare Jordanien) som aldrig tidigare hade existerat. Faktum är således att det redan finns en palestinsk-arabisk stat på huvuddelen av Palestinamandatet.

På de återstående 20 procenten av Palestinamandatet, som även inkluderar Gazaremsan, Västbanken och till och med en del av Golanhöjderna, har rätten för judar att bosätta sig aldrig blivit begränsad, upphävd, inställd eller ersatt av något annat. Rätten för judar att ha bosättningar gäller hela området väster om Jordanfloden.

1922 års deklaration ger rätt till bosättning.

För somliga kan det vara chockerande att judar skulle ha laglig rätt att bo i Gaza, Hebron, Betlehem, Nablus, Ramallah eller var som helst i Palestina. Precis lika stor rätt har de att bo där som i Haifa, Tel Aviv och Jerusalem. 1922 års deklaration om ett Palestinamandat har lika stor tillämplighet i Gaza och på Västbanken som i det övriga Israel inom den så kallade Gröna linjen (1967-års gränser). Att förneka tillämpligheten av mandaträtten för judar att bosätta sig på Västbanken är att förneka mandaträtten för judar att bo i Tel Aviv eftersom Palestinadeklarationen inte gör någon åtskillnad mellan dessa områden eller orter. Deklarationen är den juridiska grunden för alla judiska bosättningar var som helst i Palestina.

Någon kanske ifrågasätter om Mandatdeklarationen har någon giltighet i dag när Nationernas Förbund inte längre finns. Storbritannien gav dessutom upp mandatet efter att ha misslyckats med att fullborda sitt uppdrag. Men, precis som giltigheten av ett testamente inte upphör bara för att den som skrivit det eller den som ska verkställa det har avlidit, har inte heller NF:s deklaration om Palestinamandatet upphört att gälla. Ironiskt nog har det till och med blivit så att Israel, som är den administrativa myndigheten i Palestina efter Storbritannien, som övergav sin post, nu under internationell lag är skyldigt att fullborda mandatets krav, inklusive att bosätta landet.

Vidare har FN, som är NF:s efterträdare, bekräftat giltigheten av alla mandatets åligganden genom att innesluta dem i FN-stadgan, speciellt i Artikel 80 (kallad Palestina-paragrafen). Rättigheten för judar att bosätta sig varhelst i Palestina väster om floden Jordan, är därför garanterad av både NF och FN.

Fastän FN:s beslut 1947 till förmån för Delningsplanen (FN-resolution 181), har fått en upphöjd plats i israelisk populärhistoria, är det faktiskt den tidigare Mandatdeklarationen som juridiskt rättfärdigar den judiska staten och dess bosättningsrättigheter.

Palestina-araberna använder i dag 1947-års Delningsplan för att understödja sina krav på de delar av Palestina de vill ha. Delningsplanen var ett förslag att skapa en judisk stat och ytterligare en palestinsk-arabisk stat på de återstående 20 procent av Palestinamandatet. Jordanien, som är den ursprungliga palestinsk-arabiska staten, utgör 80 procent av Palestinamandatet. Väl känt är att Arabförbundet förkastade Delningsplanen och inledde krig mot Israel i förtröstan på att arabisk militär styrka skulle avgöra tvisten

Delningsplanen saknar juridisk giltighet

Delningsplanen (FN-resolution 181) har ingen som helst juridisk giltighet i dag. Resolutionen blev aldrig ett rättsligt dokument i internationell lag. Fastän FN:s generalförsamling godkände den, så ratificerade inte Säkerhetsrådet den. Säkerhetsrådet fick aldrig en chans att göra det då förhållandena på marken, nämligen den arabiska attacken mot Israel, gjorde resolutionen irrelevant.

Israel accepterade resolutionen. Araberna förkastade den och startade ett krig i stället. Resolutionen var beroende av att båda sidor accepterade den och har inte stått kvar på dagordningen sedan dess. Endast resolutioner antagna av Säkerhetsrådet är giltiga rättsliga dokument. Resolutioner antagna av Generalförsamlingen är förslag, rekommendationer och uttryck för åsikter, men inte rättsliga dokument.

Trots den absurda situationen med många resolutioner från flera av FN:s organ, inklusive Säkerhetsrådets resolution 1397 (mars 2002) som stöder palestinska krav på egen stat, i strid med FN-stadgan, så finns det ingen lag som specifikt garanterar någon enda del av Palestinamandatet till palestina-araberna. Resolution 1397 bekräftar endast palestiniernas vision om en egen stat. Den ger ingen laglig rätt till en egen stat. Samtidigt gäller fortfarande rättigheterna för judar att bosätta sig överallt inom Palestinamandatets gränser.

Har juridisk rätt till Gaza och Västbanken

Flera experter på internationell rätt, till exempel Douglas Feith, Eugene Rostow och Stephen Schwebel, har övertygande visat på Israels juridiska rätt till Gaza och Västbanken. (Schwebel har varit President i Internationella domstolen i Haag, och professor i juridik vid Harvard University).

De israeliska rättigheterna är alltså obestridliga. De judiska bosättningarna är lagliga. Dessutom är anklagelsen att Israel bryter mot Fjärde Genèvekonventionen ohållbar. Den konventionen är inte tillämplig då det inte handlar om ockuperat land som tillhör en annan stat.

I dag motsäger och ignorerar FN, EU, internationella domstolar, enskilda politiker, med flera tidigare avtal och lagar som bekräftar Israels rättigheter. Man kan därför ifrågasätta den intellektuella redligheten och etiska standarden hos dem som regelbundet slår fast att det lagliga är olagligt, att det som är rätt är fel och att det rättvisa är orättvist – så snart det gäller Israel.

(Innehållet finns att hämta på FN:s olika hemsidor)

-Pettersson menar att det finns inga araber som har det så bra som araber som är israeliska medborgare och Israel är ett av få, om inte det enda landet där mångkultur fungerar hyfsat…

Ung arabisk kvinna – Israel är mitt hem

Den orättvisa fördelningen mellan judar och muslimer. Man förstår att muslimerna behöver mer mark i Israel och i Europa och att de bråkar från Gibraltar till Filippinerna. 

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

8 thoughts on “Palestina finns inte som arabiskt land

 1. Om Israel idag skulle omfatta västbanken och gazaremsan skulle väl judarna bli en minoritet?

  • Ett resultat av arabernas ohämmade kopulerande plus att judarna som redan fanns där på västbanken fördrivits och flyttat in i staten Israel istället.

 2. Enligt Israeliska krigsarkiven var det Israel som anföll Egypten, Gaza, Väst banken och Golan höjden 6-dagars kriget 1967, och områdena blev ockuperade av Israel.

  • Lagro, det behöver du inte gå till några krigsarkiv för att veta. Israel slog till först, men det kan vara bra att veta varför. Åren innan kriget attackerades israeliska städer och byar nära Syrien regelbundet och i början av 1967 ökade spänningarna vid gränsen mellan länderna. Efter falska rapporter från Sovjetunionen om att Israel var nära att anfalla fick Syrien med sig Egypten och en rad andra arabstater (sammanlagt 14 muslimska länder) och en militär uppladdning mot Israel påbörjades. I maj började egyptiska trupper marschera genom Sinaiöknen mot den israeliska gränsen, ockuperade en internationell fartygsväg och hotade med att eliminera Israel. I början av juni 1967 bestämde sig därför den israeliska ledningen för att slå till först, hellre än att riskera statens utplåning.

   https://sv.wikipedia.org/wiki/Sexdagarskriget

   https://popularhistoria.se/krig/sexdagarskriget

   • När det gäller hur Israel skapades är det väldigt mycket lögner som kommit ut.
    Samma sak med 6 dagars kriget 1967 när Sinai, Gaza, Väst banken och Golanhöjden ockuperades, de ockupationerna har bakats om till något försvarskrig när det i själva verket var ett anfallskrig från Israel.

    Det var en komplettering av ockupationen som Israel genomförde.

    Den som kommer med fakta gällande Israels skapande och det här 6- dagars kriget och mycket mer är Miko Peled som är son till en Israelisk general och född och vuxit upp i Jerusalem och mycket väl insatt i ämnet.

    Miko Peled kunde gå in i de Israeliska krigsarkiven och fick fram att 6-dagars kriget var ett anfallskrig av Israel och inget försvarskrig.
    Han har producerat många videofilmer och här finns en som är intressant för den som vill veta sanningen om Israel – Palestina.

   • 6-dagars kriget planeras långt innan juni 1967 och där ingick att påstå Syrien attackerade israeliska bosättningar som skulle rättfärdiga ockupationen av Golan höjden, som var för att bland annat komma åt vattenreserven som finns där.

    Efter 6 – dagars kriget spreds en väldig propaganda som skulle rättfärdiga kriget, där sanningen är att det var en komplettering av tidigare ockupation.

    Egypten hade inga planer att gå i krig mot Israel som bevisas av att deras flyg fanns på marken och var inte skyddad på något vis, utan slogs ut på mycket kort tid genom ett överraskningsanfall från israeliska flyget.
    Sedan blev det massaker på egyptiska trupper som var på övning i Sinai, där de var helt oskyddade.
    Det strök med ca 18.000 arabiska soldater de flesta i Sinai mot 1700 israeliska.
    6-dagars kriget 1967 har gjorts till något hjältekrig av Israel som det inte var, utan massaker av oskyddade egyptiska soldater.
    Egypten tog revansch med Yom Kippur kriget 1973 som Israel var på väg att förlora, som också skulle ha skett utan hjälpen från USA med luftbro av krigsmaterial.
    Det kriget nämns inte av media av naturliga orsaker.

    Egypten fick tillbaka Sinai och ett stort bistånd från USA årligen, när de bröt alliansen med Ryssland och skapade fred med Israel.
    Egypten blev vinnaren med Yom Kippur kriget.

   • Miko Peled kan anses som mycket sakkunnig när det gäller konflikten Israel – Palestina, han anser någon två stats lösning finns inte, som bland annat svenska regeringen förespråkar.
    Han anser att det är ett land som gäller, för både judar och palestinier, med samma rättigheter, alltså ett demokratiskt land och ingen apartheid stat.
    Majoriteten kommer att bli palestinier men det får judarna finna sig i och de som inte accepterar det får väl flytta.

    Miko Peled anser att Väst banken skulle Israel aldrig överge därför det har gjorts enorma investeringar där, och Gaza gjordes till ett gigantiskt flyktingläger när Israel skapades 1948, och etnisk rensning av palestinier skedde, som till stor del föstes till Gaza.
    En två stats lösning är inte genomförbar, utan är mer till för att skapa falska förhoppningar.

Lämna ett svar till Lagro Avbryt svar