Hotet från islam

INSÄNDARE. Lars Hässler är Jur Kand, med en Master of Comparative Law från USA och ett år vid Institutet för högre internationella studier i Geneve. Under 1980-talet arbetade han som råvarutrader för Boliden i Schweiz. Lars är flerfaldig jorden runt-seglare, har skrivit nio böcker och publicerat artiklar på bland annat Brännpunkt i SvD. Han har alltid följt med i politiken men överlåtit skötseln av landet till politikerna tills nyligen då Lars blivit alltmer frustrerad över vart Sverige är på väg.

Reinfeldt, Bildt, Löfven och de andra politiska korrekta inom politik och media anser att den så kallade populistiska nationalismen som vuxit fram i Polen, Ungern, England (Brexit) och kanske snart i Frankrike, Holland, och naturligtvis i Sverige, är Europas största problem och utmaning. Populisterna, om man nu skall använda den termen, anser dock att den islamiska massinvandringen är det absolut största hotet.

Det finns två intellektuella européer på kontinenten som på ett särskilt skrämmande och talande sätt påvisar att islam verkligen är ett hot mot vårt västerländska samhälle. Den ena är spanjoren Arturo Pérez-Reverte, en av Spaniens mest kända författare och medlem i Spaniens motsvarighet till Svenska Akademien. Hans böcker är översatta till många språk, även svenska. Nedan är ett icke ordagrant sammandrag vad han svarat på en intervju i Spaniens näst största dagstidning ”El Mundo” på frågan vad som skrämmer honom mest med den islamiska terrorismen (http://www.elmundo.es/papel/historias/2017/01/08/586ba930e5fdea2e2a8b4572.html):

Det är att den kommer att besegra oss. Den kommer att lida nederlag i Irak och Syrien, men den kommer att triumfera i framtiden, därför att de är unga, hungriga och bär på en upplagrad och helt förståelig historisk bitterhet, de vill göra upp räkningen.

De har desperation och djävlar anamma och demografisk styrka. Västerlandet och Europa däremot är gamla, fega och skröpliga och vågar inte försvara sig. När det finns vargar och när det finns får råder det inget tvivel om vem som kommer att vinna. Vi ser resultatet av vår passivitet, vår bekvämlighet och vår demagogi. De har inte dessa hinder. Som en av imamerna sa: ”Vi kommer att använda er demokrati för att förstöra er demokrati.” Detta är helt klart. Europa är gammalt och försvarslöst.

Den andra intellektuella är fransmannen Michel Houellebecq, kontroversiell författare, poet och filmproducent. 2015 publicerade han boken Soumission (Underkastelse).

I boken lägger han handlingen till 2022. Fransmännen ska gå till val och det råder politiskt kaos i landet, med våldsamma sammandrabbningar mellan olika grupper som både medierna och de politiskt korrekta tiger ihjäl. Striden står mellan högerpartiet Nationella Fronten och det nya partiet Muslimska brödraskapet. Martine Le Pens Nationella Front får knappt 30 procent av rösterna och vinner första omgången. Muslimska broderskapets Mohammed Ben Abbes tar hem andraplatsen med sina dryga 20 procent. Valets förlorare blir vänstern och liberalerna. Inför andra omgången måste det gamla politiska etablissemanget välja sida. Då deras hat mot Nationella Fronten är större än deras misstänksamhet mot Muslimska brödraskapet, väljer de att stödja det senare och Frankrike får en muslimsk president.

I boken kritiserar Houellebecq de storstadsintellektuella som ägnar sig åt kulturrelativism, och att de bekänner sig till humanistiska värden som tolerans och yttrandefrihet samtidigt som de blundar för fundamentalistiska sedvänjor de aldrig själva skulle stå ut med, som sharialagar och kvinnlig könsstympning.

Mohamed Omar har på bloggen Det Goda Samhället i ett flertal artiklar tagit upp problemet med islam. Här undrar han om man kan vara både svensk och muslim (https://detgodasamhallet.com/2017/02/24/kan-man-vara-bade-svensk-och-muslim/). Omar argumenterar att det är näst intill omöjligt i nedanstående icke ordagranna sammandrag från hans inlägg:

Som troende muslim gäller Guds lag, sharia, över människans lagar. Vidare får en muslim inte dansa, sjunga, spela instrument, måla, gifta sig med en icke-muslim, lämna sin religion och helst inte ha sekulära vänner. I Sverige umgås vi fritt mellan män och kvinnor medan i islamisk lag får en man och kvinna som inte är gifta och inte nära släkt inte vara ensamma tillsammans. Man får heller inte skaka hand med det motsatta könet. Fredagsbönen blir också problematisk då fredagar är arbetsdag i Sverige. En muslim som strävar efter att följa sin religion och bli sedd som en god muslim av sina trosfränder kan sålunda inte samtidigt bejaka och leva ut den svenska kulturen.

De politiskt korrekta menar att det dock finns sekulära muslimer som kan och vill anpassa sig till vårt svenska samhälle. I praktiken finns det dock, enligt min mening, inga sekulära muslimer, antingen är man muslim och lever efter Koranens bud, eller så är man inte muslim. Enligt Koranen finns det ingen ”islam light”.

Det paradoxala är de politiskt korrektas inställning till religionen. Traditionellt sett har liberaler, socialister och kommunister ondgjort sig över den kristna religionen, förlöjligat och motarbetat den, och kallat den för ”opium för folket”. När det gäller islam råder dock uppenbarligen inte denna tes. I det mångkulturella Sverige får islam dessutom bidrag genom skattemedel.

I framtiden kan vi få samma skrämmande situation som i Houellebecqs eller Pérez-Revertes scenario. Det är dags för de politiska partierna att fundera på vilken värdegrund Sverige skall byggas på i framtiden – en mångkulturell med flera parallella samhällen där olika lagar (svensk respektive sharia) gäller, eller en byggd på västerländska värderingar som yttrandefrihet, demokrati och där svensk lag och sedvänjor gäller för alla.

Kan det i framtiden bli som imamen hos Perez-Reverte säger: ”Vi kommer att använda er demokrati för att förstöra er demokrati.”

Lars Hässler 2017.

13 thoughts on “Hotet från islam

 1. Spanjoren Pérez-Reverte framlägger mycket intressanta och verklighetsförankrade teorier, trots att man som anhängare av ett rationellt och sunt förnuft icke förmår tolerera hans tes om att unga muslimer ”bär på en helt förståelig historisk bitterhet”. Denna bitterhet har de koranförslavade folkgrupperna åsamkat sig själva och Europa har ingen anledning att agera syndabock för deras förstörelselusta och maniska passion för lidande och död, där endast ödeläggelse följer i deras spår.

  Vidare påstår den andre författaren vid namn Michel Houellebecq att Europa är gammalt och försvarslöst – ett påstående som till punkt och pricka stämmer. Han hävdar också att storstadsintellektuella i gemen bekänner sig till kulturrelativismen och därvidlag får vi ge honom rätt. Emellertid kan vi anses ha befogenhet att kräva lite mer ansträngning och tankemöda av de i bildningshänseende gynnade och cerebralt kapaciterade intellektuella, vilka nu endast uppbär titeln nominellt. I praktiken är de snarast att betrakta som en skock vilseledda fårskallar.
  Andreas.

 2. 1776 skapades USA av frimurare. I Frankrike tog Frimurarna makten 1789, som de behållit sedan dess. I vårt land skedde maktövertagandet 1820, då den franske frimuraren Bernadotte sattes på den svenska tronen. Frimurarna är det internationella storkapitalets halvhemliga täckorganisation, vari ingår alla betydelsefulla statstjänstemän, bakom vilken den gömmer sig, så att medborgarna inte skall inse bankelitens totala kontroll av deras stat.

  Bankeliten äger alla privata medier och statliga media är också under dess kontroll. Den äger/kontrollerar alla riksbankerna och den har skaffat sig rätten att skapa pengar ur intet i alla länderna. Den har även sett till att alla länderna är skuldsatta upp över öronen.

  Det finns därmed inte ett enda land i västvärlden, som har sant demokratiska system, trots att alla skyltar med det. All ’demokrati’ är bara en illusion, för att hålla befolkningarna på mattan, alltmedan bankeliten styr länderna efter eget skön.

  En av bankelitens främsta hjärnor, Rockefeller, har uttryckligen sagt att han i många decennier konspirerat för New World Order, som innebär en världsregering, en global krigsmakt och en global polis, under bankelitens kontroll. Den övriga bankeliten, som tillhör samma klan, är naturligtvis fullständigt med på noterna.

  För att kunna förverkliga denna globalisering, måste alla nationalstater i världen upphöra att finnas till. Få länders egna medborgare skulle frivilligt acceptera, att deras land skulle försvinna. För att få med alla länder – om man inte lyckas är det ju ingen riktig globalisering – måste medborgarna övertygas om att detta är oundvikligt.

  Bankeliten, som låg bakom både den franska och den ryska revolutionen, är väl förfaren i konsten att lura folk med sig. Man skapar kaos, missnöje, våld och svält, samt målar ut nationalstaternas ’gamla’ styre, som ansvarigt – sedan brukar det gå som på räls (om man ser till att nacka all opposition, förstås).

  Det invandrarkaos, som vi ser i Europa idag, har mycket enkla orsaker:
  1. USA, totalt styrt av bankeliten, bombar 3 stater sönder och samman (Afghanistan, Iraq och Libyen) samt skickar islamistiska legosoldater att förstöra ett fjärde (Syrien).
  2. Tiotals miljoner människor drivs därvid på flykt.
  3. Bankelitens George Soros styr flyktingströmmarna till Europa, där
  4. Bankelitens marionettregeringar tar emot dem, behandlar dem som celebriteter och vräker pengar över dem.

  I flyktingströmmarna gömmer sig otaliga islamistiska jihadister, som ser sig som invasionssoldater, som skall ta över de länder dit de kommer. I invandrargettona skapar de gangsterorganisationer, som gör att områdena blir ’no-go’-zoner för svenska myndighetspersoner och vanliga svenskar.

  Därmed har man skapat en krutdurk i varje västeuropeiskt land, som oundvikligen kommer att utveckla sig till kaos och anarki, kanske t.o.m. till inbördeskrig. För Bankeliten blir det då lätt att plocka den övermogna frukten, allt man behöver göra är att erbjuda hjälp utifrån – förslagsvis med styrkor från globalisternas terrororganisation NATO.

  Det blev en lång inledning, för att kunna bemöta Lars Hässlers artikel, men utan den vore det inte lätt att förstå, vad som faktiskt nu sker överallt i vår världsdel och varför det är ett grundläggande fel i Hässlers resonemang.

  Hässler skriver: ”Västerlandet och Europa … är gamla, fega och skröpliga och vågar inte försvara sig.” Det är inte sant.

  I mer än 2 sekler har Västerlandet styrts av ett globalt nätverk av storföretagare och bankirer, vilka har ambitionen att att införa en ny världsordning, där alla nationalstater skall upplösas, så som jag har beskrivit ovan.

  Det vore en enkel sak – fortfarande! – att lösa problemet med icke-assimilerbara invandrare i Europa. Viktor Orban i Ungern har visat vägen, det är bara för övriga länder att följa hans exempel: Dra in bidragen till invandrare som inte arbetar, erbjuda dem en kontant summa om de åker hem igen, utvisa alla lagbrytare (för evigt) och spärra gränserna för fortsatt invandring. Simsalabim! Problemet löst.

  Muslimerna har importerats till Europa, för att utgöra den murbräcka, som skall krossa Europas självständiga nationalstater. Det är därför som Bankelitens nickedockor i Europas nationalstater gör allt, för att få hit fler, och inget för att förmå dem att återvända dit, där de kom ifrån.

  Anledningen till att inga länder i Västeuropa gör det, beror inte alls på att de ”är gamla, fega och skröpliga”, utan på att de lokala makteliterna i länderna är medlöpare – antingen köpta, övertygade om globalismens välsignelse eller helt enkelt rädda för Bankelitens maffiametoder – i den internationella Bankelitens generalangrepp på Europa.

  Hässler skriver det inte, men mellan raderna kan man läsa, att vad han är ute efter, är det skinande nya och rationella styre, som en enda världsregering skulle innebära, i kontrast mot de nuvarande ”gamla, fega och skröpliga” statsledningarna. Att detta ’fantastiska styre’ har mycket, mycket mera på sin agenda, än att bara lösa musliminvasionen i Europa, kan vi vara förvissade om.

 3. “en mångkulturell med flera parallella samhällen där olika lagar (svensk respektive sharia) gäller, eller en byggd på västerländska värderingar som yttrandefrihet, demokrati och där svensk lag och sedvänjor gäller för alla.“

  Islam är en monokultur som inte tillåter något annat vid sin sida.
  Den situation vi ser nu med parallelsamhällen (det islamiska och det icke-islamisska) kommer med tiden att övergå till ett samhälle helt byggt på islam och sharia p.g.a. den demografiska utvecklingen och trolig fortsatt invandring av muslimer men också p.g.a. att knappt någon muslim väljer att lämna islam och/eller kämpa emot denna utveckling.
  När 50-60% av muslimerna (eller mer, se taqiyya) aktivt önskar sig resp. verkar för Sharia och de andra muslimerna väljer att vara tysta är det ingen tvekan om vad slutresultatet kommer att bli.

  • Under Sharia law:
   – There is no freedom of religion
   – There is no freedom of speech
   – There is no freedom of thought
   – There is no freedom of artistic expression
   – There is no freedom of the press
   – There is no equality of peoples – a non-Muslim, a Kafir, is never equal to a Muslim
   – There is no equal protection under Sharia for different classes of people. Justice is dualistic, with one set of laws for Muslim males and different laws for women and non-Muslims.
   – There are no equal rights for women
   – Women can be beaten
   – A non-Muslim cannot bear arms
   – There is no democracy, since democracy means that a non-Muslim is equal to a Muslim
   – Our constitution/laws is a man-made document of ignorance, jahili-yah, that must submit to Sharia
   – Non-Muslims are dhimmis, second-class subjects
   – All governments must be ruled by Sharia law
   – Unlike common law, Sharia is not interpretive, nor can it be changed

 4. Det stora problemet är inte hotet från islam; Det är verkligt.

  Det stora hotet är de 87% av vår befolkning som har så låg förmåga att göra konsekvensanalyser och riskanalyser så att de röstar för S-regering!

  Det stora problemet är att få dessa människor att fatta verkligheten!

  Den stora utmaningen är att med korta meningar och med enkla ord långsamt uttalade, få dessa människor att fatta vad som är på gång!

  Tyvärr så måste vi ha dessa människor ”med oss”.

  Tyvärr så utgör dessa människor det största hotet mot Sverige just nu!

  Vår sista chans att behålla vårt fosterland, Sverige, är att få de med lägre IQ att förstå att vi måste stoppa invasionen av råttor/muslimer, d.v.s. vi måste snabbt få SD som enda styrande parti!
  Om M tar offentligt avstånd från muppen, Reinfeldt, kan de vara ett komplement. Men inte styrande.
  Vår nästa statsminister måste heta Åkesson!

  Gör vad du kan!

  • Att SD skulle få egen majoritet i nästa val är tyvärr inte realistikt men nödvändigt. I ett samarbete med M skulle det hela bli alltför urvattnat.
   Men även med SD helt vid rodret (egen majoriet) är frågan om det räcker mer än till att temporärt lindra vissa problem.
   Att det tog till 2014 tills dess att 13% röstade för SD är extremt/deprimerande.
   SD skulle ha behövt finnas och fått egen majoritet redan någon gång under 80-talet för att ha kunnat styra utvecklingen i förnuftiga banor.

  • De kommer att inse det men för sent. Då har deras brist på agerande resulterat i irreversibel skada.

 5. Vad som en skrivs eller sägs så går det inte ens in i de flestas politikeröron. Om, det mot förmodan går in någonstans i ett av de nämndas öron så går det ut igen obearbetat, förutom det av respektive partiledares godkända alster.
  Den enda vägen ur vår ohållbara situation är att SD får egen majoritet, låt det bli 2018, längre fram kan det vara för sent.

 6. Mohamed Omar är fullt i klass med Reinfeldt vad gäller hat mot svenskar och förakt för vår svenska historia, men mest på nivån som skribent, inte som ledare för ett demokratiskt land.

  Vi som varit med länge, länge i debatten vet vad han går för och hur han svänger sig hit och dit. Skulle verkligen Reinfeldt bli lika omtalad, omhuldad och använd som förståsigpåare om han vände kappan nu, som Mohamed Omar blir. Skulle inte tro det! Men hatet och uttalandena om och mot oss, det delar de i sanning. Obehagligt!

 7. Sverige skulle vinna allt på att ta hotet på allvar. En sansad regering, som tar sina landsmän på allvar skulle snabbt och bestämt dra in alla bidrag till alla föreningar med någon koppling till Islam. Följ sedan upp med att utvisa alla dömda brottslingar från i första hand MENA länderna. De som gärna visar sitt hat mot samhället de flytt till och blivit välkomnade av en gång.

 8. Det är endast Sverige demokraterna som kan rädda oss nu, för dom ser verkligheten långt före alla andra politiker, och allt som dom förutspått hittills har stämt till punkt och prick. Så alla som vill förstöra Sverige ska rösta på den rödgröna röran, och alla som vill rädda Sverige från att gå under ska rösta på Sverige demokraterna för det är våran sista livlina till räddning.

 9. Onsdag 15 mars nådens år 2017, nyheterna meddelar att spansk polis har beslagtagit 10 000 vapen. Det framgick inte helt solklart, men mellan raderna kunde man förstå att det var tillägnat fredsälskande individer. Förstår de 87% att med 10 000 beväpnade kaosbabbar i Sverige så kan vi snart ha en situation som i Syrien?! Från ord till organisation http://www.facebook.com/GustavWasasfolk

Kommentera